Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Grudzień 2003

Zwolnienie pracownika z przyczyn ekonomicznych

31.12.2003

Jesli zwalniam pracownicę, która w oddziale firmy pracowała na stanowisku sekretarki dlatego, że ww. oddział zostaje wcielony do centrali firmy i jej stanowsko staje się zbędne czy podana przyczyna na wypowiedzeniu -"likwidacja Pani stanowiska pracy" daje podstawę by kwalifikować takie zwolnienie (...)

Sposób przesłuchania małoletniego świadka

30.12.2003

Czy dzieci - przed ukończeniem 18 lat - wezwani przez sąd na świadków wydarzeń muszą czy mogą być przesłuchiwani w obecności psychologa? Jeżeli tak, to na czyj wniosek?

Zmiana osoby dłużnika - przejęcie długu

30.12.2003

Moja siostra, z mężem w VIII 2000 r. wzięli z pewnego banku kredyt "małżeński" (spłata na 4 lata) w wys. 7 tys.zł. Następnie tenże kredyt, w całości, wraz z książeczką spłat itd. przekazali zaprzyjaźnionemu małżeństwu, chcąc im w ten sposób pomóc (warunek otrzymania takiego kredytu (...)

Przeszukanie mieszkania bez nakazu sądu

30.12.2003

Pisali już Państwo o podstawie prawnej rewizji związanej z poszukiwaniem nielegalnego oprogramowania. W art. 220 par. 3 jest mowa (wg mnie furtka prawna) o "wypadkach nie cierpiących zwłoki" - kto i kiedy ma prawo powołać się na taką okoliczność. Czy Policja pukając do domu w którym nie (...)

Zameldowanie w domu własnościowym czy wynajętym

30.12.2003

Czy kupując dom na własność w odległości 30-40 km od miejsca stałego zamieszkania, muszę się wymeldować ze stałego zameldowania ' dotychczas umowa najmu/ i zameldować na stałe w nowo zakupionym, lecz nie zamieszkanym domu mieszkalnym ?

Zmiana warunków umowy najmu

30.12.2003

Czy umowa najmu zawarta w latach wcześniejszych może być na wniosek wynajmującego zmieniona ponownie, tzn. jej warunki, jeżeli najemca nie widzi podstaw ku temu i nie wyraża na to zgody?

Odpisy załączników do pozwu

30.12.2003

Jeśli składam jako dowód w postępowaniu cywilnym dokument - w ilu egzemplarzach powinienem dostarczyć go sądowi (w procesie jestem powodem i jest jeszcze oprócz tego dwóch pozwanych). Dodam, że mam ten oryginalny dokument tylko w jednym egzemplarzu. Czy jeśli trzeba więcej załączników, (...)

Przestępstwo fałszywych zeznań

29.12.2003

Jak można zakwalifikować prawnie pozew cywilny w postępowaniu nakazowym, jeśli powód chcąc uzyskać nakaz zapłaty w takim postępowaniu świadomie stwierdził nieprawdę? Czy są jakieś konsekwencje prawne w stosunku do osoby kierującej taki pozew (w którym poświadczają nieprawdę) i sąd (...)

Zasady realizacji uprawnień z rękojmi

29.12.2003

Klient zostawia do reklamacji procesor AMD Athlon 2400XP kupiony w naszej firmie jako goły podzespół. Procesor ma widoczne ślady ukruszenia rdzenia wynikające z nieprawidłowego montażu, jak i ślady przegrzania widoczne od spodu procesora. Jak łatwo zauważyć ślady ukruszenia rdzenia zalicza (...)

Zapłata czynszu przez osobę trzecią

29.12.2003

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem. Lokal ten został oddany do eksploatacji z końcem 2002 roku. Od kwietnia 2003 wynajmuję ten lokal osobie fizycznej, z którą mam podpisaną umowę najmu. Wpłaty przychodzą jednak od pracodawcy najemcy. W grudniu br. otrzymałem (...)

Mieszkanie własnościowe a udział w gruncie

29.12.2003

Nabyłam własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego drogą kupna na rynku wtórnym. Na sfinansowanie zakupu biorę kredyt i bank prosi o jak najszybsze założenie księgi wieczystej. Na chwilę obecną (zaawansowanie przekształceń własnościowych w spółdzielni) spółdzielnia poinformowała (...)

Przeszukanie mieszkania przez Policję

23.12.2003

Czy można odmówić wpuszczenia do domu policjanta który nie ma nakazu, a który chce dokonać rewizji? Czy mogą Państwo podać podstawę prawną do ew. negatywnej odpowiedzi, lub też podstawę podstawie której policjant musi być wpuszczony? Jak zapewne Państwo słyszeli wiele się ostatnio mówi (...)

Zwrot wkładu niepieniężnego

23.12.2003

Wspólnik wniósł wkład niepieniężny do spółki cywilnej w postaci znajomości technologii wyceniony przez spółkę na kwotę 20 tys. zł. Czy ta kwota podlega zwrotowi w przypadku likwidacji spółki lub w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki? Proszę o podanie podstawy prawnej.

Nazwa (firma) spółki cywilnej

23.12.2003

Czy ma znaczenie kolejność nazwisk wspólników przy nazwie spółki cywilnej, jeśli udziały wspólników są równe?

Wymiana karty pobytu

22.12.2003

Jakie kroki ma podjąć cudzoziemiec, zamieszkały w Polsce (karta czasowego pobytu, współmałżonek obywatela polskiego), w celu zmiany danych osobowych na karcie czasowego pobytu? Cudzoziemiec zmienia nazwisko (ale nie ma to związku ze zmianą nazwiska w związku ze ślubem), po otrzymaniu ze swojej (...)

Zgoda na wejście na nieruchomość we współwłasności

22.12.2003

Jestem właścicielem działki budowlanej i współwłaścicielem (1/18 części) drogi dojazdowej. Część właścicieli pozostałych działek przylegających do wspomnianej drogi dojazdowej postanowiła na własną rękę doprowadzić media (prąd, wodę, gaz) do swoich działek nie czekając na realizację (...)

Postanowienia w dokumencie pełnomocnictwa

22.12.2003

Czy udzielenie pełnomocnictwa o następującej treści: "udzielam pełnomocnictwa Zarządowi ....... reprezentowania mnie przed przed wszelkiego rodzaju władzami, urzędami, oraz instytucjami ...i innymi osobami prawnymi i fizycznymi... Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje umocowanie do wykonywania wszelkich (...)

Losy wspólnego mieszkania po rozwodzie

22.12.2003

Sąd po orzeczeniu rozwodu przyznaje na zgodny wniosek małżonków mieszkanie jednemu z nich , pod warunkiem, że drugi opuści mieszkanie nie żądając w zamian lokalu zastępczego. Jakie korzyści ma małżonek pozostający w tym mieszkaniu - czy staje się jedynym jego właścicielem? - mieszkanie (...)

Pozycja oskarżyciela posiłkowego

22.12.2003

Jestem oskarżony z art. 207 par 1 kk. (maltretowanie fizyczne i psychiczne). Jaka jest różnica między występowaniem na sprawie mojej żony jako świadka lub oskarżyciela posiłkowego? Obecnie jestem po pierwszej rozprawie, która się nie odbyła ponieważ sąd nie przyznał mi obrońcy z urzędu, (...)

Definicja wykrycia błędu

19.12.2003

Jak należy rozumieć określenie "wykrycie błędu", występujące w Art. 88 par.2 Kodeksu cywilnego? Proszę o podanie przykładów.

Upływ terminu do powołania się na błąd

19.12.2003

Czy pisemne uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli z powodu błędu może mieć skutki prawne, jeżeli dotyczyło czynności nie będącej czynnością nieodpłatną i nastąpiło po upływie roku od wykrycia błędu? W jaki sposób i w jakim czasie można uchylić się od skutków prawnych (...)

Przetrzymywanie rzeczy wydanych Policji

19.12.2003

Czy istnieje jakieś wytłumaczenie na dłuższe niż 7 dni przetrzymywanie przedmiotów zabezpieczonych jako dowody rzeczowe bez nakazu. Czy gdyby było polecenie sądu lub prokuratora na zatrzymanie przedmiotów to właściciel zostałby o tym poinformowany?

Zasiedzenie własności nieruchomości zabudowanej

19.12.2003

Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące ewentualnych obaw co do ruchów ze strony administracji lub lokatorów. Jeśli nie ma takiej ewidencji przydziałowej a stosownego przydziału lokatorzy nie posiadaliby, to czy fakt ich zamieszkiwania od lat w tym lokalu należy uznawać za zgodny z jakimikolwiek (...)

Udział w loterii poprzez wypełnienie ankiety

19.12.2003

Czy konkurs, polegający na udziale w ankiecie/grze lub samym zgłoszeniu i wylosowaniu wśród uczestników nagrody podlega w jakikolwiek sposób ustawie o grach losowych, loteriach lub jakimś innym? Zaznaczam, że nie wymaga się żadnego zakupu w celu uczestnictwa w konkursie, ani skorzystania z (...)

Wygaśnięcie mandatu radnego

18.12.2003

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wojewoda uznał, że radny złamał ustawę o samorządzie gminnym. Chodzi o prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. W związku z tym przesłał do Rady Miejskiej pismo informujące o tym fakcie. (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po roku 2001

18.12.2003

Przedmiotem spadku jest gospodarstwo rolne (45ha) wraz z dwoma budynkami mieszkalnymi. Otwarcie spadku 09.12.2002 r. procedura -d ziedziczenie ustawowe. Sąd spadku zobowiązał wszystkich uczestników postępowania spadkowego do złożenia dokumentów uprawniających do prowadzenia gospodarstwa. Jednak (...)

Ostateczne rozliczenie kosztów budowy lokalu

18.12.2003

W umowie ze spółdzielnią mieszkaniową o wydanie przydziału lokalu mieszkalnego na spółdzielczych własnościowych prawach do lokalu, podpisanej 6 lat temu, jest określona kwota ostateczna pełnego wkładu budowlanego, odpowiadającego całości kosztów budowy lokalu. W ww. umowie znajduje się (...)

Wypowiedzenie stosunku najmu lokalu mieszkalnego

18.12.2003

W naszej spółdzielni mamy osobę, która jest najemcą mieszkania i będzie odbywała karę pozbawienia wolności przez co najmniej dwa lata. Osoba ta nie będzie opłacać mieszkania, w związku z czym zadłużenie będzie narastać, a tam nikt nie będzie mieszkał. Co mamy zrobić jako właściciele (...)

Dowód w postępowaniu karnym

18.12.2003

Czy nagranie rozmowy podczas spotkania osobistego na magnetofonie cyfrowym, a następnie zapisane na płycie CD może służyć jako dowód w sądzie (dowód w formie płyty CD)?

Dodatkowe ubezpieczenie dla kierowcy

17.12.2003

Jestem kierowcą w publicznym zakładzie pracy. Samochody posiadają jedynie ubezpieczenie OC. Pracodawca nakazał wszystkim kierującym a nawet dysponentom ubezpieczyć się dodatkowo w celu pokrycia ewentualnych szkód powstałych podczas kolizji lub wypadku. Jaki przepis prawny reguluje takie postępowanie?

Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

17.12.2003

Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej rodziny w celach edukacyjnych, zarobkowych dyskwalifikują osobę stale zameldowaną?

Powtórny wniosek o obniżenie czasu pracy

17.12.2003

Przez rok korzystając z możliwości pracy w obniżonym wymiarze w okresie przysługującego mi urlopu wychowawczego pracowałam na 1/2 etatu. Teraz ten okres (wskazany w pierwszym wniosku) dobiega końca. Czy będę mogła wystąpić z kolejnym wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy (do 3/4 etatu) (...)

Zmiana danych najemcy po wstąpieniu w stosunek najmu

17.12.2003

Czy wstępując z mocy prawa w umowę najmu zmarłego małżonka muszę przepisać umowę najmu na moje imię i nazwisko w określonym terminie i czy mogę to zrobić pisemnie, a nie osobiście? Czy przepisanie daje mi jakąś korzyść i czy nie przepisanie może mi jakoś zaszkodzić ?

Eksmisja byłego właściciela

17.12.2003

Licytant zakupił w drodze licytacji sadowej mieszkanie, w którym mieszka dłużnik. Po uprawomocnieniu sie orzeczenia sądu o przysądzeniu mieszkania prawo dłużnika do tego mieszkania wygasa. Jak wygląda procedura jego eksmisji? Czy są jakieś ograniczenia dotyczące wykonania eksmisji?

Przeszkadzanie czynnościom komornika

17.12.2003

Czy dłużnik ma obowiązek wpuścić do mieszkania osobę, która na zlecenie komornika dokonuje opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika