Będzie Fundusz Niskoemisyjnego Transportu?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo Energii przygotowało nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która stworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz przewiduje dodatkowe środki m.in. na walkę ze smogiem dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Po przyjęciu przez Radę Ministrów, projekt trafił do Sejmu.

Czemu ma służyć Fundusz Niskoemisyjnego Transportu?

Zaproponowano stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, z którego będą finansowane projekty związane z rozwojem elektromobilności (pojazdy napędzane energią elektryczną) oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych (m.in. CNG – sprężony gaz ziemny, LNG – skroplony gaz ziemny oraz biopaliwa). 

Fundusz będzie finansował projekty, o których mowa m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Dzięki uzyskanemu wsparciu będzie można tworzyć i rozwijać projekty inwestycyjne polegające m.in. na budowie i rozbudowie infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną oraz infrastruktury dla innych paliw alternatywnych. Przyczyni się to do zapewnienia powszechnego dostępu do tych źródeł w transporcie i pozytywnie wpłynie na rozwój nowych rozwiązań technologicznych.

W wymiarze gospodarczym, dla operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych poszczególnych segmentów rynku (m.in. gazu i energii) oraz wytwórców energii, zmiany zaproponowane w projekcie otwierają nowe możliwości biznesowe wynikające z technologii umożliwiających integrację systemów oraz rynków.

Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie jest bardzo szeroki – wspierani mogą być m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy. Fundusz wspiera także promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Podstawowe zasady udzielania wsparcia (krąg podmiotów, horyzont czasowy oraz maksymalny limit wsparcia) wskazano w projekcie. Natomiast szczegółowe warunki finansowania projektów przez Fundusz zostaną doprecyzowane w rozporządzeniach.

Zaproponowane wsparcie odpowiada także na wyzwania długoterminowej wizji rozwoju energetyki Unii Europejskiej, spójnej z polityką neutralności klimatycznej gospodarki (nisko- i zero emisyjność). Efektem działań Funduszu w wymiarze gospodarczym będzie zatem systematyczna redukcja wykorzystywania paliw kopalnych oraz zwiększenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych, rozszerzenie wykorzystania innych paliw alternatywnych, podnoszenie efektywności i bezpieczeństwa infrastruktury, a także stworzenie warunków umożliwiających odbiorcom inteligentne wykorzystanie nośników energii.

Porady prawne

Planowane korzyści związane z uruchomieniem finansowania z Funduszu:

 • rozwój infrastruktury do tankowania gazu ziemnego, biopaliw ciekłych i innych paliw alternatywnych oraz do ładowania pojazdów elektrycznych; 
 • wzrost zużycia gazu ziemnego oraz energii elektrycznej w Polsce przeznaczanych na cele transportowe;
 • możliwość wprowadzenia nowych modeli biznesowych opartych na paliwach alternatywnych i ich infrastrukturze;
 • rozwój flot pojazdów niskoemisyjnych oraz niskoemisyjnego transportu publicznego;
 • możliwy spadek kosztów użytkowania pojazdów opartych na paliwach alternatywnych dla obywateli;
 • poprawa jakości powietrza wynikająca ze zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przez pojazdy drogowe - szczególnie w dużych aglomeracjach.

Ze względów organizacyjnych oraz doświadczenia w prowadzeniu podobnych inicjatyw, zarządzanie Funduszem powierzono NFOŚiGW. Dysponentem Funduszu będzie Minister Energii. Natomiast trzecim uczestnikiem wspierającym działanie Funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewnia obsługę bankową.

Przychody Funduszu i opłata emisyjna

Zgodnie z projektem, przychodami Funduszu będą:

 • dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości do 1,5% planowanych w poprzednim roku budżetowym wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych;
 • odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie ministrowi finansów, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
 • środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą, jeśli chodzi o przesyłanie energii elektrycznej;
 • wpływy z tytułu opłaty zastępczej (uiszczanej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy);
 • wpływy z opłaty emisyjnej, w części (15%) przypadającej Funduszowi (uiszczanej przez producentów i importerów paliw silnikowych, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych oraz inne podmioty podlegające, na podstawie przepisów o podat akcyzowym, obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych).

Nowelizacja ustawy zakłada także wprowadzenie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł od 1000 l wprowadzonych na polski rynek: benzyny silnikowej i oleju napędowego. Środki z opłaty emisyjnej stanowić będą przychód NFOŚiGW (85%) i Funduszu (15%). Zgodnie z przedstawioną propozycją obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej ciążyć będzie na producentach paliw silnikowych (benzyn silnikowych i olejów napędowych), importerach paliw silnikowych oraz podmiotach sprowadzających paliwa z innych państw UE.

Przychody z opłaty emisyjnej zostaną przeznaczone na Fundusz (15%) – celem wsparcia rozwoju rynku paliw alternatywnych w transporcie oraz na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (85%) – celem wsparcia przedsięwzięć związanych ze zmniejszeniem lub uniknięciem szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych lub ciekłych, powodujących zanieczyszczenie powietrza.

Dodatkowe środki dla NFOŚiGW

Środki, które otrzyma NFOŚiGW, służyć będą realizacji projektów mających na celu zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych i ciekłych powodujących zanieczyszczenie powietrza. 

Kiedy proponowane przepisy mają wejść w życie?

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które powinny obowiązywać w innych terminach (m.in. regulacje dotyczące opłaty emisyjnej mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne