30.8.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

DODO - Ochrona danych osobowych przy przeciwdziałaniu przestępczości

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę policyjną

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która wprowadzi przepisy tzw. unijnej dyrektywy policyjnej (DODO). Regulacje te dotyczą przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu.

Wejście w życie ustawy ma spowodować, że dane osobowe będą chronione w jeszcze większym stopniu, aniżeli wynika to z aktualnego stanu prawnego. Celem projektowanych regulacji nie jest utworzenie nowych obszarów przetwarzania danych osobowych, tzn. zwiększenie uprawnień służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, a jedynie uporządkowanie obecnego systemu.

Ujednolicenie zasad zbierania, przetwarzania oraz usuwania danych osobowych na potrzeby bezpieczeństwa państwa daje gwarancję, że państwo będzie mogło korzystać z tych danych wyłącznie w precyzyjnie uregulowanych sytuacjach oraz pod ścisłą kontrolą niezależnego od rządu organu ochrony danych osobowych.

Porady prawne

W związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w tym zakresie. Dodatkowo na podstawie tzw. unijnej dyrektywy policyjnej (dyrektywa DODO) Polska – podobnie jak inne kraje unijne - jest zobowiązana wdrożyć przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Dlatego właśnie MSWiA przygotowało projekt ustawy w tym zakresie. Unijna dyrektywa, jako akt prawny, zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia danego porządku prawnego – czyli przeniesienia założeń do aktów prawnych poszczególnych państw. Pozwala jednak na uwzględnienie w przygotowywanych przepisach odmienności krajowych regulacji (przykładowo w Polsce istnieje podział na przestępstwa i wykroczenia, którego nie posiada większość krajów europejskich).

Jednym z głównych założeń ustawy jest utrzymanie równowagi między prawem osób do prywatności a koniecznością zachowania poufności w przetwarzaniu danych podczas postępowań prowadzonych przez m.in. Policję, Straż Graniczną i inne służby.

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem przestępczości określa m.in. cele i zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których te dane dotyczą. Zgodnie z projektem ustawy dane osobowe będą mogły być przetwarzane m.in. w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń (w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego) oraz prowadzenia postępowań w tych sprawach.

Administrator będzie udostępniał z urzędu m.in. informacje o nazwie, siedzibie i swoich danych kontaktowych, a także – w razie potrzeby – o danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Z kolei osoba, której dane dotyczą będzie mogła wystąpić o informacje odnoszące się m.in. do celów, których mają służyć jej dane osobowe oraz możliwości wniesienia wniosku o ich sprostowanie lub usunięcie, a także źródła pochodzenia danych osobowych. Osoba taka będzie mogła również wystąpić do administratora o dostęp do swoich danych, ich uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie lub usunięcie.

Nadzór nad przetwarzaniem danych w ramach ustawy będzie sprawował Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - będzie on miał m.in. możliwość monitorowania przepisów ustawy, przeprowadzania kontroli przetwarzania danych osobowych i rozpatrywania zażaleń osób, których prawa zostały naruszone.

Zgodnie z proponowanymi przepisami administratorzy danych będą musieli w określonych terminach dokonywać oceny, które z posiadanych przez nich danych są zbędne (zbędne dane będą usuwane). Zgodnie z ustawą administratorzy danych będą m.in. mogli przetwarzać dane tylko w uzasadnionych celach, uaktualniać je i przetwarzać w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych. Zostaną też zobowiązani do opracowania polityki ochrony danych.

Co dokładnie przewiduje projekt?

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem przestępczości określi dopuszczalne cele przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy, zakres przedmiotowy i podmiotowy tego aktu prawnego, definicję danych osobowych oraz wyjaśnienie innych, stosowanych w ustawie pojęć, wywodzących się z dyrektywy 2016/680. Projektowane przepisy będą również statuować organ nadzorczy – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – który będzie tożsamy z organem nadzorczym określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Projektowane przepisy będą zawierać również regulacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą. Ustawa określi również obowiązki i wymogi stawiane przed administratorem oraz podmiotem przetwarzającym, a także zadaniom i uprawnieniom inspektora ochrony danych osobowych. W projekcie uregulowane zostaną również kwestie współpracy Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych z organami nadzorczymi innych państw Unii Europejskiej, a także środków ochrony prawnej przysługujących osobom, których dane są przetrwane.

Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe w rozumieniu projektu ustawy będą mogły być przetwarzane w celach:

a. prowadzenia postępowania karnego, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe, postępowania w sprawach nieletnich oraz czynności na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z późń. zm.),
b. wykonywania orzeczeń wydanych w postępowaniach, o których mowa w lit. a, a także wykonywania kar porządkowych i środków przymusu,
c. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych,
d. rozpoznawania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania takim czynom i zagrożeniom.

Jednocześnie, kierując się wyjaśnieniem zawartym w motywie (80), z zakresu nadzoru określonego w projektowanych przepisach wyłączono dane osobowe przetwarzane w przez prokuraturę i sądy w toku sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości.

Zakres podmiotowy projektowanych przepisów określony zostanie poprzez odesłanie do odrębnych ustaw, na podstawie których uprawnione podmioty prowadzą postępowania lub wykonują czynności w wymienionym wyżej zakresie (postępowania karne, postępowania karne wykonawcze, sprawy o wykroczenia). Oznacza to, że czynnikiem determinującym stosowanie przepisów projektowanej ustawy, będą kompetencje podmiotu określone w regulacjach prawnych rangi ustawy. Powyższa konstrukcja projektowanych przepisów jest przede wszystkim wynikiem wielości podmiotów funkcjonujących w sferze określonej ramami zakresu podmiotowego dyrektywy 2016/680. Rozwiązanie takie jest przy tym na tyle uniwersalne, że w przypadku utworzenia, likwidacji lub przekształcenia działający w tym obszarze podmiotów, nie będzie skutkowało koniecznością wprowadzania zmian w projektowanych przepisach.

Ze stosowania przepisów projektowanej ustawy wyłączone zostaną służby specjalne, to jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Należy podkreślić, że dyrektywa 2016/680 w art. 2 ust. 3 lit. a oraz motywie (14) dopuszcza takie rozwiązanie, stanowiąc, że jej przepisy nie powinny mieć zastosowania do przetwarzania danych osobowych w toku działalności wykraczającej poza zakres prawa Unii, dlatego czynności w zakresie bezpieczeństwa narodowego, czynności agencji lub jednostek zajmujących się bezpieczeństwem narodowym, ani przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie podczas czynności, które wchodzą w zakres zastosowania tytułu V rozdział 2 Traktatu o Unii Europejskiej, nie należy uznawać za czynności wchodzące w zakres dyrektywy 2016/680. Ponadto przywołany Traktat o Unii Europejskiej w art. 4 ust. 2 (zdanie trzecie) stanowi, że w szczególności bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego Państwa Członkowskiego.

Zgodnie z założeniami projektu, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej przetwarzane w celach określonych w projektowanej ustawie. Z kolei możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy bądź jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W proponowanej definicji skorzystano zatem z definicji zawartej w rozrządzeniu 2016/679, ograniczonej poprzez wskazanie celów określonych w implementowanej dyrektywie. Rozwiązanie to zachowuje zatem pełną zgodność z zapisami dyrektywy 2016/680.
W części projektu zawierającej wyjaśnienie terminologii stosowanej w ustawie posłużono się w znacznej mierze definicjami zawartymi w art. 3 dyrektywy 2016/680.

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z założeniami funkcję organu nadzorczego w ramach dyrektywy 2016/680 pełnić będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej zwany „Prezesem Urzędu” lub „organem nadzorczym”) powołany na podstawie przepisów rozporządzenia 2016/679. Skorzystano w tym przypadku z przewidzianej w art. 41 ust. 3 dyrektywy 2016/680 możliwości, aby organem tym był organ nadzorczy ustanowiony na mocy rozporządzenia 2016/679. Rozwiązanie to jest korzystne nie tylko ze względów ekonomicznych (nie ma potrzeby tworzenia odrębnego urzędu), ale przede wszystkim gwarantuje spójność systemu ochrony danych osobowych, a przez to ich większe bezpieczeństwo. W ten sposób zapewniono również niezależność organu nadzorczego stanowiącą nieodzowny element całego systemu.

Z uwagi na podobny sposób określenia niektórych zadań organu nadzorczego w rozporządzeniu 2016/679 oraz dyrektywie 2016/680, a także ze względu na to, że ustanowiony będzie jeden wspólny organ nadzorczy dla tych dwóch reżimów prawnych, w projektowanych przepisach skupiono się na zadaniach Prezesa Urzędu, wynikających ze specyfiki przetwarzania danych do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar.
Prezes Urzędu dysponował będzie również możliwością przeprowadzania kontroli przetwarzania danych osobowych, wykorzystując w tym celu co do zasady procedury uregulowane w projektowanej ustawie o ochronie danych osobowych poza przepisami odnoszącymi się do rozporządzenia 2016/679. Rozwiązanie to stanowi dodatkowy element gwarancyjny w maksymalny sposób zbliżające oba systemy ochrony danych osobowych, ale uwzględniający jednocześnie ich specyfikę.

Kierując się wspomnianą specyfiką określone zostaną również uprawnienia kontrolującego, który w toku kontroli będzie mieć prawo wglądu do zbioru zawierającego dane osobowe, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, w obecności upoważnionego przedstawiciela właściwego organu, w którym jest przeprowadzana kontrola oraz z wykorzystaniem jego kodów dostępowych do zbiorów danych, o ile są one stosowane. Kontrolujący będzie mieć  również prawo wglądu do innych dokumentów i informacji mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli. Z kolei podmioty kontrolowane (administrator, podmiot przetwarzający lub odbiorca) są obowiązane umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie kontroli.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Prezes Urzędu – z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej – w drodze decyzji administracyjnej, będzie nakazywać administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności:

 1. usunięcie uchybień;
 2. uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych;
 3. zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe;
 4. zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom;
 5. usunięcie danych osobowych;
 6. wprowadzenie czasowych lub stałych ograniczeń przetwarzania i przekazywania, w tym zakazu przetwarzania.

Powyższa decyzja Prezesa Urzędu nie może nakazywać usunięcia danych osobowych zebranych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych na podstawie przepisów prawa. Z uwagi na specyficzny, a także niejawny charakter tego rodzaju czynności, przepis ten umożliwia dalsze przetwarzanie danych uzyskanych z naruszeniem przepisów projektowanej ustawy. Rozwiązanie to nie wyłącza jednak możliwości skorzystania przez organ nadzorczy z pozostałych mechanizmów gwarancyjnych.

Z kolei w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów projektowanych przepisów, Prezes Urzędu – również z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej – będzie wydawał administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu ostrzeżenie, w którym informuje, że podjęcie operacji przetwarzania danych może skutkować naruszeniem przepisów. Dodatkowo przewiduje się możliwość wystąpienia przez Prezesa Urzędu bezpośrednio do inspektora danych osobowych o dokonanie sprawdzenia stosowania przepisów projektowanej ustawy przez administratora, który tego inspektora powołał. Jednocześnie przeprowadzenie tego rodzaju sprawdzenia, nie będzie wyłączać prawa Prezesa Urzędu do przeprowadzenia przez niego kontroli.

Do prowadzonych postępowań zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), o ile przepisy projektowanej ustawy nie stanowią inaczej. Decyzje Prezesa Urzędu podlegać będą z kolei zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Jakie będą prawa osoby, której dane dotyczą?

Osoba, której dane dotyczą, będzie mieć przede wszystkim prawo do uzyskania informacji od administratora o fakcie przetwarzania jej danych osobowych oraz prawo do uzyskania do nich dostępu oraz do informacji o przetwarzanych danych, w tym celu i podstawie prawnej, rodzaju danych, odbiorcach, którym zostały przekazane, okresie przechowywania oraz uprawnieniu do kierowania wniosków do administratora lub Prezesa Urzędu), a także danych identyfikujących administratora i inspektora ochrony danych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, będzie mogła również wystąpić do administratora z wnioskiem o:

 1. uzupełnienie, uaktualnienie lub sprostowanie danych osobowych – w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;
 2. usunięcie danych osobowych – w przypadku gdy dane te znajdujące się w jawnych zbiorach danych osobowych zostały zebrane z naruszeniem przepisów projektowanej ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W powyższych przypadkach administrator będzie mógł nie przekazać żądanych informacji lub nie dokonywać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 2. utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karno‑skarbowego lub w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe;
 3. zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 4. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa:
 5. zagrożenie dla podstaw ekonomicznych państwa;
 6. istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

W takiej sytuacji osoba, której dane dotyczą będzie mogła wystąpić do administratora z powtórnym wnioskiem albo do Prezesa Urzędu o weryfikację zasadności takiej decyzji administratora.

Wprowadzenie możliwości nieudzielania informacji przez administratora oparte zostało na sformułowanych w dyrektywie 2016/680 przesłankach, określonych w art. 13 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 i 3 zdanie drugie. Szersze wyjaśnienie tej kwestii znajdujące się w motywie (44) wskazuje, że rozwiązanie to ma uniemożliwić zakłócanie czynności postępowań urzędowych lub sądowych, postępowań przygotowawczych lub czynności procesowych, uniemożliwić zakłócanie zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar oraz w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego lub narodowego lub a także aby chronić prawa i wolności innych osób.
Z wyjątkiem wymienionych wyżej sytuacji nieudzielenia informacji, administrator będzie pisemnie informował osobę, której dane dotyczą, o każdej odmowie uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia ich przetwarzania, oraz o przyczynach tej odmowy.

Przewiduje się jednocześnie, że administrator może dokonać uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania lub usunięcia danych osobowych w przypadku gdy ich ujawnienie byłoby niezbędne do ochrony jej żywotnych interesów lub innej osoby. Ponadto administrator będzie miał obowiązek poinformować właściwy organ, od którego dane pochodzą o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu tych danych, a odbiorców danych osobowych także o usunięciu danych osobowych lub wstrzymaniu ich przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zakwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie będzie można stwierdzić, lub gdy dane osobowe muszą zostać zachowane do celów dowodowych, administrator jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do czasowego ograniczenia przetwarzania kwestionowanych danych. Jednocześnie w przypadku niepodjęcia tych działań oraz niepoinformowania osoby której dane dotyczą o potwierdzeniu prawidłowości jej danych, a także w sytuacji nieprzekazania danych identyfikujących administratora, osobie tej będzie przysługiwać prawo do wystąpienia do Prezesa Urzędu z wnioskiem o nakazanie dopełnienia tych obowiązków.

Ponadto, w przypadku odmowy uaktualnienia, sprostowania lub usunięciu danych osobowych, lub wstrzymania ich wykorzystywania  osobie, której dane dotyczą będzie przysługiwać zażalenie do Prezesa Urzędu, o czym pouczy ją administrator.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 dyrektywy 2016/680 w projektowanych przepisach, jako zasadę zakłada się niepobieranie opłat za czynności podejmowane przez administratora na wniosek osoby, której dane dotyczą. Jeżeli jednak żądania takie będą w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, zwłaszcza ze względu na ich powtarzalność, administrator będzie mógł pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Przepis ten, zgodnie z intencją ustawodawcy europejskiego wyrażoną również w motywie (40), ma zapobiegać wykorzystywania powyższych uprawnień w celu sparaliżowania pracy administratora.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Projekt ustawy zwiększającej bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych

Projekt ustawy zwiększającej bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Czemu mają służyć zmiany? Wprowadzenie w życie nowych przepisów ma na celu przede wszystkim zagwarantowanie pasażerom (...)

RODO w szkole

RODO w szkole

Początek roku szkolnego to czas, gdy pojawia się konieczność dopełnienia przez szkołę wielu obowiązków, w tym tych, które dotyczą przetwarzania danych osobowych. Temat ten co roku wzbudza ciekawość i pojawia się wiele pytań z nim związanych. Poznaj odpowiedzi (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego (...)

Rusza rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym

Rusza rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym

Rusza rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym Z odrażającą seksualną przestępczością nie wystarczy walczyć, trzeba jej także zapobiegać. Nie było dotąd w Polsce metod, aby – jak w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Francji – skutecznie kontrolować (...)

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co to jest strefa Schengen?Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na wspólnych granicach i zapewniona została swoboda przepływu osób. Swoboda przepływu osób wewnątrz dotyczy nie tylko obywateli państw - sygnatariuszy, ale wszystkich (...)

Banki nie zawsze mogą kserować dowód osobisty...

Banki nie zawsze mogą kserować dowód osobisty...

Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych art. 112b ustawy Prawo bankowe nie pozwala bankom wykonywać kserokopii i skanów dowodów osobistych klientów, żeby np. założyć konto bankowe czy zbadać zdolność kredytową klienta. Wystarczy wówczas spisanie danych (...)

Wycofanie znaku towarowego z działalności spółki osobowej (rebranding) a PIT

Wycofanie znaku towarowego z działalności spółki osobowej (rebranding) a PIT

Szef KAS ostrzegł o pewnych wątpliwych podatkowo sytuacjach związanych z wycofaniem znaku towarowego z działalności spółki osobowej w ramach rebrandingu, które mogą skutkować zastosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. Informacja Szefa KAS Szef Krajowej (...)

Służby dostaną dane pasażerów

Służby dostaną dane pasażerów

Co przewiduje ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących pasażera? Ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera zakłada przekazywanie do Straży Granicznej danych pasażerów podróżujących samolotami do i z UE, a także między krajami unijnymi. (...)

Bezpieczne wizy do UE?

Bezpieczne wizy do UE?

Bardziej wnikliwe badanie podań o tzw. wizy Schengen, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych baz danych – KE modernizuje wizowy system informacyjny, aby lepiej zabezpieczyć granice zewnętrzne Unii. - "Europa nie jest twierdzą, ale musimy wiedzieć, kto przekracza nasze granice" – powiedział (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanek,    Zastępca (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanĕk,    Zastępca (...)

Nowa ustawa o cudzoziemcach

Nowa ustawa o cudzoziemcach

13 czerwca 2003 r. ustalono ostatecznie tekst ustawy o cudzoziemcach. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 września 2003 r., z wyjątkiem kilku przepisów, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22 lipca 2003 r.Jakie przepisy obowiązują od 22 lipca 2003 r.?Od 22 lipca 2003 r. obowiązują (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

25 maja 2018 r. w państwach członkowskich UE zmieniają się wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych. RODO to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów (...)

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

Kto ma obowiązek oceny skutków dla ochrony danych? RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych na administratorów. Administratorzy muszą też być w stanie wykazać przestrzeganie rozporządzenia pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności (...)

Ochrona danych osobowych przez komitety wyborcze

Ochrona danych osobowych przez komitety wyborcze

Ochrona danych osobowych przez komitety wyborcze w toku kampanii wyborczej na Prezydenta RP W czasie kampanii wyborczej na Prezydenta RP komitety wyborcze, działając na obszarze całego kraju, będą przetwarzać na dużą skalę dane osobowe, w tym dane szczególnej kategorii. Prezes (...)

Dane osobowe obywateli będą lepiej chronione

Dane osobowe obywateli będą lepiej chronione

Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych, przygotowany przez ministra cyfryzacji, ma sprawić, że dane osobowe Polaków będą lepiej chronione. Czemu ma służyć nowa ustawa o ochronie danych osobowych? Lepsza ochrona danych osobowych – to główny cel nowej ustawy. Zaproponowane (...)

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Co to jest usługa świadczona drogą elektroniczną? Podstawowym pojęciem wprowadzonym przez ustawę jest pojęcie ”usługi świadczonej drogą elektroniczną. Termin ten obejmuje wszystkie usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych (...)

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Formalne objaśnienia prawne Ministra Cyfryzacji dla przedsiębiorców w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 33 Prawa przedsiębiorców, mają na celu wyjaśnienie wątpliwości w zakresie możliwości gromadzenia przez pracodawców (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

25 maja 2018 r. w państwach członkowskich UE zmieniają się wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych. RODO to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów (...)

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

Kto ma obowiązek oceny skutków dla ochrony danych? RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych na administratorów. Administratorzy muszą też być w stanie wykazać przestrzeganie rozporządzenia pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności (...)

Ochrona danych osobowych przez komitety wyborcze

Ochrona danych osobowych przez komitety wyborcze

Ochrona danych osobowych przez komitety wyborcze w toku kampanii wyborczej na Prezydenta RP W czasie kampanii wyborczej na Prezydenta RP komitety wyborcze, działając na obszarze całego kraju, będą przetwarzać na dużą skalę dane osobowe, w tym dane szczególnej kategorii. Prezes (...)

Dane osobowe obywateli będą lepiej chronione

Dane osobowe obywateli będą lepiej chronione

Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych, przygotowany przez ministra cyfryzacji, ma sprawić, że dane osobowe Polaków będą lepiej chronione. Czemu ma służyć nowa ustawa o ochronie danych osobowych? Lepsza ochrona danych osobowych – to główny cel nowej ustawy. Zaproponowane (...)

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Co to jest usługa świadczona drogą elektroniczną? Podstawowym pojęciem wprowadzonym przez ustawę jest pojęcie ”usługi świadczonej drogą elektroniczną. Termin ten obejmuje wszystkie usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych (...)

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Formalne objaśnienia prawne Ministra Cyfryzacji dla przedsiębiorców w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 33 Prawa przedsiębiorców, mają na celu wyjaśnienie wątpliwości w zakresie możliwości gromadzenia przez pracodawców (...)

Ochrona danych osobowych a wolność wypowiedzi

Ochrona danych osobowych a wolność wypowiedzi

W niedawnym wyroku Europejski Trybunał Sprawiedliwości sprecyzował stosunek pomiędzy ochroną danych a wolnością wypowiedzi.Od wielu lat spółka Markkinapörssi pobiera od fińskich organów podatkowych jawne dane w celu dokonania corocznej publikacji części tych danych w regionalnych (...)

Obowiązki administratora danych osobowych

Obowiązki administratora danych osobowych

    Dane osobowe każdego człowieka stanowią szczególny przedmiot ochrony prawnej. Dlatego też w regulacji rangi ustawowej ustanowiono nie tylko pojęcie danych osobowych, ale także procedury ich ochrony oraz podstawowe obowiązki administratorów danych w tym zakresie. Do (...)

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

Sejm zajmuje się obecnie rządowym projektem ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Potrzeba przyjęcia takiej ustawy wynika z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a w szczególności w tzw. dorobku prawnym Schengen, którego (...)

System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej

System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej

W związku z wejściem do strefy Schengen obowiązuje w naszym kraju ustawa o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Potrzeba przyjęcia takiej ustawy wynikała z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a w szczególności w tzw. dorobku (...)

Kościoły i związki wyznaniowe muszą chronić dane osobowe

Kościoły i związki wyznaniowe muszą chronić dane osobowe

Kościoły i związki wyznaniowe nie mają pełnej autonomii przy tworzeniu swoich regulacji o ochronie danych – muszą być one dostosowane do RODO. Dlatego Prezes UODO wspiera je przy tworzeniu tych regulacji. Te związki wyznaniowe, które nie zdecydowały się na wprowadzenie (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do (...)

RODO - czyli co to jest RODO?

RODO - czyli co to jest RODO?

Dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). O jakie unijne rozporządzenie chodzi? Pełna nazwa RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (...)

Co RODO przynosi obywatelom?

Co RODO przynosi obywatelom?

Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (...)

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja; Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w tej sprawie.  Wybory do Parlamentu Europejskiego  Tegoroczne wybory do europarlamentu odbędą się w różnych państwach Unii Europejskiej w dniach 23-26 maja.  ##baner## Zgodnie (...)

Zasady RODO - nowe podejście do ochrony danych osobowych

Zasady RODO - nowe podejście do ochrony danych osobowych

W swym założeniu RODO ma na celu wzmocnienie podstawowych praw obywateli w epoce cyfrowej oraz ułatwienie przedsiębiorstwom i organizacjom działania na wspólnym rynku (gdyż gwarantuje jednolitą ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej). RODO ma zastosowanie od 25 maja 2018 r. Nowe (...)

Ochrona danych osobowych na wakacjach

Ochrona danych osobowych na wakacjach

Poznaj kilka porad, jak w czasie wakacji zadbać o swoje dane osobowe i uchronić się przed potencjalnymi problemami. Łatwo o kłopoty... Dowód osobisty pozostawiony w zastaw za wypożyczony sprzęt rekreacyjny. Zgubiony portfel z dokumentami. To najczęstsze sytuacje (...)

Ochrona danych osobowych w e-commerce. Lepiej chroń swoich klientów

Ochrona danych osobowych w e-commerce. Lepiej chroń swoich klientów

Obowiązek ochrony przetwarzanych danych osobowych ciąży na każdym właścicielu e-sklepu czy serwisu internetowego, który taki zbiór danych gromadzi. Wiąże się to nie tylko z koniecznością jego rejestracji u Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ale też odpowiedniego zabezpieczenia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. ma ustawowy obowiązek prezentacji informacji konsumentom na ich wniosek. Chciałem skorzystać i zobaczyć jak wygląda taka informacja. Zarejestrowałem się na na stronie (...)

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokandy są wywieszane na drzwiach sal i/lub w tablicach poszczególnych wydziałów sądów. Pewnego dnia spisując informację z wokandy zostałem "okrzyczany" przez Panią z sekretariatu, że nie wolno. (...)

Ochrona danych osobowych pracownika

Ochrona danych osobowych pracownika

Czy umowa o pracę, jako integralna część akt osobowych, podlega również ustawie o ochronie danych osobowych? Czy oprócz pracodawcy, pracownika (a więc stron umowy) oraz organów kontrolnych (np. (...)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Chodząc na spotkania biznesowe w prawie każdym biurowcu ochrona żąda okazania dowodu osobistego lub innego dowodu ze zdjęciem i spisuje nr dowodu. Czy jest to zgodne z prawem? Po pierwsze gromadzą (...)

Cesja a ochrona danych osobowych

Cesja a ochrona danych osobowych

Wierzyciel sprzedał innej firmie wierzytelność, informując o tym listownie dłużnika. Sąd wydał nakaz zapłaty zaocznie, ponieważ dłużnika nie było w kraju i nie odbierał korespondencji. Obecnie (...)

Ochrona danych osobowych - identyfikacja osoby

Ochrona danych osobowych - identyfikacja osoby

Czy nazwisko i imię oraz adres e-mail i nr IP komputera są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie? W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych za dane (...)

Akt oskarżenia a ochrona danych osobowych

Akt oskarżenia a ochrona danych osobowych

Prokurator przysyłając mi do aresztu pisma, a potem akt oskarżenia, wypisał wszystkich członków grupy przestępczej, włącznie z ich całymi danymi, numerami PESEL, imionami rodziców, stanem posiadania, (...)

Tożsamość świadka a ochrona danych osobowych

Tożsamość świadka a ochrona danych osobowych

Czy nie zamazywanie w aktach sadowych danych personalnych wraz z adresem stron procesu nie łamie prawa o ochronie danych osobowych? Do akt ma wgląd przecież i oskarżony i gdy pozna adres strony przeciwnej (...)

Ujawnienie danych osobowych dłużników

Ujawnienie danych osobowych dłużników

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej w materiałach na Zebranie Przedstawicieli podał do wiadomości imiona, nazwiska, adresy, kwoty zadłużeń (także spłaconych) oraz sygnatury spraw sądowych i stan (...)

Administrator danych osobowych a umowa agencyjna

Administrator danych osobowych a umowa agencyjna

Operator serwisu internetowego (agent) ma zawarte umowy agencyjne z dostawcami usług noclegowych (zleceniodawcy) i występuje wobec klientów jako agent turystyczny (działa na zlecenie dostawców, a (...)

Publikacja danych osobowych w Internecie

Publikacja danych osobowych w Internecie

Firma pragnie zamieszczać na stronie subiektywne, ale wyłącznie pozytywne opinie oraz ocenę internautów na temat osób, np. fryzjerów, czy też stomatologów wymienionych z nazwiska oraz miejsca (...)

Upoważnienie do przetwarzania danych

Upoważnienie do przetwarzania danych

Czy można zastosować do wszystkich pracowników Uczelni jeden szablon upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Nie ma w nim rozgraniczenia między pracą w systemie informatycznym i nieinformatycznym, (...)

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych

W naszej firmie na mocy polecenia Prezesa Zarządu została przeprowadzona ocena pracownicza, przebiegająca w następujący sposób. Każdy z pracowników ocenia osoby, z którymi kontaktuje się zawodowo (...)

Przetwarzanie danych a dane do faktur i rachunków

Przetwarzanie danych a dane do faktur i rachunków

Czy jest konieczność rejestrowania zbioru danych osobowych wykorzystywanych w działalności usługowej świadczonej przez Internet (dane nie są udostępniane, a jedynie wykorzystywane dla własnych (...)

Baza danych klientów

Baza danych klientów

Firma posiada bazę klientów, która składa się z adresów i danych firm zakupionych w GUS oraz danych klientów indywidualnych, które to dane otrzymaliśmy na podstawie kontaktów telefonicznych. (...)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. ma ustawowy obowiązek prezentacji informacji konsumentom na ich wniosek. Chciałem skorzystać i zobaczyć jak wygląda taka informacja. Zarejestrowałem się na na stronie (...)

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokandy są wywieszane na drzwiach sal i/lub w tablicach poszczególnych wydziałów sądów. Pewnego dnia spisując informację z wokandy zostałem "okrzyczany" przez Panią z sekretariatu, że nie wolno. (...)

Ochrona danych osobowych pracownika

Ochrona danych osobowych pracownika

Czy umowa o pracę, jako integralna część akt osobowych, podlega również ustawie o ochronie danych osobowych? Czy oprócz pracodawcy, pracownika (a więc stron umowy) oraz organów kontrolnych (np. (...)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Chodząc na spotkania biznesowe w prawie każdym biurowcu ochrona żąda okazania dowodu osobistego lub innego dowodu ze zdjęciem i spisuje nr dowodu. Czy jest to zgodne z prawem? Po pierwsze gromadzą (...)

Cesja a ochrona danych osobowych

Cesja a ochrona danych osobowych

Wierzyciel sprzedał innej firmie wierzytelność, informując o tym listownie dłużnika. Sąd wydał nakaz zapłaty zaocznie, ponieważ dłużnika nie było w kraju i nie odbierał korespondencji. Obecnie (...)

Ochrona danych osobowych - identyfikacja osoby

Ochrona danych osobowych - identyfikacja osoby

Czy nazwisko i imię oraz adres e-mail i nr IP komputera są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie? W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych za dane (...)

Akt oskarżenia a ochrona danych osobowych

Akt oskarżenia a ochrona danych osobowych

Prokurator przysyłając mi do aresztu pisma, a potem akt oskarżenia, wypisał wszystkich członków grupy przestępczej, włącznie z ich całymi danymi, numerami PESEL, imionami rodziców, stanem posiadania, (...)

Tożsamość świadka a ochrona danych osobowych

Tożsamość świadka a ochrona danych osobowych

Czy nie zamazywanie w aktach sadowych danych personalnych wraz z adresem stron procesu nie łamie prawa o ochronie danych osobowych? Do akt ma wgląd przecież i oskarżony i gdy pozna adres strony przeciwnej (...)

Ujawnienie danych osobowych dłużników

Ujawnienie danych osobowych dłużników

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej w materiałach na Zebranie Przedstawicieli podał do wiadomości imiona, nazwiska, adresy, kwoty zadłużeń (także spłaconych) oraz sygnatury spraw sądowych i stan (...)

Administrator danych osobowych a umowa agencyjna

Administrator danych osobowych a umowa agencyjna

Operator serwisu internetowego (agent) ma zawarte umowy agencyjne z dostawcami usług noclegowych (zleceniodawcy) i występuje wobec klientów jako agent turystyczny (działa na zlecenie dostawców, a (...)

Publikacja danych osobowych w Internecie

Publikacja danych osobowych w Internecie

Firma pragnie zamieszczać na stronie subiektywne, ale wyłącznie pozytywne opinie oraz ocenę internautów na temat osób, np. fryzjerów, czy też stomatologów wymienionych z nazwiska oraz miejsca (...)

Upoważnienie do przetwarzania danych

Upoważnienie do przetwarzania danych

Czy można zastosować do wszystkich pracowników Uczelni jeden szablon upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Nie ma w nim rozgraniczenia między pracą w systemie informatycznym i nieinformatycznym, (...)

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych

W naszej firmie na mocy polecenia Prezesa Zarządu została przeprowadzona ocena pracownicza, przebiegająca w następujący sposób. Każdy z pracowników ocenia osoby, z którymi kontaktuje się zawodowo (...)

Przetwarzanie danych a dane do faktur i rachunków

Przetwarzanie danych a dane do faktur i rachunków

Czy jest konieczność rejestrowania zbioru danych osobowych wykorzystywanych w działalności usługowej świadczonej przez Internet (dane nie są udostępniane, a jedynie wykorzystywane dla własnych (...)

Baza danych klientów

Baza danych klientów

Firma posiada bazę klientów, która składa się z adresów i danych firm zakupionych w GUS oraz danych klientów indywidualnych, które to dane otrzymaliśmy na podstawie kontaktów telefonicznych. (...)

Szkoda z powodu ujawnienia danych osobowych

Szkoda z powodu ujawnienia danych osobowych

Za jakie rodzaje szkód (co można zaliczyć do szkody) powstałych w wyniku ujawnienia danych osobowych szerokiemu kręgowi odbiorców w publikacjach ogólnodostępnych można dochodzić roszczeń na (...)

FORUM PRAWNE

Pobieraczek - wezwanie do zapłaty i niekompletne dane. Pomocy!!!

Pobieraczek - wezwanie do zapłaty i niekompletne dane. Pomocy!!! Witam! Potrzebuję pilnej porady Myślę, że sprawa jest niektórym z państwa znana, bo była kiedyś nagłaśniana przez media. Chodzi (...)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Jaką infomrację należy uznać za "dane osobowe" (czyli w rozumieniu ustawy za dane pozwalające na określenie tożsamości ossoby)? Jak dużym nakładem środków (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Ochrona danych osobowych szkolenia

Ochrona danych osobowych szkolenia Czy znacie firmę zajmująca sie szkoleniami z ochrony danych osobowych ? Odnalazłem tylko ODO MG www.odomg.pl znacie ? RODEL - prowadzą szkolenia z zakresu RODO (...)

Ochrona danych osobowych - opinie

Ochrona danych osobowych - opinie Co sądzicie o ochronie danych takich jak pesel? Korzystacie na własną rękę z usług jakiś firm które coś takiego oferują? Jest to coś potrzebnego według was? (...)

Ochrona danych osobowych- Stypendium

Ochrona danych osobowych- Stypendium Witam, moja sprawa dotyczy stypendium rektora dla najlepszych studentów, które na naszej uczelni przyznawane jest na podstawie osiągnięć. Zostało mi przyznane (...)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Czy ktoś potrafi powiedzieć, czy upoważnienia przetwarzania danych osobowych muszą być na piśmie i podpisane przez każdego upoważnionego? Czy za upoważnienia można uważać (...)

Ochrona Danych Osobowych a newsletter

Ochrona Danych Osobowych a newsletter Mam pytanie do mądrzejszych od siebie dotyczące rejestracji bazy danych. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś chętny do wyjaśnienia mi tej kwestii :-) Dwie (...)

Ochrona Danych osobowych

Ochrona Danych osobowych Witam Nie wiem cy w dobrym dziale zamieszczam mój temat. Jeśli wybrałem źle, to przepraszam z góry. Napisałem serwis internetowy, który służy temu, aby pracodawca mógł (...)

ochrona danych osobowych

ochrona danych osobowych Witam Jestem właścicielem jednoosobowej firmy a w jej nazwie umieszczone jest moje imię i nazwisko. Ostatnio w jednym z katalogów znalazłem moje dane tzn nazwę firmy ( z (...)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Jaką infomrację należy uznać za "dane osobowe" (czyli w rozumieniu ustawy za dane pozwalające na określenie tożsamości ossoby)? Jak dużym nakładem środków (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Ochrona danych osobowych szkolenia

Ochrona danych osobowych szkolenia Czy znacie firmę zajmująca sie szkoleniami z ochrony danych osobowych ? Odnalazłem tylko ODO MG www.odomg.pl znacie ? RODEL - prowadzą szkolenia z zakresu RODO (...)

Ochrona danych osobowych - opinie

Ochrona danych osobowych - opinie Co sądzicie o ochronie danych takich jak pesel? Korzystacie na własną rękę z usług jakiś firm które coś takiego oferują? Jest to coś potrzebnego według was? (...)

Ochrona danych osobowych- Stypendium

Ochrona danych osobowych- Stypendium Witam, moja sprawa dotyczy stypendium rektora dla najlepszych studentów, które na naszej uczelni przyznawane jest na podstawie osiągnięć. Zostało mi przyznane (...)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Czy ktoś potrafi powiedzieć, czy upoważnienia przetwarzania danych osobowych muszą być na piśmie i podpisane przez każdego upoważnionego? Czy za upoważnienia można uważać (...)

Ochrona Danych Osobowych a newsletter

Ochrona Danych Osobowych a newsletter Mam pytanie do mądrzejszych od siebie dotyczące rejestracji bazy danych. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś chętny do wyjaśnienia mi tej kwestii :-) Dwie (...)

Ochrona Danych osobowych

Ochrona Danych osobowych Witam Nie wiem cy w dobrym dziale zamieszczam mój temat. Jeśli wybrałem źle, to przepraszam z góry. Napisałem serwis internetowy, który służy temu, aby pracodawca mógł (...)

ochrona danych osobowych

ochrona danych osobowych Witam Jestem właścicielem jednoosobowej firmy a w jej nazwie umieszczone jest moje imię i nazwisko. Ostatnio w jednym z katalogów znalazłem moje dane tzn nazwę firmy ( z (...)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Witam. Jakiś czas temu składałem wniosek o udostępnienie informacji o sprawie poprzez internetowy Portal Informacyjny Sądu. Sęk w tym, że uzyskałem dostęp do sprawy, ale (...)

Ochrona danych osobowych - telefon

Ochrona danych osobowych - telefon Witam. Dzwoniła do mnie jakaś pani z ogłoszenia, a raczej gówniara. Spławiłem ją i powiedziałem jej co o niej myślę. I teraz, ona wysłała ogłoszenie, matrymonialne (...)

Porady prawne