Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

Tarcza antykryzysowa przewiduje szereg ułatwień dla przedsiębiorstw na czas epidemii. 

Tarcza antykryzysowa przyjęta przez Sejm, teraz zajmie się nią Senat

W piątek 27 marca, podczas drugiego dnia 8. posiedzenia Sejmu, posłowie pracowali w nadzwyczajnych warunkach. Po raz pierwszy całość obrad odbywała się zdalnie - parlamentarzyści obradowali w kilkunastu salach, zaś głosowania odbywały się za pomocą specjalnego systemu poprzez poselskie tablety. Dotyczyło to również posłów, którzy nie przyjechali na Wiejską - pracowali z domu, wykonując wszystkie czynności tak jak podczas głosowań w Sali Posiedzeń. Specjalne możliwości funkcjonowania Izby umożliwiła zmiana Regulaminu Sejmu, przyjęta 26 marca podczas pierwszego dnia 8. posiedzenia. Ma to związek z trwającą epidemią koronawirusa.

Porady prawne

Uchwalenie tarczy antykryzysowej było głównym punktem porządku obrad. Tarcza antykryzysowa, przyjęta przez Sejm w bloku głosowań, to przygotowany przez rząd pakiet kilku projektów ustaw mających pomóc pracownikom i firmom w przetrwaniu trudności związanych z epidemią koronawirusa. W jej skład wchodzą: nowelizacja niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (druki nr 301 i 301-A), nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju (druk nr 302) oraz nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 299 i 299-A).

Pakiet przewiduje m.in. zwolnienie małych firm do dziewięciu osób oraz niektórych osób samozatrudnionych ze składek do ZUS na trzy miesiące (od marca do maja). Wśród wprowadzanych rozwiązań są także: świadczenie postojowe do ok. 2 tys. zł dla zleceniobiorców i części samozatrudnionych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) oraz uelastycznienie czasu pracy. Wartość pakietu jest szacowana na co najmniej 212 mld zł, tj. 10 proc. polskiego PKB. - "Musimy działać szybko, jeden dzień zwłoki to ogromna różnica. Dlatego proszę Wysoką Izbę, by wszyscy w zgodzie przyjęli tę tarczę. Trzeba działać błyskawicznie, by te instrumenty działały już na dniach" – mówił w debacie nad projektami prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Premier przyznał, że to, co dzieje się na naszych oczach, jest największym wyzwaniem ostatnich dziesięcioleci. Wyjaśnił, że Covid-19 to wielki kryzys zdrowotny, który w wielu krajach świata przekształcił się już w głęboki kryzys gospodarczy. Zapewnił jednak, że rząd nie zostawi Polaków samymi sobie. Przygotowaliśmy najwłaściwsze rozwiązania gospodarcze – podkreślił premier. Nasza tarcza antykryzysowa to około 10 proc. PKB– wyjaśnił. 

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że zaproponowane rozwiązania dotyczą utrzymania zdolności produkcyjnych oraz zatrudnienia i są dostosowane do odbudowywania gospodarki. Premier wyjaśnił, że oprócz działań osłonowych na rynku pracy, mają być uruchomione pieniądze gwarancyjne i pieniądze bezpośrednie – co najmniej 70 mld zł na utrzymanie płynności w firmach, pożyczki, bezpośrednie dopłaty oraz kredyty.

Jak zaznaczył, rozwiązania zawarte w rządowym pakiecie obejmują m.in. pełne zwolnienie z ZUS oraz zasiłki dla osób, które wcześniej były na umowach zlecenia lub umowach cywilnoprawnych i te umowy straciły. Środki z Tarczy antykryzysowej wystarczą na zapewnienie 40 proc. wynagrodzenia dla pracowników wszystkich firm – mikro, małych, średnich i największych – które zobowiążą się do utrzymania jak największej liczby miejsc pracy – powiedział Mateusz Morawiecki.

Liczne ułatwienia dla największych przedsiębiorstw na czas epidemii

Uelastycznienie przepisów rynku pracy i liczne uproszczenia formalne – to tylko niektóre formy wsparcia dla dużych przedsiębiorstw przewidziane w przyjętym przez Sejm pakiecie „tarczy antykryzysowej” na czas trwającej epidemii.

1. Uelastycznienie przepisów rynku pracy

Proponowane przepisy umożliwiają w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy, umożliwiających nieprzerwane działanie przedsiębiorstw.

2. Przesunięcie wejścia w życie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego

Jednym z kluczowych punktów proponowanego pakietu jest przesunięcie terminu wejścia w życie nowego JPK dla dużych przedsiębiorstw. Pierwotnie przedsiębiorcy zobowiązani byli do wysyłki nowego JPK VAT od rozliczenia za kwiecień 2020 r. Po wejściu w życie nowych przepisów obowiązek wysyłki nowego JPK obejmie wszystkich podatników dopiero od lipca 2020 r.

3. Możliwość przesunięcia przez samorządy terminu opłaty za użytkowanie wieczyste

Termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może zostać przesunięty do 30 czerwca 2020 r.

4. Rozszerzenie programu gwarancji de minimis przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Gwarancje de minimis ułatwiają zaciągnięcie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego firmom z sektora MŚP. Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystane na bieżące finansowanie działalności gospodarczej, a także celów rozwojowych przedsiębiorstwa.

W pakiecie przewidziano nowe, lepsze warunki w programie gwarancji de minimis. Chodzi o zwiększenie maksymalnego zabezpieczenia z 60 proc. do 80 proc. kwoty kredytu (wartość gwarancji to maksymalnie 3,5 mln zł), bez prowizji pobieranej przy udzieleniu gwarancji. Ze zwiększonych gwarancji będzie mogła skorzystać każda firma sektora MŚP, która dotychczas spełniała kryteria określone w programie gwarancji de minimis, niezależnie od branży.

5. Możliwość podwyższenia kapitału lub finansowania

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji podporządkowanych firm średnich i dużych z funduszu Polskiego Funduszu Rozwoju, inwestycje o wartości 6 mld zł.

6. Ubezpieczenia obrotu handlowego Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych

KUKE rozszerza do 100 proc. zakres ochrony ubezpieczeniowej dla projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym. W tym celu zwiększone zostanie finansowanie KUKE w zakresie ubezpieczeń obrotu handlowego w kraju i za granicą.

7. Dofinansowanie do płacy pracownika

W ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaoferowano wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, którzy wykażą spadki obrotów firm w okresie wprowadzonego przez nich przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy z powodu epidemii koronawirusa.

Przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń lub dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy do wysokości 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

8. Wprowadzenie prawa do świadczenia postojowego

W pakiecie przewidziano wsparcie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. W tym przypadku zaproponowana zostanie jednorazowa wypłata dla takich osób, tzw. świadczenie postojowe, w wysokości do maksymalnie 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2080 zł). Świadczenie nie będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu ze względu na jego socjalny charakter.

Prawo do świadczenia będzie przysługiwać z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego.

9. Możliwość wstecznego rozliczenia strat

W przygotowanym pakiecie zaproponowano możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT. To oznacza, że stratę poniesioną w tym roku podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. - złożą korektę zeznania za 2019 r. Z możliwości tej skorzystają osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do 2019 r.

10. Możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek na ZUS

Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy, którzy mają trudności w opłaceniu składek na ZUS za okres od stycznia 2020 r., będą mieli możliwość odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty, bez opłat i odsetek za zwłokę (tj. bez tzw. opłaty prolongacyjnej). Wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty, będzie musiał być złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

11. Możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT

Wśród proponowanych rozwiązań znajduje się możliwość przesunięcia w czasie należności publiczno-prawne bez dodatkowych opłat. Chodzi o PIT, CIT, VAT i składki na ZUS, bez względu na wielkość i formę prowadzonej działalności gospodarczej. Regulacja dotyczy także terminu złożenia deklaracji podatkowej PIT. Podatnicy będą mieli na to czas do końca maja.

12. Przedłużenie ważności pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Propozycja zakłada wydłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca (oraz decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę), a także wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy bez zezwolenia na pracę na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem i następujących po nim 30 dni.

13. Wydłużenie terminów ważności okresowych badań lekarskich

Zgodnie z założeniami, dotychczasowe zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na danym stanowisku nie przestaną obowiązywać. W czasie zagrożenia epidemicznego pracownicy nie będą więc musieli udawać się do placówek medycznych.

Małe i mikro przedsiębiorstwa w czasie epidemii nie zostaną bez pomocy

Rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 powoduje, że polskie firmy odczuwają problemy. Szczególnie dotkliwe skutki dotykają małe i mikro przedsiębiorstwa. Dlatego w ramach przyjętej przez Sejm specustawy „tarcza antykryzysowa” otrzymają niezbędne wsparcie m.in. w postaci czasowego zwolnienia ze składek ZUS oraz pożyczki w wysokości 5 tys. zł.

1. Dofinansowanie do płacy pracownika

W ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaoferowano wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, którzy wykażą spadki obrotów firm w okresie wprowadzonego przez nich przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy z powodu epidemii koronawirusa.

Przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń lub dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy do wysokości 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

2. Wprowadzenie prawa do świadczenia postojowego

W pakiecie przewidziano wsparcie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. W tym przypadku zaproponowana zostanie jednorazowa wypłata dla takich osób, tzw. świadczenie postojowe, w wysokości do maksymalnie 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2080 zł). Świadczenie nie będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu ze względu na jego socjalny charakter. Prawo do świadczenia będzie przysługiwać z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego.

3. Możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek na ZUS

Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy, którzy mają trudności w opłaceniu składek na ZUS za okres od stycznia 2020 r., będą mieli możliwość odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty, bez opłat i odsetek za zwłokę (tj. bez tzw. opłaty prolongacyjnej). Wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty, będzie musiał być złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

4. Czasowe zwolnienie ze składek ZUS

Osoby prowadzące małe firmy (zatrudniające do maksymalnie 9 osób ubezpieczonych), na trzy miesiące zostaną zwolnione ze składek ZUS. Z tego rozwiązania skorzystają w szczególności samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób.

Zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek przysługuje, jeżeli płatnik składek: wykonywał działalność przed dniem 1 lutego 2020 r., osiągnął przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Ze zwolnienia może korzystać przedsiębiorca, który nie korzystał ze świadczenia postojowego lub świadczeń na ochronę miejsc pracy lub dofinansowanie wynagrodzeń.

5. Możliwość wstecznego rozliczenia strat

W przygotowanym pakiecie zaproponowano możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT. To oznacza, że stratę poniesioną w tym roku podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. - złożą korektę zeznania za 2019 r. Z możliwości tej skorzystają osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do 2019 r.

6. Pożyczka 5 tys. zł dla mikrofirm

Mikroprzedsiębiorcy, których dotknęły trudności finansowe związane z rozprzestrzenianiem się wirusa, mogą liczyć na wsparcie w postaci niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzonej działalności. Pożyczka w wysokości 5 tys. zł zostanie udzielona na okres 12 miesięcy, oprocentowanie będzie stałe i wynosić będzie w skali roku 0,05 proc.

Pożyczka wraz z odsetkami będzie mogła ulec umorzeniu pod warunkiem, że przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia w firmie nie zmniejszył się stan zatrudnienia.

7. Możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT

Wśród proponowanych rozwiązań znajduje się możliwość przesunięcia w czasie należności publiczno-prawne bez dodatkowych opłat. Chodzi o PIT, CIT, VAT i składki na ZUS, bez względu na wielkość i formę prowadzonej działalności gospodarczej. Regulacja dotyczy także terminu złożenia deklaracji podatkowej PIT. Podatnicy będą mieli na to czas do końca maja.

8. Wakacje kredytowe

W tej propozycji wsparcia dla przedsiębiorstw chodzi o propozycję zawieszenia umowy kredytu na rok, bez zobowiązania do wykonywania w tym czasie żadnych płatności.

9. Przesunięcia płatności za media

Zmiana ma na celu odciążenie przedsiębiorców z opłat audiowizualnych i abonamentowych. W szczególności z tego rozwiązania skorzystają usługodawcy z branży gastronomicznej, hotelarskiej czy fryzjerskiej.

Ochrona średnich przedsiębiorstw i miejsc pracy w ramach pakietu „tarczy antykryzysowej”

Z powodu rozprzestrzenienia się wirusa średnie przedsiębiorstwa narażone są na straty finansowe, które w efekcie mogą doprowadzić do bankructw, a co za tym idzie – również zwolnień pracowników. W ramach przyjętej przez Sejm specustawy „tarcza antykryzysowa” zaproponowane zostały rozwiązania, których celem jest przede wszystkim pomoc przedsiębiorcom i ochrona miejsc pracy.

1. Dofinansowanie do płacy pracownika

W ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaoferowano wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, którzy wykażą spadki obrotów firm w okresie wprowadzonego przez nich przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy z powodu epidemii koronawirusa.

Przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń lub dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy do wysokości 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

2. Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 01.01.2020 r. wyniesie:

a) co najmniej 30 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika;

b) co najmniej 50 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika;

c) co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie będzie mogło być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wypłacane w okresach miesięcznych.

3. Możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek na ZUS

Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy, którzy mają trudności w opłaceniu składek na ZUS za okres od stycznia 2020 r., będą mieli możliwość odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty, bez opłat i odsetek za zwłokę (tj. bez tzw. opłaty prolongacyjnej). Wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty, będzie musiał być złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

4. Możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT

Wśród proponowanych rozwiązań znajduje się możliwość przesunięcia w czasie należności publiczno-prawne bez dodatkowych opłat. Chodzi o PIT, CIT, VAT i składki na ZUS, bez względu na wielkość i formę prowadzonej działalności gospodarczej. Regulacja dotyczy także terminu złożenia deklaracji podatkowej PIT. Podatnicy będą mieli na to czas do końca maja.

5. Możliwość wstecznego rozliczenia strat

W przygotowanym pakiecie zaproponowano możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT. To oznacza, że stratę poniesioną w tym roku podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. - złożą korektę zeznania za 2019 r. Z możliwości tej skorzystają osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do 2019 r.

6. Wprowadzenie prawa do świadczenia postojowego

W pakiecie przewidziano wsparcie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. W tym przypadku zaproponowana zostanie jednorazowa wypłata dla dla takich osób, tzw. świadczenie postojowe, w maksymalnej wysokości do 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2080 zł). Świadczenie nie będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu ze względu na jego socjalny charakter.

Prawo do świadczenia będzie przysługiwać z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego.

7. Przesunięcia płatności za media

Zmiana ma na celu odciążenie przedsiębiorców z opłat audiowizualnych i abonamentowych. W szczególności z tego rozwiązania skorzystają usługodawcy z branży gastronomicznej, hotelarskiej czy fryzjerskiej.

8. Rozszerzenie programu gwarancji de minimis przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Gwarancje de minimis ułatwiają zaciągnięcie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego firmom z sektora MŚP. Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystane na bieżące finansowanie działalności gospodarczej, a także celów rozwojowych przedsiębiorstwa.

W pakiecie przewidziano nowe, lepsze warunki w programie gwarancji de minimis. Chodzi o zwiększenie maksymalnego zabezpieczenia z 60 proc. do 80 proc. kwoty kredytu (wartość gwarancji to maksymalnie 3,5 mln zł), bez prowizji pobieranej przy udzieleniu gwarancji. Ze zwiększonych gwarancji będzie mogła skorzystać każda firma sektora MŚP, która dotychczas spełniała kryteria określone w programie gwarancji de minimis, niezależnie od branży.

9. Możliwość podwyższenia kapitału lub finansowania

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji podporządkowanych firm średnich i dużych z funduszu Polskiego Funduszu Rozwoju, inwestycje o wartości 6 mld zł.

10. Ubezpieczenia obrotu handlowego Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych

KUKE rozszerza do 100 proc. zakres ochrony ubezpieczeniowej dla projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym. W tym celu zwiększone zostanie finansowanie KUKE w zakresie ubezpieczeń obrotu handlowego w kraju i za granicą.

11. Przedłużenie ważności pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Propozycja zakłada wydłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca (oraz decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę), a także wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy bez zezwolenia na pracę na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem i następujących po nim 30 dni.

12. Wydłużenie terminów ważności okresowych badań lekarskich

Zgodnie z założeniami, dotychczasowe zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na danym stanowisku nie przestaną obowiązywać. W czasie zagrożenia epidemicznego pracownicy nie będą więc musieli udawać się do placówek medycznych.

Postojowe w czasie epidemii. Kto i ile dostanie? Dla kogo elastyczny czas pracy?

Samozatrudnieni i pracujący na umowach cywilnoprawnych należą do grupy najbardziej zagrożonej w przypadku kryzysu gospodarczego spowodowanego epidemią koronawirusa. – "W przypadku postojowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci zleceniobiorcom, wykonawcom dzieła i samozatrudnionym świadczenie w wysokości ok. 2 tys. zł" – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Kogo obejmą przepisy o elastycznym czasie pracy?

Brak zleceń czy zamówień to dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych brak zarobków.

– "Celem tzw. tarczy antykryzysowej jest jak najszersze wsparcie przedsiębiorców i pracowników w tym trudnym czasie. W przypadku postojowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci dla zleceniobiorców, wykonawców dzieła i samozatrudnionych świadczenie w kwocie do ok. 2 tys. zł brutto" – wskazała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

W piątek Sejm przyjął ustawę w tej sprawie.

Dla kogo świadczenie?

Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła miał prawo do świadczenia, musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r.

Uwaga! Świadczenie nie będzie przysługiwać osobom, których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekroczył 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. 

– "Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Jednak jeżeli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód z umowy cywilnoprawnej lub z umów wyniósł mniej niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonywania tej umowy lub umów cywilnoprawnych" – tłumaczyła minister Marlena Maląg.

Prowadzę działalność gospodarczą – co teraz?

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać postojowe?

  • przychód osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która nie zawiesiła działalności,uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie musi być co najmniej 15 proc. niższy niż w miesiącu poprzednim i nie może być wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.
  • działalność zarejestrowana przed 1 lutego 2020 r.

Ważne! Świadczenie w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia będzie przysługiwać również osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r. i przychód z prowadzenia tej działalności, nie był wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

– "Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To działanie niestandardowe, nie pomijamy nikogo, kto wykonuje działalność zarobkową, niezależnie od jej formy" – podkreśliła szefowa MRPiPS.

Elastyczny czas pracy – dla kogo?

Tzw. tarcza antykryzysowa wprowadza rozwiązania uelastyczniające przepisy o czasie pracy. Będą je mogli stosować pracodawcy, u których na skutek epidemii koronawirusa wystąpił spadek obrotów gospodarczych. Uwaga, pracodawca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

– "Ci pracodawcy będą mogli ograniczyć nieprzerwany odpoczynek dobowy pracowników do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwany odpoczynek tygodniowy do nie mniej niż 32 godzin. Co ważne, pracodawca musi zagwarantować pracownikom równoważny okres odpoczynku w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni" – wyliczyła szefowa MRPiPS.

Dodatkowo w porozumieniu z organizacjami związkowymi albo przedstawicielami pracowników tam, gdzie takie organizacje nie działają, pracodawcy będą mogli:

  • zawrzeć porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym możliwe jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 godzin (w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy) – pracodawca będzie musiał „oddać” godziny innego dnia lub dać dzień wolny
  • zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnieniapracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu. 

– "Bardzo ważne jest, by były to realne porozumienia z pracownikami, a nie odgórna decyzja pracodawcy. Sytuacja jest wyjątkowa, a proponowane rozwiązania te mają nam wszystkim pomóc przetrwać kryzys, nie mogą być więc nadużywane" – zapewniła minister Marlena Maląg.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne