Ubezpieczenie kredytu

Każdy kto miał okazję zaciągnąć kredyt w banku spotkał się z koniecznością uzyskania nieskończonej liczby zabezpieczeń. Bank, chroniąc się przed niewypłacalnością kredytobiorców pragną jak najlepiej zabezpieczyć własne środki pieniężne. Jednym ze sposobów takiego zabezpieczenie jest ubezpieczenie kredytu.

Cel ubezpieczenia kredytu

Celem ubezpieczenia kredytu jest rozłożenie ryzyka kredytowego na bank i na ubezpieczyciela. Ubezpieczenie kredytu zapewnia w pewnym stopniu spłatę kredytu - nie przez kredytobiorcę lecz przez zakład ubezpieczeń, z którym kredytobiorca zawarł umowę ubezpieczenia. Celem ubezpieczenia kredytu jest więc dodatkowe zabezpieczenie baku kredytodawcy.

Umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia jest umową nazwaną, uregulowaną w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 805 k.c. przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

W przypadku ubezpieczeń kredytu, ubezpieczającym może być albo kredytobiorca albo bank udzielający kredytu. Zazwyczaj jednak ubezpieczającym jest kredytobiorca, który swe roszczenia w stosunku do ubezpieczyciela przenosi w drodze cesji na bank - kredytodawcę.
Drugą stroną umowy ubezpieczenia jest zakład ubezpieczeń, działający na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Ogólne warunki umów

Porady prawne

Umowa ubezpieczeniowa oparta jest w większości na ogólnych warunkach umów stosowanych przez zakłady ubezpieczeń. Oznacza to, że umowa ubezpieczenia kredytu w nikłym stopniu jest negocjowana przez strony. Treścią tej umowy są bowiem ogólne postanowienia umów ubezpieczenia kredytu opracowane przez zakłady ubezpieczeń. Umowa ubezpieczenia jest więc tzw. umową adhezyjną. Oczywiście ubezpieczający powinien zapoznać się z treścią ogólnych warunków umów ubezpieczenia kredytu. W związku z tym kodeks cywilny, w zmienionej od 1 stycznia 2004r. wersji nakłada na ubezpieczyciela obowiązek doręczenia ubezpieczającemu jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia treści ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych.

Treść tych ogólnych warunków powinna zawierać co najmniej:

 • przedmiot i zakres ubezpieczenia,
 • sposób zawierania umowy ubezpieczenia,
 • zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
 • prawa i obowiązki stron umowy,
 • tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego lub zakład ubezpieczeń,
 • sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej lub opłat pobieranych przez zakład ubezpieczeń oraz metod ich indeksacji, a także ich wysokość,
 • sposób indeksacji składki ubezpieczeniowej,
 • tryb, warunki oraz sposób dokonywania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieokreślony,
 • sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia,
 • sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia,
 • informację o sądzie właściwym dla rozstrzygnięcia sporu mogącego wynikać z danej umowy ubezpieczenia,
 • sumę ubezpieczenia i warunki jej zmiany.

Przepisy kodeksu cywilnego zawierają szczególną ochronę ubezpieczonych w przypadku oferowania przez zakład ubezpieczeń warunków ubezpieczenia odbiegających albo od oferty przedstawionej przez ubezpieczającego albo od ogólnych warunków umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń. Jeżeli zakład ubezpieczeń w swej ofercie przedstawia takie mniej korzystne warunki, zobowiązany jest wówczas zwrócić ubezpieczającemu uwagę na odmienność proponowanych zapisów i wyznaczyć ubezpieczającemu termin co najmniej 7-dniowy celem zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku uważa się, że przedstawione przez zakład ubezpieczeń mniej korzystne warunki ubezpieczenia są nieważne.

Umowa ubezpieczenia zawarta zostaje na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest skierowanie do zakładu ubezpieczeń oferty ubezpieczenia i odpowiedź na tę ofertę w postaci polisy ubezpieczeniowej. Drugim sposobem jest tzw. milczące zawarcie umowy ubezpieczenia. Zgodnie z tym trybem, jeżeli przed upływem 14 dni od dnia otrzymania oferty na piśmie zakład ubezpieczeń nie doręczył składającemu ofertę dokumentu ubezpieczenia, umowę uważa się za zawartą z piętnastym dniem od dnia doręczenia oferty, z treścią wynikającą z ogólnych warunków umów ubezpieczenia,

Składka ubezpieczeniowa

Zapłata przez ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej jest niezbędnym elementem umowy ubezpieczenia.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika