Archiwum artykułów Listopad 2004

Jakie składniki majątku upadłego wchodzą w skład masy upadłości?

30.11.2004

Masa upadłości to najprościej mówiąc majątek dłużnika, z którego jego wierzyciele będą zaspokojeni. Ponieważ dłużnik częstokroć dysponuje majątkiem, którego nie wszystkie elementy są własnością dłużnika, najważniejszą czynnością po ogłoszeniu upadłości dłużnika jest ustalenie (...)

Stan wyjątkowy - kiedy może zostać ogłoszony?

30.11.2004

Konstytucja gwarantuje każdemu z nas mozliwość korzystania z praw i swobód obywatelskich. Przewiduje jednak pewne sytuacje, w których prawa te mogą być ograniczane. Art. 31 ust. 3 Konstytucji stanowi jednak, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw (...)

Dwa rodzaje upadłości dłużnika

30.11.2004

Prawo upadłościowe przewiduje dwie procedury przeprowadzenia upadłości dłużnika. Wybór procedury uzależniony jest od postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości. Sąd upadłościowy może bowiem postanowić o postawieniu dłużnika w stan upadłości obejmujący likwidację majątku (...)

Postępowanie w sprawie upadłości

30.11.2004

Postępowanie upadłościowe składa się z dwóch etapów. W pierwszym w postępowaniu w sprawie upadłości, sąd analizuje sytuację dłużnika oraz stwierdza, czy w ogóle, a jeśli tak, to jaki rodzaj upadłości ogłosić. Postępowanie to kończy się wydaniem postanowienia o (...)

Wstępne zgromadzenie wierzycieli

30.11.2004

Jeżeli na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli obecnych jest co najmniej połowa wierzycieli mających łącznie trzy czwarte ogólnej sumy wierzytelności stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi albo bezspornych lub uprawdopodobnionych, wierzyciele ci mogą zawrzeć na wstępnym zgromadzeniu układ z dłużnikiem. (...)

Zaciąganie kredytów za granicą - ograniczenia dewizowe

19.11.2004

Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz ustanawianie zabezpieczeń w kontaktach handlowych z prywatnymi podmiotami gospodarczymi mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym kraju może spowodować wypływ pieniądza z terytorium RP. Wypływ ten musi być kontrolowany z uwagi na interesy (...)

Czy mogę otworzyć rachunek bankowy za granicą?

19.11.2004

Do niedawna polskim obywatelom nie wolno było otwierać rachunków bankowych za granicą. Zakaz taki wiązał się z niebezpieczeństwem wypływu z kraju pieniędzy, co mogło spowodować zapaść w polskiej gospodarce. Dzięki nowym postanowieniom prawa dewizowego, zakładanie rachunków (...)

Kto może prowadzić kantor wymiany walut?

19.11.2004

Poprzez działalność kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe rozumie się działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie zezwolenia, polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich zakupie i sprzedaży. Z definicji tej wynika kilka (...)

Jak legalnie wywieźć lub wysłać wartości dewizowe za granicę?

19.11.2004

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe zawiera szereg ograniczeń związanych z wywozem, wysyłaniem i przekazywaniem za granicę wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych. Wywóz (wysyłka, przekaz) tych środków może odbywać się tylko i wyłącznie na warunkach (...)

Jak zaskarżyć niekorzystne postanowienie sądu administracyjnego?

17.11.2004

W postępowaniu sądowoadministracyjnym sąd orzeka w formie postanowień lub wyroków. W zależności od rodzaju orzeczenia, stronie przysługują inne środki zaskarżenia. W przypadku postanowień, strona która nie zgadza się z wydanym przez sąd postanowieniem może zaskarżyć je w (...)

W którym sądzie należy wszcząć postępowanie sądowoadministracyjne?

17.11.2004

Zasadą jest, że wszystkie sprawy sądowoadministracyjne rozpoznają wojewódzkie sądy administracyjne, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oznacza to, że składając skargę lub inny środek zaskarżenia określony przepisami (...)

Kiedy sąd administracyjny orzeka postanowieniem?

17.11.2004

Sądy administracyjne wydają dwa rodzaje orzeczeń: wyroki oraz postanowienia. Wyrok, jest orzeczeniem, które rozstrzyga sprawę merytorycznie, co do samej istoty skargi. Postanowienia wydawane są natomiast w tych kwestiach, w których przepisy nie przewidują wydania wyroku. W szczególności (...)

Kiedy orzeczenie sądu administracyjnego staje się prawomocne?

17.11.2004

Prawomocność orzeczeń sądowych można rozpatrywać w dwóch aspektach, formalnym i materialnym. W znaczeniu formalnym prawomocność oznacza niemożność zaskarżenia orzeczenia w toku instancji, czyli przy pomocy zwykłych środków odwoławczych. Prawomocność w znaczeniu materialnym (...)

Zawarcie ugody administracyjnej

17.11.2004

Ugoda administracyjna może być zawarta tylko w sprawie administracyjnej. Do ugody może dojść tylko w postępowaniu administracyjnym i przed organem, który postępowanie to prowadzi. Ugoda administracyjna ma na celu skrócenie postępowania administracyjnego w sytuacji, w której (...)

Nowoczesne sposoby windykacji

17.11.2004

Praktyka ostatnich lat wskazuje na rosnącą tendencję dochodzenia należności nie tylko na drodze tradycyjnych środków egzekucyjnych. Do tradycyjnych - najczęściej stosowanych i uregulowanych w sposób pełny przez prawo sposobów windykacji zaliczyć można wytoczenie powództwa (...)

Jak odzyskać przynajmniej część wierzytelności?

16.11.2004

Przedsiębiorca często boryka się z problemami natury finansowej. Jest to dla niego o tyle istotne, gdyż może zaważyć na jego dalszej egzystencji. Utrata bowiem płynności finansowej z tytułu niezrealizowanych wierzytelności wobec swoich kontrahentów jest niebezpieczeństwem dość realistycznym. (...)

Informacje ogóle o prawie zamówień publicznych w UE

10.11.2004

Dyrektywy Unii Europejskiej, to jeden z rodzajów aktów prawnych, poprzez które tworzone jest prawo wspólnotowe. Zgodnie z definicją, dyrektywa jest wiążąca, jeśli chodzi o zamierzony skutek dla każdego państwa członkowskiego, do których jest skierowana, zostawiając jednak władzom krajowym (...)

Przedmiot zastawu rejestrowego

9.11.2004

W przeciwieństwie do zwykłego zastawu, uregulowanego w kodeksie cywilnym, zastaw rejestrowy pozwala zastawcy (dłużnikowi) na zatrzymanie zastawionej rzeczy i czerpanie z niej pożytków. Jest to szczególnie istotne w toku działalności gospodarczej, w której zastaw rejestrowy (...)

Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

9.11.2004

Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego jest konkretnym prawem zastawnika, które może być przedmiotem obrotu. Obrót ten jest jednak ograniczony, gdyż nie jest możliwe przeniesienie prawa zastawu rejestrowego na podmiot, który takiego zabezpieczenia nie może ustanowić. Istnieje możliwość (...)

Środki gwarantowane

9.11.2004

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ustanawia system ochrony środków pieniężnych lokowanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania. Gwarancją objęte są środki ulokowane na rachunkach bankowych tych podmiotów. Ustawa określa w sposób precyzyjny zarówno podmioty objęte systemem (...)

Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

9.11.2004

Zgodnie z ogólnymi zasadami, wierzyciel może żądać ustanowienia zabezpieczenia dochodzonego przez siebie roszczenia. Podobnie w przypadku zastawu rejestrowego, pomimo zabezpieczenia wierzytelności poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego, zastawnik może domagać się ustanowienia dodatkowego (...)

Bankowe papiery wartościowe

9.11.2004

Obrót pieniądza w sektorze bankowym jest istotę i podstawa funkcjonowania banków. Zastój w tym zakresie oznacza stagnację oraz słabe wyniki finansowe sektora bankowego co wiąże się ze słabą dynamiką kredytową banku, co w prostej mierze przekłada się na słaby wzrost gospodarczy całego (...)

Elektroniczny instrument płatniczy, instrument pieniądza elektronicznego

9.11.2004

Ustawodawca dla uniknięcia wątpliwości w rozumieniu pojęć „elektroniczny instrument płatniczy” oraz „ instrument pieniądza elektronicznego” sam je definiuje. I tak elektroniczny instrument płatniczy to każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych (...)

Rozliczenia bezgotówkowe

9.11.2004

Dla precyzyjnego określenia czym są rozliczenia bezgotówkowe, należy w pierwszej kolejności nakreślić definicję rozliczeń pieniężnych. Na czym więc polegają rozliczenia pieniężne – ich główna cecha to przemieszczanie zasobów pieniężnych w postaci strumieni (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika