Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Październik 2004

VAT a usługi elektroniczne

30.10.2004

Chcę wykupić usługi hostingowe (miejsce na strony WWW) od firmy w USA. Firma ta wystawia faktury i przesyła je pocztą elektroniczną? Co należy zrobić, aby móc zaksięgować taką fakturę w moim przedsiębiorstwie? Czy wystarczy wydruk tej faktury i wyciąg z konta mojego przedsiębiorstwa? (...)

Ustalenie liczby pracowników a ZFŚS

29.10.2004

Nasza jednostka co roku zatrudnia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych lub publicznych. W zależności od potrzeb, umowy z tymi pracownikami zawierane są na okresy 3-miesięczne, 6-miesięczne i dłuższe. Czy zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.1994 (...)

Potrącenie z rachunku bankowego dłużnika

29.10.2004

Czy bank może dokonać potrącenia z rachunku bankowego swojego dłużnika wymagalnej należności, pomimo zajęcia rachunku bankowego przez komornika? Wierzytelność banku była wymagalna przed zajęciem przez komornika rachunku a środki na rachunek wpłynęły już po tym zajęciu. Czy komornik (...)

Zmiana warunków zawartej umowy najmu

28.10.2004

W umowie najmu lokalu użytkowego, zawartej na czas nieokreślony w 1996 r., jest zapis, że ceny za wynajem m2 powierzchni mogą być zmienione dwa razy do roku, jeśli wskaźnik wzrostu cen (ogłaszany przez GUS) przekroczy poziom inflacji. Teraz wynajmujący chce zmienić ten zapis (aneksem do umowy (...)

Przedawnienie roszczenia o wypłatę premii

28.10.2004

Po dokładnym przeczytaniu regulaminu wynagradzania, zorientowałam się, że kadrowa w mojej firmie niesłusznie nie naliczyła mi za jeden miesiąc premii. Tym sposobem w jednym miesiącu nie otrzymałam połowy wynagrodzenia jakie należało mi się zgodnie z przepisami. Było to trzy miesiące temu. (...)

Wyjaśnienie do korekty deklaracji

28.10.2004

Jakie informacje należy przedstawić w wyjaśnieniu składanym do urzędu skarbowego w związku ze składaną korektą deklaracji VAT (wiąże się ona z koniecznością dopłaty podatku w związku z korektą faktury zakupu). Korekta składana jest kilka miesięcy po terminie otrzymania faktury korygującej.

Hipoteczne zabezpieczenie pożyczki

28.10.2004

Chcę zaciągnąć pożyczkę hipoteczną. Właścicielami nieruchomości przeznaczonej pod hipotekę są moi rodzice. Czy będą oni musieli przed notariuszem złożyć oświadczenie o zgodzie na wpis hipoteki? Jeżeli tak, to z jaką wiąże się to opłatą notarialną? Jakie będą opłaty sądowe (...)

Opodatkowanie usług związanych ze sportem

28.10.2004

Jeździecki Klub Sportowy organizuje zawody konne. Uczestnikom zapewnia się odpłatnie boksy i stanowiska dla koni. Inne opłaty to: startowe dotyczące uczestnictwa w poszczególnych konkursach, bądź tzw. wpisowe dotyczące całości zawodów (rodzaj opłat zależy od rangi zawodów). Dodatkowo klub (...)

Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

28.10.2004

Moja firma zawarła z drugą firmą umowę kupna samochodu. Umowa została zawarta w trybie zapytania o cenę w wyniku zamówienia publicznego. W umowie został określony termin dostawy samochodu. Firma sprzedająca terminu nie dotrzymała, tłumacząc to różnymi czynnikami - fakt,że samochodu nie (...)

Dochodzenie należności z umowy dzierżawy

27.10.2004

W jaki sposób najszybciej wyegzekwować należności wynikające z umowy o dzierżawę, w przypadku zalegania z nimi przez dzierżawcę - podać do sądu czy komornika?

Faktura pro forma po wykonaniu usługi

26.10.2004

Kiedy w obrocie krajowym wystawiamy faktury pro forma? Czy po wykonaniu usługi mogę najpierw wystawić fakturę pro forma, a po wpłynięciu zapłaty wystawić fakturę VAT?

Ustanowienie służebności mediów

26.10.2004

Sąsiad poprowadził bez mojej zgody kable telefoniczne od słupa telekomunikacji TP SA, który stoi na drodze nad moją działką budowlaną, na której stoi mój dom, do swojego domu. Być może uczynili to pracownicy TP SA. Taki stan trwa już rok, sąsiad nie reaguje na moje sprzeciwy. Czy sąsiad (...)

Zawieszenie opłat za wodę

26.10.2004

Niedawno nabyłem notarialnie mieszkanie własnościowe, które wymaga kapitalnego remontu. Ponieważ obecnie tam nie będę zamieszkiwał, a remont potrwa kilka miesięcy, czy możliwym jest skuteczne żądanie zawieszenia płacenia takich składników czynszu, jak opłata za zimną wodę oraz jej podgrzanie? (...)

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w sobotę

26.10.2004

Czy 12-godzinna praca w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy ( w równoważnym systemie czasu pracy z możliwością wydłużenia normy dobowej do 12 godzin, ale bez szczególnego harmonogramu czasu pracy - praca odbywa się od poniedziałku do piątku po 8 godzin i tylko w szczególnych przypadkach (...)

Ile czasu komornik może przetrzymywać pieniądze na swoim koncie?

26.10.2004

Komornik ściąga z pensji ojca alimenty na dziecko przelew wysyłany jest 6 każdego miesiąca z zakładu pracy a matka otrzymuje pieniądze dopiero po 20-tym. Czy takie postępowanie komornika jest prawidłowe? Czy matka może w jakiś sposób kontrolować postępowanie komornika skoro on dobrowolnie (...)

Wniosek o umorzenie odsetek a egzekucja

26.10.2004

Razem z mamą i siostrą podpisałyśmy w roku 1999 umowę kredytu na cele mieszkaniowe z odroczonym terminem spłaty, zabezpieczony hipoteką. Kredyt został nam wypowiedziany (z naszej winy). Sprawa trafiła do komornika. Ponieważ mamy kupca, do banku złożyłyśmy podanie o zawieszenie egzekucji. (...)

Przywłaszczenie cudzego samochodu

26.10.2004

Kupiłem miesiąc temu samochód od znajomego. Zapłaciłem za auto gotówką. W związku z tym, że znajomy potrzebował wyjechać tym samochodem do Niemiec, oddałem mu kluczyki do samochodu. Po powrocie do kraju znajomy nie chce mi oddać samochodu. Nadmieniam także, że nie zdążyłem przerejestrować (...)

Definicja oddziału

25.10.2004

W ksh nie ma wymogu wpisywania w umowie spółki z o.o. oddziałów. W KRS należy wpisywać oddziały m.in. i spółek z o.o. Ani KRS, ani też Ksh nie zawierają definicji oddziału spółki, czy też ogólnie przedsiębiorcy. Czy wobec tego wykonywanie usług przez spółkę z o.o. poza jej siedzibą (...)

Prawo strony do zadawania pytań

25.10.2004

Od decyzji ZUS odwołałem się do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Czy na rozprawie sądowej mogę zadawać pytania do osoby reprezentującej ZUS oraz do świadków będących na rozprawie? Proszę o podanie podstawy prawnej, omawiającej to zagadnienie.

Umowy o dzieło a ubezpieczenie w KRUS

25.10.2004

Twórca wykonujący wolny zawód był ubezpieczony w ZUS. Złożył w ZUS ZWUA, czyli wyrejestrował działalność. Następnie otrzymał darowiznę ziemię rolną. Dwa lata temu zarejestrował się w KRUS. W czasie podlegania temu ubezpieczeniu zawierał umowy o dzieło z tytułu działalności twórczej. (...)

Zażalenie na postanowienie o tymczasowym areszcie

25.10.2004

Jak często można pisać zażalenia na postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu, jeżeli pierwsze zostało odrzucone. Do jakiego czasu można przedłużać tymczasowe aresztowanie? Czy podejrzany ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu sądu dotyczącym rozpatrzenia zażalenia na decyzję o tymczasowym (...)

Niezgłoszenie otrzymanej darowizny a przedawnienie

25.10.2004

W 1995 roku otrzymałem darowiznę od wujka w wysokości 20 000 dolarów amerykańskich. Nie zgłosiłem tego do urzędu skarbowego. Czy w dniu dzisiejszym urząd może nałożyć na mnie jakąś karę. Czy grożą mi z tego powodu jakieś konsekwencje?

Potrącenie zaległego czynszu z kaucji

25.10.2004

Dwanaście lat temu wynajmując od spółdzielni mieszkaniowej sklep wpłaciłem kaucję w wysokości 3-krotnego czynszu zabezpieczającą ewentualne zaległości i szkody. W br. zrezygnowałem z prowadzenia dalszej działalności ale spółdzielnia odmówiła mi wydania protokołu zdawczo-odbiorczego (...)

Świadczenie pracy w formie wolontariatu

22.10.2004

Do naszej firmy zgłaszają się studenci różnych uczelni (nie absolwenci) z chęcią odbycia praktyki, stażu itd. Nie chodzi tu o staż w pojęciu ustawy o pomocy w zatrudnieniu gdzie gmina pokrywa koszty. Chodzi natomiast o współpracę na zasadzie: stażysta (praktykant) świadczy coś w rodzaju (...)

Zgłoszenie wypadku przy pracy, którego nie było

21.10.2004

Czy jest przestępstwem zgłoszenie na piśmie wypadku przy pracy (obcięcie palców na pile tarczowej) skoro pracownik w dniu jaki podaje, że miał miejsce wypadek przy pracy, był na zwolnieniu lekarskim, a w dniu w którym rzekomo zdarzył się wypadek przy pracy nikomu nie zgłosił tego zdarzenia. (...)

Zmniejszenie ugodą alimentów

21.10.2004

W 2000 r. nastąpił rozwód pomiędzy mną a moją byłą małżonką bez orzekania o winie. W tym czasie wychowywaliśmy dwóch chłopców z czego jeden jest naszym biologicznym dzieckiem, a drugiego dobrowolnie wychowywaliśmy po śmierci jego rodziców nie będąc jego opiekunami prawnymi. Przed (...)

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

20.10.2004

Posiadam dwa mieszkania. W jednym jestem zameldowana na stałe, a w drugim czasowo. Przebywam w obu mieszkaniach prawie co dzień ze względów rodzinnych. Czy taki stan jest zgodny z prawem, jeśli tak, to jak długo taki stan może trwać?

Prokura w spółce jawnej

20.10.2004

W jakiej formie musi być ustanowiona prokura? Czy prokurent może mieć ograniczony zakres reprezentacji spółki do określonych spraw, czy może być warunek, że działa zawsze z jednym ze wspólników?

Zaskarżenie wyroku o alimenty

20.10.2004

Jeśli sąd ustali wysokość alimentów, z którą się nie zgadzam, to jak wygląda dalsza procedura formalnoprawna? Mogę odwołać się tylko raz czy więcej razy? Do sądu wyższej instancji?

Sąd właściwy dla pozwanego przedsiębiorcy

20.10.2004

Czy dłużnika mającego firmę, działającą na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej, pozywamy wg miejsca zamieszkania czy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej?

Separacja faktyczna a rozliczenia małżonków

20.10.2004

Małżonek otrzymał w darowiźnie dom jako odrębną własność. W trakcie trwania małżeństwa nakładem środków pochodzących z majątku wspólnego (wynagrodzenie za pracę) dom został rozbudowany. Od kilku lat małżeństwo pozostaje w separacji faktycznej - Mąż zamieszkuje u innej kobiety, (...)

Ochrona służebności drogi koniecznej

19.10.2004

Sąsiad zagrodził tę część swojej działki, na której ustanowiona i ujawniona w księgach wieczystych jest służebność drogi koniecznej. Adwokat doradził mi, aby wnieść pozew o ochronę posiadania, a ja nie bardzo rozumiem o co chodzi? Dlaczego lepszym rozwiązaniem jest wniesienie pozwu (...)

Pozwolenie na budowę

19.10.2004

Pozwolenie na budowę budynku użytkowego zostało wydane na mnie i na żonę. Moja żona zmarła. Czy pozwolenie zachowuje swoją ważność? Czy mogę bez przeszkód realizować zaplanowaną inwestycję i jaka będzie jej prawna sytuacja? Jakie znaczenie ma tu fakt, że nie zostało przeprowadzone (...)

Zarzut nieprawdziwej wartości przedmiotu sporu

19.10.2004

Czy jest właściwe i zgodne z kpc, jeśli pozwany przed pierwszą rozprawą wyśle do sądu wniosek o zarządzenie dochodzenia w kwestii oznaczenia wartości sporu, a także wniosek o wyznaczenie późniejszego terminu rozprawy (ten ostatni wniosek w jakim trybie?)? Natomiast pozwany nie wyśle odpowiedzi (...)

Złożenie oferty w języku obcym

19.10.2004

Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada obowiązek przygotowania oferty w języku polskim (zamawiający może dopuścić wyjątki). Czy dokumenty, które należy dołączyć do oferty, występujące tylko w języku obcym muszą posiadać tłumaczenie potwierdzone przez tłumacza przysięgłego czy (...)

Odzyskanie pożyczonych pieniędzy

19.10.2004

Pożyczyłam rok temu spółce z o.o. 10 tys. zł. Do tej pory nie oddano mi pieniędzy. Chcę wystąpić do sądu o zasądzenie zwrotu pożyczki. W jaki sposób to uczynić? Czy można wystąpić o nakaz zapłaty w postępowania nakazowym, czy tez musi się to odbyć na drodze procesu? Do jakiego sądu (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika