Archiwum artykułów Październik 2004

Świadczenie usług drogą elektroniczną

27.10.2004

Termin "usługi świadczone drogą elektroniczną" obejmuje wszystkie usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy (klienta), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te muszą zostać (...)

Zakres ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

27.10.2004

10 marca 2003 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu usług elektronicznych. Regulacja ta określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, obowiązki usługodawcy, zasady odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczonych usług oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych (...)

Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną

27.10.2004

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10 marca 2003 r. nakłada na podmioty świadczące usługi droga elektroniczną szereg obowiązków, mających zapewnić bezpieczeństwo dokonywanych w drodze elektronicznej transakcji. Podmiot świadczący usługi (...)

Umowa o roboty budowlane

27.10.2004

Umowa o roboty budowlane to wyspecjalizowany rodzaj umowy o dzieło. Posiada zresztą podstawowe cechy umowy o dzieło. Stronami tej umowy są wykonawca i inwestor. Przedmiotem umowy natomiast jest odpowiednie zobowiązanie. Zobowiązuje się oczywiście wykonawca, a czyni to wobec inwestora. Wykonawca (...)

Jak skutecznie dołączyć regulamin do umowy?

27.10.2004

Przy zawieraniu umów z konsumentami przedsiębiorcy często posługują się „regulaminami świadczenia usług”, gotowymi „formularzami kontraktowymi”, ogólnymi warunkami umów, zawierającymi standardowe postanowienia powtarzające się w każdej umowie danego typu. W regulaminie (...)

Spółka dominująca w kodeksie spółek handlowych

15.10.2004

Kodeks spółek handlowych w szeregu unormowanych definicji zawiera również definicję spółki dominującej. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt. 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, spółką dominującą może być wyłącznie spółka handlowa, a więc spółka (...)

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

15.10.2004

Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach koncentracji przedsiębiorców prowadzone przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy się zazwyczaj wydaniem decyzji. (...)

Decyzje wydawane w sprawach koncentracji przedsiębiorców

15.10.2004

Zamiar dokonania koncentracji przedsiębiorców, których łączny obrót za poprzedni rok obrotowy przekraczał równowartość 50 000 000 euro wymaga uprzedniego zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W toku rozpatrywania i oceny skutków (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika