Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Grudzień 2004

Żądanie wydania ksero akt sprawy

31.12.2004

Czy mam prawo na mój koszt zażądać ksero dokumentów z rozprawy sądowej, czy sąd ma obowiązek tylko mi to umożliwić i ile to kosztuje?

Wezwanie lokatora do zapłaty zaległego czynszu

31.12.2004

Lokator ma już sprawę z trzyletniego wypowiedzenia. Teraz w grudniu wysłałem do niego pismo za potwierdzeniem odbioru wzywające go do opłacania odszkodowania w wysokości 1200 zł miesięcznie począwszy od miesiąca stycznia 2005 roku. Obecnie opłaca 340 zł tyle ile wynosił jego czynsz. Domyślam (...)

Odmowa stwierdzenia nieważności-odwołanie

31.12.2004

Kilka lat temu powiatowy organ nadzoru budowlanego wydał pozwolenie na samowolnie dokonaną zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. W roku ubiegłym, po przeprowadzeniu postępowania z wniosku strony w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji organu powiatowego, organ wojewódzki jako organ (...)

Legalizacja zmiany sposobu użytkowania budynku

31.12.2004

Jaka jest procedura związana z legalizacją samowolnie dokonanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (bez dokonania zgłoszenia)? Jaki przepis Prawa budowlanego będzie podstawą decyzji legalizującej samowolnie dokonaną zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego?

Zawarcie umowy w języku obcym

31.12.2004

Czy z punktu widzenia ważności umowy i ewentualnej możliwości uchylenia się od skutków zawarcia umowy ma znaczenie okoliczność zawarcia tej umowy w języku obcym przez osobę nie posługującą się tym językiem obcym?

Zasady działania wspólnoty

31.12.2004

Wspólnota mieszkaniowa nie jest co prawda osobą prawną, ale w ograniczonym zakresie ma zdolność do czynności prawnych. Czy wspólnota mieszkaniowa: 1. Podlega likwidacji? 2. Podlega prawu upadłościowemu i naprawczemu? 3. Co dzieje się w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa zaciągnie zobowiązania (...)

Odwołanie członka zarządu

30.12.2004

Jakie dokumenty (np. akt notarialny, itp.) są potrzebne do zmiany decyzją właściciela Prezesa Zarządu w sp. z o.o. oraz gdzie takie informacje powinny być zgłoszone (np. KRS, US, ZUS)?

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

30.12.2004

Musimy przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną. Jednocześnie do spółki będzie wstępował nowy wspólnik. Czy można to zrobić za jednym razem, to znaczy złożyć w sądzie dokumenty o zarejestrowanie spółki jawnej z poszerzonym składem wspólników? Czy należy sporządzić nową (...)

Zwrot nadpłaconych alimentów

30.12.2004

W jaki sposób ojciec mojego syna może żądać zwrotu nadpłaconych pieniędzy na drodze prawnej? W przypadku kiedy ja nie będę chciała ich zwrócić np. z powodu tego, że nie posiadam takiej sumy. Z jakiego rodzaju pismem czy wnioskiem ja powinnam się zwrócić do sądu, aby anulować jego roszczenie (...)

Koszty transportu chorego pacjenta

29.12.2004

Czy NFZ jest zobowiązany pokryć koszty transportu pacjenta nie chodzącego (po udarze mózgu) z domu do szpitala (na oddział rehabilitacyjny) w przypadku, gdy pacjent ma skierowanie na ten oddział? Pacjent mieszka w Głogowie (woj. dolnośląskie), zaś szpital znajduje się w Nowej Soli (woj. lubuskie)? (...)

Brak odpowiedzi pracodawcy a jego zgoda

29.12.2004

Czy pracodawca ma jakiś termin na odpowiedź w przypadku złożonego pisemnego rozwiązania umowy o pracę? Czy musi być zachowana określona forma odpowiedzi? Czy w przypadku braku takiej odpowiedzi, domniemywać należy, że pracodawca wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem (...)

Nienależyte wykonanie zobowiązania

29.12.2004

W samochodzie zerwał się pasek rozrządu. Mechanik podjął się naprawy, ale źle wykonał usługę. Nie dał mi żadnych rachunków mimo, iż zapłaciłam za naprawę ponad 2 tys. zł. W chwili obecnej nie chce usunąć usterek i odsyła mnie do serwisu, żebym na własny koszt samochód naprawiła. (...)

Wypowiedzenie warunków użytkowania gruntu

29.12.2004

Mam działkę w wieczystym użytkowaniu. W grudniu 2004 UM wypowiedział mi warunki proponując nowe. Zrobił to jednak z błędem (chyba mają bałagan). Błąd polega na tym, że jest zły adres korespondencyjny, zły jest adres położenia dzierżawionych gruntów w samej treści wypowiedzenia, ba (...)

Obowiązek zwrotu zawyżonych alimentów

29.12.2004

W grudniu zeszłego roku skierowałam do sądu sprawę o alimenty na syna. W marcu tego roku odbyła się sprawa, podczas której zapadł wyrok przyznający mi alimenty w wysokości 1000 zł miesięcznie od miesiąca złożenia pozwu, czyli od grudnia zeszłego roku. Jako, że ojciec mojego syna płacił (...)

Złożenie pieniędzy do depozytu sądowego

28.12.2004

Czy można złożyć pieniądze do depozytu sądowego - jako dłużnik - jednocześnie składając wniosek o przyjęcie do depozytu sądowego? Czy można jednym wnioskiem objąć kilku wierzycieli, skoro dotyczy przedmiot świadczenia tego samego miejsca świadczenia tj. u dłużnika oraz tego samego (...)

Egzekucja ze świadczenia z ubezpieczenia

28.12.2004

Czy wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe świadczenie osobie uposażonej wskazanej w polisie przez zmarłego ubezpieczonego, może podlegać postępowaniu egzekucyjnemu toczącemu się wobec tej osoby (uposażonego)?

Kontynuacja uprawnień nauczyciela

28.12.2004

Magister z przygotowaniem pedagogicznym otrzymał akt mianowania 01-09-1987 r. na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 26-01-1982 karta nauczyciela w 1992 r. z powodu reorganizacji szkoły zmienił pracę na pracę poza szkolnictwem. Czy wracając do pracy nauczyciela w szkole w 2005 w/w (...)

Przekroczenie zakresu zwykłego zarządu w s.c.

28.12.2004

W 2001 r wspólnik spółki cywilnej zawarł jednoosobowo w imieniu spółki umowę o dzieło o wartości ok. 50.000 PLN. Po kilku miesiącach wobec braku możliwości uregulowania należności, ten sam wspólnik zawarł również w imieniu spółki ugodę, w której przyznał się do długu i złożył (...)

Nakłady a zniesienie współwłasności

27.12.2004

Współwłaściciel nieruchomości, którego udziały mają zostać spłacone domaga się dodatkowych kwot wynikających z zysków, jakie osiągnął drugi współwłaściciel prowadzący na nieruchomości działalność gospodarczą. Słuszne z punktu widzenia sądu roszczenia mają uzasadnienie. Drugi (...)

Definicja zarachowania kosztów

27.12.2004

W art. 22 ust. 5 updof użyto sformułowania, koszty uzyskania, które zostały zarachowane. Jak należy, w odniesieniu do powyższego przepisu, definiować pojęcie, zarachowanie kosztów? Czy np. czynność techniczna, polegająca na sporządzeniu listy wynagrodzeń pracowników za dany miesiąc, będąca (...)

Opodatkowanie bezpłatnego użyczenia lokalu s.c.

25.12.2004

Jakie "konsekwencje" finansowe-podatkowe wiążą się z zastosowania umowy bezpłatnego użyczenia lokalu spółce cywilnej przez jednego z czterech wspólników, będącego właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego? Czy on sam sobie też użycza własny lokal?

Definicja bezpłatnego użyczenia i użytkowania

24.12.2004

Czy pojęcie "bezpłatne użytkowanie lokalu" jest tożsame z pojęciem " bezpłatne użyczenie"? Czy w umowie spółki cywilnej można określić wkład lokalu użytkowego, jako korzystanie z lokalu w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, bez przenoszenia praw własności (...)

Przesunięcie granicy nieruchomości

24.12.2004

Od roku 1998 roku jestem właścicielem zabudowanej nieruchomości. Nieruchomość nabyłem w drodze darowizny od moich dziadków, którzy władali nią od 1965 roku. Nieruchomość ta graniczy z działką będącą we władaniu Powiatowego Zarządu Dróg. Czy to oznacza, że właścicielem tej działki (...)

Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego

24.12.2004

Prokuratura nie wszczęła postępowania na moje zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa i mimo mojego zaskarżenia w sądzie potrzymali decyzję o nie wszczęciu sprawy o przywłaszczenie. Czy wyczerpałem już wszystkie drogi aby ukarać sprawcę w procesie karnym, czy jest jeszcze inna możliwość (...)

Wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

23.12.2004

W zakładzie stosowany jest trzymiesięczny okres rozliczeniowy. W pierwszym miesiącu tego okresu pracownik przekroczył tygodniową normę czasu pracy. W wyniku tego powstały godziny nadliczbowe. W jakim czasie pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za te godziny czy przy pierwszym terminie (...)

Dopuszczalny poziom hałasu w budynku

23.12.2004

Spółdzielnia zainstalowała pompę wodną, która zakłóca sen moim dzieciom (3lata i 1,5 roku). Mimo moich ustnych i pisemnych próśb Spółdzielnia ani nie zaprzestała hałasowania, ani nawet nie wyciszyła pomieszczenia. Chcę wystąpić z powództwem negatoryjnym o zaprzestanie naruszania spokoju, (...)

Uprawnienie do przejrzenia teczki w IPN

23.12.2004

Chciałem zajrzeć do swojej teczki w Instytucie Pamięci Narodowej. Nie byłem jakimś wielkim działaczem podziemia, ale wiem, że byłem inwigilowany. Jednakże w 1993 roku pracowałem krótko w Policji (przy przestępstwach kryminalnych). We wniosku jest zastrzeżenie, że nie można pracować w (...)

Montaż krat w oknach

23.12.2004

Prowadzę działalność gospodarczą. Ze względów bezpieczeństwa zamierzam zamontować w oknach okratowanie. Zatrudniam kilku pracowników i domyślam się, że kraty muszą spełniać wymogi BHP. Jakie są te wymogi? Czy fakt zamontowania krat muszę gdzieś zgłosić?

Aneks do umowy

23.12.2004

Z dniem 31.12 2004 roku upływa termin ważności zawartej przez mnie umowy użyczenia nieruchomości lokalowej. Wystąpiłem do właściciela o zawarcie umowy użyczenia na kolejny okres, na co właściciel nieruchomości nie wyraził zgody twierdząc, że właściwym dokumentem w przedmiotowej sprawie (...)

Awans zawodowy nauczyciela

23.12.2004

Czy istnieją przepisy określające czas trwania (ważność) stopni awansu nauczyciela? Jak długo można być np. nauczycielem kontraktowym lub mianowanym? Czy np. nauczyciel mianowany jest to tytuł przyznawany na określony czas czy tylko łącznie z wykonywaną pracą? Czy stopień raz nadany zostaje (...)

Zwrot pieniędzy za okulary korekcyjne

22.12.2004

Do jakiej kwoty pracodawca ma obowiązek zwracać pracownikowi koszty poniesione na zakup okularów korekcyjnych? Jakie dokumenty pracownik musi przedstawić, żeby był uprawniony do takiego świadczenia? Na kogo powinna być wystawiona faktura za okulary - na pracownika czy pracodawcę?

Zamiana mieszkania kupionego z bonifikatą

22.12.2004

Moi rodzice są właścicielami niedawno zakupionego mieszkania zakładowego. Czy istnieje możliwość zamiany tego mieszkania na inne bez utraty 95% ulgi? Mieszkanie zostało zakupione 28.09.2004 od Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o. Chodzi dokładnie o zamianę mieszkania rodziców (...)

Co to jest sprawa gospodarcza?

22.12.2004

Powód (os. fizyczna) jest przedsiębiorcą. Pozwana jast fundacją nie prowadzącą działalności gospodarczej. Przedmiotem sporu jest zapłata za wykonaną usługę i dostarczone towary. Pozwana na pierwszej sprawie w sądzie gospodarczym złożyła wniosek o skierowanie sprawy do sądu cywilnego. (...)

Skierowanie pracownika na zaległy urlop

22.12.2004

Pracownik w ubiegłym roku nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego. Czy w styczniu nowego roku mogę wysłać go na zaległy urlop? Czy pracownik może odmówić skorzystania z urlopu?

Sprzedaż samochodu firmowego a odliczony VAT

22.12.2004

Prowadzę działalność gospodarczą. W lutym tego roku zakupiłem samochód osobowy, od którego odliczyłem VAT. Chciałbym teraz sprzedać ten samochód osobie prywatnej - proszę o informację jak będzie wyglądała sprawa VAT przy sprzedaży samochodu?

Określenie zakresu obowiązków

21.12.2004

Po 7 latach pracy upomniałam się o nieistniejący zakres obowiązków, dostałam go na piśmie, ale zdziwił mnie fakt, że w zakresie były zawarte obowiązki, których wcześniej nie wykonywałam i które leżały w kompetencjach pozostałych pracowników działu. Nie podpisałam dokumentu uzasadniając (...)

Obowiązek płacenia czynszu po rozwodzie

21.12.2004

Po rozwodzie, który miał miejsce w lutym br mieszkałem wraz z ex-żoną i dwójką dzieci we wspólnym mieszkaniu (spółdzielcze-własnościowe). Zajmowałem jeden z trzech pokoi przyznany mi przez sąd. Dwa miesiące temu kupiłem na kredyt mieszkanie, do którego się przeprowadziłem i przemeldowałem. (...)

Wypłata wynagrodzenia dla zwalnianego pracownika

21.12.2004

Pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę na czas określony na mocy porozumienia stron na wniosek pracownika. Czy w takiej sytuacji wynagrodzenie za przepracowane dni wypłaca zgodnie z terminem wypłaty czy musi utworzyć dodatkową listę płac? Jeśli ma obowiązek wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika