Archiwum artykułów Grudzień 2004

Nowe zasady dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

22.12.2004

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło nowe zasady rejestracji bezrobotnych. Określa ono tryb rejestracji, sposób prowadzenia rejestru, wzór karty rejestracyjnej oraz dokumenty niezbędne do ustalenia statusu bezrobotnego (...)

Jakie postanowienia może zawierać testament?

17.12.2004

Testament jest czynnością ściśle sformalizowaną, co oznacza, iż na jego treść mogą składać się jedynie oznaczone, konkretne postanowienia. Wszelkie inne, nie wypływające z przepisów ustawy bądź nie zakotwiczone w orzecznictwie lub doktrynie, nie wywrą żadnego skutku w sferze (...)

Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

14.12.2004

Stosunek pracy nauczyciela akademickiego nie jest typowym stosunkiem pracy. Charakteryzuje się wieloma odrębnościami. Naczyciel teki korzysta z wielu dodatkowych uprawnień, ale i nałożono na niego wiele obowiązków, który pracownik w typowym stosunku pracy nie posiada. Z czego one (...)

Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

14.12.2004

Wymagania wobec kandydata na nauczyciela akademickiego określił ustawodawca. Jednak prócz wymogów ustawowych, dodatkowe wymagania co do kwalifikacji zawodowych osób kandydujących stanowiska akademickie może określić statut uczelni. Na stanowisko profesora zwyczajnego mianuje (...)

Pielęgniarki i położne

14.12.2004

Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Potocznie mówi się tylko o pielęgniarkach i położnych, jako kobietach, ale oczywiście zawód ten może być także wykonywany (...)

Wynagrodzenie nauczyciela

14.12.2004

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już (...)

Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

14.12.2004

Z zasady nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole uzyskuje stopień stażysty. Wyjątki od tej zasady dotyczą nauczycieli akademickich legitymujących się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osób posiadających co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek (...)

\"Korzyści\" zawodu nauczyciela

14.12.2004

Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika