Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Czerwiec 2004

Oferta zbycia udziałów

30.6.2004

Wspólnik A chce zbyć udziały w spółce z o.o. wspólnikom B i C, z którymi wcześniej prowadził w tej sprawie rozmowy. W związku z tym kieruje do nich pismo, w którym oświadcza, że za kwotę X jest gotów zbyć im wszystkie swoje udziały i jednocześnie określa w nim termin na sporządzenie (...)

Obowiązek ujawnienia transakcji sprzedaży udziałów

30.6.2004

Czy w przypadku zbycia udziałów przez udziałowca w spółce z o.o. umowa zbycia tych udziałów powinna znajdować się w aktach KRS-u? Zbywający i nabywający twierdzą, że stanowi to ich tajemnicę i że nie muszą ujawniać za jaką kwotę nastąpiło faktyczne zbycie. Do akt KRS-u została złożona (...)

Wydzielenie ksiegi wieczystej dla nieruchomości

30.6.2004

Zaciągnęłam kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Pod tą księgą znajdują się 3 działki (o 3 numerach), wycena dla banku była dla działki, na której znajduje się nieruchomość. Czy bank może odmówić wydania pozwolenia na wydzielenie księgi dla niezabudowanej (...)

Wpis prawa dożywocia w księdze wieczystej

30.6.2004

W mojej księdze wieczystej pojawił się zapis "dożywocie" i nazwisko. Co to oznacza? Kupowałam z mężem działkę rekreacyjną w 1977 r., ale taki zapis mi nic nie mówi.

Wpis własności zasiedzianej nieruchomości w KW

30.6.2004

Zostałem właścicielem działki rolnej (na mapie oznaczonej jako nieużytki), poprzez zasiedzenie na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego. Czy koniecznie muszę założyć księge wieczystą dla tej działki? Poprzedni właściciel nie posiadał księgi wieczystej, ani dokumentu praw własności (...)

Zniesienie współwłasności-opłata od wniosku

30.6.2004

Wiem, że wysokość wpisu w sprawach o zniesienie współwłasności wynosi 1/5 część wpisu stosunkowego, obliczoną od "wartości przedmiotu współwłasności". Co oznacza "wartość przedmiotu współwłasności" w wypadku, gdy jestem właścicielem 3/4 nieruchomości i wnioskuję o zniesienie (...)

Obciążenie kosztami postępowania procesu

30.6.2004

W związku z toczącą się w sądzie sprawą, zwrotu części działki, która w czasach komunistycznych w planach zagospodarowania przestrzennego była odebrana właścicielom na poszerzenie pasa drogi, kto ma po zakończonej sprawie ponieść koszty sądowe?

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości spółdzielni

30.6.2004

Czy jest w ogóle możliwe, że jakaś spółdzielnia mieszkaniowa starając się np. o kredyt bankowy, jako zabezpieczenie hipoteczne wskaże na wybudowany przez siebie, ale za środki lokatorów budynek, który od dawna użytkowany jest przez tychże lokatorów? Jak sprawdzić, czy nie uczyniła tego (...)

Pierwszeństwo w zaspokojeniu roszczenia

30.6.2004

Pożyczyłem znajomemu pieniądze, a wierzytelność zabezpieczyłem hipoteką. Jestem pierwszym wpisanym obecnie do hipoteki mojego dłużnika. Jednak wcześniej było ostrzeżenie w dziale III k.w. mojego dłużnika o zakazie zbycia nieruchomości jako zabezpieczenie powództwa w jakiejś toczącej (...)

Dowody z poczty elektronicznej

30.6.2004

Moja żona wpisywała do swojego kalendarza pod określonymi datami sms-y od kochanka. Czy to może być dowód (grafolog). Dodatkowo czy rozmowy pocztą elektroniczną albo komunikatorami (gg) pomiędzy osobami mogą być dowodem w sprawie rozwodowej? Można wezwać świadków, którzy potwierdzą, (...)

Podsłuch w sprawie rozwodowej

30.6.2004

Mąż podsłuchał rozmowy telefoniczne żony ze znajomym i nagrał je na komputer, a następnie na CD. Następnie wystąpił z pozwem o rozwód z orzekaniem o winie. Na podstawie nagranej rozmowy chce udowodnić winę żony. Czy takie (chyba według prawa nielegalnie) podsłuchane i nagrane rozmowy (...)

Wyłudzenie pieniędzy od współnajemców na czynsz

30.6.2004

Jak postąpić w sytuacji, gdy na umowie najmu jest 3 najemców, jeden z nich wyłudził pieniądze na opłaty, czynsze itd. od dwóch pozostałych i nie uregulował tego. W tej chwili właścicielka, która została poinformowana o sytuacji domaga się, aby załatwić to pomiędzy 3 najemcami, wewnętrznie. (...)

Prawo zatrzymania

30.6.2004

Czy istnieje możliwość zatrzymania lub odmówienia wydania rzeczy będącą własnością dłużnika w celu zabezpieczenia spłaty należności?

Zajęcie mienia na poczet długu nie wymeldowanego

30.6.2004

W jaki sposób mogę wymeldować z domu, którego jestem jedynym właścicielem, osobę, która nie mieszka w moim domu od 1997 roku i nie znam jej miejsca obecnego pobytu? Sprawa jest o tyle poważna, że osoba ta zaciąga zobowiązania finansowe i wszelkie upomnienia i wezwania do zapłaty przychodzą (...)

Odszkodowanie od komornika

29.6.2004

Moja żona otrzymała wyrok z klauzulą wykonalności w miesiącu kwietniu 2003. Natychmiast przesłałem wyrok do komornika właściwego do miejsca zamieszkania dłużnika. (Dłużnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek). Komornik rozpoczął egzekucję (...)

Śmierć dzierżawcy a umowa dzierżawy

29.6.2004

Zmarł mój ojciec, który był w związku małżeńskim (wspólnota majątkowa małżeńska). Ojciec wcześniej najmował, a ostatnio dzierżawił od gminy działkę i całą nieruchomość, która była kiedyś własnością rodziców ojca, na której zamieszkiwał w oddzielnych mieszkaniach wraz żoną, (...)

Dzierżawca jako podatnik podatku rolnego

29.6.2004

W ustawie z dnia 10 pażdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym zmieniono m.in. art. 3 ust. 1 pkt 3, w którym zapisano, że: "jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym (...)

Wydanie przedmiotu dzierżawy przez dzierżawcę

29.6.2004

Jestem właścicielem stacji paliw. Umowa dzierżawy z poprzednim dzierżawcą wygasła w dniu 31.07.2003. Nowa umowa z innym dzierżawcą obowiązuje od dnia 01.08.2003. Poprzedni dzierżawca nie chce opuścić obiektu, ani wydać dokumentów (legalizacje, świadectwa techniczne). Czy kary umowne jakie (...)

Wpis prawa dzierżawy do księgi wieczystej

29.6.2004

Mieszkam za granicą. Jestem właścicielem nieruchomości w Polsce. Część gruntu została wydzierżawiona osobom trzecim. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Czy możliwe jest aby dzierżawcy gruntu, nie zawiadamiając mnie o tym, dokonali wpisu prawa dzierżawy do księgi wieczystej? Czy (...)

Zmiana przeznaczenie gruntów leśnych

29.6.2004

Chcę na działce figurującej w ewidencji gruntów jako działka leśna postawić dom mieszkalny. Działka jest w połowie zalesiona (dom stałby na pustej przestrzeni). Jaka jest procedura zmiany przeznaczenia tej działki? Z jakimi kosztami się to wiąże? Czy gmina może odmówić mi zmiany przeznaczenia (...)

Dochodzenie należności od kontrahenta z Niemiec

29.6.2004

Wykonałem usługę - wyprodukowanie okien PCV i zamontowałem je u kontrahenta zagranicznego (Niemcy). Wystawiłem stosowną fakturę, ale nie otrzymałem zapłaty. Jak mogę skutecznie dochodzić zapłaty od nabywcy z Niemiec?

Pozew przeciwko komornikowi

29.6.2004

Jak powinien wyglądać pozew o odszkodowanie od komornika, za bezprawne najście i zajęcie nieruchomości. Czy jest to pozew do Skarbu Państwa, czy cywilny do komornika? Do jakiego sądu powinien być wniesiony? Posiadam wyrok sądowy znoszący zajęcie i czynności komornicze.

Ustanowienie pełnomocnika procesowego

29.6.2004

Jestem stroną pozwaną w postępowaniu sądowym. Odbyła się już pierwsza rozprawa, na której stawiłam się osobiście. Wyznaczono II termin rozprawy. Chciałabym w tym momencie ustanowić pełnomocnika procesowego - czy wystarczy, że pismo podpisze mój radca prawny i załączy pełnomocnictwo, (...)

Egzekucja niezapłaconego mandatu

29.6.2004

Jakie są konsekwencje braku uregulowania mandatu karnego? Jakie są możliwości jego egzekucji przez poborcę skarbowego, przy założeniu, że dłużnik uchyla się od zapłaty?

Wyliczenie wysokości dodatku mieszkaniowego

29.6.2004

Czy zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i świadczenie rodzinne są liczone do obliczenia dodatku mieszkaniowego? Na jakiej zasadzie jest liczony dodatek mieszkaniowy? Jeżeli 3 dni przed złożeniem wniosku o dodatek mieszkaniowy urodziło mi się dziecko czy zalicza się je do wniosku o dodatek mieszkaniowy? (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki

29.6.2004

W umowie spółki jawnej zapisano prawo każdego wspólnika do wystąpienia ze spółki. Jednocześnie zapisano że wystąpienie wspólnika nie powoduje rozwiązania spółki, ale równocześnie zapis reguluje sposób podziału majątku spółki określając że wspólnicy otrzymują to, co wnieśli (...)

Wypłata pracownikowi odprawy emerytalnej

29.6.2004

Moja pracownica niebawem przechodzi na emeryturę i kończy u mnie pracę. Jakie są moje obowiązki wobec tej pracownicy przy przejściu jej na emeryturę, to znaczy co muszę zapłacić, czy muszę płacić odprawę emerytalną lub inne odprawy?

Wypowiedzenie umowy dzierżawy

29.6.2004

Wkrótce mam przyjąć spadek, w skład którego wchodzi dzierżawiony grunt. Sprawa spadkowa jest w toku. Umowa dzierżawy została zawarta w myśl ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i ich rodzin. Całe gospodarstwo rolne zostało wydzierżawione na 10 lat. Dzierżawcą (...)

Brak PIT 11

29.6.2004

W jaki sposób ma postąpić pracownik, któremu pracodawca nie chce udzielić informacji podatkowej Pit-11?

Testament działowy

29.6.2004

W trakcie remontu domu parterowego (jednorodzinnego) polegającym na wymianie dachu, w wyniku którego powstaje nowa powierzchnia, którą można zaadoptować na mieszkanie osoba X (jedyny właściciel nieruchomości) sporządza testament, w którym istniejący parter zapisuje osobie Y, a strych który (...)

Dział spadku u notariusza

29.6.2004

Mój mąż, jego matka i jego przyrodnia siostra nabyli prawa do spadku. Sąd przyznał każdemu 1/3 spadku. Jest już 8 miesięcy od śmierci teścia, o ile wiem, matka i siostra nie mogą się już zrzec spadku. W skład spadku wchodzi nieruchomość obciążona hipotecznie. Wszyscy są zgodni i chcą (...)

Cechy umowy o dzieło

29.6.2004

Chciałbym dowiedzieć się czy umowa o dzieło może obejmować zapłatę za wykonanie kilka razy tej samej rzeczy np. instalacja programu bądź zrobienie kopii rzeźby. I czy ma charakter czasowy czy za liczbę rzeczy do wykonania. Chciałbym też się dowiedzieć jak powinien wyglądać taki wzór. (...)

Zaliczenie darowizny do schedy spadkowej

29.6.2004

Czy wynikające z artykułu 1039 k.c. "okoliczności" mogą być przyczyną zwalniającą z obowiązku zaliczania darowizny do schedy spadkowej. Może w tym przypadku w grę wchodzą terminy??!! Podaję terminy - w 1971 otrzymałem darowiznę od Mamy, Mama zmarła w 1984, podział spadku rozpoczęliśmy (...)

Darowizna zamortyzowanego samochodu

29.6.2004

Pragnę przekazać synowi samochód osobowy o wart. 10 tys. zł (darowizna). Samochód jest środkiem trwałym w mojej fimie całkowicie zamortyzowanym. Jak to zrobić i ile zapłacę?

Darowizna pieniędzy na rzecz małoletniego

28.6.2004

Założyłam mojej bratanicy książeczkę, na której jest dosyć spora suma i do osiągnięcia przez nią pełnoletności chcę dalej regularnie wpłacać, aby później mogła ta książeczką dysponować. Problem polega na tym, ze moja bratowa domaga się upoważnienia i tych pieniędzy. Czy ona (...)

Podatek od darowizny w drodze cesji

28.6.2004

Siostra przekazała mi w formie cesji książeczkę mieszkaniową - uzyskaną premię gwarancyjną przelano na konto spółdzielni mieszkaniowej, która buduje dla mnie dom jednorodzinny. Czy i w jakiej wysokości powinienem zapłacić podatek od tej darowizny. Czy kwota ta zaliczana jest do limitu odliczeń (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika