Wylosowano premie dla posiadaczy obligacji skarbowych

22.3.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

20 marca 2019 r. odbyło się losowanie obligacji skarbowych, w wyniku którego przydzielono premie pieniężne wynoszące do 10 tys. zł. Chodzi o 10-miesięczne premiowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym, oferowane w sieci sprzedaży detalicznej (o nazwie skróconej POS0419). Wyniki losowania można sprawdzić na stronie obligacjeskarbowe.pl lub w placówce PKO Banku Polskiego.

Ile wyniosą premie?

 

Łącznie rozlosowano 41.107 premii dla obligacji POS0419 o łącznej wartości 1.480.000 zł. Premie przydzielone wylosowanym obligacjom zostaną wypłacone ich posiadaczom w dniu wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami.

Porady prawne

Liczba premii

  Wartość pojedynczej premii

I stopnia

37

10.000 zł

II stopnia

370

1.000 zł

III stopnia  

3.700

100 zł

IV stopnia

 37.000

10 zł

 

Kto otrzyma premie?

Wyniki losowania można sprawdzić za pomocą wyszukiwarki na stronie obligacjeskarbowe.pl lub w najbliższej placówce PKO Banku Polskiego.

Losowanie obligacji, którym przyznano premie, odbyło się zgodnie z zapisami Listu emisyjnego nr 35/2018 Ministra Finansów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie emisji premiowych dziesięciomiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (o nazwie skróconej POS0419).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Fundusze inwestycyjne a VAT

Fundusze inwestycyjne a VAT

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczył w tej sprawie wykładni art. 4, 9 ust. 2 lit. e) oraz art. 13 część B lit. d) pkt 6 VI Dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku (...)

Decyzja o oprocentowaniu w gestii banku

Decyzja o oprocentowaniu w gestii banku

Zgodnie z decyzją Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to bank decyduje o oprocentowaniu kredytu - informuje Rzeczpospolita. Wyrok wydano w sprawie zasad zmiany stopy procentowej kredytu hipotecznego dla posiadaczy Multikonta w BRE Banku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - który pozwał bank - twierdził, że bank nie ma prawa zmiany oprocentowania pod wpływem (...)

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Wspieranie termomodernizacji i remontów Celem rządowego programu wsparcia remontów i termomodernizacji jest poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji. Z programu mogą skorzystać właściciele zasobów mieszkaniowych (gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele mieszkań zakładowych (...)

Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

  Co to jest książeczka mieszkaniowa? Nie jest dla nikogo tajemnicą, że zakup mieszkania stanowi olbrzymi wydatek, na który, niestety, zwłaszcza w obecnych czasach, nie każdego stać. Stanowi to niewątpliwie bardzo doniosły problem społeczny, istniejący jednak od zawsze, który Państwo próbuje rozwiązać na rozmaite sposoby. Jednym z nich, już od lat pięćdziesiątych (...)

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Jakie są zasady ogólne ustalania podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących pracownikom zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców? Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom, w tym zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesięcy (...)

Wspieranie termomodernizacji i remontów

Wspieranie termomodernizacji i remontów

Jakie nowe przepisy dotyczą remontów starych budynków?Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wejdzie w życie z dniem 19 marca 2009 r. Co przewidują nowe przepisy?Nowa ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.Jak wskazywali autorzy noych przepisów, (...)

Łatwiej o premię remontową

Łatwiej o premię remontową

Już są dostępne: premia remontowa dla gmin, wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, wyższa premia termomodernizacyjna przy montażu mikroinstalacji OZE i uproszczenia w naliczaniu premii termomodernizacyjnej. Nowe rozporządzenie Z dniem 19 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego (...)

Co świadczy o dobrej wierze ubiegającego się o stwierdzenie zasiedzenia – opinia prawna

Co świadczy o dobrej wierze ubiegającego się o stwierdzenie zasiedzenia – opinia prawna

Stan faktyczny Notarialny właściciel nieruchomości, której do końca nie spłacił, sprzedał ją bez zachowania formy notarialnej ponad 50 lat temu. Nowy właściciel nie uregulowawszy spraw do końca za określoną sumę pieniędzy, przekazał jej posiadanie na zasadzie ,,dzierżawy" innemu, a ten następnemu. W ten oto nieformalny sposób od ponad 30 lat znajduje się w posiadaniu mojej rodziny, (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku?  Zgodnie z treścią art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: „ustawa – prawo bankowe) umowa prowadzenia rachunku bankowego co do zasady ulega rozwiązaniu z dniem, w którym nastąpił zgon jego posiadacza. Norma ta (...)

W jaki sposób prawo chroni posiadanie rzeczy?

W jaki sposób prawo chroni posiadanie rzeczy?

Co to jest posiadanie? Posiadanie jest stanem faktycznym, który można określić jako rodzaj władztwa nad rzeczą. Dla posiadania nie jest ważne to, czy wykonuje go rzeczywiście uprawniony (tj. czy posiadacz ma rzeczywiście jakieś prawo do rzeczy). Ważne jest, aby posiadacz: znajdował się w sytuacji, która pozwala na korzystanie z rzeczy w taki sposób, jak to mają prawo (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem faktycznym użytkownikiem garażu (jednego boksu w szeregu) zbudowanego przez mojego ojca na początku lat 70-tych. Garaże zostały oddane wraz z działkami w użytkowanie wieczyste, a potem przeszły na własność poszczególnych użytkowników - mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych.  Mój ojciec jest wymieniany we wszystkich  (...)

Jak liczy się termin zasiedzenia?

Jak liczy się termin zasiedzenia?

Jak wyliczyć termin zasiedzenia? Bieg terminu zasiedzenia nieruchomości (20 lat - w dobrej wierze, albo 30 lat - w złej wierze) rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło objęcie nieruchomości w posiadanie samoistne prowadzące do zasiedzenia. Kończy się natomiast z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu - a więc (...)

Nowe obligacje oszczędnościowe

Nowe obligacje oszczędnościowe

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowe obligacje Skarbu Państwa, które pomogą ochronić Polaków przed inflacją Szef polskiego rządu wziął udział w Kongresie Impact. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na bezprecedensowe w historii świata wyzwania, przed którymi stoimy. Zmagamy się ze skutkami pandemii i przerwanych łańcuchów dostaw oraz konsekwencjami (...)

Rynek finansowy bez afer?

Rynek finansowy bez afer?

Rząd opracował nowelizację przepisów dotyczących obligacji korporacyjnych. Większy nadzór nad sprzedawcami produktów finansowych, kary dla menedżerów, wcześniejsze ostrzeganie konsumentów – to natomiast propozycje UOKiK. Zmiany umożliwiłyby wcześniejsze wykrywanie zagrożeń na rynku i ułatwiły zapobieganie aferom finansowym. Obligacje (...)

Można więcej zarobić na obligacjach skarbowych

Można więcej zarobić na obligacjach skarbowych

W czasie hossy spada zainteresowanie obligacjami Skarbu Państwa. Powód? Niskie oprocentowanie. Teraz sytuacja powinna się poprawić. Za sobą mamy poważne giełdowe tąpnięcie – od 10 maja główne indeksy straciły w ciągu zaledwie dwóch tygodni po prawie 20 proc. Nic więc dziwnego, że wielu inwestorów zatęskniło za bardziej bezpieczną formą lokaty kapitału, jaką są obligacje (...)

Konkurencja dla funduszy inwestycyjnych

Konkurencja dla funduszy inwestycyjnych

W grudniu Polacy wydali na dwuletnie obligacje skarbowe aż 630 mln zł. W styczniu resort finansów już zmniejszył ich atrakcyjność.- W ostatnim miesiącu 2005 roku oszczędzający wydali na obligacje skarbowe w placówkach państwowego PKO BP i jego biura maklerskiego aż 680 mln zł - wynika ze statystyk Ministerstwa Finansów. To niezły wynik - aż o połowę lepszy niż w listopadzie. Tradycyjnie (...)

Obrót instrumentami finansowymi

Obrót instrumentami finansowymi

Nowa bardzo obszerna ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi reguluje, od 24 października br., zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie (np. domy maklerskie, banki powiernicze, kluby inwestorów) oraz wykonywanie nadzoru w tym zakresie. W (...)

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  Jak zmieniają się przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych? 13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.  Wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych mają służyć ułatwieniu stosowania regulacji (...)

Jak ma przebiegać elektroniczny obrót \

Jak ma przebiegać elektroniczny obrót \"instrumentami finansowymi\"?

  Co to są "instrumenty finansowe"?  Instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi są:  1. papiery wartościowe – tzn.:  akcje, prawa poboru w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne (...)

Bankowe papiery wartościowe

Bankowe papiery wartościowe

Źródła finansowania banków Banki swe środki pieniężne inwestuj ą w różny sposób. Często są to inwestycje giełdowe – zarówno na giełdach polskich jak i giełdach zagranicznych. Inwestycje te opatrzone są niemałym ryzykiem – można dużo zyskać, można jednak trafić na giełdowa bessę i stracić. Bezpieczniejsze są inwestycje w papiery wartościowe – bony skarbowe, (...)

ZUS przeprowadził kolejne losowanie członków OFE

ZUS przeprowadził kolejne losowanie członków OFE

  62 913 osoby otrzymały w drodze losowania przydział do pięciu otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły chęci przynależności do żadnego funduszu (...)

Zbliża się kolejne losowanie do OFE

Zbliża się kolejne losowanie do OFE

  30 stycznia 2009 r. ZUS przeprowadzi kolejne losowanie przydziału członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Kto nie chce być wylosowany, powinien jak najszybciej sam wybrać swój fundusz. Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu (obowiązek (...)

ZUS przeprowadził kolejne losowanie członków OFE

ZUS przeprowadził kolejne losowanie członków OFE

  55 545 osób otrzymało w drodze losowania przydział do czterech otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się 31 lipca w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu (obowiązek ten (...)

Zbliża się kolejne losowanie do OFE

Zbliża się kolejne losowanie do OFE

  31 lipca 2008 r. ZUS przeprowadzi kolejne losowanie przydziału członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Kto nie chce być wylosowany powinien sam, jak najszybciej, wybrać swój fundusz. Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu. Obowiązek (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Premia uznaniowa a wynagrodzenie za nadgodziny

Premia uznaniowa a wynagrodzenie za nadgodziny

Czy premie uznaniowa może być wypłacona tytułem wynagrodzenia za nadgodziny? Zasadniczo orzecznictwo dopuszcza możliwość wypłacania pracownikowi innego składniku wynagrodzenia na poczet wynagrodzenia (...)

Odsetki ustawowe od zaległej premii

Odsetki ustawowe od zaległej premii

Pracodawca wypłacił w listopadzie kilku pracownikom premię uznaniową i dwóm pracownikom premię prowizyjną. Jest to premia za wrzesień. Pracodawcę obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym (...)

Zasady wypłaty premii uznaniowej

Zasady wypłaty premii uznaniowej

Mój pracodawca postanowił zmienić zasady wynagrodzeń w firmie. Poniżej przedstawiam wręczony mi aneks do umowy: "Aneks do umowy Między .... a .... 1. Od dnia 01.01.2004 - wynagrodzenie brutto - (...)

Nagroda za obecność w pracy

Nagroda za obecność w pracy

W kierowanej przeze mnie instytucji ogromną rolę odgrywa dyspozycyjność pracowników i ich obecność w pracy. Zamierzam wprowadzić premię regulaminową, która nagradzałaby pracowników, którzy (...)

Premia dla byłego pracownika

Premia dla byłego pracownika

Jak należy traktować przyznanie byłemu pracownikowi nagrody jednorazowej w kwocie przeciętnego jednomiesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale za to, że firma osiągnęła w 2004 roku zysk? Taka (...)

Czy sąsiad może zasiedzieć moją działkę?

Czy sąsiad może zasiedzieć moją działkę?

Witam, w spadku odziedziczyłam działkę na której nic nie ma. Jak na razie jest ona udostępniona sąsiadowi żeby mógł tam składać piasek. Moje pytanie tyczy czy sąsiad może po 10 latach zasiedzieć (...)

Ochrona własności mieszkania

Ochrona własności mieszkania

Mam własnościową kawalerke, sprawa o eksmisję lokatora jest w toku. Bardzo proszę o wyjaśnienie znaczenia art. 19 Ustawy o ochronie praw lokatorów: "Do ochrony praw lokatora do używania lokalu (...)

Zasiedzenie a najem

Zasiedzenie a najem

Najemca/obcokrajowiec mieszka w naszym mieszkaniu od 17 lat. Nie jest tam zameldowany. Początkowo był meldowany czasowo, kilka razy po 6 m-cy. Opłaca czynsz, bieżące remonty (my dopłacamy do nich (...)

Zasiedzenie udziału

Zasiedzenie udziału

Babcia moja zarządzała przez 45 lat kamienicą, a po jej śmierci od 1993 roku zarządzam ja i jestem również współwłaścicielem. Czy mogę zasiedzenie po innych współwłaścicielach większościowych (...)

Spadek po samoistnych posiadaczach - zasiedzenie

Spadek po samoistnych posiadaczach - zasiedzenie

Moi rodzice kupili ziemię na umowę (bez zachowania formy aktu notarialnego) przed rokiem 70. Od tamtego czasu zamieszkali na niej oraz pobudowali budynek rodziny. Płacili też podatki. Zamieszkali tam (...)

Rozdzielność majątkowa a oświadczenie majątkowe

Rozdzielność majątkowa a oświadczenie majątkowe

Zamierzamy wraz z żoną zawrzeć umowę notarialną o rozdzielności majątkowej. W wyniku takiej umowy, na mocy przepisów o rozdzielności majątkowej cały majątek wspólny ruchomy i nieruchomy oraz (...)

Umyślne pozostawienie rzeczy przez najemcę

Umyślne pozostawienie rzeczy przez najemcę

Nowi właściciele mieszkania chcą wymeldować lokatora, który jest zameldowany w ich mieszkaniu tymczasowo. Od kilku miesięcy lokator ten przebywa w innym miejscu (u swoich rodziców), gdzie był przez (...)

Pozostawienie rzeczy przez najemcę

Pozostawienie rzeczy przez najemcę

Co powinien zrobić właściciel mieszkania z rzeczami wynajmujacego porzuconymi w jego mieszkaniu po wygaśnieciu umowy wynajmu, w przypadku, kiedy osoba ta unika kontaktu z właścicielem w związku (...)

Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji

Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji

W 2003 r. zakupiłem obligacje Skarbu Państwa. Część z nich w 2004 r. została zbyta. Otrzymałem PIT 8C na podstawie którego mam wypełnić zeznanie roczne na formularzu PIT-38. W PIT-8C (część (...)

Spółka z o.o. jako emitent obligacji

Spółka z o.o. jako emitent obligacji

Czy spółka z o.o. może wyemitować bez żadnych zezwoleń obligacje własne o ustalonych warunkach spłaty zobowiazań przeznaczone dla ograniczonego kręgu nabyców (do 300)? Czy należy zawiadomić (...)

Nagroda za osobiste osiągnięcia

Nagroda za osobiste osiągnięcia

Jestem w trakcie rozwodu (trzeci rok), wygrałam w konkursie (wybieranie odpowiedzi, nie losowanie) samochód. Jaki status majątkowy ma ta nagroda. Czy jest to mój majątek odrębny, czy majątek wspólny? (...)

FORUM PRAWNE

Ksiazeczka mieszkaniowa

Ksiazeczka mieszkaniowa Witam Serdecznie Kupilam mieszkanie po polowie z jeszcze jenda osoba. Chcialam przy tym wykorzystac srodki znajdujace sie na ksiazeczce mieszkaniowej. NIestety powiedziano mi, iz (...)

mam problem z wyliczeniem podstawy do nagrody jubileuszowej. prosze o pilna pomo

mam problem z wyliczeniem podstawy do nagrody jubileuszowej. prosze o pilna pomo Ok, wiec podam pokolei kwoty z 3 m-cy: za czerwiec: 1377,60płaca zasadnicza,129,20 za nadgodziny, 221,76za urlop, 148,09premia%, (...)

premia

premia witam mam pytanie do Szanownego grona: pracowałem 10 miesięcy w jednej firmie(od stycznia do pazdziernika) w listopadzie zmieniłem prace w mojej poprzedniej pracy były premie roczne na które (...)

Premia regulaminowa a zasiłek chorobowy

Premia regulaminowa a zasiłek chorobowy Czy art 41 ust.2 ustawy o świadczeniach pieniężnych (Dz.U.2021.1133 t.j.) może być rozumiany w ten sposób: Pracownik oprócz płacy zasadniczej otrzymuje (...)

Premia regulaminowa a zasiłek chorobowy

Premia regulaminowa a zasiłek chorobowy Czy art 41 ust.2 ustawy o świadczeniach pieniężnych (Dz.U.2021.1133 t.j.) może być rozumiany w ten sposób: Pracownik oprócz płacy zasadniczej otrzymuje (...)

Posiadacz a wlasciciel

Posiadacz a wlasciciel Co zrobic jesli wlasciciel sprzedal dzialke nie powiadamiajac o tym posiadacza samiostnego?

Posiadacz samoistny

Posiadacz samoistny Jestem posiadaczem samoistnym pewnej działki co mam zrobić, jeśli własciciel,który jej wogóle nie użytkował ją sprzedał nie powiadamiając mnie o tym?

Posiadacz samoistny

Posiadacz samoistny Mój ojciec rok temu kupil od samotnego sasiada działkę, której ten był samoistnym posiadaczem od 15 lat. Sam ją kupił równiez od samoistnego posiadacza. Obie te umowy były (...)

Służebność

Służebność Witam! Mam takie pytanie otóż 1,20 cm domu sąsiadów stoi w mojej działce gdyż kiedyś tak pozwolił mój dziadek gdyż sąsiedzi są bliską rodziną.Było to tylko uzgodnione ustnie (...)

Jaki posiadacz? samoistny, zależny ?

Jaki posiadacz? samoistny, zależny ? witam, jestem wnukiem właściciela nieruchomości zapisanego w księgach wieczystych. Moje pytanie czy jestem posiadaczem zależnym czy samoistnym ?? Moje prawo (...)

czy na obligacje skarbowe może zająć komornik?

czy na obligacje skarbowe może zająć komornik? czy na obligacje skarbowe może zająć komornik?

Jak przeprowadzić odzyskanie pieniędzy z kont bankowych zmarłego ojca?

Jak przeprowadzić odzyskanie pieniędzy z kont bankowych zmarłego ojca? Mój Tata niedawno zmarł i pozostawił na rachunkach bankowych pieniądze, lecz nie pozostawił dyspozycji na wypadek śmierci, (...)

papiery wartościowe in blanco

papiery wartościowe in blanco Witam, mam pytanie odnośnie w jakim kontekście i w jakich pojęciach używa się "in blanco" ? (chodzi o papiery wartościowe)

Bank BGŻ - Papiery wartościowe QUATRO

Bank BGŻ - Papiery wartościowe QUATRO Witam Serdecznie Mam pewien problem. Jestem posiadaczem bankowych papierów wartościowych Quatro wyemitowanych przez bank BGŻ na dość dużą sumę. Problem (...)

podatek do spadku

podatek do spadku Sprawa jest dość złożona, jednak postaram się ją przedstawić jak najjaśniej. Po przeprowadzeniu postępowania w sądzie wszyscy spadkobiercy zgłosili się do US. Po jakimś (...)

podatek od papierów wartościowych w spadku?

podatek od papierów wartościowych w spadku? Czy trzeba zapłacić podatek Belki od spadku w którym znajdowały się papiery wartościowe ? Proszę o pomoc. No niestety tak,  od papierów (...)

Rynek notowań giełdowych

Rynek notowań giełdowych Z przepisów prawa wynika, że spółka emitująca papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych ma obowiązek podać do wiadomości publicznej (...)

Losowanie OFE

Losowanie OFE Witam! mam yptanie, czy losowanie OFE odbywa się co roku? Tzn jak w zeszłym roku byłem w Generali to w tym roku znowu będę losowany, czy zostjae w Generali? nie no jak już cię raz (...)

numery list komitetów wyborczych

numery list komitetów wyborczych Kiedy odbędzie się losowanie numerów list? Jak myślicie kto będzie startował z 1 listy? Nr komitetów zostały już wylosowane, nr 1- PiS, 2 -  PJN, (...)

przystąpienie do OFE

przystąpienie do OFE Witam, mam pytanie jakie są terminy do przystąpienia do OFE? Czy jak tego nie zrobię zostanę przydzielony automatycznie? Jeżeli odprowadza się składki emerytalne (samemy albo (...)

Porady prawne