24.9.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wyprawka szkolna 2018/2019

Wyprawka szkolna 2018/2019 przyjęta przez Radę Ministrów

17 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Celem przyjętego Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Szacuje się, że pomoc w ramach programu otrzyma ok. 32.269 uczniów  niepełnosprawnych uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego oraz 1300 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczającymi do klasy III szkoły podstawowej, którzy nie będą korzystać z podręcznika z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. 

Porady prawne

Kto uzyska dofinansowanie?

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostanie udzielona uczniom:

  1. słabowidzącym,
  2. niesłyszącym,
  3. słabosłyszącym,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
    z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych  szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kwoty 175 zł
- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy do kwoty 225 zł
- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z  niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w  branżowej szkole I stopnia lub klas I i II branżowej szkoły I stopnia. do kwoty 390 zł
- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk  pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego do kwoty 445 zł

Zob.:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wyprawka szkolna 2019/2020

Wyprawka szkolna 2019/2020

Rada Ministrów 4 lipca 2019 r. przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Kto może otrzymać dofinansowanie? Celem Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju (...)

Program Wyprawka Szkolna. Kto może skorzystać?

Program Wyprawka Szkolna. Kto może skorzystać?

22 września – to ostateczny termin, w którym wojewodowie mają przekazać do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacje o liczbie uczniów objętych programem. W związku z tym kończy się możliwość składania wniosków przez rodziców w szkole. Do którego dnia można złożyć wniosek, ustala odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę szkoły. (...)

NIK prześwietlił program wyprawka szkolna

NIK prześwietlił program wyprawka szkolna

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło w ostatnich latach środki na realizację rządowego programu Wyprawka szkolna w wysokości umożliwiającej zaspokojenie szacowanych potrzeb. Choć wsparcia udzielono niemal wszystkim rodzinom, które złożyły wnioski o pomoc, to niestety blisko połowa pieniędzy zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych (...)

Wyprawka szkolna 2014: skorzysta prawie pół miliona uczniów

Wyprawka szkolna 2014: skorzysta prawie pół miliona uczniów

Po raz kolejny rusza rządowy program pomocy uczniom Wyprawka szkolna. W 2014 roku z dofinansowania na zakup podręczników będzie mogło skorzystać prawie pół miliona uczniów.W tym roku programem będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę w: klasach II - VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, (tj. zasadniczej szkole zawodowej), liceum ogólnokształcącym lub (...)

Nowe zasady dopłat do podręczników szkolnych

Nowe zasady dopłat do podręczników szkolnych

Wybierając podręczniki: porównuj ceny, sprawdź, czy nie możesz skorzystać z dofinansowania. Przed pierwszym dzwonkiem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej przypominają o podstawowych zasadach dotyczących zakupu książek. Rodziny o najniższych dochodach mogą liczyć na dopłaty do zakupu podręczników w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna. (...)

„Wyprawka szkolna”

„Wyprawka szkolna”

Program „Wyprawka szkolna” przyjęty przez Radę Ministrów Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów. Na jego realizację rząd przeznaczył w sumie 13 mln złotych. Od 175 do 445 złotych – na (...)

Wyprawka szkolna 2008

Wyprawka szkolna 2008

„Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - Wyprawka szkolna"W dniu 5 sierpnia 2008 r. Rada Ministrów przyjęła: uchwałę w sprawie w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 (...)

Wyprawka szkolna: rząd dofinansuje zakup podręczników

Wyprawka szkolna: rząd dofinansuje zakup podręczników

W ramach programu Wyprawka szkolna rząd przeznaczy 180 mln zł na wsparcie w zakupie podręczników. Pomoc obejmie ponad 575 tys. uczniów. Dla uczniów klas I szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać 539 zł netto na osobę w rodzinie. Dla uczniów pozostałych klas objętych programem dochód nie może przekraczać 456 zł netto na osobę. Rodzice (...)

Jak uzyskać 300 złotych na każde uczące się dziecko?

Jak uzyskać 300 złotych na każde uczące się dziecko?

"Dobry Start" na każdego ucznia 300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych (...)

Rodzice dostaną setki milionów na wyprawkę szkolną

Rodzice dostaną setki milionów na wyprawkę szkolną

Do podziału jest 140 milionów złotych z funduszu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt Wyprawka szkolna trafił do konsultacji społecznych. W tym roku na dofinansowanie uczniów rząd chce przeznaczyć o 25 milionów złotych więcej niż w 2011 roku oraz 37 milionów więcej niż w 2010 roku. MEN planuje też zwiększenie progu dochodów, który uprawnia (...)

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu Emp@tia „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Program „Dobry (...)

Pomoc na zakup podręczników

Pomoc na zakup podręczników

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników wchodzi w życie 29 sierpnia 2008 r. Czego dotyczy rozporządzenie?Rozporządzenie to określa:szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom (...)

Dofinansowanie zakupu podręczników

Dofinansowanie zakupu podręczników

„Wyprawka szkolna” to rządowy program zapewniający pomoc finansową na zakup podręczników dla dzieci. W tym roku na dofinansowanie kosztów zakupu książek przeznaczono 140 milionów złotych – to o 25 milionów więcej niż w 2011 roku. Chcący skorzystać z pomocy powinni ustalić czy w szkole nie ma ustalonego już terminu, do kiedy należy składać (...)

Program

Program "Wyprawka szkolna" przyjęty. Kto będzie mógł skorzystać?

Chodzi o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Z programu będą mogli skorzystać: uczniowie uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej (...)

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry start”

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry start”

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS. Wnioski można składać (...)

Prawa mamy

Prawa mamy

Jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży i po urodzeniu dziecka, z jakiego wsparcia może korzystać świeżo upieczona mama, jaki urlop jej przysługuje? Dowiedz się więcej. Czy kobieta w ciąży, która jest zatrudniona na umowę o pracę, może zostać zwolniona? Co do zasady, od momentu zajścia w ciążę do dnia porodu, a także później przez cały okres urlopu macierzyńskiego, (...)

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022. ##baner## Co się zmienia? Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład (...)

Początek roku szkolnego. Sprawdź swoje prawa!

Początek roku szkolnego. Sprawdź swoje prawa!

Wadliwy plecak można reklamować u sprzedawcy. Kapcie, które okazały się za małe raczej trudno będzie oddać do sklepu, bo zwroty to wyłącznie dobra wola sprzedawcy. O czym powinien pamiętać rodzic zapisując dziecko na kurs językowy? UOKiK przypomina, na co zwrócić uwagę przed pierwszym dzwonkiem. W ubiegłym roku rodzice na wyprawkę szkolną wydali średnio 1122 zł ­ wynika z (...)

300 zł na wyprawkę szkolną

300 zł na wyprawkę szkolną

1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry start” 1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry start”. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka – niezależnie od dochodów. – "Wnioski, podobnie jak w poprzednich latach, można szybko i łatwo złożyć online. Szczególnie dzisiaj, w dobie (...)

„Dobry start” będzie gwarantowany ustawą

„Dobry start” będzie gwarantowany ustawą

Już wkrótce obiecane przez premiera Mateusza Morawieckiego i wprowadzone w ubiegłym roku świadczenie „Dobry start” będzie regulowane ustawowo, a nie – jak do tej pory – uchwałą i rozporządzeniem. Projekt ustawy Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o świadczeniu „Dobry start”, (...)

„Dobry start” na stałe

„Dobry start” na stałe

„Dobry start” będzie gwarantowany ustawą Uregulowanie prawa do świadczenia „Dobry start” w ustawie zapewni stabilizację tego świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania. – "Rodzice nie będą musieli martwić się o to, czy w kolejnym roku otrzymają wsparcie na swoje uczące się dzieci. Przygotowaliśmy projekt ustawy gwarantującej (...)

Zmiany w świadczeniu „Dobry start”

Zmiany w świadczeniu „Dobry start”

Od 1 lipca można składać online wnioski o świadczenie „Dobry start”. Do tej pory Polacy złożyli ich już ponad milion. Jeszcze w tym roku czekają nas spore zmiany. Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt rozporządzenia m.in. rozszerzający krąg osób uprawnionych do świadczenia o uczniów szkół dla dorosłych i policealnych. Zmiany mają obowiązywać (...)

Jak odzyskać pieniądze za szkolne podręczniki?

Jak odzyskać pieniądze za szkolne podręczniki?

Maksymalnie możesz dostać 390 złotych. Jeśli spełniasz warunki, złóż wniosek. Na pieniądze można liczyć, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto. W niektórych sytuacjach wsparcie zostanie wypłacone nawet wtedy, gdy wspomniany próg zostanie przekroczony. Będzie tak np. wtedy, gdy uczeń pochodzi z rodziny dotkniętej klęską żywiołową, (...)

Nie czekaj z wnioskiem o wyprawkę szkolną

Nie czekaj z wnioskiem o wyprawkę szkolną

Dyrektorzy szkół będą przyjmować podania nawet do połowy września. O dofinansowanie na zakup podręczników mogą się starać rodzice uczniów z najuboższych rodzin – informuje Gazeta Prawna. Wartość pomocy wynosi do 170 zł dla ucznia klas I – III szkoły podstawowej i 310 zł dla ucznia II klasy gimnazjum. Wsparcie dostaną rodziny, w których dochód (...)

Projekt ustawy o świadczeniach rodzinnych

Projekt ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniach rodzinnych.Konieczność zmian w tym zakresie wiąże się z faktem, iż obecnie funkcjonujące pieniężne świadczenia rodzinne nie stanowią systemu, ponieważ nie są ze sobą wzajemnie powiązane. Powstawały w różnych okresach jako odpowiedź na doraźne potrzeby. Efektem tego jest ich zróżnicowanie i rozproszenie, zarówno co do (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czerwony pasek na świadectwie

Czerwony pasek na świadectwie

Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków (...)

Ewidencja czasu pracy ucznia

Ewidencja czasu pracy ucznia

Czy zatrudniając ucznia na umowę o pracę należy prowadzić kartę ewidencji czasu pracy? Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy, z uwzględnieniem (...)

Pomoc w formie posiłku dla uczniów

Pomoc w formie posiłku dla uczniów

Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu, bez (...)

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Firma budowlana (działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zamierza podpisać ze szkołą zawodową umowę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów. Jakie warunki musi (...)

Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną ocenę naganną. (...)

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dla młodocianego

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dla młodocianego

Syn, został zarejestrowany jako osoba bezrobotna 1.08.2006 bez prawa do zasiłku. Wcześniej był w służbie zasadniczej od 1.02.2006 do 28.07.2006r. Został przedterminowo zwolniony z powodu zakażenia (...)

Urlop wypoczynkowy młodocianego

Urlop wypoczynkowy młodocianego

Od 1 lipca 2010 roku zatrudniam pracownika młodocianego do nauki zawodu. Ile i od kiedy przysługuje mu urlopu w 2010 roku, a ile w 2011 roku? Młodociany uzyskuje prawo do urlopu z upływem 6 miesięcy (...)

Umowa zlecenie ze studentem studiów zaocznych

Umowa zlecenie ze studentem studiów zaocznych

Czy umowa zlecenia studenta studiów zaocznych, który nie ukończył 26 roku życia podlega obowiązkowi zapłaty składek do ZUS-u po uprzednim naliczeniu składki emerytalnej i rentowej?   Ubezpieczeniom (...)

Nauka zawodu młodocianego pracownika

Nauka zawodu młodocianego pracownika

W maju uczennica przerwała praktyczną naukę zawodu i naukę w firmie X. W tym samym miesiącu osiągnęła 18 lat. W miesiącu grudniu postanowiła ukończyć szkołę i odbyć praktyczną naukę zawodu (...)

Renta rodzinna a małżeństwo

Renta rodzinna a małżeństwo

Mój narzeczony otrzymuje rentę rodzinną. Jest studentem czwartego roku. Czy jeśli zawrzemy związek małżeński, będzie mu nadal przysługiwało prawo do tej renty? Prawo do renty rodzinnej przysługuje (...)

Udzielenie urlopu szkoleniowego

Udzielenie urlopu szkoleniowego

Kiedy i w jaki sposób pracownik może starać się o przyznanie mu przez pracodawcę urlopu szkolnego? Przyznanie przez pracodawcę urlopu szkolnego pracownikowi w każdym przypadku uzależnione jest (...)

Prawa autorskie do pracy dyplomowej

Prawa autorskie do pracy dyplomowej

Czyją własnością jest praca dyplomowa ucznia średniej szkoły zawodowej? Czy na jej załączenie na szkolnej stronie internetowej potrzebna jest zgoda autora? Zarówno autorskie prawa osobiste, jaki (...)

Koszty przejazdu do szkoły młodocianego pracownika

Koszty przejazdu do szkoły młodocianego pracownika

Pracodawca podpisał z uczniem umowę w celu praktycznej nauki zawodu oraz zobowiązał się zgodnie zresztą z przepisami, że będzie zwalniał ucznia na zajęcia teoretyczne które odbywają się w (...)

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole

Jestem lekarzem pediatrą. Rodzice pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Pediatrii gdzie pracuję, domagają się wystawiania przez lekarzy zwolnień/zaświadczeń celem przedłożenia w szkole (...)

Rezygnacja ze studiów a obowiązek zapłaty czesnego

Rezygnacja ze studiów a obowiązek zapłaty czesnego

W trakcie roku akademickiego z przyczyn osobistych musiałam zrezygnować ze studiów. Na zajęcia uczęszczałam tylko przez pierwsze dwa miesiące roku akademickiego, czy muszę płacić za cały semestr? (...)

Charakter prawny umowy o świadczenie usług edukacyjnych

Charakter prawny umowy o świadczenie usług edukacyjnych

Jakim typem umowy jest umowa o świadczenie usług edukacyjnych, jaki jest jej prawny charakter? Na wstępie należy określić zakres pojęcia usług edukacyjnych używa się go bowiem w odniesieniu do (...)

Obniżenie alimentów po zwolnieniu z pracy

Obniżenie alimentów po zwolnieniu z pracy

Płacę alimenty na dwoje dzieci: 24-letnia studentka i 18-letni uczeń liceum. Po 1500 PLN. Nie pracuję od grudnia - likwidacja stanowiska pracy; nie mogę znaleźć nowej pracy, \"za wysokie kwalifikacje\" (...)

Obliczenie urlopu wypoczynkowego

Obliczenie urlopu wypoczynkowego

Zatrudniłem pracownika od 09.05.2007 r. na okres próbny. Dostarczył on świadectwo szkolne ZSZ - zawód tapicer oraz świadectwo pracy za okres 3 lat z wykonywania pracy jako tapicer- uczeń. Czy do (...)

Ukończenie studiów i składki ZUS

Ukończenie studiów i składki ZUS

Uczeń szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej oraz student do ukończenia 26 roku życia wykonujący umowę zlecenie nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Jeżeli przed (...)

Używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły

Używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły

Czy dyrektor szkoły może uczniom zabronić wnoszenia na teren szkoły telefonów komórkowych? Proszę o podstawę prawną. Czy prawo zezwala uczniowi na używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły? (...)

Umieszczenie kamer w toalecie a sfera prywatności

Umieszczenie kamer w toalecie a sfera prywatności

Czy istnieje możliwość założenia kamer monitorujących w szkole publicznej w toaletach? Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie nie jest jednoznaczne. Dyrektor szkoły kieruje jego działalnością (...)

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Jestem matką samotnie wychowującą dwójkę dzieci. Obecnie jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku . W jaki sposób podwyższyć alimenty z funduszu alimentacyjnego. (...)

Zwrot kosztów za szkolenie

Zwrot kosztów za szkolenie

Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika, pracodawca może żądać zwrotu umownej kwoty określonej w załączniku do umowy, jako zwrot kosztów za szkolenie, przy czym szkoleniem (...)

Nienależyte wykonanie umowy - powstanie szkody

Nienależyte wykonanie umowy - powstanie szkody

Podpisałam umowę ze szkołą języka angielskiego na naukę mojego 6 letniego dziecka. Kontrakt był podpisany na 600 zł, płatne w ratach 100 zł miesięcznie. Po dwóch czy trzech miesiącach nauki (...)

Przerwanie płacenia alimentów

Przerwanie płacenia alimentów

Ojciec dziecka płaci regularnie alimenty, jeden miesiąc w okresie letnim (cały miesiąc) dziecko spędza u ojca (w domu, jadą na wczasy, ojciec pokrywa wszystkie koszta utrzymania dziecka w tym miesiącu). (...)

FORUM PRAWNE

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna Jestem bezrobotną matką samotnie wychowyjącą dziecko niepełnosprawne (orzeczenie o niepełnosprawności z powodu ADHD), dochód na członka rodziny czyli mnie i syna wynosi 294zł (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Pozbawienie prawa rodzicielskiego...

Pozbawienie prawa rodzicielskiego... Mam niespełna 3-letniego synka. Dwa lata temu odeszłam od męża alkoholika. W tym roku dostałam rozwód. Przez cały okres separacji dostałam od niego 200 zł (...)

kiedy umorzenie mandatu uczeń?

kiedy umorzenie mandatu uczeń? kiedy umorzenie mandatu uczeń?

konflikt woźna -uczeń

konflikt woźna -uczeń witam jestem uczniem gimnazjum i mialem mala sprzeczke w szkole z wozna. sytuacja byla taka ze kolega otwieral oranzade w lazience bo nie chcial rozlac na korytarzu wozna mu wyrwala (...)

czy uczeń ma obowiązek pracować w soboty?

czy uczeń ma obowiązek pracować w soboty? czy uczeń ma obowiązek pracować w soboty?

czy uczeń może wziąć dzień wolny na telefon od praktyk?

czy uczeń może wziąć dzień wolny na telefon od praktyk? czy uczeń może wziąć dzień wolny na telefon od praktyk?

czy uczeń na praktyce musi chodzic w soboty do pracy?

czy uczeń na praktyce musi chodzic w soboty do pracy? czy uczeń na praktyce musi chodzic w soboty do pracy? nieeeee . Ewka

nieletni pod wpływem alkoholu w szkole

nieletni pod wpływem alkoholu w szkole Witam. Pisze pod wpływem informacji od mojej koleżanki która jest nauczycielką w jednej z małopolskich szkół. Co może zrobić nauczyciel kiedy ma podejżenie (...)

alimenty od siostry

alimenty od siostry Witam! Mam pytanie Czy uczeń może żądać alimentów od siostry Uczeń jest pełnoletni i uczy się w technikum. Dopiero po ukończeniu szkoły zdobędzie zawód. Nie ma żadnego (...)

znieważenie nauczyciela

znieważenie nauczyciela Czy zwyzywanie podczas wakacji nauczyciela wfu jest znieważeniem funkcjonariusza publicznego? jesli zniewazył go uczeń, ale jednak podczas wakacji, poza terenem szkoły. ale (...)

Kiedy mogę iść na praktyki (uczeń-technikum)

Kiedy mogę iść na praktyki (uczeń-technikum) Witam mam pytanie jestem uczniem kl2 technikum o profilu policyjnym. Czy w wakacje mogę jakoś iść na praktyki np do ochrony lub straży miejskiej odpłatne (...)

E-lekcje (kamerka)

E-lekcje (kamerka) Witam, Jestem pełnoletnim uczniem technikum. Dyrektor zarządził aby e-lekcje były prowadzone przy włączonych kamerkach. Chciałbym się zapytać czy takie zarządzenie jest zgodne (...)

Praktyki, a tygodniowy wyjazd

Praktyki, a tygodniowy wyjazd Dzień dobry, Spotkałem się dziś z nieprzyjemną sytuacja od strony pracodawcy. Jestem podczas praktyk szkolnych, a 'pracodawca' bez wcześniejszego uzgodnienia tego ze (...)

renta szkolna - socjalna - zwykła

renta szkolna - socjalna - zwykła Witam Serdecznie. Mam problem z którym nawet urzędnik w ZUS-ie nie bardzo wiedział co zrobić. W 1992 r. uległem wypadkowi jako 17 latek uczeń szkoły zawodowej, (...)

Pomoc z ZUS

Pomoc z ZUS Witam Serdecznie. Prowadziłem własną jednoosobową działalność gospodarczą jako uczeń szkoły średniej od 01.2014 do 06.2014r. Zaniechałem niestety obowiązek złożenia deklaracji (...)

Alimenty

Alimenty Witam, mam pytanie odnośnie alimentów. Moja mam rozwiodła sie z winy Ojca, ponieważ był alkoholikiem i utrudniał życie. Sprawa poszła do sądu, ale moja mama poszła na ugode ze względu (...)

Znieważenie nauczyciela i brak reakcji dyrekcji.

Znieważenie nauczyciela i brak reakcji dyrekcji. Witam Co może zrobić nauczyciel który został poważnie znieważony wręcz ośmieszony w bardzo żenujący sposób przez ucznia, a dyrektor całą (...)

Renta rodzinna - zwrot

Renta rodzinna - zwrot Witam! Sprawa dotyczy zwrotu pobieranej renty. Sprawa wygląda tak, że jako uczeń studiów niestacjonarnych pobieram rentę z powodu śmierci taty. Ponadto pracuję na umowę o (...)

Szkoła..

Szkoła.. Witam Wszystkich, mam problem dot. szkoły ponadgimnazjalnej. Mianowicie, jestem uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. W chwili obecnej uczęszczam do klasy drugiej, od tego nowego (...)

Porady prawne