Maksymalna cena paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany gazem ziemnym, będą mogli korzystać z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh.

Porady prawne

Kto skorzysta?

Przepisy dotyczące stosowania ceny maksymalnej gazu wchodzą w życie 8.04.2023 r.

Z preferencyjnej ceny paliw gazowych będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który na 31 grudnia 2022 r. był w jednej z następujących sytuacji:

 • sytuacja 1:
  • prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodem 10.71.Z,
  • był to przeważający rodzaj jego działalności,
  • wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.,
  • miał status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców;
 • sytuacja 2:
  • prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodem 10.71.Z,
  • wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.,
  • przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku o cenę maksymalną pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez niego pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek,
  • miał status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców;
 • sytuacja 3:
  • prowadził działalność gospodarczą w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy Prawo spółdzielcze,
  • działalność ta była oznaczona kodem 10.71.Z według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,
  • wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Aby ZUS mógł przyznać pomoc, na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS i musi dysponować limitem pomocy de minimis.

Wniosek o cenę maksymalną paliw gazowych (druk RPG) można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek musi trafić do ZUS w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe. Jeżeli faktura została wystawiona przed wejściem w życie ustawy [1], to wniosek RPG można złożyć w ciągu 30 dni od 08.04.2023  r.

Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw

Kogo to dotyczy?

Możesz skorzystać z ceny maksymalnej gazu równej 200,17 zł/MWh, jeśli do prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek, wykorzystujesz piec ogrzewany paliwami gazowymi.

Jakie warunki należy spełnić?

Skorzystasz z preferencyjnej stawki za paliwo gazowe, jeśli:

 1. na 31 grudnia 2022 r. byłeś w jednej z następujących sytuacji:
 1. sytuacja 1:
  1. rodzaj Twojej przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 był oznaczony kodem 10.71.Z,
  2. wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.,
  3. masz status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców;
 2. sytuacja 2:
  1. prowadziłeś działalność gospodarczą oznaczoną kodem 10.71.Z,
  2. wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.,
  3. przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez Ciebie pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek,
  4. masz status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców;
 3. sytuacja 3:
  1. prowadziłeś działalność oznaczoną kodem 10.71.Z w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy Prawo spółdzielcze,
  2. wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
 1. na dzień złożenia wniosku nie masz zaległości z tytułu:
 • zobowiązań podatkowych (lub otrzymałeś decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłacasz raty albo korzystasz z odroczenia terminu płatności),
 • składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych lub Fundusz Solidarnościowy.

To, czy spełniasz warunek dotyczący prowadzenia działalności oznaczonej kodem PKD 10.71.Z, ocenimy na podstawie danych z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych stanowi pomoc de minimis.

Co można zyskać?

Obniżoną stawkę za gaz w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (RPG) możesz złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Możesz to zrobić nie wcześniej niż 08.04.2023 r.

Co należy dołączyć do wniosku?

 • Kopię faktury rozliczeniowej za paliwa gazowe dostarczone za pomocą gazociągu lub sieci gazociągów.
 • „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (na formularzu RFD lub zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia RM z 24 października 2014 r.)
 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej

w tym okresie (na formularzu RPD  lub zgodnie ze wzorem w nim określonym)

albo

Oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (na formularzu RD-2 lub zgodnie ze wzorem w nim określonym).

Wniosek RPG musisz złożyć w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury za gaz. Okres, który wskażesz we wniosku, musi zawierać się w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy ta faktura. Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej może dotyczyć wyłącznie jednej faktury. Jeżeli faktura została wystawiona przed wejściem w życie przepisów dotyczących stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych, to wniosek możesz złożyć w ciągu 30 dni od 08.04.2023 r.

Jak ZUS się skontaktuje z wnioskodacą?

 • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub przez PUE ZUS.
 • Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, otrzymasz informację o prawie i okresie stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych. Wyśle Ci także – na Twoje konto PUE ZUS – zaświadczenie o pomocy de minimis.
 • Jeśli ZUS odmówi Ci prawa do stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych, wyda decyzję, którą zamieści na Twoim koncie PUE ZUS.

Czy można się odwołać od decyzji?

 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, za pośrednictwem ZUS możesz się odwołać do sądu właściwego według zasad Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Odwołanie złóż na piśmie w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221);
 • ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r. poz. 1543);
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 743, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, ze zm.);
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, ze zm.);
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, ze zm.).

Źródło: zus.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika