Uchylenie się od oświadczenia o przyjęciu spadku

Pytanie:

Czy można uchylić się od oświadczenia o przyjęciu spadku z powodu braku wiedzy o rzeczywistym stanie spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 1019 Kodeksu cywilnego

§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi

zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go

odrzuca.

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.

Stosowne oświadczenie złożone przed sądem uchyli wówczas działanie fikcji prawnej określonej w art. 1015 § 2.

Sąd Najwyższy wyjaśnił, że prawnie doniosłym błędem pozwalającym na uchylenie się spadkobiercy od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia co do spadku może być brak wiedzy o rzeczywistym stanie spadku, jednak błąd ten musi być „usprawiedliwiony okolicznościami sprawy” (zob. postanowienie SN z 30 czerwca 2005 r., IV CK 799/2004, LexPolonica nr 394638, OSNC 2006, nr 5, poz. 94). W tym orzeczeniu jednak sąd uznał, że błędem takim nie jest nieznajomość przedmiotu spadku pozostająca w związku przyczynowym z niedołożeniem przez spadkobiercę należytej staranności w ustalaniu rzeczywistego stanu majątku spadkowego. Sąd zatem bada czy spadkobiercy dochowali staranności przy ustalaniu stanu majątku zmarłego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY