Definicja powiązań kapitałowych

Pytanie:

Osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki jawnej A (80% udziałów), a jednocześnie posiada przeważające udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością B (ponad 70 %) udziałów. Dodatkowo ta osoba jest prezesem spółki z o. o. C. Spółki prowadzą identyczną działalność - handel materiałami budowlanymi. Spółki prowadzą między sobą liczne transakcje i starają się, aby ustalona marża nie odbiegała znacznie od tej która narzucana jest innym hurtownikom. Czy między spółkami zachodzą powiązania kapitałowe i czy do każdej transakcji należy sporządzać dokumentację podatkową?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja powiązań kapitałowych

Przepisami regulującymi powiązania między podatnikami określają przepisy art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na gruncie tych przepisów oraz stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu wskazać należy, że powiązania kapitałowe  zachodzą wyłącznie między spółkami B i C. W przypadku transakcji między spółkami A i B oraz A i C są to nie tyle powiązania kapitałowe, co powiązania majątkowo-kapitałowe.

Oznacza to, że do wszystkich transakcji między spółkami mają zastosowanie przepisy określające obowiązek sporządzania szczególnego rodzaju dokumentacji podatkowej (por. art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Porady prawne

Proszę jednak pamiętać, że obowiązek prowadzenia szczególnego rodzaju dokumentacji nie dotyczy wszystkich transakcji, lecz wyłącznie transakcje przekraczające określoną w tych przepisach wartość.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Większa przejrzystość we władzach polskich związków sportowych

Większa przejrzystość we władzach polskich związków sportowych

Działanie polskich związków sportowych  Do celów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów należy m.in.: zwiększenie przejrzystości działania polskich związków sportowych, wykluczenie zjawisk korupcji (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co to jest rezydencja podatkowa, jakie są kryteria ustalania rezydencji podatkowej i na czym one (...)

Czy dłuższy wyjazd zagraniczny zwalnia z obowiązku rozliczenia podatkowego w Polsce?

Czy dłuższy wyjazd zagraniczny zwalnia z obowiązku rozliczenia podatkowego w Polsce?

  Rezydencja podatkowa na gruncie krajowych przepisów Rezydentem podatkowym danego kraju jest osoba, która na podstawie przepisów tego państwa podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Każde państwo definiuje we własnych przepisach pojęcie nieograniczonego obowiązku podatkowego. Przeważnie jest ono oparte na kryterium miejsca zamieszkania (siedziby). Jak wskazałam (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego działania jest szybka identyfikacja nowo założonego podejrzanego rachunku bankowego i uniemożliwienie (...)

Czy opłaca się zakładać podatkową grupę kapitałową?

Czy opłaca się zakładać podatkową grupę kapitałową?

Czym jest podatkowa grupa kapitałowa?  Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od dnia 1 stycznia 1996 r. podatnikiem tego podatku może być także podatkowa grupa kapitałowa. Zgodnie z definicją, pojęcie to oznacza grupę co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają ze sobą w (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV). Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne rozliczenie w VAT przez kilka podmiotów w ramach tzw. grup VAT. Poniżej niektóre (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Dotyczą one zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%. W tym artykule przedstawiono, co z nich wynika. Ogólne (...)

Zasady ustalania zwolnionego z podatku dochodowego dochodu z nowej inwestycji

Zasady ustalania zwolnionego z podatku dochodowego dochodu z nowej inwestycji

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 25 października 2019 r. wydał interpretację ogólną nr DD5.8201.10.2019. Interpretacja dotyczy sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której (...)

Czy wiesz co to są ceny transferowe?

Czy wiesz co to są ceny transferowe?

  Czym są ceny transferowe? Pojęcie cen transferowych nie posiada precyzyjnej definicji, nie jest też jednoznaczne. Dla niniejszego opracowania przyjmujemy, iż ceny transferowe są to ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, które odbiegają od tych, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.   Jakie jest znaczenie kwestii cen transferowych (...)

Optymalizacja podatkowa FIZ z wykorzystaniem obligacji na muszce MF

Optymalizacja podatkowa FIZ z wykorzystaniem obligacji na muszce MF

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową FIZ z wykorzystaniem obligacji Analizy przeprowadzone przez służby skarbowe ujawniły próby optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Dlatego Ministerstwo (...)

Jakie działania są niezgodne z regułami konkurencji?

Jakie działania są niezgodne z regułami konkurencji?

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje praktyk ograniczających konkurencję. Reguły konkurencji są wiążące dla przedsiębiorców oraz dla osób zarządzających. Obejmują one zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień (praktyki wielostronne) oraz zakaz nadużywania pozycji dominującej (praktyki jednostronne). Uznaje się bowiem, że konkurencja sprzyja (...)

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych 26 czerwca 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiło się ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych (Nr 004/17). Resort zidentyfikował bowiem przypadki wykorzystywania podatkowych grup kapitałowych do agresywnej optymalizacji (...)

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy

Kolejne ostrzeżenie Ministerstwa Finansów  Tym razem resort nakierowuje kontrole na optymalizację podatkową z wykorzystaniem wartości firmy. MF ostrzega w ten sposób o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do wybranych rodzajów transakcji dokonywanych bez uzasadnienia ekonomicznego.  W jego opinii, informacje udostępnione (...)

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - październik 2008

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - październik 2008

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan stracił w październiku siedem punktów w notowaniu kwartalnym, indeks roczny stracił tylko dwa punkty. Oczekuje się wyraźnego spowolnienia dynamiki wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale. Notowania rocznego indeksu ciągle jeszcze pozwalają liczyć na uzyskanie rocznego tempa wzrostu gospodarczego powyżej 5 proc., ale gdyby spadkowa tendencja utrzymała (...)

Trust na Malcie - Bezpieczny sposób na ochronę majątku

Trust na Malcie - Bezpieczny sposób na ochronę majątku

Instytucja trustu wywodzi się z anglosaskiego systemu prawa common law i w aktualnym stanie prawnym nie posiada swojego odpowiednika w prawie polskim. Republika Malty, mimo iż jej prawo zakorzenione jest w systemie kontynentalnym (civil law), inkorporowała do swojego porządku prawnego regulację trustu bazując na analogicznych regulacjach z innych krajów common law, w szczególności (...)

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Stan faktyczny  W 1983 r. zmarł mój dziadek, a w 2001 r. babcia. Babcia przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa, ale jak się okazało nie całe. Pozostały udziały w spółkach leśnych 4,20h (dokładniej spółki leśne były zapisane tylko na dziadka). Oboje nie zostawili testamentu. Moja rodzina o tych spółkach leśnych dowiedziała się (...)

Projekt zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, czyli nowe ograniczone prawo rzeczowe

Projekt zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, czyli nowe ograniczone prawo rzeczowe "dług gruntowy"

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się projekt ustawy zmieniającej ustawę o księgach wieczystych i hipotece. Jest to o tyle ciekawe, gdyż jak na polskie warunki, to jest to akt prawny stosunkowo rzadko nowelizowany. Celem projektu jest wprowadzenie do Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece nowego ograniczonego prawa rzeczowego o nazwie "dług gruntowy".Co (...)

Czym jest utwór zależny?

Czym jest utwór zależny?

Sama definicja utworu zależnego zawarta jest w art. 2. ust. 1 i 2 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.) – dalej „u.p.a.p.p.” , zgodnie z którym: 1.      Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego (...)

Transakcje z podmiotami położonymi w obszarach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Transakcje z podmiotami położonymi w obszarach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Jakie są konsekwencje podatkowe dokonywania transakcji z takimi podmiotami?     Analogicznie jak w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi, do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji mogą być również zobowiązani podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami, które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję (...)

Wyjaśnienia MF w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

Wyjaśnienia MF w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

Minister Finansów wydał 24 stycznia 2018 r. interpretację ogólną nr DCT.8201.1.2018, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „updof”) oraz art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: (...)

Kościoły mogą unikać podatków

Kościoły mogą unikać podatków

Kościoły nie płacą podatku od przychodów z działalności niegospodarczej, nie muszą również prowadzić dokumentacji podatkowej - informuje Dziennik Gazeta Prawna. Dochody z działalności gospodarczej podlegają co prawda opodatkowaniu, lecz w ograniczonym zakresie. Kościelne osoby prawne nie płacą podatku od nieruchomości. Uiszczają natomiast kwartalny podatek dochodowy (...)

Powiadom fiskusa o zalanych dokumentach

Powiadom fiskusa o zalanych dokumentach

Jeżeli firma straciła w czasie powodzi dokumenty podatkowe, to powinna zawiadomić urząd skarbowy. Fiskus da przedsiębiorcy czas na odtworzenie ewidencji – informuje Gazeta Prawna. Firma powinna przechowywać dokumentację podatkową przez pięć lat. Przedsiębiorcy są zobowiązani robić to w sposób maksymalnie zapobiegający jej zniszczeniu. Beata Sarna z Izby Skarbowej w Krakowie (...)

Opinia zabezpieczająca - czy warto się o nią ubiegać?

Opinia zabezpieczająca - czy warto się o nią ubiegać?

Gdzie uregulowane są opinie zabezpieczające? Od dnia 15 lipca 2016 r. obowiązują przepisy umożliwiające Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej stosowanie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wprowadzona procedura przewiduje również możliwość wystąpienia do Szefa KAS o wydanie opinii zabezpieczającej. Szczegółowe warunki stosowania klauzuli przeciwko (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Definicja powiązań kapitałowych dwóch firm

Definicja powiązań kapitałowych dwóch firm

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiada ponad 5% akcji spółki akcyjnej, z którą prowadzi obustronne transakcje gospodarcze (sprzedaż usług, towarów). Czy między tą osobą (...)

Definicja powiązań kapitałowo-majątkowych

Definicja powiązań kapitałowo-majątkowych

Proszę wyjaśnić skąd wzięło się określenie powiązań kapitałowych i powiązań kapitałowo-majątkowych (odnośnie odpowiedzi na wcześniejsze pytanie)? Jaka jest dokładna definicja tych powiązań, (...)

Związek przyczynowo skutkowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Związek przyczynowo skutkowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Jak należy rozumieć pojęcie związku przyczynowo-skutkowego jako przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej? Art. 361. Kodeksu cywilnego. § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność (...)

Odszkodowanie za przetrzymywanie firmowego laptopa

Odszkodowanie za przetrzymywanie firmowego laptopa

Czy można żądać odszkodowania za przetrzymywanie firmowego laptopa, chociaż wcześniej nie podejmowano sądowych prób jego odzyskania? Podstawowa zasada odpowiedzialności za szkodę wynika z art. (...)

Podatek liniowy a usługi na rzecz pracodawcy

Podatek liniowy a usługi na rzecz pracodawcy

Osoba \"O\" jest członkiem zarządu w spółce akcyjnej \"A\" i świadczy na rzecz tej spółki pracę na podstawie umowy o pracę, rozliczając się na zasadach ogólnych (bo inaczej się nie da). Istnieje (...)

Zakup masy upadłościowej przedsiębiorstwa

Zakup masy upadłościowej przedsiębiorstwa

Czy są jakieś ograniczenia w zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego od Syndyka masy upadłości. Głównie chodzi o powiązania rodzinne lub kapitałowe upadłego jeśli jest osobą (...)

Opodatkowanie najmu za złotówkę!

Opodatkowanie najmu za złotówkę!

Wspólnik spółki cywilnej jednocześnie właściciel lokalu użytkowego, zawiera umowę najmu lokalu za "symboliczną złotówkę" z pozostałymi wspólnikami czyli spółką. Czy w takiej sytuacji spółka (...)

Czym jest bezpodstawne wzbogacenie?

Czym jest bezpodstawne wzbogacenie?

Czym jest bezpodstawne wzbogacenie? Bezpodstawne wzbogacenie jest uregulowane w art. 405 i n. k.c. Ma ono zastosowanie tylko wówczas, gdy brak jest innego środka prawnego do dochodzenia należności. (...)

Dokumentacja wpłat w euro

Dokumentacja wpłat w euro

Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług edukacyjnych, które są zwolnione z VAT oraz z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Prowadzę księgowość (...)

Kontrola dokumentacji firmy

Kontrola dokumentacji firmy

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i siedzibą firmy jest prywatne mieszkanie. Czy pracownicy US mogą pod moją nieobecność żądać wpuszczenia do mieszkania (przez współmałżonka) (...)

FORUM PRAWNE

PRAWNIK DO SPORZADZENI9A SKARGI KASACYJNEJ POTRZEBNY!

PRAWNIK DO SPORZADZENI9A SKARGI KASACYJNEJ POTRZEBNY! Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za morderstwo bez wyroku sądu dokonane na tle narodowościowym przez Funkcjonariuszy WUBP, i następstwa (...)

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta.

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta. Kontrahent dokonał u mnie zakupu towaru. Jako nabywce wskazał podmiot szwajcarski, ale bez żadnego numeru identyfikacji podatkowej. (...)

nie zgadzam się z umorzeniem dochodzenia w sprawie kradzieży

nie zgadzam się z umorzeniem dochodzenia w sprawie kradzieży Witam, padłam ofiarą włamania do piwnicy. Skradziono mi pokrowce oraz sprzęty snowboardowe i kilka innych rzeczy o wartości około 3000zł (...)

ocostwo rozwod pieniadze

ocostwo rozwod pieniadze Mam 5 letnie dziecko. Jak byłam w ciąży zdradziłam swojego męża. Przyznałam się do tego w 4 miesiącu ciązy ale ze strachu po kilku dniach zaprzeczyłam. Urodeziło się (...)

Witam serdecznie. Podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem firmy KM e-Studio zdecydowałem się

Witam serdecznie. Podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem firmy KM e-Studio zdecydowałem się Witam serdecznie. Podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem firmy KM e-Studio zdecydowałem (...)

Porady prawne