Dyspozycja do usunięcia pojazdu

Pytanie:

Dyspozycja usunięcia pojazdu jest decyzją nakazową. Działa na podstawie art. 50a 1/art. 130a. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym. Czy na tej decyzji może znajdować się zapis o firmie prywatnej, do której to trzeba zapłacić za wykonanie usługi (holowanie pojazdu) i jest to powiązane z otrzymaniem zezwolenia od policji na odbiór pojazdu z parkingu? Zapis jest umieszczony na drugiej stronie (Punkt 5. Posiadać zezwolenie Policji na odbiór pojazdu z parkingu - zezwolenie jest wydawane po uiszczeniu opłat za holowanie i parkowanie). Jakie prawo administracyjne lub wewnętrzne policji, a także karne zostało naruszone? Zaznaczam, że jest to wydrukowane na tylniej stronie decyzji nakazowej druku policyjnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

2.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dyspozycja do usunięcia pojazdu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów reguluje kwestie, o które Pan pyta. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w § 6 Podstawę do odbioru pojazdu z parkingu stanowi zezwolenie, które wydaje: 

  1. organ gminy - w przypadku usunięcia pojazdu w trybie określonym w art. 50a ust. 1 ustawy; 
  2. podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu - w przypadku usunięcia pojazdu w trybie określonym w art. 130a ust. 1-3 ustawy. 

Zezwolenie jest drukiem ścisłego zarachowania. Warunkiem wydania zezwolenia, jest okazanie przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu oraz dowodu uiszczenia opłaty (za parking i holowanie), o której mowa w art. 130a ust. 6 ustawy, a ponadto w przypadku pojazdu

  • usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy, dowodu opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w stosunku do pojazdu zarejestrowanego za granicą - dowodu wniesienia opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonej w odrębnych przepisach; 
  • usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 ustawy - zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy. 

Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu. Zamieszczenie takiej informacji nie stanowi naruszenia prawa. Wskazuje jedynie podmiot, któremu należy uiścić opłatę za wykonane czynności. Jest informacją dla odbierającego skracającą czas postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123