Informacje o ubezpieczeniu na życie

Pytanie:

Wiele w mediach mówi się o nie do końca uczciwych polisach ubezpieczeniowych. Sam posiadam ubezpieczenie na życie z opcją kapitałową (t.j. odkładana składka z lokatą w fundusze - w moim wypadku zrównoważone). Przy kupnie zgodziłem się na stosowne waruki ogólne, ale wszystko tkwi w szczegółach.W razie dożycia i wykupie polisy boję się że "obsługa" mojej polisy będzie tak duża, że praktycznie nic nie dostanę. Firma przysyła list indeksacyjny tylko z propozycją podniesienia składek z jednoczesym zwiększeniem kwoty ubezpieczenia, nie piszą wprost ile już mam "odłożonych" jednostek, ile mogę otrzymać gdy wykupię polisę (mam ją już ponad 5 lat) itp. Wysłałem nawet zapytanie (listem zwykłym) ale brak odzewu. Czy wobec tego istnieje jakaś forma zmobilizowania firmy ubezpieczeniowej do wykazania jak mają się moje pieniądze-chociaż symulacją procentową? Czy nie będzie problemu z wypłatą kwoty ubezpieczenia w razie mojej śmierci? Do kogo adresować list (Zarząd, dział obsługi ubezpieczonych, agent)? Czy firma ma obowiązek i zechce udzielić takich informacji, w jakich terminach itp.? Co jeszcze należałoby uczynić, aby firma ubezpieczeniowa niczym póżniej mnie (lub uposażonych) nie zaskoczyła a ja byłbym dobrze przygotowany np. do sądowego dochodzenia swych praw? Czy spisywać np. notatkę (potwierdzoną podpisem i pieczątką) agenta ubezpieczeniowego który odpowiada na moje pytania, czy może odmówić, czy będzie to jakiś dowód na moją korzyść itp.? Jeżeli przyśle firma swojego("mojego") agenta to jego wyjaśnienia (na piśmie) są dla firmy wiążące?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.1.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Informacje o ubezpieczeniu na życie

Opisane w przedstawionym stanie faktycznym szczegły dotyczące umowy ubezpieczenia na życie wywodzi pytający z okreslonego rodzaju umowu - tj. z umowy opcyjnej - z opcją kapitałową. W przepisach dotyczących ubezpieczeń nie uregulowano tak szczegłowych kwestii, o które Pan pyta. Wszelkie prawa strony ubezpieczenia powinny wynikać z umowy zawartej z zakłądem ubezpieczeń. Należy pamiętać, że zgodnie z kodeksem cywilnym, przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia. Obowiązek ten dotyczy także zakłądu ubezpieczeń, który już związany jest umową ubezpieczeniową. Ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności: 1) przedmiot i zakres ubezpieczenia, 2) sposób zawierania umowy ubezpieczenia, 3) zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, 4) prawa i obowiązki stron umowy, 5) tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego lub zakład ubezpieczeń, 6) sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej lub opłat pobieranych przez zakład ubezpieczeń oraz metod ich indeksacji, a także ich wysokość, 7) sposób indeksacji składki ubezpieczeniowej, 8) tryb, warunki oraz sposób dokonywania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieokreślony, 9) sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia, 10) sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia, 11) informację o sądzie właściwym dla rozstrzygnięcia sporu mogącego wynikać z danej umowy ubezpieczenia, 12) sumę ubezpieczenia i warunki jej zmiany. Oprócz obowiązku, o którym mowa powyżej, zakład ubezpieczeń udziela ubezpieczającemu, będącemu osobą fizyczną, informacji o sposobie i trybie rozpatrywania skarg i zażaleń zgłaszanych przez ubezpieczającego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, a także informacji o organie właściwym do ich rozpatrzenia. Należy więc wystąpić do zakładu ubezpieczeń o udzielenie wiążących informacji. Pisma w tej sprawie nalezy kierowac wprost do zakładu ubezpieczeń, a nie przez pośrednika. Pisma należy wysyłać najlepiej w formie listu poleconego za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Jeżeli posiada Pan dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, nie należy obawiać się niewykonania umowy przez zakład ubezpieczeń.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne