Karalność a licencja transportowa

Pytanie:

W 2007 roku zostałem skazany z art 13 par 1 w zw. z art 280 par 1 k.k. na 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 3 lata. Pragnę się ubiegać o licencje na transport drogowy. Czy to skazanie stanowi przesłankę ujemną przy ubieganiu się o licencje transportową?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.5.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Karalność a licencja transportowa

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, do wykonywania transportu drogowego wymagana jest odpowiednia licencja. Następnie jak stanowi art. 5 ust. 3 pkt. 1 lit. a tej ustawy, przedsiębiorcy udziela się licencji, jeżeli członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą, spełniają wymogi dobrej reputacji. Przy czym wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony lub przestał być spełniany przez te osoby, jeżeli:

a) zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu,

Porady prawne

b) wydano w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Przestępstwo z art. 280 par. 1 k.k. charakteryzuje się umyślnością. Sprawca musi działać z zamiarem bezpośrednim kierunkowym (dolus directus coloratus). Oznacza to, iż sprawca musi obejmować swoją świadomością zarówno cel działania w postaci dokonania kradzieży, jak i sposób działania oraz środki używane do osiągnięcia tego celu. Tak więc, zanim nie nastąpi tzw. zatarcie skazania, przedsiębiorca, który umyślnie popełnił określony czyn zabroniony, nie spełnia wymogu uzyskania licencji. Taka sytuacja ma miejsce w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 76 k.k. w przypadku zawieszonego wykonania kary pozbawienia wolności, skazanie ulegnie zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Zatarcie z mocy prawa oznacza, że nie jest potrzebna żadna decyzja sądowa, skutek zostanie wywołany samym upływem terminu. Zgodnie z art. 106 k.k. z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Sąd zawieszając wykonanie Pańskiej kary wyznaczył okres próby wynoszący 3 lata. Okres próby biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Po upływie 3 lat okresu próby (od uprawomocnienia się orzeczenia), będzie musiał upłynąć jeszcze okres sześciu miesięcy. Po upływie tych terminów Pana skazanie ulegnie zatarciu z mocy prawa. Zatem będzie mógł Pan ubiegać się o licencję na transport drogowy dopiero po upływie wskazanych wcześniej terminów.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

W artykule przedstawiono nowe obowiązki dla firm, które zajmują się pośrednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotyczą kierowców wykonujących przewóz osób. Nowa kategoria usługi transportowej w przepisach Od 1 stycznia 2020 r. w polskim (...)

Zatarcie skazania to nie anulowanie wyroku

Zatarcie skazania to nie anulowanie wyroku

 Oskarżony miał wcześniej orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz ten złamał i został oskarżony o przestępstwo z art. 244 k.k. Zanim jednak sąd karny zdołał go za ten czyn skazać, doszło do zatarcia owego poprzedniego skazania (był to wyrok w zawieszeniu). Sąd (...)

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Przedstawiciele niektórych zawodów muszą legitymować się niekaralnością, szczególnie przy przyjmowaniu do pracy. Jak zatem uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego, tzw. Zaświadczenie o niekaralności? Gdzie uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego?  Biuro (...)

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  Kto może być uznany za spadkobiercę niegodnego dziedziczenia? Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu, czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eliminować daną (...)

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

16 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. akt SK 26/16) w sprawie skargi konstytucyjnej K. L. dotyczącej wyłączenia możliwości zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności (...)

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

16 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. akt SK 26/16) w sprawie skargi konstytucyjnej K. L. dotyczącej wyłączenia możliwości zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej (...)

Sąd musi uwzględnić zatarcie skazania

Sąd musi uwzględnić zatarcie skazania

Sąd Najwyższy naprawił błąd sądów dwóch instancji Sądy dwóch instancji skazały oskarżonego za kierowanie samochodem po pijanemu, nie dostrzegając zatarcia jego kary za takie samo wcześniejsze przestępstwo.Przeoczenie to spowodowało surowszą kwalifikację prawną zarzuconego (...)

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, został wysłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. To część największej reformy prawa karnego od 1927 r. zmieniającej politykę karania i zakładającej (...)

Co z zatarciem skazania pracownika w świadectwie pracy?

Co z zatarciem skazania pracownika w świadectwie pracy?

Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.Zgodnie z Kodeksem pracy, dane dotyczące podstawy prawnej wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym także wskazujące na popełnienie przestępstwa, muszą być umieszczane w świadectwie pracy. Nawet w (...)

Świadectwo pracy, gdy następuje zatarcie kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy w urzędzie

Świadectwo pracy, gdy następuje zatarcie kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy w urzędzie

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie treści świadectwa pracy w części dotyczącej trybu ustania stosunku pracy w przypadku, gdy następuje zatarcie kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy w urzędzie: - Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie treści (...)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

    Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę „w zawieszeniu” („w zawiasach”).  W jakich przypadkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary? Sąd skazujący może warunkowo (...)

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

  Prawo określa jedynie minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj (...)

Kto nie może być świadkiem testamentu?

Kto nie może być świadkiem testamentu?

  Dla zachowania niektórych form testamentu, w szczególności testamentu allograficznego, testamentu ustnego i testamentu tzw. podróżnego, konieczne jest sporządzenie ich w obecności określonej ilości świadków. Świadkiem jest zatem osoba, w obecności której (...)

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

  Jaki nauczyciel akademicki i za co podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej? Mianowany nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego. Jaką karą dyscyplinarną może zostać (...)

Abolicja podatkowa

Abolicja podatkowa

Od kiedy obowiązuje tzw. ustawa abolicyjna?Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2008 r. i z tą datą (...)

Zatarcie skazania to nie anulowanie wyroku

Zatarcie skazania to nie anulowanie wyroku

 Oskarżony miał wcześniej orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz ten złamał i został oskarżony o przestępstwo z art. 244 k.k. Zanim jednak sąd karny zdołał go za ten czyn skazać, doszło do zatarcia owego poprzedniego skazania (był to wyrok w zawieszeniu). Sąd (...)

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Przedstawiciele niektórych zawodów muszą legitymować się niekaralnością, szczególnie przy przyjmowaniu do pracy. Jak zatem uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego, tzw. Zaświadczenie o niekaralności? Gdzie uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego?  Biuro (...)

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  Kto może być uznany za spadkobiercę niegodnego dziedziczenia? Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu, czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eliminować daną (...)

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

16 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. akt SK 26/16) w sprawie skargi konstytucyjnej K. L. dotyczącej wyłączenia możliwości zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności (...)

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

16 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. akt SK 26/16) w sprawie skargi konstytucyjnej K. L. dotyczącej wyłączenia możliwości zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej (...)

Sąd musi uwzględnić zatarcie skazania

Sąd musi uwzględnić zatarcie skazania

Sąd Najwyższy naprawił błąd sądów dwóch instancji Sądy dwóch instancji skazały oskarżonego za kierowanie samochodem po pijanemu, nie dostrzegając zatarcia jego kary za takie samo wcześniejsze przestępstwo.Przeoczenie to spowodowało surowszą kwalifikację prawną zarzuconego (...)

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, został wysłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. To część największej reformy prawa karnego od 1927 r. zmieniającej politykę karania i zakładającej (...)

Co z zatarciem skazania pracownika w świadectwie pracy?

Co z zatarciem skazania pracownika w świadectwie pracy?

Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.Zgodnie z Kodeksem pracy, dane dotyczące podstawy prawnej wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym także wskazujące na popełnienie przestępstwa, muszą być umieszczane w świadectwie pracy. Nawet w (...)

Świadectwo pracy, gdy następuje zatarcie kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy w urzędzie

Świadectwo pracy, gdy następuje zatarcie kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy w urzędzie

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie treści świadectwa pracy w części dotyczącej trybu ustania stosunku pracy w przypadku, gdy następuje zatarcie kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy w urzędzie: - Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie treści (...)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

    Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę „w zawieszeniu” („w zawiasach”).  W jakich przypadkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary? Sąd skazujący może warunkowo (...)

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

  Prawo określa jedynie minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj (...)

Kto nie może być świadkiem testamentu?

Kto nie może być świadkiem testamentu?

  Dla zachowania niektórych form testamentu, w szczególności testamentu allograficznego, testamentu ustnego i testamentu tzw. podróżnego, konieczne jest sporządzenie ich w obecności określonej ilości świadków. Świadkiem jest zatem osoba, w obecności której (...)

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

  Jaki nauczyciel akademicki i za co podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej? Mianowany nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego. Jaką karą dyscyplinarną może zostać (...)

Abolicja podatkowa

Abolicja podatkowa

Od kiedy obowiązuje tzw. ustawa abolicyjna?Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2008 r. i z tą datą (...)

Plany zmian w transporcie drogowym

Plany zmian w transporcie drogowym

Resort transportu pracuje nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Inna propozycja została już przekazana do Sejmu. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców w przygotowaniu Informacja Ministerstwa Infrastruktury (...)

Plany zmian w transporcie drogowym

Plany zmian w transporcie drogowym

Resort transportu pracuje nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Inna propozycja została już przekazana do Sejmu. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców w przygotowaniu Informacja Ministerstwa Infrastruktury (...)

Transport drogowy na nowych zasadach

Transport drogowy na nowych zasadach

Rząd zatwierdził projekt ministerstwa transportu zmieniający zasady, na których wykonywać można zawód przewoźnika drogowego. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo transportowe do standardów narzucanych przez Unię Europejską. Nowe przepisy regulują na jakich zasadach otrzymać można zezwolenie (...)

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

Na polskiej granicy stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną UE wciąż obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Są to zarówno ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski, jak i obowiązek poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy. ##baner## Gdzie (...)

Nowe obostrzenia na polskiej granicy

Nowe obostrzenia na polskiej granicy

Od 28 grudnia br. na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Z kwarantanny nie są już zwolnieni Polacy, obywatele państw UE, EOG oraz Szwajcarii przekraczający polską granicę, stanowiącą granicę zewnętrzną UE.  Nowe zasady Od 28 grudnia br. (...)

Zasady przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym i zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym

Zasady przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym i zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym

Od 1 czerwca 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązuje nakaz określonego sposobu przemieszczania się w przewozie drogowym osób. (...)

Czas pracy kierowców - definicje używane w regulacji czasu pracy kierowców

Czas pracy kierowców - definicje używane w regulacji czasu pracy kierowców

  Artykuł ten zawiera zestawienie definicji używanych w regulacjach dotyczących czasu pracy kierowców. Jest to kolejny z artykułów w serii o czasie pracy kierowców. Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie definicji odnoszących się do czasu pracy kierowców, zawartych (...)

Szykują się zmiany w drogowym przewozie osób

Szykują się zmiany w drogowym przewozie osób

Trwają konsultacje publiczne nowelizacji ustawy o transporcie drogowym Na rynku przewozu osób samochodami osobowymi funkcjonują podmioty, których działalność polega na pośrednictwie w przekazywaniu zleceń przewozowych złożonych m.in. za pomocą aplikacji mobilnych pomiędzy pasażerami (...)

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy w związku z koronawirusem

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy w związku z koronawirusem

Od 16 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną dla osób podróżujących w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG a także Szwajcarii oraz w celu pobierania nauki w RP lub państwie (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Dotyczą one zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych (...)

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców

  USTAWAz dnia 16 kwietnia 2004 r.o czasie pracy kierowców   Rozdział 1Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;  2) obowiązki pracodawców (...)

Ważne dla kierowców w związku z pandemią koronawirusa

Ważne dla kierowców w związku z pandemią koronawirusa

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której (...)

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 t

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 t

Od 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony i nieprzekraczającymi 3,5 tony na obszarze Unii Europejskiej są obowiązani posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu (...)

Zamknięte granice przed koronawirusem

Zamknięte granice przed koronawirusem

Od niedzieli 15 marca zamknięto na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Zawieszone zostały międzynarodowe pasażerskie (...)

Surowsze normy CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych

Surowsze normy CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych

UE chce zadbać o ekologiczniejszy transport drogowy: ustala nowe, surowe normy emisji dwutlenku węgla dla samochodów osobowych i dostawczych. Zbliży ją to do realizacji celów klimatycznych i zobowiąże producentów aut do udziału w redukcji emisji gazów cieplarnianych.  Transport (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając (...)

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

W artykule przedstawiono nowe obowiązki dla firm, które zajmują się pośrednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotyczą kierowców wykonujących przewóz osób. Nowa kategoria usługi transportowej w przepisach Od 1 stycznia 2020 r. w polskim (...)

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Wprowadzenie stanu epidemii oznaczało, że na terytorium Polski wystąpiła epidemia. Minister Zdrowia wprowadził obowiązki oraz ograniczenia, a w niektórych wypadkach zakazał działalności, które wiążą się z dużymi skupiskami ludzi. Sprawdź, czy dotyczą one twojej firmy. ##baner## Od (...)

Transport lądowy towarów niebezpiecznych

Transport lądowy towarów niebezpiecznych

Parlament Europejski przyjął propozycję uproszczenia europejskiego prawodawstwa w zakresie transportu niebezpiecznych towarów. Autor sprawozdania, polski deputowany Bogusław Liberadzki (PES) podkreśla, że proponowana dyrektywa ujednolica i zmniejsza ilość regulacji dotyczących przewozów (...)

Reaktywacja Jedwabnego Szlaku - nowe możliwości dla transportu drogowego w dobie globalnego kryzysu

Reaktywacja Jedwabnego Szlaku - nowe możliwości dla transportu drogowego w dobie globalnego kryzysu

Inicjatywa reaktywacji Jedwabnego Szlaku, historycznej drogi łączącej Chiny z Europą, jest ważna z wielu powodów. Jednym z nich jest przesunięcie się ośrodka światowego  handlu w kierunku Azji Południowo-Wschodniej. Politycy muszą przyklasnąć inicjatywie przedsiębiorców w tym względzie (...)

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określono zwolnienia na czas określony niektórych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

licencja na transport miedzynarodowy

licencja na transport miedzynarodowy

Od 2 lat prowadzę działalność transportowa samochodami o masie całkowitej do 3.5 t. Zatrudniam 3 osoby. Swoje usługi wykonuję również poza terenem polski. Posiadam prawo jazdy kategorii CE. Od niedawna dostałem propozycje na wykonywanie usług samochodami ciężarowym na terenie Unii Europejskiej. (...)

Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

Odpłatny transport przez kierowcę - lekarza ważnych klientów (pacjentów) w sytuacji dla nich stresogennej (negocjacje biznesowe, wesela, pogrzeby, itp.). Klient płaci w tej sytuacji za dozór - opiekę medyczną i wypożyczenie samochodu z kierowcą - lekarzem i opcjonalnie ratownikiem medycznym. (...)

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Czy wyrok 12 m-cy w zawieszeniu na 2 lata z lipca 2000 r. z art. 270 można uznać za nie były i czy jest on już wykreślony z CRS-u? Jeśli wyrok nadal jest w CRS-sie co należy zrobić, aby jak najszybciej go wykreślono? Rozumiemy, iż w pytaniu chodzi o zatarcie skazania wyroku, który stał (...)

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Po jakim czasie następuje zatarcie skazania? W razie skazania na karę pozbawienia wolności, karę 25 lat pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo przedawnienia jej wykonania. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie (...)

Zatarcie skazania prawomocnego wyroku sądu karnego

Zatarcie skazania prawomocnego wyroku sądu karnego

Po jakim czasie następuje zatarcie skazania prawomocnego wyroku sądu karnego? W zależności od tego, jaka ostatecznie kara została wymierzona, zastosowanie będą mieć następujące regulacje art. 107 kk: „§ 2  -Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania (...)

Pomocnictwo przy podrobieniu dokumentu

Pomocnictwo przy podrobieniu dokumentu

We wrześniu 2001 r. zostałam oskarżona o udzielenie pomocy do podrobienia legitymacji studenckiej , dostarczając swoje zdjęcie i podając fałszywe dane personalne a następnie posłużyłam się tą legitymacją w pociągu - jadąc na ulgowym bilecie( w maju 2001r.). Przyznałam się do tego życiowego (...)

Zatarcie skazania w razie warunkowego zwolnienia

Zatarcie skazania w razie warunkowego zwolnienia

Po jakim czasie przysługuje zatarcie skazania. W lipcu 1995 r. zostało popełnione przestępstwo, a wyrok zapadł w czerwcu 1996 r. Wysokość kary wyniosła 5 lat pozbawienia wolności. Warunkowe zwolnienie nastąpiło w maju 1998 r. czyli po 2 latach i 8 miesiącach. Czy w takiej sytuacji okres 10 (...)

Skutki zatarcia skazania

Skutki zatarcia skazania

Czy zatarcie skazania określone w art. 135q ust. 1 ustawy o Policji oraz w art. 106 kk jest tożsame i należy je rozpatrywać w tych samych kategoriach? Jeżeli prokurator w postanowieniu o odmowie wszczęcia śledztwa nawiązuje do kary dyscyplinarnej, którą już od dwóch lat należy traktować (...)

Zatarcie skazania a naruszenie dobrego imienia

Zatarcie skazania a naruszenie dobrego imienia

W roku 1995 zostałem skazany na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat dwóch. Wiadomo, iż tzw. zatarcie skazania następuje następuje 6 miesięcy od chwili pozytywnego zakończenia okresu próby, który wymierzył Sąd. W moim przypadku zatarcie nastąpiło więc (...)

Dobrowolne poddanie się karze a KRK

Dobrowolne poddanie się karze a KRK

Jestem oskarżonym w sprawie 270 kk. W przypadku, gdy poddam się dobrowolnie karze, a prokurator i pokrzywdzony wyrażą na to zgodę, to czy w takiej sytuacji będę figurował w rejestrze skazanych? Jeśli tak, to przez jaki okres? Jak się domyślamy, chodzi o wykorzystanie instytucji z art. 387 (...)

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

W 2001 roku został mi uchylony tymczasowy areszt. Trwał on 12 miesięcy w 2005 roku sąd skazał mnie na 1 rok i 4 miesiące pozbawienia wolność za przestępstwo z art. 284 par. 1. Na poczet kary zostało zaliczone 12 miesięcy tymczasowego aresztowania. Po wydaniu wyroku wystąpiłem do Sądu penitencjarnego (...)

Zatarcie skazania na karę grzywny

Zatarcie skazania na karę grzywny

W jakim terminie następuje zatarcie na karę grzywny? Na podstawie art. 107 § 4 k.k. w razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego (...)

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

W 1999 roku zostałem ukarany karą ograniczenia wolności w wymiarze czterech miesięcy. W chwili obecnej staram się o przyjęcie do pracy, gdzie wymagana jest niekaralność. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć po jakim czasie od wydania wyroku i czy w ogóle mogę starać się o zatarcie (...)

Zatarcie skazania po okresie próby

Zatarcie skazania po okresie próby

Pana X skazano na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. Po jakim czasie nastąpi zatarcie skazania? Po trzy i pół roku czy po pięciu latach? Zgodnie z art. 76 Kodeksu karnego, zatarcie skazania ma miejsce z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Okres (...)

Ułaskawienie i zatarcie skazania

Ułaskawienie i zatarcie skazania

Czy można pisać o ułaskawienie już po odbyciu kary? Chciałbym mieć czysty wpis o niekaralności. Czy może jest inna droga? Zaznaczam, że zatarcie skazania nie wchodzi w rachubę. Głównym celem postępowania ułaskawieniowego jest korekta prawomocnego wyroku w części dotyczącej kary. Ułaskawienie (...)

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Czy wyrok 12 m-cy w zawieszeniu na 2 lata z lipca 2000 r. z art. 270 można uznać za nie były i czy jest on już wykreślony z CRS-u? Jeśli wyrok nadal jest w CRS-sie co należy zrobić, aby jak najszybciej go wykreślono? Rozumiemy, iż w pytaniu chodzi o zatarcie skazania wyroku, który stał (...)

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Po jakim czasie następuje zatarcie skazania? W razie skazania na karę pozbawienia wolności, karę 25 lat pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo przedawnienia jej wykonania. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie (...)

Zatarcie skazania prawomocnego wyroku sądu karnego

Zatarcie skazania prawomocnego wyroku sądu karnego

Po jakim czasie następuje zatarcie skazania prawomocnego wyroku sądu karnego? W zależności od tego, jaka ostatecznie kara została wymierzona, zastosowanie będą mieć następujące regulacje art. 107 kk: „§ 2  -Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania (...)

Pomocnictwo przy podrobieniu dokumentu

Pomocnictwo przy podrobieniu dokumentu

We wrześniu 2001 r. zostałam oskarżona o udzielenie pomocy do podrobienia legitymacji studenckiej , dostarczając swoje zdjęcie i podając fałszywe dane personalne a następnie posłużyłam się tą legitymacją w pociągu - jadąc na ulgowym bilecie( w maju 2001r.). Przyznałam się do tego życiowego (...)

Zatarcie skazania w razie warunkowego zwolnienia

Zatarcie skazania w razie warunkowego zwolnienia

Po jakim czasie przysługuje zatarcie skazania. W lipcu 1995 r. zostało popełnione przestępstwo, a wyrok zapadł w czerwcu 1996 r. Wysokość kary wyniosła 5 lat pozbawienia wolności. Warunkowe zwolnienie nastąpiło w maju 1998 r. czyli po 2 latach i 8 miesiącach. Czy w takiej sytuacji okres 10 (...)

Skutki zatarcia skazania

Skutki zatarcia skazania

Czy zatarcie skazania określone w art. 135q ust. 1 ustawy o Policji oraz w art. 106 kk jest tożsame i należy je rozpatrywać w tych samych kategoriach? Jeżeli prokurator w postanowieniu o odmowie wszczęcia śledztwa nawiązuje do kary dyscyplinarnej, którą już od dwóch lat należy traktować (...)

Zatarcie skazania a naruszenie dobrego imienia

Zatarcie skazania a naruszenie dobrego imienia

W roku 1995 zostałem skazany na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat dwóch. Wiadomo, iż tzw. zatarcie skazania następuje następuje 6 miesięcy od chwili pozytywnego zakończenia okresu próby, który wymierzył Sąd. W moim przypadku zatarcie nastąpiło więc (...)

Dobrowolne poddanie się karze a KRK

Dobrowolne poddanie się karze a KRK

Jestem oskarżonym w sprawie 270 kk. W przypadku, gdy poddam się dobrowolnie karze, a prokurator i pokrzywdzony wyrażą na to zgodę, to czy w takiej sytuacji będę figurował w rejestrze skazanych? Jeśli tak, to przez jaki okres? Jak się domyślamy, chodzi o wykorzystanie instytucji z art. 387 (...)

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

W 2001 roku został mi uchylony tymczasowy areszt. Trwał on 12 miesięcy w 2005 roku sąd skazał mnie na 1 rok i 4 miesiące pozbawienia wolność za przestępstwo z art. 284 par. 1. Na poczet kary zostało zaliczone 12 miesięcy tymczasowego aresztowania. Po wydaniu wyroku wystąpiłem do Sądu penitencjarnego (...)

Zatarcie skazania na karę grzywny

Zatarcie skazania na karę grzywny

W jakim terminie następuje zatarcie na karę grzywny? Na podstawie art. 107 § 4 k.k. w razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego (...)

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

W 1999 roku zostałem ukarany karą ograniczenia wolności w wymiarze czterech miesięcy. W chwili obecnej staram się o przyjęcie do pracy, gdzie wymagana jest niekaralność. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć po jakim czasie od wydania wyroku i czy w ogóle mogę starać się o zatarcie (...)

Zatarcie skazania po okresie próby

Zatarcie skazania po okresie próby

Pana X skazano na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. Po jakim czasie nastąpi zatarcie skazania? Po trzy i pół roku czy po pięciu latach? Zgodnie z art. 76 Kodeksu karnego, zatarcie skazania ma miejsce z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Okres (...)

Ułaskawienie i zatarcie skazania

Ułaskawienie i zatarcie skazania

Czy można pisać o ułaskawienie już po odbyciu kary? Chciałbym mieć czysty wpis o niekaralności. Czy może jest inna droga? Zaznaczam, że zatarcie skazania nie wchodzi w rachubę. Głównym celem postępowania ułaskawieniowego jest korekta prawomocnego wyroku w części dotyczącej kary. Ułaskawienie (...)

Postępowanie o zatarcie skazania

Postępowanie o zatarcie skazania

Do jakiego organu należy orzekanie w sprawie zatarcia skazania? zgodnie z art. 37 § 1 k.k.w. w przedmiocie zatarcia skazania orzeka sąd, chyba że zatarcie nastąpiło z mocy prawa. Na mocy § 3 powołanego przepisu wniosek skazanego o zatarcie skazania, złożony przed upływem roku od (...)

Zatarcie skazania a określenie kogoś przestępcą

Zatarcie skazania a określenie kogoś przestępcą

Czy w sytuacji kiedy wyrok został już usunięty z bazy KRK, a inna osoba próbuje wykorzystać fakt skazania i rozpowiada o tym, można zaskarżyć ją o zniesławienie? Zniesławienie jest zgodnie z treścią kodeksu karnego czynem karalnym, regulowanym art. 212 kodkesu karnego, który stanowi: Kto (...)

Niekaralność a zatarcie skazania

Niekaralność a zatarcie skazania

Jednym z wymagań uzyskania pomocy publicznej przez przedsiębiorcę jest złożenie oświadczenia o niekaralności. Przedsiębiorca (lub członek zarządu w przypadku sp. z o. o. i S.A.) pisze, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, (...)