Krajowy transport drogowy (pojazd dmc < 3.5t)

Pytanie:

"Posiadam działalność gospodarczą (PKD nr. 5221Z / dawniej 6321Z - 'działalność usługowa wspomagająca transport lądowy') 'pomoc drogową'. Na rzecz działalności nabyto pojazd, obecna rejestracja: 'ciężarowy - transport pojazdów', ustalona z OSKP zmiana na: 'specjalny - pomoc drogowa'. 1. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. nr 125, poz. 1371 z poźn. zm.) wykonywanie przez przedsiębiorcę usług zarobkowego transportu drogowego (pomoc drogowa) wymaga uzyskania licencji. Wnioski o licencję należy składać w starostwie. Licencje wydawane są na przewóz krajowy i międzynarodowy przez starostę w odniesieniu do pojazdu, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t. 2. Wizytując towarzystwa ubezpieczeniowe, otrzymałem aprobatę nawiązania współpracy w zakresie Assistance, lecz wcześniej muszę nabyć tzw. 'ubezpieczenie OC przewoźnika', które wydawane jest wyłącznie dla przewoźników posiadających licencję. Mój problem jest następujący: * pojazd nie przekracza dmc 3.5t - w starostwie otrzymałem odmowę na wydanie licencji (wyłącznie pojazdy > 3.5t), dalej: * brak licencji w świetle ustawy uniemożliwia mi wykonywanie zarobkowego transportu drogowego, dalej: * brak licencji skutkuje odmową zawarcia umowy OCP, gdyż: "Ubezpieczeniem objęte są przewozy dokonywane wyłącznie przez przewoźników posiadających uprawnienia do podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego, uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami", dalej: * brak OCP powoduje negatywne stanowisko ze strony TU w zakresie umowy o szerzenie usług w zakresie Assistance. Jak wykonywać zarobkowy transport drogowy odpowiednim pojazdem, gdy jego dmc < 3.5t, kiedy przepisy tego w ogóle nie określają? Jakie kroki należy wykonać w takiej sytuacji? Czy praca takim pojazdem, na który nie wydaje się licencji, wiąże się z brakiem obowiązku posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym? "

Odpowiedź prawnika: Krajowy transport drogowy (pojazd dmc < 3.5t)

Zasady podejmowania i wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu drogowego (zarówno zarobkowego, jak i niezarobkowego) reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 tej ustawy podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego.

Jednakże art. 3 ust. 1 określa przesłanki wyłączające stosowanie ustawy. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t.

Oznacza to, że w przypadku przewozów wykonywanych samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, przewoźnik powinien spełniać wymogi określone ustawą o transporcie drogowym. Natomiast przedsiębiorcy wykonujący takie przewozy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, są uprawnieni do wykonywania takich przewozów bez obowiązku posiadania licencji. Będzie więc Pan mógł wykonywać przewozy bez uzyskania licencji, gdyż prawo nie wymaga od Pana jej posiadania - sta też urząd odmówił jej wydania - nie ma takiej potrzeby.

Warunki i tryb uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych przewoźników określa Ustawa o transporcie drogowym oraz Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym certyfikat kompetencji zawodowych potrzebny jest tylko jako jeden z dokumentów do uzyskania licencji. Podmioty zwolnione z obowiązku posiadania licencji - tj. takie, co do których stosowanie ustawy zostało wyłączone - zwolnione są także z obowiązku uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych.

Z powyższego wynika, że w świetle ustawy może Pan wykonywać zarobkowy transport drogowy. Co więcej nie ma też podstaw, aby nie mógł Pan zawrzeć umowy OCP.

Tak jak Pan pisze, "ubezpieczeniem objęte są przewozy dokonywane wyłącznie przez przewoźników posiadających uprawnienia do podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego, uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami". Pan zgodnie z obowiązującymi przepisami jest przewoźnikiem uprawnionym do podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego (po prostu prawo nie wymaga od Pana licencji).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika