Licencja w przypadku wykonania prac doradczych

Pytanie:

"Firma konsultingowa dostaje zlecenie do poszukiwania terenów pod inwestycję i do sprawdzenia/badania znalezionych obiektów wg parametrów ustalonych przez zleceniodawcę. Firma konsultingowa nie bierze udziału w negocjacjach do zawierania umowy najmu. Honorarium jest płatne w postaci diet dziennych wg udokumentowania dokonanych prac. Czy do wykonania takich prac konsultingowych i badawczych dokonanych wyłącznie w imieniu i w interesie jednego zleceniodawcy konieczne jest licencja w zakresie pośrednictwa w nieruchomościach? "

Odpowiedź prawnika: Licencja w przypadku wykonania prac doradczych

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

  • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości; 
  • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; 
  • najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części; 
  • innych niż określone wyżej, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części. 

Pośrednik w obrocie nieruchomościami może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości. Sposób ustalenia lub wysokość wynagrodzenia za czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. 

Aby dane czynności uznać za czynności dokonywane w ramach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie jest konieczne branie udziału w negocjacjach dotyczących zawarcia umowy najmu.

Wśród działań z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami można wymienić wynajdywanie nabywców, poszukiwanie nieruchomości dla określonych nabywców, negocjowanie warunków zakupu lub zamiany nieruchomości, poszukiwanie najemców itp.

Nie jest natomiast pośrednictwem w obrocie nieruchomościami doradztwo prawne, podatkowe i geodezyjne, wykonywanie usług z zakresu ustalania stanów prawnych nieruchomości oraz ich rozgraniczania, nie jest wykonywaniem czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (tak wyrok NSA z dnia 27 lutego 2002 r., I SA 1896/00). Oczywiście pośrednik może się podjąć wykonania także tych czynności, jeśli ma ku temu stosowne uprawnienia.

W oparciu o powyższe należy naszym zdaniem stwierdzić, iż wykonywaniem opisywanych czynności powinien zająć się pracownik firmy konsultingowej posiadający licencję.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika