Odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa w przypadku jego sprzedaży

Pytanie:

"Kto ponosi odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa w przypadku jego sprzedaży? "

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa w przypadku jego sprzedaży

W zakresie odpowiedzialności za długi zastosowanie znajdzie art. 554 Kodeksu cywilnego na mocy którego odpowiedzialność za długi ponoszą solidarnie nabywca i zbywca w zakresie określonym w tym przepisie: Nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.
Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika