Odszkodowanie od komornika

Pytanie:

Moja żona otrzymała wyrok z klauzulą wykonalności w miesiącu kwietniu 2003. Natychmiast przesłałem wyrok do komornika właściwego do miejsca zamieszkania dłużnika. (Dłużnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek). Komornik rozpoczął egzekucję ale robił to bardzo nieudolnie. Zajął samochód będący w użytkowaniu dłużnika mimo, że samochód był przedmiotem leasingu i nie był własnością dłużnika. Poza tą czynnością nie podjął żadnych innych czynności. W maju kilkakrotnie pisemnie informowałem komornika, że dłużnik prowadzi w wielu oddziałach w Polsce działalność gospodarczą (podałem również adresy) Poinformowałem, że na terenie tych oddziałów znajduje się cenny specjalistyczny sprzęt. Ponieważ komornik nie miał orientacji wysłałem zdjęcia tych urządzeń. Mimo tych informacji komornik nic nie zrobił w celu wyegzekwowania należności. Dłużnik na początku czerwca zaczął likwidować odziały. Pracownicy oddziałów za bezcen kupowali wyposażenie, ale pod warunkiem, że nie będą żądać faktury. W ten sposób w ciągu 2 tygodni dłużnik zlikwidował firmę. W dawnej siedzibie firmy otworzyła nową firmę córka dłużnika. I wykonuje taką samą działalność. O fakcie wyprzedaży informowałem komornika w czasie jej realizacji na początku czerwca. Odpowiedź była taka, że on nie będzie jeździł po Polsce w sprawie wielu małych rzeczy. Obecnie otrzymałem wezwanie do pokrycia kosztów parkingu sądowego (1000zł). Czy muszę pokryć koszty parkingu? Kwota należności przekracza 100 000zł. Czytałem, że weszły przepisy, które pozwalają dochodzić należności od skarbu państwa, w wypadku nieudolności komornika lub innego funkcjonariusza państwowego. Czy mogę złożyć zażalenie na działalność komornika? Gdzie to zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.6.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie od komornika

Komornik jest organem egzekucyjnym, który podlega nadzorowi sprawowanemu przez sąd. W przypadku wiec stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu czynności egzekucyjnych przez komornika, należałoby złożyć do sądu skargę na czynność komornika. Sadem właściwym jest sąd rejonowy, przy którym działa dany komornik. Skarga przysługuje na czynności komornika oraz na zaniechania komornika dokonania czynności. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, w braku zawiadomienia - od daty dowiedzenia się o niej, a w wypadku zaniechania - od daty, w której czynność powinna być dokonana. Jeżeli komornik swoim działaniem lub zaniechaniem wyrządził szkodę podlega odpowiedzialności. Za szkodę wyrządzoną przez komornika działającego jako organ egzekucyjny, Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność solidarną. Otóż zgodnie z art. 769 kodeksu postępowania cywilnego, komornik obowiązany jest do naprawienia szkód, wyrządzonych umyślnie lub przez niedbalstwo, jeżeli poszkodowany nie mógł w toku postępowania zapobiec szkodzie za pomocą środków przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego. Z przytoczonego przepisu wynika, że komornik odpowiada za szkodę, którą wyrządził umyślnie lub przez własne niedbalstwo. Dochodząc naprawienia szkody, należałoby więc udowodnić umyślność w wyrządzeniu szkody lub niedbalstwo. Konieczne jest również wykazanie wielkości szkody. Kolejnym warunkiem zasadności żądania jest wykazanie, że poszkodowany nie mógł w toku postępowania egzekucyjnego zapobiec szkodzie za pomocą środków przewidzianych w kpc (np. skargi na czynność komornika). Ważne jest jednak to, czy wykorzystano przysługujące środki prawne, ale czy za pomocą tych środków można było zapobiec szkodzie. Z przedstawionego przez pana stanu faktycznego można wywnioskować, iż faktycznie komornik w sposób zawiniony wyrządził Panu szkodę, poprzez zaniechanie czynności egzekucyjnych, co ograniczyło możliwość wyegzekwowania należności. Jednak dla uznania Pana roszczenia konieczne jest wykazanie, że wykorzystał Pan środki, za pomocą których można było zapobiec szkodzie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne