Wniosek o rejestrację układu zbiorowego

Pytanie:

"Jaki jest termin na złożenie wniosku do Okręgowej Inspekcji Pracy dot. rejestracji protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy? "

Odpowiedź prawnika: Wniosek o rejestrację układu zbiorowego

Zgodnie z art. 2419 ust. 1 ustawy – kodeks pracy zmiany do układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych, do których stosowane są odpowiednio przepisy dotyczące układów pracy. Tym samym do protokołów dodatkowych stosujemy odpowiednio przepisy o rejestracji układu zakładowego. Warunkiem obowiązywania zmian wprowadzonych do układu zbiorowego pracy w drodze protokołów dodatkowych jest ich zarejestrowanie, co potwierdził Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 29 listopada 2000 r., sygn. akt I PKN 111/2000. Rejestracja protokołu do układu przez okręgowego inspektora pracy następuje w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez jedną ze stron układu. Jednocześnie przepisy nie przewidują, ani w stosunku do układu zakładowego ani ponadzakładowego, obowiązku zgłoszenia wniosku o rejestracje układu czy protokołu do układu w konkretnym terminie. Tym samym można przyjąć, że ustawodawca uznaje, że rejestracja rychłe wejście w życie układu lub protokołu zależy od stron, które dany akt zawarły i pozostawia jego rejestrację w dyspozycji stron. Jednocześnie kodeks pracy przewiduje, że wystarczającym jest złożenie wniosku o rejestrację przez jedną ze stron układu, ale nic nie stoi na przeszkodzie by wniosek pochodził od obu stron.


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika