Wyłączenie geodety

Pytanie:

W mojej gminie od wielu lat dokonuje pomiarów jeden geodeta uprawniony. Mam dowody na jego działania niezgodne z prawem takie jak przesuwanie znaków granicznych, fałszowanie pomiarów i map geodezyjnych. Zgłosiłem te sprawy do Prokuratury Rejonowej. Geodeta otrzymuje jednak nadal zlecenia na prace z Gminy i Powiatu. Twierdzi, że jest nietykalny i nie dopuści do tego, aby kto inny sprawdził rzetelność jego pomiarów. Jak pozbyć się takiego geodety i doprowadzić do kontroli pomiarów i ujawnienia jego fałszerstw? Kto jest władny do wyłączenia geodety z pomiarów moich gruntów? Komu podlega geodeta uprawniony i gdzie kierować na niego skargi?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.10.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wyłączenie geodety

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są obowiązane wykonywać swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

Z kolei na podstawie art. 46 w/w ustawy, osobom, o których mowa powyżej które ze swojej winy naruszyły przepisy art. 42 ust. 3, można:

  1. udzielić upomnienia; 
  2. udzielić nagany z wpisem do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe; 
  3. zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do jednego roku; 
  4. zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych do czasu ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym; 
  5. odebrać uprawnienia zawodowe, z możliwością ubiegania się o ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania. 

W sprawach wymienionych powyżej orzeka, w drodze decyzji, Główny Geodeta Kraju na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Porady prawne

W przypadku utraty zdolności do czynności prawnych przez osoby, o których mowa w art. 42, albo skazania ich za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe oraz inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód - o pozbawieniu uprawnień zawodowych orzeka Główny Geodeta Kraju w drodze decyzji.

Na decyzje, o których mowa powyżej, przysługuje skarga do sądu administracyjnego w trybie określonym w odrębnych przepisach.

Należy również wskazać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2002 r. (II SA 2835/2000) w ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej można nałożyć karę przewidzianą prawem w czasie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.

Jak więc wynika z powyższego, jeżeli uważa Pan, że geodeta narusza prawo w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych, należy fakt ten zgłosić do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego właściwego dla wspomnianego geodety. Niestety w inny sposób nie można wyłączyć geodety od wykonywania swoich obowiązków na konkretnej nieruchomości.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne