Wynagrodzenie biegłego

Pytanie:

Czy biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za bardzo źle wykonaną pracę? W opinii biegłego są błędy widoczne gołym okiem.

Masz inne pytanie do prawnika?

4.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie biegłego

O tym czy opinia jest źle wykonana czyli niejasna niepełna zawierająca sprzeczności decyduje niezawisły sąd. Sąd również postanowieniem ustala wynagrodzenie za taka sporządzoną opinię. Na to postanowienie służy zażalenie stronie, osobie której to postanowienie dotyczy a zatem i biegłemu. Może on kwestionować, jego wysokość jak również i brak zasądzenia wynagrodzenia.

Subiektywna ocena opinii niekorzystnej dla strony i jej objętość nie może być dla sądu miarodajna i brak jest podstaw do zakwestionowania wymiaru czasu pracy koniecznego do sporządzenia opinii.

Porady prawne

Biegłemu powołanemu przez sąd służy prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę. Biegłemu wezwanemu do sądu w razie nieskorzystania przez sąd z jego usług służy prawo do wynagrodzenia za utracony z powodu stawiennictwa zarobek. Biegłemu powołanemu poza miejscowość jego zamieszkania służy prawo do diet oraz do zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.

Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę określa sąd, uwzględniając wymagane od biegłego kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii nakład pracy i poświęcony czas, a także w miarę potrzeby pokrycie wydatków niezbędnych do wykonania zleconej pracy.

Jeżeli do określenia wynagrodzenia za pracę danej specjalności ustalone są normy urzędowe, należy biegłym przyznawać wynagrodzenie stosownie do tych norm. Wynagrodzenie za utracony zarobek wezwanemu do sądu biegłemu w razie nieskorzystania z jego usług przyznaje się przy uwzględnieniu kwalifikacji biegłego, stosowanych w jego zawodzie norm wynagrodzenia i czasu zużytego w związku z wezwaniem, jednak w wysokości nie wyższej niż 1500 zł za dobę. Diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów przyznaje się biegłemu w wysokości i na zasadach obowiązujących dla sędziów w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym.

 

Reasumując sąd ustala wynagrodzenie biegłego biorąc między innymi pod uwagę nakład pracy. Jeżeli opinia jest niejasna, niepełna można wnioskować, że nakład pracy był znikomy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wynagrodzenie biegłego bez VAT

Wynagrodzenie biegłego bez VAT

Jeśli biegły sądowy sporządzający opinię w sprawie cywilnej jest podatnikiem podatku od towarów i usług, sąd obowiązany jest przyznać mu wynagrodzenie bez tego podatku. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 21 grudnia 2006 r. (...) Praktyka sądowa nie jest bowiem jednolita. Jedne sądy (...)

Poddać kontroli wynagrodzenie biegłego...

Poddać kontroli wynagrodzenie biegłego...

Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis kodeksu postępowania karnego, który nie przewiduje możliwości sądowej kontroli postanowienia prokuratora o wynagrodzeniu biegłego. Biegły może być powoływany zarówno w postępowaniu sądowym czy administracyjnym, (...)

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie w postępowaniu cywilnym jest zwykłym środkiem odwoławczym, który prowadzi do zmiany lub uchylenia postanowienia sądu albo zarządzenia przewodniczącego wydanego w pierwszej instancji. Zażalenie jest tzw. środkiem względnie dewolutywnym - oznacza to, że w zasadzie rozpatrywać (...)

Wynagrodzenie biegłego będzie obciążone podatkiem VAT

Wynagrodzenie biegłego będzie obciążone podatkiem VAT

Wynagrodzenie biegłego sąd podwyższy o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku VAT. Tak wynika z projektu ustawy (druk nr 445) przygotowanego przez Senat, w którym przewiduje się dopisanie w dekrecie z dnia 26 października 1950 r. o (...)

Wynagrodzenie biegłych sądowych

Wynagrodzenie biegłych sądowych

W sądach przybywa spraw, do których rozpoznania niezbędne są wiadomości specjalne. Przeciętny sędzia ich nie ma, ale są znane biegłym. Sprawy wynikłe z błędu w sztuce lekarskiej są tego najlepszym przykładem. Opinie biegłych są niezbędne do rozpoznania także innych spraw, np. (...)

Nowe rozwiązania przyspieszą i usprawnią postępowania cywilne

Nowe rozwiązania przyspieszą i usprawnią postępowania cywilne

Rządowy projekt dotyczy przyspieszenia postępowań sądowych oraz ułatwienia stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, doprecyzowania zasad tzw. doręczeń komorniczych oraz wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących planowania rozprawy i dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń. Cel przygotowanych (...)

Składniki wynagrodzenia dla biegłego sądowego

Składniki wynagrodzenia dla biegłego sądowego

Wynagrodzenie biegłego za wykonaną pracę nie obejmuje zwrotu należności za czas poświęcony na dojazd do sądu.   (...)Chodziło o odpowiedź na pytanie, czy w zakres wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę wchodzi wynagrodzenie za czas poświęcony na dojazd do siedziby sądu dla wzięcia (...)

Składniki wynagrodzenia dla biegłego sądowego

Składniki wynagrodzenia dla biegłego sądowego

Wynagrodzenie biegłego za wykonaną pracę nie obejmuje zwrotu należności za czas poświęcony na dojazd do sądu.   (...)Chodziło o odpowiedź na pytanie, czy w zakres wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę wchodzi wynagrodzenie za czas poświęcony na dojazd do siedziby sądu dla wzięcia (...)

Wynagrodzenie biegłych z VAT-em

Wynagrodzenie biegłych z VAT-em

Wynagrodzenia biegłych sądowych mają być powiększane o VAT. Senat przygotował nowelizację przepisów, które mają usunąć wszelkie wątpliwości w tej sprawie. Projekt krótkiej noweli proponuje dopisanie w dekrecie z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w (...)

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową

  Jakie czynności konieczne są do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową? Do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobowa wymagane jest przeprowadzenie następujących czynności: sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami (...)

Czy biegłemu sądowemu należy się wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT?

Czy biegłemu sądowemu należy się wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT?

W dniu 21 grudnia 2006 r. Sąd Najwyższy zajmował się kwestią, czy biegłemu sądowemu podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje wynagrodzenie tylko w wysokości wynikającej z treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia (...)

Podatek od spadku - Co jest opodatkowane? Jak ustalić wysokość opodatkowania?

Podatek od spadku - Co jest opodatkowane? Jak ustalić wysokość opodatkowania?

Fakt dziedziczenia bądź otrzymania zachowku przynosi ze sobą nie tylko potencjalne korzyści w postaci przedmiotów spadkowych, ale także szereg obowiązków. Wśród nich oczywiście jednymi z ważniejszych są obowiązki podatkowe. Czy każdy z nas pamięta, iż w przypadku, gdy (...)

Wkłady komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej

Wkłady komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej

    Stan faktyczny Razem z małżonką i naszym synem planujemy założenie spółki komandytowo-akcyjnej. Akcjonariuszem będzie zagraniczny inwestor, a ta forma działalności ma nam zapewnić stały i niezakłócony wpływ na firmę. Chcemy utworzyć dużą firmę „rodzinną." (...)

Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

Czym jest urlop okolicznościowy? Urlop okolicznościowy to zwolnienie z pracy udzielane przez pracodawcę ze względu na szczególne okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej wykonywanie. Komu pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu okolicznościowego? (...)

Jakie podejrzany ma prawa?

Jakie podejrzany ma prawa?

  Kto jest podejrzanym, a kto oskarżonym?  Podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Podejrzanym (...)

Najprostsza metoda założenia spółki akcyjnej

Najprostsza metoda założenia spółki akcyjnej

Spółka akcyjna to typowa spółka kapitałowa. Celem jej utworzenia jest zwykle zebranie kapitału od bardzo wielu akcjonariuszy. Dzięki temu jest możliwe osiągnięcie celów przekraczających możliwości finansowe jednego czy kilku przedsiębiorców.Kto może zawiązać (...)

Sądowa kontrola wynagrodzenia biegłego jest dopuszczalna

Sądowa kontrola wynagrodzenia biegłego jest dopuszczalna

14 marca 2005 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie, w jakim nie przewidują możliwości sądowej kontroli postanowienia prokuratora o wynagrodzeniu biegłego. Trybunał orzekł, (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

7 października 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicza część wprowadzanych zmian dotyczy postępowania w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Mają one służyć ochronie interesów osoby, (...)

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wynagrodzenie biegłego-zażalenie

Wynagrodzenie biegłego-zażalenie

Podział majątku. Przewodniczący podczas rozprawy wydał tydzień czasu na wniesienie zażalenia na wydane postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia biegłego. Biegły nie zakończył wyceny. Czy w zażaleniu (...)

Lista biegłych sądowych i koszty opinii

Lista biegłych sądowych i koszty opinii

Na potrzeby toczonego sporu sądowego (jestem oskarżony w sprawie karnej-gospodarczej; niezgłoszenie na czas wniosku o upadłość sp. z o.o.) chciałbym posiłkować się opinią biegłego z zakresu (...)

Zasięgnięcie opinii biegłego

Zasięgnięcie opinii biegłego

Jest sprawa, w której wuj chce cofnąć darowiznę. Wuj podał zaniżoną wartość nieruchomości, a ja ją zakwestionowałem. Sąd nakazał mi dokonanie wyceny nieruchomości. Jest to wycena w trakcie (...)

Koszty wyceny nieruchomości

Koszty wyceny nieruchomości

Jak wysokie maksymalnie mogą być koszty biegłego sądowego przy wycenie nieruchomości? Koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym obejmują wynagrodzenie biegłych (...)

Odrzucenie zarzutów od nakazu od zapłaty

Odrzucenie zarzutów od nakazu od zapłaty

Dłużnik złożył zarzuty od nakazu zapłaty i został wezwany do ich opłacenia. Nie zrobił tego w terminie ani nie wniósł o zwolnienie z kosztów sądowych.Czy tej sytuacji sąd odrzucając zarzuty (...)

Zaskarżalność postanowień sądu

Zaskarżalność postanowień sądu

Sąd na posiedzeniu jawnym nie kończącym sprawy wydał postanowienie niekorzystne i niemożliwe do zrealizowania przez powoda. Jak zaskarżyć takie postanowienie lub skłonić Sąd do częściowego (...)

Zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych

Zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych

Strona przeciwna wniosła o powołanie bieglego sądowego. Otrzymałem pismo z sądu wzywające do zapłaty za biegłego. Czy istnieje możliwość, aby sąd zwolnił mnie z obowiązku ponoszenia tych (...)

Czy mogę rozłożyć na raty koszty związane z prowadzeniem procesu?

Czy mogę rozłożyć na raty koszty związane z prowadzeniem procesu?

Przegrałem sprawę w sądzie (sprawa cywilna). W związku z tym zostałem obciążony kosztami prowadzenia procesu w wysokości 5160 złotych. Apelacji do sądu nie zamierzam składać. Niestety obecnie (...)

Zaskarżenie wyrzeczenia o kosztach

Zaskarżenie wyrzeczenia o kosztach

Koszty sądowe za sprawę rozwodową ustalono 1000 zł. Gdzie odwołać się od tej decyzji - do jakiej komórki sądu? Zgodnie z art. 108 kpc, sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym (...)

Przesłuchanie i ukaranie nierzetelnego biegłego

Przesłuchanie i ukaranie nierzetelnego biegłego

Czy mogę w postępowaniu nieprocesowym wnosić o przesłuchanie na najbliższym posiedzeniu sądu biegłego, który wyliczając pożytki nie dopełnił moim zdaniem swoich obowiązków i sporządzając (...)

Powołanie biegłego w procesie cywilnym

Powołanie biegłego w procesie cywilnym

Osoba fizyczna zakupiła stolarkę okienną. Po zamontowaniu stolarka okazała się wadliwa (nieszczelności powodujące utratę ciepła, parowanie i zlodowacenia). Kupujący wielokrotnie zgłaszał reklamacje (...)

Nieuzasadnione wynagrodzenie komornika sądowego

Nieuzasadnione wynagrodzenie komornika sądowego

Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zostało umorzone przez komornika na wniosek wierzyciela na etapie wpisu wzmianki o prowadzonym postępowaniu do księgi wieczystej. Nie doszło do wyceny nieruchomości (...)

Opinia biegłego a zwolnienie od kosztów sądowych

Opinia biegłego a zwolnienie od kosztów sądowych

Dochodzę odszkodowania w trakcie toczącego się postępowania cywilnego. Ze wzglądu na niskie zarobki sąd zwolnił mnie od kosztów wpisu cywilnego ponad kwotę 500 zł. Zastanawiam się nad złożeniem (...)

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Mój ojciec nagminnie sięga po kredyty. Ze względu na wysoką posadę jaką posiada, banki bardzo chętnie przyznawały mu pożyczki. Obawiamy się że w końcu jego zadłużenie przewyższy jego możliwości (...)

Wynagrodzenie komornika

Wynagrodzenie komornika

Chcę zlecić komornikowi zajęcie i zlicytowanie ruchomości dłużnika. Ile % uzyskanej sumy wynosi wynagrodzenie komornika i czy jest jakaś kwota minimalna np. w sytuacji, kiedy wartość ruchomości (...)

FORUM PRAWNE

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Podział majątku

Podział majątku Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg czego? Nakładów, aktualnej wartości? (...)

unieważnienie małżeństwa - biegły psycholog

unieważnienie małżeństwa - biegły psycholog Mam pytanie odnośnie biegłego psychologa powołanego przez sad kościelny w unieważnieniu małżeństwa jaka role on spełnia zwłaszcza jezeli stwierdził (...)

Ubezpieczyciel chce zaniżyć wartość odszkodowania

Ubezpieczyciel chce zaniżyć wartość odszkodowania Jestem poszkodowany w kolizji komunikacyjnej. PZU (ubezpieczyciel sprawcy kolizji) oszacował szkodę na kwotę 4.300zł i wycenił wartość pojazdu (...)

Biegły orzecznik

Biegły orzecznik Ubiegam się o rentę chorobową , sprawa jest w sądzie i dzisiaj dostałem opinię biegłego orzecznika . Dodam że z chorobą serca zmagam się od lat , sprawa do sądu trafiła w (...)

Biegły sądowy

Biegły sądowy Jestem pracownikiem naukowo dydaktycznym na jednej z bydgoskich uczelni. Posiadam tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii. Co muszę zrobic aby zostać biegłym sądowym w swojej (...)

Państwo prawa?

Państwo prawa? Proszę opomoc w sprawie fałszerstwa testamentu biegły grafolog wydał 2 opinie różniące się o 180stopni czy kwestionować iż biegły w moim mniemaniu stracił wiarygodność (...)

Biegły sadowy - co może?

Biegły sadowy - co może? Witam, Mam pytanie odnośnie możliwości jakie posiada biegły sądowy. Czy biegły sądowy może żądać dostępu do kont, które wykazują znaczne wpływy finansowe a wszystkie (...)

Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie?

Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie? Witam, chciał bym prosić Państwa o zainteresowanie niezwykłą i szokującą sprawą która toczy się przed sądem w Bielsku- Białej. (...)

unieważnienie małżeństwa - biegły psycholog

unieważnienie małżeństwa - biegły psycholog Mam pytanie odnośnie biegłego psychologa powołanego przez sad kościelny w unieważnieniu małżeństwa jaka role on spełnia zwłaszcza jezeli stwierdził (...)

Ubezpieczyciel chce zaniżyć wartość odszkodowania

Ubezpieczyciel chce zaniżyć wartość odszkodowania Jestem poszkodowany w kolizji komunikacyjnej. PZU (ubezpieczyciel sprawcy kolizji) oszacował szkodę na kwotę 4.300zł i wycenił wartość pojazdu (...)

Biegły orzecznik

Biegły orzecznik Ubiegam się o rentę chorobową , sprawa jest w sądzie i dzisiaj dostałem opinię biegłego orzecznika . Dodam że z chorobą serca zmagam się od lat , sprawa do sądu trafiła w (...)

Biegły sądowy

Biegły sądowy Jestem pracownikiem naukowo dydaktycznym na jednej z bydgoskich uczelni. Posiadam tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii. Co muszę zrobic aby zostać biegłym sądowym w swojej (...)

Państwo prawa?

Państwo prawa? Proszę opomoc w sprawie fałszerstwa testamentu biegły grafolog wydał 2 opinie różniące się o 180stopni czy kwestionować iż biegły w moim mniemaniu stracił wiarygodność (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Biegły sadowy - co może?

Biegły sadowy - co może? Witam, Mam pytanie odnośnie możliwości jakie posiada biegły sądowy. Czy biegły sądowy może żądać dostępu do kont, które wykazują znaczne wpływy finansowe a wszystkie (...)

Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie?

Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie? Witam, chciał bym prosić Państwa o zainteresowanie niezwykłą i szokującą sprawą która toczy się przed sądem w Bielsku- Białej. (...)

Podział majątku - Kilka pytań

Podział majątku - Kilka pytań Witam Wszystkich bardzo serdecznie i od razu chciałbym Wam przedstawić mój, a raczej problem mojej mamy. Moi rodzice rozwiedli się jakieś 5-6 lat temu ( bez orzekania (...)

czy biegły jest funkcjonariuszem publicznym?

czy biegły jest funkcjonariuszem publicznym? czy biegły jest funkcjonariuszem publicznym? nie b

biegły w sprawie o alimenty

biegły w sprawie o alimenty Mam pytanie, czy w sprawie o alimenty można powołac biegłego, jeśli były mąż wypisuje bzdury aby nie płacić ? Ile taki biegły kosztuje i czy to sąd może wystąpić (...)

Porady prawne