Zapewnienie dziecku rodziny zastępczej

Pytanie:

W jakich wypadkach sąd rodzinny zapewnia małoletniemu dziecku rodzinę zastępczą?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zapewnienie dziecku rodziny zastępczej

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej.
Rodzina zastępcza może być ustanowiona również dla dziecka niedostosowanego społecznie. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.
Jak wskazują Maciejko Wojciech i Zaborniak Paweł w publikacji pt. „Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz” (Warszawa 2010, LexisNexis (wydanie III)): „Artykuł 72 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego konstytuuje rodzinę zastępczą, stanowiącą publicznoprawny surogat rodziny z znaczeniu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Porady prawne
Rolą rodziny zastępczej jest zapewnienie opieki i wychowania dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, w sposób powodujący zagrożenie dla dobra dziecka (art. 109 § 1 k.r.o.). Zasadą jest, że do rodziny zastępczej należy ograniczony katalog władzy rodzicielskiej, obejmujący: bieżącą pieczę nad dzieckiem, wychowywanie, reprezentowanie w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb jego utrzymania. Pozostały zakres władzy rodzicielskiej należy do rodziców dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, chyba że orzeczenie sądu rodzinnego ustali te granice w odmienny sposób (art. 112 1 k.r.o.). Brak możliwości korzystania z prywatnoprawnych rozwiązań gwarantujących opiekę, utrzymanie i wychowanie rodzinne tworzy tytuł do umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Zastępczy charakter rodziny publicznoprawnej uregulowanej w art. 72-79 oznacza, że rodzina ta tylko tymczasowo i w sposób fakultatywny jest przewidziana do wypełniania ról rodzicielskich i wychowawczych. Rolą organów pomocy społecznej jest podejmowanie działań skłaniających do naprawy stosunków w rodzinie naturalnej w sposób, który uczyni bezprzedmiotowym pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (por. I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, s. 272)”.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne