Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Pytanie:

Osoba otrzymała wyrok 1 roku i 3 miesięcy w zawieszeniu na okres 3 lat z art. 158 par 1 k.k. W okresie próby popełniła następne przestępstwo, za które została skazana na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 5 lat z art. 157 par. 1. Sąd "odwiesił" pierwszy wyrok i skierował osobę do odbycia kary pozbawienia wolności. Czy to nie jest dziwne, że w tej sytuacji drugi wyrok został wydany w zawieszeniu? Czy może też zostać "odwieszony"?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.3.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

W świetle przepisów kodeksu karnego sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat wtedy, gdy jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności uzależnione jest od pozytywnej prognozy kryminologicznej. Dokonanie ocen w tej kwestii leży w wyłącznej kompetencji sądu. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Porady prawne

Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się co do zasady do sprawcy, który został skazany za przestępstwo umyślne i po odbyciu co najmniej roku kary pozbawienia wolności popełnił podobne przestępstwo umyślne między innymi przeciwko życiu lub zdrowiu. Nie jest to bezwzględny zakaz, gdyż w stosunku do takiego sprawcy można zawiesić karę, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. W związku z tym, możliwe jest stosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary także w stosunku do recydywistów. W opisanej sytuacji nie mamy jednak do czynienia z takim przypadkiem, gdyż przed popełnieniem ponownego przestępstwa sprawca nie odbył kary pozbawienia wolności.

Sąd był zobowiązany do zarządzenia wykonania kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju. O tożsamości rodzajowej przestępstwa decydują nie tylko przepisy prawa, ale także sposób działania sprawcy oraz rodzaj dobra prawnego, które sprawca naruszył. Z przedstawionej sytuacji wynika, że przestępstwa popełnione przez sprawcę były podobnymi przestępstwami umyślnymi.

Odnosząc się do pytania o drugi wyrok skazujący, należy stwierdzić, że mógł on być wydany w zawieszeniu. Drugi wyrok może zostać przez sąd "odwieszony", jeżeli będą spełnione przesłanki zarządzenia wykonania kary. Sąd musi zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli sprawca w okresie próby popełni podobne przestępstwo umyślne. Poza tym, sąd może (ale nie musi) zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Sąd może także zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, ale przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności, gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, został wysłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. To część największej reformy prawa karnego od 1927 r. zmieniającej politykę karania i zakładającej (...)

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

Dziś sejm RP zajmie się przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacją projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. To najobszerniejsza i najdonioślejsza w skutkach od czasów uchwalenia kodeksu w 1997 r. nowelizacja przepisów prawa karnego dotycząca (...)

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym ograniczenie możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Kara zawieszona (orzekana w Polsce jako około 60 % wszystkich kar) nie spełnia bowiem funkcji odstraszającej i wychowawczej. (...)

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

Przy dość niskiej skali przestępczości Polska jest krajem o najwyższym w Europie współczynniku osadzonych. Ustawa zmienia podejście do orzekanych kar. Częściej stosowana ma być kara grzywny. Uchwalona ustawa jest wynikiem prac parlamentu nad trzema projektami ustaw: poselskim o zmianie ustawy (...)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

    Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę „w zawieszeniu” („w zawiasach”).  W jakich przypadkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary? Sąd skazujący może warunkowo (...)

Kara pozbawienia wolności na wolności

Kara pozbawienia wolności na wolności

Czego dotyczą nowe przepisy i kiedy będą obowiązywały? Z dniem 1 lipca 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (z wyjątkiem niektórych artykułów, (...)

Podstawy zarządzenia wykonania zawieszonej kary - opinia prawna

Podstawy zarządzenia wykonania zawieszonej kary - opinia prawna

Stan faktyczny Mam wyrok – 2 lata w zawieszeniu na 4 lata za przywłaszczenie 23 000 zł z firmy, z którą współpracowałem i świadczyłem dla niej swoje usługi transportowe. Nie mam obecnie pracy i nie stać mnie na spłatę tego zobowiązania. W tym roku, w sierpniu mijają 2 lata od (...)

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywany jest projekt obszernej nowelizacji Kodeksu Karnego. Ważne zmiany czekają przede wszystkim część ogólną w zakresie zasad odpowiedzialności karnej, form popełniania przestępstwa, okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną, kar (...)

Kara pozbawienia wolności na wolności?

Kara pozbawienia wolności na wolności?

Czemu mają służyć nowe przepisy? Obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, która ma wprowadzić do polskiego systemu prawnego alternatywny w stosunku do izolacji więziennej system wykonywania (...)

Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

Sąd Najwyższy stanął przed problemem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy i udzielenia odpowiedzi na pytanie czy w wypadku, gdy skazany odbywa dwie lub więcej niepodlegające łączeniu, odbywane kolejno kary pozbawienia wolności, z których żadna nie (...)

Tymczasowe aresztowanie - jak się bronić?

Tymczasowe aresztowanie - jak się bronić?

  Tymczasowe aresztowanie to jeden ze środków zapobiegawczych, których zastosowanie przewiduje i dopuszcza w pewnych okolicznościach kodeks postępowania karnego. Środki zapobiegawcze to tzw. środki przymusu karnoprocesowego. Stosowane są w stosunku do oskarżonego (podejrzanego) (...)

Jak urwać się z woja?

Jak urwać się z woja?

Kiedy żołnierze mogą być zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo? Co do zasady czas trwania zasadniczej służby wojskowej wynosi 9 miesięcy, a służbę tę odbywa się w jednym nieprzerwanym okresie.   Żołnierze mogą być jednak zwolnieni z zasadniczej (...)

Nadzwyczajne przepisy ustawowe dla wymiaru sprawiedliwości

Nadzwyczajne przepisy ustawowe dla wymiaru sprawiedliwości

Sejm przyjął nadzwyczajne przepisy ustawowe dla wymiaru sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości, w związku z trwającą epidemią koronawirusa i ograniczeniem działalności wymiaru sprawiedliwości, przygotowało wiele kompleksowych rozwiązań. Znalazły się one w uchwalonej 28 marca 2020 (...)

Jak liczyć termin odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności?

Jak liczyć termin odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności?

Skazany miał odbyć karę 2 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 25 maja 2006 r. odroczono mu wykonanie wymierzonej kary do dnia 25 listopada 2006 r. Kolejny wniosek w tym przedmiocie obrońca skazanego złożył w dniu 20 października 2006 r. i postanowieniem z (...)

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (zwany potocznie rejestrem pedofilów) składa się z dwóch oddzielnych baz danych: Rejestru z dostępem ograniczonym; Rejestru publicznego. Rejestr prowadzi Minister Sprawiedliwości. Realizację zadań związanych z prowadzeniem (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Resort sprawiedliwości o nowelizacji prawa karnego

Resort sprawiedliwości o nowelizacji prawa karnego

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego. To najobszerniejsza i najdonioślejsza w skutkach nowelizacja przepisów od czasów uchwalenia kodeksu w 1997 roku - podkreśla resort sprawiedliwości w komunikacie. Zmianie ulegną zasady wymiaru kary oraz hierarchii kar. Sejm RP uchwalił (...)

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

  Co to są środki zapobiegawcze i które z nich są nieizolacyjnymi środkami? Od momentu zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa albo też od momentu pozyskania informacji o popełnieniu przestępstwa przez taką osobę, ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowego (...)

Wszedł w życie program „Nowoczesne Więziennictwo”

Wszedł w życie program „Nowoczesne Więziennictwo”

17 września br. weszła w życie część przepisów zawartych w programie „Nowoczesne Więziennictwo”. Ustawy składające się na program powstały w Ministerstwie Sprawiedliwości pod kierunkiem wiceministra Michała Wosia. Nowe przepisy to m.in. likwidacja przywilejów (...)

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Od 17 grudnia 2005 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Wydłużenie przedawnienia Nowelizacja przewiduje wydłużenie okresów przedawnienia – również do czynów popełnionych przed wejściem w życie (...)

Nowoczesne Więziennictwo

Nowoczesne Więziennictwo

Założenia programu reform „Nowoczesne Więziennictwo” Rozszerzenie pracy więźniów, rozwój dozoru elektronicznego, koniec z ignorowaniem kary więzienia, likwidacja przywilejów w korzystaniu przez skazanych z opieki zdrowotnej, wzmocnienie bezpieczeństwa w zakładach (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Dnia 9 czerwca 2005 r. uprawomocnił się wyrok skazujący mnie na 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Na dzień 2 października 2007 zostało wyznaczone posiedzenie w sprawie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art. 75 § 2 kk przed Sądem Rejonowym Sekcja (...)

Zarządzenie wykonania kary - termin na odwołanie

Zarządzenie wykonania kary - termin na odwołanie

Dnia 2005-06-09 uprawomocnił się wyrok skazujący mnie na 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Na dzień 2007-10-02 zostało wyznaczone posiedzenie w sprawie "zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art. 75 §2 kk - przed Sądem Rejonowym, Sekcja Wykonywania (...)

Zarządzenie wykonania zawieszonej kary

Zarządzenie wykonania zawieszonej kary

Osobie skazanej za oszustwo sąd wymierzył karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz orzekł wobec niej obowiązek naprawienia szkody. Skazany nie naprawił tejże szkody (nie zapłacił wierzycielowi) w okresie zawieszenia, skutkiem czego kara pozbawienia wolności może zostać wykonana. Czy (...)

Zawieszenie wykonania kary

Zawieszenie wykonania kary

Co należy zrobić, aby został z powrotem zawieszony wyrok, odwieszony zarządzeniem sądu? Pytanie jest bardzo lakoniczne w swej treści i może wprowadzić w błąd. Wydaje się jednak, iż pytającemu chodzi o warunkowe zawieszenie wykonania kary zawarte w wyroku karnym. Na mocy bowiem art. 69 kodeksu (...)

Zawieszenie odwieszonego wyroku

Zawieszenie odwieszonego wyroku

Na mocy wyroku Sądu zostałem skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres próby wynoszący 5 lat. Obecnie zarządzeniem Sądu kara została mi odwieszona. Co zrobić, aby Sąd ponownie ją zawiesił? Czy w ogóle jest taka możliwość? Zasadą jest, że jeśli dojdzie do „odwieszenia” (...)

Zawieszenie wykonania kary

Zawieszenie wykonania kary

W stosunku do jednej osoby wydano dwa wyroki w zawieszeniu, które uprawomocniły się po odrzuceniu w obu przypadkach apelacji na przestrzeni tygodnia. Obecnie ta osoba ma trzecią sprawę za czyn popełniony przed uprawomocnieniem się poprzednich wyroków. Jakiego wyroku można się spodziewać w (...)

Wykonanie kary uprzednio zawieszonej

Wykonanie kary uprzednio zawieszonej

Kilku dłużników solidarnie zostało skazanych na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu za to, że przepisali majątki na rodziny uniemożliwiając zaspokojenie wierzycieli (postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne). Czy podobnie, jak w przypadku skazania z art. 286 par. 1 kk, również (...)

Odwieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odwieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

Jeżeli na posiedzeniu sąd wyda zarządzenie wykonania kary i tym samym odwiesi w okresie próby zawieszony wyrok karny na dwa lata, a skazany złoży zażalenie na to zarządzenie sądu do drugiej instancji, to w jakim terminie sąd drugiej instancji jest zobowiązany rozpoznać zażalenie skazanego, (...)

Naruszenie obowiązków w okresie próby

Naruszenie obowiązków w okresie próby

Wyrokiem karnym, który uprawomocnił się 04.06.2003 r., mój nierzetelny kontrahent został skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności i grzywnę. Na mocy art. 69 par. 1 i 2 kk i art. 70 par. 1 pkt 1 kk, sąd warunkowo zawiesił wykonanie ww. kary pozbawienia wolności na okres próby lat 4. Na (...)

Nienaprawienie szkody a zarządzenie wykonania kary

Nienaprawienie szkody a zarządzenie wykonania kary

Oskarżono mnie o przywłaszczenie pieniędzy i sąd wydał wyrok skazujący mnie na karę pozbawienia wolności na okres 10 miesięcy i zawiesił warunkowo wykonanie wyroku na okres trzech lat. Jednocześnie Sąd w wydanym wyroku zobowiązał mnie do naprawienia szkody na rzecz poszkodowanego w terminie (...)

Zarządzenie wykonania kary

Zarządzenie wykonania kary

Czy w związku z niewykonaniem obowiązku naprawienia szkody można zarządzić wykonanie kary podlegającej zawieszeniu? Zgodnie z Kodeksem karnym: Art. 75. § 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono (...)

Prowadzenie pojazdu po zabraniu prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu po zabraniu prawa jazdy

10 sierpnia 2007 zostałem zatrzymany do kontroli. Badanie wykazało 1,5 promila. Prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 lata plus 6 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata. W 2008 wsiadłem za kierownicę i zostałem zatrzymany do kontroli (byłem trzeźwy). Za jazdę bez uprawnień zabranych prawomocnym wyrokiem (...)

Wyrok łączny

Wyrok łączny

Jaka jest różnica między wyrokiem łącznym a obligatoryjnym? Proszę o definicję jednego i drugiego. Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni (...)

Wyrok łączny i absorbcyjny

Wyrok łączny i absorbcyjny

Co to jest wyrok absorbcyjny? Jaka jest różnica między wyrokiem łącznym a wyrokiem absorbcyjnym? Art. 11 kodeksu postępowania karnego przewiduje możliwość umorzenia postępowania w sprawie o występek, zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5, wobec niecelowości ukarania ze względu (...)

Naprawienie szkody a powództwo cywilne

Naprawienie szkody a powództwo cywilne

W październiku 2006 r. zostałem skazany na 2 lata pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania tej kary na okres próby 5 lat za przestępstwo z art. 286 k.k. wobec operatora telefonii komórkowej. Sąd wydając wyrok jednocześnie zobowiązał mnie do naprawienia wyrządzonej szkody w postaci zapłacenia (...)