Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – co wtedy?

5.2.2021

Michał Pichór

Michał Pichór

Radca prawny

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy określa między innymi przeznaczenie terenu oraz zasady kształtowania zabudowy na objętych nim obszarach. Nie wszystkie tereny są jednak objęte zakresem obowiązywania planów miejscowych. Jakie kroki powinien wówczas podjąć potencjalny inwestor?

 

Decyzja o warunkach zabudowy

W przypadku braku planu miejscowego, rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Decyzję w tym przedmiocie wydaje co do zasady wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Na obszarze terenów zamkniętych, organem właściwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy jest wojewoda. Decyzja ustalająca warunki zabudowy stanowi jeden z załączników wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Co istotne, uzyskanie decyzji jest wymagane również w przypadkach takiej zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

Porady prawne

Co zawiera decyzja o warunkach zabudowy

W treści decyzji o warunkach zabudowy organ określa linię zabudowy, wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, szerokość elewacji frontowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, a także geometrię dachu (kąt nachylenia, wysokość kaletnicy i układ połaci dachowych). Istotne jest przy tym podkreślenie, że szczegółowe kwestie techniczne (np. odległości obiektu od granicy działki) określane są na dalszym etapie procesu inwestycyjnego, tj. w pozwoleniu na budowę.

Kiedy wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe?

Możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy wymaga łącznego spełnienia kilku warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w  sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie teren jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze,

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Kto może być wnioskodawcą?

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy może złożyć każdy, bez względu na fakt posiadania tytułu prawnego do nieruchomości objętej wnioskiem. Decyzja ta nie generuje żadnych praw do terenu ani nie narusza prawa własności nieruchomości, dlatego może być wydana na żądanie wielu osób. Ma to szczególne znaczenie dla osoby planującej zakup gruntu, ponieważ w ten sposób może uzyskać informacje o interesującej ją nieruchomości, a tym samym może ocenić zasadność planowanej inwestycji. 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne