Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

U podstaw instytucji opieki oraz kurateli leży troska o interesy tych osób, które z różnych przyczyn nie potrafią lub nie mogą same o nie zadbać. Nie można bowiem w państwie prawa dopuszczać do sytuacji, gdy czyjeś prawa, z przyczyn od niego niezależnych, pozostają bądź nieegzekwowalne, bądź traktowane jako drugiej kategorii i „odstawione na później”, gdy już miną jakieś przeszkody. Sytuacja niemożności dochodzenia swoich praw związana jest albo z przeszkodami natury prawnej albo faktycznej. Prawo nie przyznaje bowiem zdolności do czynności prawnej osobom niepełnoletnim, ubezwłasnowolnionym, nierzadko zaś wydarzenia życia codziennego mogą faktycznie pozbawić człowieka możliwości reprezentowania swojej osoby przed organami władzy publicznej. Zapobiegać temu mają instytucja opieki i kurateli, które mimo wspólnego celu, jakim jest roztoczenie pieczy nad osobami lub majątkiem osób, nie mogą być utożsamiane.

Czym charakteryzuje się kuratela?

Zgodnie z ogólną zasadą przepisy dotyczące opieki stosuje się odpowiednio do kurateli, przy zachowaniu pewnych szczególnych unormowań, które oddają różnice pomiędzy instytucją opieki i kurateli. Zatem, w odróżnieniu od opieki:

 • w zasadzie kuratelę ustanawia sąd, ale może to też uczynić wskazany w szczegółowych przepisach organ administracyjny (opiekę wyłącznie sąd),
 • kurator jest powoływany z urzędu (gdy sąd tak stwierdzi) bądź na wniosek osoby zainteresowanej lub prokuratora (opieka ustanawiana jest zawsze z urzędu),
 • kuratora ustanawia się dla szerszego kręgu osób i nie tylko fizycznych (opiekę - wyłącznie dla wąskiego grona osób fizycznych),
 • kuratela ma charakter przejściowy (opieka bardziej trwały),
 • kuratela bywa ustanawiana w interesie ogólnym, niekiedy ustanawiana dla potrzeb ochrony tylko czyjegoś majątku bądź związana z prawem administracyjnym (opieka ma charakter prawnorodzinny, związana jest z poddaniem pieczy i dbałością o interesy konkretnej osoby),
 • kurator nie zawsze jest przedstawicielem ustawowym osoby, dla której ustanowiono kuratelę (opiekun jest zawsze przedstawicielem ustawowym osoby poddanej opiece),
 • kurator może żądać stosownego wynagrodzenia za swoje działanie z majątku osoby, dla której został ustanowiony (opieka jest nieodpłatna, chyba że związana jest z pracochłonnym zarządem majątkiem),
 • instytucja kurateli jest dużo bardziej różnorodna niż opieka.

Jakie są rodzaje kurateli?

Kuratela należy do instytucji bardzo zróżnicowanych, jej ustanowienie podobnie jak i zakres obowiązków kuratora, będą uzależnione od przepisów, na podstawie których takie ustanowienie nastąpi. Najczęściej ustanawia się kuratora:

 • dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo,
 • dla dziecka poczętego,
 • dla osoby niepełnosprawnej,
 • dla osoby nieobecnej,
 • w celu zastąpienia przedstawiciela ustawowego, gdy nie może on działać; przyczyną takiego stanu rzeczy może być np. sprzeczność interesów przedstawiciela i reprezentowanego, faktyczne przeszkody w wykonywaniu swoich obowiązków bądź zagrożone dobro dziecka,
 • do zarządu majątkiem; dotyczy to sytuacji zarządu majątkiem podarowanym dziecku lub przekazanym mu w testamencie, gdy zastrzeżono, iż nie będzie on objęty zarządem rodziców oraz sytuacji, gdy dziecko przebywa w zakładzie wychowawczym lub w innej instytucji albo organizacji społecznej,
 • w sprawach o prawa stanu; osoba kuratora ma tu zapewnić ustalenie prawidłowego składu rodziny; działa w interesie ogólnym, nie reprezentuje czyichś konkretnych interesów,
 • w celu reprezentacji osoby zastąpionej w procesie lub innym postępowaniu cywilnym, gdy nie można doręczyć pism stronie, której miejsce pobytu nie jest znane; kurator wówczas nie tylko jest „kuratorem do doręczeń” ale jest przedstawicielem ustawowym strony i działa w jej imieniu,
 • dla osoby prawnej, gdy nie może prowadzić swoich spraw z powodu braku powołanych do tego organów,
 • spadku, gdy jest to konieczne dla zabezpieczenia interesów spadkobierców, ale tylko w stosunku do spadku, którego nikt jeszcze faktycznie nie przejął we władanie; kurator zarządza takim spadkiem pod nadzorem sądu,
 • dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym lub chorej psychicznie przebywającej w domu pomocy społecznej – sąd opiekuńczy ustanowi kuratora oraz określi jego zakres obowiązków, na wniosek tej osoby, gdy potrzebuje ona pomocy do prowadzenia swoich spraw,
 • w postępowaniu administracyjnym, np. w takim postępowaniu w sprawach dotyczących spadków nieobjętych jako strony działają osoby sprawujące zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku - kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.

Jakie obowiązki ma kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej?

Kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ustanawia sąd opiekuńczy z urzędu na podstawie odpisu postanowienia o ubezwłasnowolnieniu, przesłanego przez sąd, który orzekł ubezwłasnowolnienie. Ubezwłasnowolniona częściowo może być tylko osoba pełnoletnia, której z powodu różnych zaburzeń psychicznych, tj. choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, narkomania lub alkoholizm, potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw, jednakże zaburzenia te nie są takie dotkliwe, ażeby nie mogła kierować swym postępowaniem. Mając to na uwadze również obowiązki kuratora są dużo mniej liczne niż obowiązki opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Przede wszystkim należy zauważyć, że kurator takiej osoby jest powołany do jej reprezentowania i zarządu jej majątkiem jedynie wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. Sąd przyzna takie uprawnienia kuratorowi tylko wtedy, gdy ze względu na stan zdrowia osoby uzna to za konieczne. Reprezentacja obejmuje przede wszystkim występowanie przed sądem w tych sprawach, w których ubezwłasnowolniony nie ma zdolności procesowej. Jeżeli jednak sąd nie powołał kuratora do reprezentacji i zarządu majątkiem, wówczas przysługuje mu prawo do:

 • sprawowania pieczy nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, w ramach której powinien przede wszystkim czynić starania o polepszenie zdrowia takiej osoby, może również w razie zmiany okoliczności wystąpić z wnioskiem o uchylenie ubezwłasnowolnienia,
 • wyrażania zgody na czynności prawne dokonywane przez ubezwłasnowolnionego, przez które zaciąga on zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem; jest on bowiem przedstawicielem ustawowym ubezwłasnowolnionego,
 • działania w procesie – jeżeli zachodzi potrzeba reprezentacji częściowo ubezwłasnowolnionego w sprawach, w których nie może występować samodzielnie; wówczas sąd opiekuńczy powinien udzielić upoważnienia do działania kuratora dla potrzeb tego konkretnie procesu.

Oczywiście jeżeli sąd powołał kuratora do reprezentacji i zarządu majątkiem również przysługują mu w/w uprawnienia. Kuratela dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustaje wskutek uchylenia ubezwłasnowolnienia lub zmiany ubezwłasnowolnienia częściowego na całkowite, gdyż wtedy pojawia się potrzeba ustanowienia opiekuna.

Jakie obowiązki ma kurator dla dziecka poczętego?

Kuratora dla dziecka poczętego ustanawia sąd opiekuńczy z urzędu, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu matki. Kuratora takiego ustanawia się zawsze, gdy aktualizuje się potrzeba strzeżenia praw dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego. Jeżeli zatem dla dziecka poczętego powstaje sytuacja, w której mogłyby ucierpieć jego interesy, prawo stwarza możliwość ustanowienia kuratora, który będzie czuwał nad prawidłowym realizowaniem interesu dziecka. Kurator może podejmować wszelkie działania o charakterze zapobiegawczym, np. zabezpieczenie spadku, zapisu, zabezpieczenie dowodów w przyszłej sprawie o odszkodowanie. Kurator może również w imieniu dziecka poczętego przyjąć darowiznę. Kuratela w tym kształcie ustaje z chwilą urodzenia się dziecka, gdyż od tej pory na straży interesów dziecka będą stali jego rodzice.

Jakie obowiązki ma kurator dla osoby niepełnosprawnej?

Dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora, jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy. Kuratelę uchyla się na żądanie osoby niepełnosprawnej, dla której była ustanowiona. Osobą ułomną jest zarówno osoba dotknięta poważnym kalectwem, jak: osoba niewidoma czy głuchoniema, jak i osoba, która ze względu na stan swojego zdrowia nie jest w stanie zająć się swoimi sprawami, np. ze względu na obłożną długotrwałą chorobę, starość. Wniosek o ustanowienie kuratora może złożyć jedynie ta osoba niepełnosprawna oraz prokurator, który działa w interesie społecznym. Przesłanką do ustanowienia jest potrzeba niesienia takiej osobie pomocy, przy czym należy uwzględnić stopień ułomności, zakres i rodzaj spraw, jakie należy prowadzić.

Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy, mając na uwadze treść wniosku osoby niepelnosprawnej. Decyduje o tym, czy pomoc ma być udzielana we wszystkich sprawach, czy tylko w sprawach określonego rodzaju. Może także wyznaczyć kuratora do przeprowadzenia konkretnej, pojedynczej sprawy. Kurator dla osoby ułomnej nie jest jej przedstawicielem ustawowym, udziela jej pomocy, a nie działa za nią. Działanie w jej imieniu może opierać się jedynie na pełnomocnictwie udzielonym kuratorowi przez osobę ułomną.

Uchylenie takiej kurateli może nastąpić jedynie na wniosek osoby niepełnosprawnej i jest on dla sądu wiążący, co oznacza, że sąd musi kuratelę uchylić.

Jakie obowiązki ma kurator dla osoby nieobecnej?

Kuratora dla osoby nieobecnej ustanawia się dla ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swych spraw, a nie ma pełnomocnika lub gdy pełnomocnik nie może wykonywać swych czynności albo wykonuje je nienależycie. Osobą nieobecną jest osoba, której miejsce pobytu nie jest znane albo której miejsce pobytu jest znane, jednakże nie ma możliwości prowadzenia swych spraw, np. z powodu przebywania za granicą. Nie jest nią natomiast osoba nieistniejąca, nieznana lub obecna, jednakże zaniedbująca swoje sprawy. Potrzeba ochrony dotyczy zarówno praw majątkowych jak i niemajątkowych nieobecnego.

Kuratora dla nieobecnego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania lub pobytu osoby nieobecnej. Z wnioskiem o ustanowienie takiego kuratora może wystąpić osoba, która ma w tym interes prawny, np. chce wytoczyć przeciwko nieobecnemu powództwo. Wniosek taki może wnieść również organ administracyjny, a także sąd jest kompetentny do działania z urzędu. Będzie to miało miejsce, jeżeli w grę wchodzi ochrona interesów samego nieobecnego.

Zakres obowiązków takiego kuratora każdorazowo określa sąd opiekuńczy. Jednakże niezależnie od tego, kurator powinien przede wszystkim postarać się o ustalenie miejsca pobytu osoby nieobecnej i zawiadomić ją o stanie jej spraw. Kurator nieobecnego jest zazwyczaj jego przedstawicielem ustawowym, nie wyłącza to jednak możliwości działania samego nieobecnego.

Nie ustanawia się kuratora dla ochrony praw osoby, jeżeli istnieją przesłanki uznania jej za zmarłą.

Kiedy kurator może otrzymywać wynagrodzenie?

Jak już wcześniej wspominano kuratela jest instytucją zasadniczo odpłatną, niezależnie od tego czy dotyczy zarządu majątkiem, czy obejmuje dbałość o niemajątkowe interesy osoby zastąpionej. Organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyznaje mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Ustalenie wynagrodzenia może więc nastąpić na wniosek kuratora i powinno odpowiadać nakładowi pracy kuratora. 

Przyznane wynagrodzenie kuratora pokrywa się z dochodów lub majątku osoby, dla której został on ustanowiony, jednak jeśli osoba ta nie posiada odpowiednich dochodów lub majątku – to wynagrodzenie pokrywa się z majątku osoby, na której żądanie ustanowienie kuratora nastąpiło. Wynagrodzenie może być przyznane kuratorowi okresowo lub jednorazowo w dniu ustania kurateli albo zwolnienia kurat6ra.

Istnieją jednak sytuacje wyjątkowe, kiedy kurator nie może liczyć na żadne wynagrodzenie. Gdy nakład pracy kuratora jest nieznaczny (tzn. nie odrywa go od jego codziennych zajęć, nie absorbuje czasowo), a jego praca czyni zadość zasadom współżycia społecznego (np. jest krewnym osoby, dla której ustanowiono kuratelę) nie przyznaje się wynagrodzenia.

Kiedy ustaje kuratela?

Organ państwowy, który ustanowił kuratora, uchyla kuratelę, gdy odpadnie jej cel (np. gdy ustanowiono kuratora dla nieobecnego, a ten się zjawił). Natomiast gdy kurator został ustanowiony do załatwienia konkretnej sprawy, kuratela ustaje z chwilą ukończenia tej sprawy i nie jest konieczne orzeczenie organu w tej sprawie – kuratela ustaje z mocy prawa. W ten sposób (z mocy prawa) gaśnie kuratela, gdy inne przepisy szczegółowe, na mocy których ustanowiono kuratora, tak stanowią, a także gdy kuratora ustanowiono dla dziecka poczętego – kuratela automatycznie gaśnie z chwilą jego narodzin; podobnie, gdy ustanowiono kuratora procesowego – kuratela gaśnie z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Pamiętaj, że:

 • Kuratela ma na celu dbanie i prowadzenie spraw osób, które z różnych powodów nie mogą bądź nie potrafią samodzielnie ich prowadzić.
 • Kuratela skupia się raczej na trosce o interesy majątkowe danej osoby, tak aby nie doznały one uszczerbku.
 • Kurator w odróżnieniu od opiekuna nie zawsze jest przedstawicielem ustawowym osoby, dla której został ustanowiony.
 • Zazwyczaj zakres obowiązków i uprawnień kuratora wyznacza sąd opiekuńczy w postanowieniu o ustanowieniu konkretnej kurateli.
 • Kuratela w odróżnieniu od opieki jest płatna; obowiązek zapłaty wynagrodzenia obciąża przede wszystkim osobę, dla której została ustanowiona.
 • Kuratela ustaje w chwili, kiedy odpadnie przyczyna, dla której została orzeczona; może to nastąpić z mocy samego prawa, orzeczenia sądu, dokonania czynności, będącej przyczyną jej ustanowienia.

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

  Stan faktyczny   Czy kurator spadku nie objętego, w skład którego wchodzi nieruchomość budynkowa, może wypowiedzieć umowy najmu najemcom na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy o ochronie praw lokatorów. Czy lokatorzy mogą do sądu wnieść pozew o ustalenie skuteczności takiego wypowiedzenia? Czy lokatorom przysługują inne środki prawne aby uczynić to wypowiedzenie (...)

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

7 października 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicza część wprowadzanych zmian dotyczy postępowania w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Mają one służyć ochronie interesów osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Jednak na tym nowości się nie kończą – poniżej (...)

Ustanowienie kurateli dla odbierania renty – opinia prawna

Ustanowienie kurateli dla odbierania renty – opinia prawna

Stan faktyczny Moja mama do tej pory rentę odbierała w domu (listonosz) lub na poczcie (nie posiada konta bankowego). Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, a także rozwijającą się miażdżycę oraz pobyty w szpitalu i u mnie w domu, są problemy z odbiorem renty. W jaki sposób można załatwić stałe pełnomocnictwo dla mnie do odbioru renty? Czy trzeba wystąpić o prawną opiekę nad (...)

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Określono w nim warunki i tryb uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, (...)

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

  W związku z emisją listów zastawnych na niektórych podmiotach ciąży obowiązek poddania się pewnym odrębnym przepisom w prawie upadłościowym. Instytucje emitujące listy zastawne - upadłość banku hipotecznego Podmiotem, który w prawie polskim jest uprawniony do emitowania listów zastawnych jest bank hipoteczny. Bank ten emituje dwa rodzaje listów (...)

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

W jakim celu przeprowadzane są egzaminy eksternistyczne? Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły, z wyjątkiem szkoły kształcącej w zawodach medycznych, na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwową komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty, (...)

Uprawnienia kuratora sądowego

Uprawnienia kuratora sądowego

Obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego oraz prawne uwarunkowania wykonywania tej funkcji określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U.2001.98.1071). Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Kuratorów sądowych ustawa (...)

Zasady odpowiedzialności karnej kuratora spółki za naruszenie praw pracowniczych - opinia prawna

Zasady odpowiedzialności karnej kuratora spółki za naruszenie praw pracowniczych - opinia prawna

Stan faktyczny Czy ustanowiony przez Sąd dla spółki z o.o kurator w oparciu o przepisy art. 42 kc może być podmiotem przestępstwa naruszenia praw pracowniczych na podstawie art. 218 kk? Nie wymagam analizy art. 218 kk, zapoznałem się z artykułem Aleksandry Tomporek zamieszczonym w miesięczniku "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", numer 07/2002. Nie wymagam również wyjaśnień kto i dlaczego (...)

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Przedawnienie roszczeń Zasadą jest, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Instytucja przedawnienia ma kilka zasadniczych celów. Ma ona zdyscyplinować uprawnionego, by w odpowiednim czasie zaczął dochodzić swoich roszczeń. Z drugiej strony, działa na korzyść zobowiązanego, który z upływem przewidzianego (...)

Ubezwłasnowolnienie - Kto może zostać ubezwłasnowolniony? Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia

Ubezwłasnowolnienie - Kto może zostać ubezwłasnowolniony? Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia

Często zdarza się, że dana osoba nie jest w stanie decydować o swoim życiu lub nawet nie potrafi podjąć najprostszych decyzji. Może to być wynikiem np. choroby psychicznej. Dlatego w takich sytuacjach rodzina chorego może podjąć decyzję o wystąpienie do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie chorej osoby. Wyróżniamy ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe Osoba ubezwłasnowolniona (...)

Czy Twoje lokatorskie prawo do lokalu może wygasnąć?

Czy Twoje lokatorskie prawo do lokalu może wygasnąć?

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje na skutek zawarcia przez spółdzielnię z jej członkiem umowy o ustanowienie takiego prawa, którą zazwyczaj poprzedza zawarcie między tymi samymi podmiotami umowy o wybudowanie lokalu. Na mocy umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielnia zobowiązuje się oddać (...)

Jakie są sposoby ustanowienia odrębnej własności lokalu?

Jakie są sposoby ustanowienia odrębnej własności lokalu?

Odrębna własność lokali nie jest najpopularniejszą formą władania mieszkaniem w Polsce. W miastach najczęściej występują spółdzielnie, które budują mieszkania, przyjmują w poczet swoich członków osoby zainteresowane posiadaniem mieszkania, a następnie przyznają członkom ograniczone prawa rzeczowe w formie własnościowych praw do lokalu mieszkalnego Natomiast (...)

W jaki sposób powstaje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego?

W jaki sposób powstaje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego?

  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do ograniczonych praw rzeczowych. Oznacza to tyle, iż po pierwsze prawo to obciąża cudzą rzecz, w tym wypadku cudzą nieruchomość, a po drugie, że uprawniony posiada jedynie takie uprawnienia w stosunku do "swojej" rzeczy, jakie przyznają mu przepisy prawne. Tym właśnie różni się od pełnego prawa własności rzeczy. (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie musiał płacić podatku od nieruchomości od tych gruntów - wskazał NSA. ##baner## Uchwała NSA 9 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd (...)

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

Z każdym dniem wzrasta liczba spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego urządzeń przesyłowych, zwłaszcza linii elektrycznych, wodociągów oraz sieci gazowych. W tej sytuacji, jak również  uwagi na istniejącą w Polsce, rozbudowaną sieć wyżej wymienionych urządzeń, szczególnego znaczenia nabiera kwestia udzielenia odpowiedzi na pytanie czy właściciel nieruchomości (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). Oznacza to, że Twoim pełnomocnikiem (uwidocznionym w CEIDG) może być np. biuro rachunkowe (...)

Czy zostanie skrócony czas potrzebny do uznania za zmarłego?

Czy zostanie skrócony czas potrzebny do uznania za zmarłego?

Pojawiają się postulaty prawników, by unormowany przez kodeks cywilny okres, po upływie którego można daną osobę uznać za zmarłą skrócić z 10 do 5 lat- informuje w dzisiejszym numerze „Gazeta prawna”. Dotychczasowy termin wyznaczony przez kc przynosi rodzinom zaginionych wiele komplikacji. Między innymi wielokrotnie muszą ponosić odpowiedzialność za (...)

Uznanie dziecka - od A do Z

Uznanie dziecka - od A do Z

Co to jest uznanie dziecka i w jakich sytuacjach się je stosuje? Istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa dziecka: 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, ojcem dziecka jest mąż matki; On figuruje w akcie urodzenia dziecka jako ojciec i nie ma znaczenia, czy on spłodził dziecko, czy ktoś inny. W tym przypadku ojcostwo dziecka jest z góry ustalone, a wyznacza (...)

Sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa

  Kiedy dochodzi do sądowego ustalenia ojcostwa? Jeżeli dziecko nie urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania czy unieważnienia, wówczas w świetle prawa jest to tzw. dziecko pozamałżeńskie. Aby doszło w takim wypadku do ustalenia ojcostwa, mężczyzna, który jest ojcem tego dziecka, powinien złożyć stosowne oświadczenie o (...)

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Stan faktyczny Za kilka miesięcy urodzę dziecko. Ojciec dziecka nie jest moim mężem. Był moim narzeczonym, jednak rozstaliśmy się, właściwie nie utrzymujemy ze sobą żadnych kontaktów. Mój były partner oficjalnie jest bezrobotny, pracuje, jak to się mówi "na czarno" i pomimo kilku szans zmiany pracy na legalną i nieźle płatną, nie skorzystał z okazji, twierdząc, że praca "na czarno" (...)

Władza rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka

Władza rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka

  Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych. Do tego zobowiązani są przede wszystkim rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska. Ma ona służyć dobru dziecka oraz interesowi społecznemu, a nie dla korzyści rodziców. Władza (...)

Ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej – opinia prawna

Ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej – opinia prawna

Stan faktyczny Mój ojciec jest chory psychicznie. Matka chce mieć możliwość decydowania za niego przy wyrażaniu zgody na leczenie szpitalne, ponieważ sam nie jest w stanie ocenić swojego zachowania. Wydaje nam się, że w tym celu powinna wystąpić do sądu z wnioskiem ubezwłasnowolnienie ojca. Mieszkają razem, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Majątek: wspólne (...)

Podmioty, dla których prowadzone są rachunki bankowe

Podmioty, dla których prowadzone są rachunki bankowe

Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla: 1) osób prawnych,  2) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,  3) osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.     Rachunki (...)

Jak uzyskać kartę parkingową?

Jak uzyskać kartę parkingową?

Na jakich zasadach wydawane są karty parkingowe? Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust 1 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawkarty parkingowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2014 roku zachowały ważność tylko do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż (...)

W jakim postępowaniu dokonuje się ubezwłasnowolnienia?

W jakim postępowaniu dokonuje się ubezwłasnowolnienia?

  Kiedy można złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie? Wniosek ten składa się w każdej chwili, gdy zaistnieją przesłanki do wystąpienia o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe danej osoby. Przesłanki te są określone w Kodeksie cywilnym. Odpowiednie przepisy stanowią, że osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM PRAWNE

Aplikacja kuratorska

Aplikacja kuratorska W środe idę na rozmowę kwalifikacyjną do Sądu Okręgowego w sprawie aplikacji kuratorskiej.Jeżeli ktoś mógłby mi powiedzieć z czego się przygotować i jak wygląda taka (...)

Ograniczenie praw rodzicielskich z powodu nie chodzenia do szkoly?

Ograniczenie praw rodzicielskich z powodu nie chodzenia do szkoly? Witam, W tym roku szkolnym moj syn chodzil do szkoly w kratke. Nadpobudliwa wychowawczyni wyslala zawiadomienie o tym do sadu rodzinnego (...)

Łamanie praw ojca!

Łamanie praw ojca! Szanowni Państwo! Mam 31 lat , jestem lekarzem medycyny Moje małżeństwo rozpadło się , w czerwcu założyłem żonie sprawę rozwodową. W styczniu ubiegłego roku żona wyrzuciła (...)

ROZWÓD-A NIE ODEBRANE WEZWANIE - PROSZĘ O POMOC !

ROZWÓD-A NIE ODEBRANE WEZWANIE - PROSZĘ O POMOC ! Niedługo mam pierwszą sprawę rozwodową, podejrzewam,że mąz nie odebrał wezwania na sprawę,( nie odbiera żadnej poczty).Jak potoczy się dalej (...)

Nie chodzenie do szkoły !

Nie chodzenie do szkoły ! Witam mam taki problem ze mam prawie 17 lat i od wrzesnia nie chodze do szkoly to znaczy mam stwierdzana fobie szkolna ale mimo tego szkola podala mnie do sadu i 10 stycznia (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Kurator sądowy

Kurator sądowy Chciałabym złożyć podanie na aplikację kuratorską. Przeczytałam, że podanie ma być do Prezesa Sądu Okręgowego. W moim mieście jest Sąd Rejonowy. Czy to podanie powinnam złożyć (...)

Praca kuratora sądowego a mediacja

Praca kuratora sądowego a mediacja Czy w pracy kuratora sądowego stosuje się mediację między ofiarą a sprawcą? Jak to powinno wyglądać, tzn. jaka jest rola kuratora w przygotowaniu obu stron do (...)

kuratela sadowa

kuratela sadowa wszystkich zainteresowanych tematem kurateli /też d/s karnych/ odsyłam do działu" prawo rodzinne"

opieka czy kuratela

opieka czy kuratela Może mi pomozecie w pewnej bardzo trudnej dla mnie sprawie. Otóż mój ojciec od pewnego czasu poważnie choruje, a teraz od około 3-tygodni juz zaniemógł zupełnie. Sam twierdzi (...)

Studium Prawa Europejskiego: Kuratela sądowa w Europie i na świecie

Studium Prawa Europejskiego: Kuratela sądowa w Europie i na świecie Witam Paru rządzącym gdzieś tam wyżej, skończyła się kasa na "kobiety, muzykę i śpiew", więc postanowili kuratorom (...)

ustanie kurateli

ustanie kurateli Hej, mam takie pytanie kiedy ustaje dokładnie kuratela? Nie mogę tego znaleźć czy w momencie kiedy ustaje z chwilą ukończenia tej sprawy czy w innym momencie?

Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora? Witam. Mój młodszy brat niestety wpadł w złe towarzystwo, obawiamy się że przez jego ostatnie wybryki dostanie kuratora plus wyroki dla młodocianych. Chcielibyśmy (...)

rozdzielność majątkowa - jak ustanowić rozdzielność majątkową między małżonkami ??

rozdzielność majątkowa - jak ustanowić rozdzielność majątkową między małżonkami ?? Ustanowienie rozdzielności majątkowej może nastąpić w drodze umowy oraz w postępowaniu sądowym. Jeśli (...)

czy spoldzielnia moze "wyrzucic" z mieszkania?

czy spoldzielnia moze "wyrzucic" z mieszkania? Witam. Mam taki problem, aktualnie mieszkam z babcia w mieszkaniu lokatorskim, jestm w nim zameldowany. Moja babcia wyszla drugi raz za maz, a drugi maz mial (...)

witam jeżeli już toczy się proces w sądzie pracy przeciwko mojemu pracodawcy o ustanowienie stosunku

witam jeżeli już toczy się proces w sądzie pracy przeciwko mojemu pracodawcy o ustanowienie stosunku witam jeżeli już toczy się proces w sądzie pracy przeciwko mojemu pracodawcy o ustanowienie (...)

Czy Sad może zwiesić postępowanie w przypadku sprawy o ustanowienie drogi koniecznej bez zgody strony

Czy Sad może zwiesić postępowanie w przypadku sprawy o ustanowienie drogi koniecznej bez zgody strony Czy Sad może zwiesić postępowanie w przypadku sprawy o ustanowienie drogi koniecznej bez zgody (...)

Służebność

Służebność Witam! Mam takie pytanie otóż 1,20 cm domu sąsiadów stoi w mojej działce gdyż kiedyś tak pozwolił mój dziadek gdyż sąsiedzi są bliską rodziną.Było to tylko uzgodnione ustnie (...)

Ograniczenie praw rodzicielskich

Ograniczenie praw rodzicielskich W zeszłym miesiącu zakończyła sę sprawa rozwodowa. Sąd orzekł rozwód wyłącznie z mojej winy i ograniczył prawa rodzicielskie. Była żona oraz jej świadkowie (...)

Porady prawne