Moc wiążąca układu zbiorowego pracy - opinia prawna

Stan faktyczny

Prezes Zarządu Spółki, będący wieloletnim jej pracownikiem (na różnych stanowiskach) wystąpił o wypłacenie nagrody jubileuszowej po 35 latach pracy na mocy układu zbiorowego pracy. Układ zbiorowy niejasno określa jak traktować w nim zarząd. Czy prezesowi należy się wypłata nagrody jubileuszowej?

Porada prawna

Niniejsza opinia prawna sporządzona została na podstawie:

  • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami).

    Porady prawne

Zgodnie z art. 239 § 1 kodeksu pracy (dalej: k. p.) układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawców objętych jego postanowieniami, chyba że strony w układzie postanowią inaczej. Zasadą jest więc, że układ zawierany jest dla wszystkich pracowników danego pracodawcy albo kilku pracodawców, a nie dla określonej w oparciu o przyjęte kryteria grupy pracowników.

Oczywiście układ może zostać zawarty wyłącznie dla określonej grupy pracowników w danym zakładzie pracy; przykładowo kryterium może być pełniona funkcja czy wykonywany zawód.

Przesłany przez Pana zakładowy układ zbiorowy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim w art. 1 ust. 2 stanowi: „postanowienia układu obejmują osoby zatrudnione w spółce na podstawie umowy o pracę.” Nie dokonano tu zawężenia do określonej grupy pracowników, nie wyłączono określonej grupy pracowników spod działania układu. Oznacza to, że obejmuje on swoim działaniem wszystkich pracowników spółki. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego prezes zarządu spółki jest jednocześnie w niej zatrudniony na podstawie umowy o pracę a więc jest pracownikiem w rozumieniu przepisów prawa pracy. Skoro tak, jako pracownik jest objęty działaniem zakładowego układu pracy, postanowienia w nim zawarte stosuje się do niego tak samo jak do innych pracowników.

Wymaga w tym miejscu podkreślenia, że czym innym jest sprawowanie funkcji członka Zarządu a czym innym jest świadczenie pracy w wykonaniu umowy o pracę. Sprawowanie funkcji członka zarządu nie musi się wcale wiązać z pozostawianiem w stosunku pracy ze spółką, w której funkcję członka zarządu się pełni.

Inaczej mówiąc są to dwie niezależne od siebie kwestie. Bycie członkiem zarządu przez osobę zatrudnioną w spółce jest kwestią wtórną - bez znaczenia dla rozstrzyganych kwestii. Członek zarządu zatrudniony na umowę o pracę jest takim samym pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy jak każdy inny pracownik spółki. W związku z tym podlega tym samym przepisom co pozostali pracownicy, w tym także przepisom zakładowym czyli postanowieniom układu zbiorowego pracy. Fakt, iż dany pracownik jest jednocześnie członkiem zarządu spółki nie dyskryminuje go jako pracownika i nie pozbawia przewidzianych przepisami praw uprawnień. Nie inaczej jest w przedmiotowej sprawie. Żadnych modyfikacji w tym względzie nie wprowadził układ zbiorowy. W załączniku nr 6 do układu w pkt 1 znajduje się następujące postanowienie: „Nagroda jubileuszowa wypłacana jest wszystkim pracownikom spółki.” a więc również pracownikowi, który pełni funkcję członka zarządu.

W związku z tym należy stwierdzić, że każdemu pracownikowi spółki bez względu na dodatkowe funkcje jakie pełni przysługuje nagroda jubileuszowa, o ile oczywiście spełni dodatkowe wymagania dotyczące stażu pracy w ogólności, stażu pracy w MZGK sp. z o.o. i inne. Z całą pewnością bycie członkiem zarządu nie jest przesłanką negatywną przyznania nagrody jubileuszowej czyli do odmowy jej wypłaty. Prezes zarządu, o ile spełnia inne przesłanki wynikające z układu, winien taką nagrodę otrzymać.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?