Nadzór rynku silników spalinowych

Co przewiduje ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach?

Celem ustawy jest zapewnienie zgodności polskiego prawodawstwa z prawodawstwem unijnym w związku z wejściem w życie w dniu 6 października 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniającego i uchylającego dyrektywę 97/68/WE (Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 53, z późn. zm.), zwanego dalej: „rozporządzeniem 2016/1628”.

Porady prawne

Ustawa określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w zakresie homologacji typu UE oraz nadzoru rynku w odniesieniu do silników montowanych lub przeznaczonych do montażu w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach. Do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach zaliczane są np. lokomotywy, statki żeglugi śródlądowej, maszyny budowlane (koparki, walce), kosiarki, agregaty prądotwórcze.

Zgodnie z ustawą, organem krajowym udzielającym homologacji będzie Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

Nowe przepisy określają zasady homologacji typu silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

Ponadto ustawa ustanawia system nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

Nowa regulacja ustanawia także katalog administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na podmioty wprowadzające na rynek unijny silniki spalinowe przeznaczone do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (producenta, importera lub instalatora), za wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami rozporządzenia 2016/1628.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika