Niższe koszty pracy - propozycje zmian w PIT

Ulga w PIT dla młodych pracowników (do ukończenia 26. roku życia), zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17% to rządowe propozycje zmian w PIT. Założenia nowych rozwiązań obniżających koszty pracy przedstawiła minister finansów, prof. Teresa Czerwińska. Zmiany wejdą w życie od początku 2020 r., a ulga w PIT dla młodych pracowników – już od 1 października 2019 r.

Bez PIT dla młodych

Dla kogo nowa ulga w PIT?

Bez PIT dla młodych to nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Porady prawne

Nowa ulga obejmie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej). 

Według szacunków MF z ulgi skorzysta 1,5 mln młodych pracowników. Z PIT zwolnione będą przychody do wysokości 42 764 zł w roku podatkowym. Limit będzie obowiązywać niezależnie od liczby etatów lub liczby pracodawców.

Ile wyniesie ulga?

Z PIT będą zwolnione przychody do wysokości 42 764 zł w roku podatkowym. Ten limit będzie obowiązywać niezależnie od liczby etatów lub liczby pracodawców. Jeżeli ktoś zarabia więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 42 764 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Dzięki tej zmianie pracownik otrzymujący np. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. (2250 zł) zyska rocznie 1592 zł. Przy zarobkach na poziomie rocznego limitu 42 764 (3563,67 zł) zysk wyniesie 2986 zł.

Tabela prezentuje zysk miesięczny i roczny

Kiedy ulga zacznie obowiązywać?

Przepisy, które dotyczą ulgi dla młodych pracowników, wejdą w życie 1 października 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 października 2019 r.

W 2019 r. płatnik będzie obliczać i wpłacać zaliczki bez stosowania zwolnienia (od października do grudnia). Natomiast młody pracownik w zeznaniu rocznym za 2019 r. otrzyma zwrot podatku od przychodu uzyskanego w ostatnim kwartale 2019 r. Limit stosowania ulgi w 2019 r. to 10 691 zł (czyli 1/4 limitu rocznego 42 764 zł).

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Co ze składkami na ZUS i NFZ?

Ulga w PIT dla młodych pracowników nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ, a składki te nie będą podlegać odliczeniu w PIT.

Odliczenia składek na ZUS i NFZ (podobnie jak pracownicze koszty uzyskania przychodów) będą stosowane wyłącznie do tej części, która przypada na przychody z pracy podlegające opodatkowaniu.

Wyższe koszty uzyskania przychodów

Osoby osiągające przychody z pracy ponoszą również wydatki, tzw. koszty uzyskania przychodów. Ustawa określa je w zryczałtowanej wysokości.

Podwyższone koszty uzyskania przychodów wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. i będą dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Po zmianach koszty wzrosną ponad dwukrotnie, np. obecne 1335 zł (koszty roczne – jednoetatowcy) wzrosną do 3000 zł.

Jeśli więc osiągasz przychody z pracy, to uzyskanie przez ciebie wynagrodzenia wymaga poniesienia pewnych wydatków, tzw. koszty uzyskania przychodu. Ustawa określa je w zryczałtowanej wysokości.

Od 2020 r. wyniosą:

Grafika pokazuje porównanie kosztów uzyskania przychodów obecnych i po zmianie

Wyższe koszty uzyskania przychodów to niższy dochód podlegający opodatkowaniu, czyli niższy podatek do zapłaty w rozliczeniu rocznym lub wyższy zwrot podatku.

Niższy PIT

Dzięki zmniejszeniu stawki PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów (KUP) nastąpi obniżenie kosztów pracy pracowników.

Kogo dotyczą zmiany?

Niższa stawka PIT (17%) będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej.

Obniżka będzie dotyczyć zatem przychodów uzyskiwanych m.in.:

  • ze stosunku pracy
  • z działalności wykonywanej osobiście
  • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych
  • z emerytury i renty
  • z praw majątkowych.

Jak będzie przedstawiać się nowa skala podatkowa?

Skala podatkowa po zmianach

Bez zmian pozostanie degresywna kwota wolna od podatku (wynosząca od 8 000 zł do 0 zł).

Zysk podatnika

Jeśli jesteś podatnikiem, który uzyskuje przychody z pracy, to dzięki obniżeniu o 1 pkt procentowy stawki PIT i przy uwzględnieniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów twój zysk wyniesie:

Grafika pokazuje zysk roczny po zwiększeniu kosztów uzyskania przychodów przy minimalnym i przeciętnym wynagrodzeniu brutto

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać?

Niższa stawka PIT (17%) oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. i będą dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Dzięki temu pracodawca (płatnik) nie będzie musiał zmieniać systemu rozliczeniowego w trakcie roku podatkowego i ponosić związanych z tym kosztów. W przeciwnym razie pracodawca (płatnik) w krótkim odstępie czasu musiałby dwukrotnie zmodyfikować swój system rozliczeń.

Z tych względów, zwrot z tytułu ulgi dla młodych – przysługującej za miesiące od października do grudnia 2019 r. – pracownik otrzyma w rozliczeniu podatku dochodowego za 2019 r. Ulgę uwzględni usługa Twój e-PIT.

Zob. też: Zmiany w pit - wpływ na klin podatkowo-składkowy

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne