16.2.2015

Krzysztof Brysiewicz

Krzysztof Brysiewicz

Nowa ustawa wdrożeniowa a unijne finansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020.

W aktualnej prasie co chwila pojawiają się informacje, że nowe konkursy na unijne granty będą uruchomione lada dzień. Istotnie większość programów pomocowych została już zatwierdzona przez Komisję Europejską i ogłoszone zostały już pierwsze konkursy.

Kwota środków do rozdysponowania z budżetu spójności zastrzeżona dla Polski w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 wynosi ponad 82 mld EURO. O tym czy środki te będą efektywnie wydatkowane w dużej mierze zadecyduje prawidłowość systemu zarządzania funduszami, w tym sposób wyłaniania projektów do dofinansowania. M.in. tej kwestii poświęcona jest opublikowana w dniu 29.8.2014 r. w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 11.7.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 („ustawa”). Ustawa ta ma zastąpić w perspektywie finansowej 2014-2020 ustawę z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju („UZPPR”), która regulowała m.in. wybór i ocenę projektów współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013.

Porady prawne

Nowa ustawa zawiera szereg nowych rozwiązań w stosunku do jej poprzedniczki. Obok regulacji dotyczących planowania, programowania funduszy i koordynacji realizacji programów pojawiają się także nowe regulacje dotyczące np. desygnacji, kontroli i audytu projektów, monitorowania postępu rzeczowego projektów czy instrumentów finansowych. Z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów najistotniejsze są jednak regulacje odnoszące się do wyboru i realizacji projektów, udzielania dofinansowania, jak również procedury odwoławczej i sądowo-administracyjnej od negatywnych wyników konkursów. W tym zaś zakresie niestety ustawa w dużej mierze odpowiada konstrukcyjnie jej poprzedniczce – UZPPR.

Ustawa ma za zadanie dostosować prawo krajowe do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 („Rozporządzenie ogólne”) regulującego działanie funduszy unijnych w nowej perspektywie. Jak przy tym podkreślił ustawodawca unijny „Państwa członkowskie oraz wyznaczone przez nie w tym celu podmioty powinny być odpowiedzialne za przygotowywanie oraz wdrażanie programów na odpowiednim szczeblu terytorialnym, zgodnie z instytucjonalnymi, prawnymi i finansowymi ramami danego państwa członkowskiego. Przepisy te powinny również zwracać uwagę na potrzebę zapewnienia komplementarności i spójności odpowiednich interwencji Unii, poszanowania zasady proporcjonalności, uwzględnić ogólny cel w postaci zmniejszenia obciążeń administracyjnych” (pkt 10 preambuły Rozporządzenia Ogólnego). Można mieć wątpliwości czy faktycznie nowa ustawa spełnia powyższe kryteria.

Wybór projektów do dofinansowania

Ustawa, podobnie jak to miało miejsce w poprzedniej perspektywie utrzymuje tzw. system realizacji, przez który rozumie się warunki i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych, obejmujące w szczególności zarządzanie, monitorowanie, sprawozdawczość, kontrolę i ewaluację oraz sposób koordynacji działań podejmowanych przez instytucje. Ustawodawca zastrzega jednocześnie, że system realizacji opiera się w szczególności na przepisach prawa powszechnie obowiązującego, wytycznych horyzontalnych oraz wytycznych programowych, szczegółowym opisie priorytetów programu operacyjnego, opisie systemów zarządzania i kontroli oraz instrukcjach wykonawczych (art. 6 Ustawy). Dodatkowo, podobnie jak w poprzedniej ustawie utrzymano możliwość wydawania wytycznych zarówno tzw. horyzontalnych (dotyczących więcej niż jednego programu operacyjnego) jak i tzw. wytycznych programowych (obejmujących swoim zakresem jeden program operacyjny).

Tryb wyboru projektów określono w rozdziale 13 ustawy. Projekty będą wyłaniane do dofinansowania zarówno w trybie konkursowym jak i w trybie pozakonkursowym, przy czym ten ostatni tryb znajdzie zastosowanie w przypadku projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub regionu, lub projektów dotyczących zadań publicznych, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu mogą być jednoznacznie określone podmioty (art. 38 Ustawy). Jeżeli chodzi o postępowanie konkursowe, które znajdzie zastosowanie do zdecydowanej większości projektów, jego przebieg będzie podobny do poprzednio obowiązującego, tj. w pierwszej kolejności właściwa instytucja publikuje na swojej stronie internetowej ogłoszenie o konkursie (art. 40 Ustawy). Konkurs będzie prowadzony w oparciu o regulamin określony przez właściwą instytucję, przy czym regulamin ma zawierać m.in. termin, miejsce i formę składania wniosku o dofinansowanie projektu, wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie projektu, kryteria wyboru projektów (art. 41 Ustawy). Forma prawna regulaminu nie została określona, co oznacza, że może on być przyjmowany w formie dokumentu nie mającego charakteru powszechnie obowiązującego. Uregulowanie ustawy jest w tym zakresie wyraźnie sprzeczne z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował dopuszczalność uregulowania praw i obowiązków uczestników konkursów (nie tylko praw i obowiązków dotyczących procedury odwoławczej) ubiegających się o dofinansowanie ze środków europejskich w aktach prawnych innych niż powszechnie obowiązujące (wyrok Trybunału z 12.12.2011 r., sygn. akt P 1/11). Co więcej kwestia braku ograniczenia skutków wyroku Trybunału wyłącznie do procedury odwoławczej była wielokrotnie sygnalizowana w piśmiennictwie. Tym bardziej nie jest zrozumiałe, że ustawodawca nawet nie podjął starań, aby nowa ustawa w pełni respektowała wynikające z wyroku Trybunału dyrektywy.

Zasady postępowania konkursowego

W Ustawie wskazano kilka podstawowych zasad dotyczących postępowania konkursowego, obowiązujących także pod rządami UZPPR m.in. zasadę przejrzystości, rzetelności i bezstronności wyboru projektów (art. 37 ustawy). Zrezygnowano natomiast z zasady równego dostępu do pomocy różnych kategorii beneficjentów (art. 26 ust. 2 UZPPR), wprowadzając w jej miejsce zasadę równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania (art. 37 Ustawy).
Do postępowania konkursowego – z pewnymi wyjątkami – nie znajdzie zastosowania, podobnie jak to miało miejsce pod rządami UZPPR, Kodeks postępowania administracyjnego (art. 50 ustawy). Wyłączenie to było mocno krytykowane również w poprzedniej perspektywie m.in. przez
Rzecznika Praw Obywatelskich i nie wydaje się dobrym rozwiązaniem w sytuacji, w której jednocześnie podstawowe gwarancje procesowe i elementy procedury konkursowej uregulowane są poza systemem prawa powszechnie obowiązującego – w regulaminie konkursu i innych aktach. Warto również zauważyć, że pomimo słusznych postulatów podnoszonych podczas konsultacji projektu Minister Infrastruktury i Rozwoju zrezygnował z określenia, choćby instrukcyjnego, terminu w jakim właściwa instytucja powinna przeprowadzić ocenę wniosków. Powyższe zaniechanie niewątpliwie należy ocenić in minus zwłaszcza gdy uwzględni się fakt, iż w ramach poprzedniej perspektywy finansowej wnioskodawcy oczekiwali na ocenę swoich projektów nawet do roku. Znane są również przypadki, gdy po kilkukrotnym wyczerpaniu procedury odwoławczej i sądowo-administracyjnej ocena projektu kończyła się po kilku latach (!). Wskazane wyżej braki powodują, że ustawa nie realizuje postulatu określonego przez ustawodawcę unijnego ustanowienia skutecznych i przejrzystych systemów zapewniających wybór operacji o wysokiej jakości i skuteczną realizację tych operacji. (pkt 2.2.3 wniosku z 14.3.2012 r. o przyjęcie Rozporządzenia Ogólnego. Uproszczenie – zmniejszenie kosztów administracyjnych i ograniczenie ryzyka błędu nr aktu COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD).

Korekty finansowe i zwrot środków

Istotną zmianą w stosunku do poprzedniego okresu programowania jest utrwalenie podziału na korekty finansowe i decyzje o zwrocie środków (art. 9 pkt 8 i 9 Ustawy). Ponadto ustawodawca zdecydował, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej przed zatwierdzeniem wniosku o płatność, korekta finansowa zostanie przeprowadzona w ten sposób, że instytucja pomniejszy przyszłe płatności beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo, przy czym nie będzie ona orzekana w drodze decyzji administracyjnej, ale będzie stanowiła akt swoisty od którego nie przysługuje odwołanie (art. 25 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 9 pkt 1 Projektu Ustawy). Co charakterystyczne – w stosunku do korekty finansowej w postaci pomniejszenia przyszłych płatności ustawodawca skrzętnie unika sformułowania „korekta finansowa”, pomimo tego, że pomniejszenie przyszłych płatności jak najbardziej mieści się w pojęciu korekty finansowej. Takie rozwiązanie należy ocenić negatywnie, zwłaszcza przy uwzględnieniu najnowszego stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zwrócił uwagę, że pojęcie korekty finansowej mieści się w postępowaniu w przedmiocie zwrotu środków i nie stanowi ona odrębnej od zwrotu środków instytucji. (por. wyroki NSA z 25.3.2014 r., II GSK 79/13, z 8.5.2014 r., II GSK 249/13, z 12.6.2014 r., II GSK 2080/13), co oznacza, że również w przypadku pomniejszenia przyszłych płatności postępowanie takie powinno zakończyć się decyzją, a nie – bliżej nieokreślonym – aktem swoistym.

Utrzymywanie sztucznego podziału na postępowanie w przedmiocie korekty finansowej i postępowanie w przedmiocie zwrotu środków jest nieuzasadnione tym bardziej, że takiego dualizmu nie przewiduje ustawodawca unijny, który postępowanie zwrotowe traktuje jako jedno postępowanie. Rozporządzenie Ogólne posługuje się terminologią j e d n e j „procedury odzyskiwania środków” uwzględniając w tym pojęciu zarówno „badanie nieprawidłowości”, „dokonywanie wymaganych korekt finansowych” oraz „odzyskiwanie kwot” (art. 146 Rozporządzenia Ogólnego). Warto dodać, że to stanowisko znalazło potwierdzenie w niedawnej uchwale siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27.10.2014 r., II GPS 2/14, w której NSA przyjął, że korekta finansowa nie jest orzekana w drodze decyzji administracyjnej, a ustalenie i nałożenie korekty finansowej przez instytucję zarządzającą (pośredniczącą lub wdrażającą) jest jedynie etapem dochodzenia zwrotu kwoty ustalonej korektą, poprzedzającym postępowanie administracyjne w tej sprawie

Wysokość korekty będzie co do zasady odpowiadała kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo (art. 24 ust. 5 ustawy), przy czym w określonych okolicznościach kwota ta będzie mogła być zmniejszona. W pozostałych przypadkach, tj. gdy nie można ustalić kwoty wydatków poniesionych nieprawidłowo zasady określenia wysokości korekty będą uregulowane w rozporządzeniu wydanym w oparciu o art. 24 ust. 13. Ustawowa delegacja dotycząca możliwości określenia, w drodze rozporządzenia, warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo, stawek procentowych korekt uwzględniających charakter i wagę nieprawidłowości jest moim zdaniem krokiem w dobrym kierunku (art. 24 ust. 13). Do tej pory bowiem wysokość korekt ustalana była w oparciu o tzw. Taryfikator – również nie należący do źródeł prawa powszechnie obowiązującego, co powodowało, że określanie wysokości korekt na podstawie tego dokumentu było często, moim zdaniem słusznie, kwestionowane. Oczywiście cały czas aktualne pozostaje pytanie w jaki sposób ta delegacja zostanie zrealizowana, jak dotychczas bowiem nie przedstawiono projektu rozporządzenia dot. korekt. Warto przy tym przypomnieć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym dyrektywą nadrzędną przy określaniu wysokości korekty powinna być dyrektywa wiążąca Komisję w myśl której podejmując decyzję odnośnie do kwoty korekty Komisja przestrzega zasady proporcjonalności, uwzględniając charakter i wagę nieprawidłowości oraz zakres i skutki finansowe defektów stwierdzonych w systemach zarządzania i kontroli danego programu operacyjnego (art. 144 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego).

Podsumowanie


Ustawodawca unijny wyraźnie zaznaczył, że system realizacji powinien być jak najprostszy, a także pozbawiony typowo administracyjnych barier, w celu zagwarantowania skutecznej realizacji i zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla beneficjentów. Omawiana regulacja tymczasem, w pewnym zakresie wydaje się jednak nie spełnia

tak określonych kryteriów. Co istotne przy tym wszystkie powyższe uwagi były sygnalizowane ustawodawcy na etapie prac legislacyjnych nad ustawą. O jakości pierwotnej wersji projektu wiele mówi już sama liczba uwag zgłoszonych w ramach konsultacji zewnętrznych (prawie 1,5 tys.). Pomimo tego zdecydowano się utrzymać te wadliwe rozwiązania. Wydaje się zatem, że już niebawem będziemy świadkami pierwszej nowelizacji ustawy. Wskazane wyżej wady – z których najpoważniejszą jest dopuszczenie do uregulowania części praw i obowiązków uczestników konkursów w regulaminie tj. poza przepisami powszechnie obowiązującymi – mogą bowiem być zakwalifikowane przez Komisję Europejską jako poważne defekty w systemie zarządzania i mogą spowodować bezpowrotne anulowanie wsparcia udzielonego w ramach poszczególnych programów (art. 143 ust. 4 Rozporządzenia Ogólnego (Wkład anulowany wskutek korekty finansowej nałożonej przez Komisję nie może być ponownie wykorzystany na operacje, które były przedmiotem korekty, lub, w przypadku gdy korekta finansowa dotyczy nieprawidłowości systemowej, na operacje, których dotyczy nieprawidłowość systemowa).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sprawniejsze wydatkowanie funduszy z UE?

Sprawniejsze wydatkowanie funduszy z UE?

Projekt nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa wdrożeniowa), (...)

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Mają one ułatwić realizację zadań w ramach wybranych instrumentów terytorialnych podmiotom, które są (...)

Wdrożenie środków z funduszy Unii Europejskiej

Wdrożenie środków z funduszy Unii Europejskiej

Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej Powoli zaczyna wchodzić w życie pakiet rozwiązań, które uproszczą procesy związane z wykorzystaniem funduszy UE. Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności (...)

Nowe mechanizmy polityki rozwoju

Nowe mechanizmy polityki rozwoju

Wzmocnienie zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym to główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, który przyjęła Rada Ministrów. - "Zmiany mają trzy cele. Po pierwsze, (...)

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Sejm uchwalił nowe Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z przepisami wprowadzającymi tę reformę Tzw. ustawa 2.0 wprowadza zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

Tzw. ustawa 2.0 wprowadza reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Konstytucja (...)

Będą doktoraty wdrożeniowe

Będą doktoraty wdrożeniowe

Nowe regulacje dotyczące stopni naukowych przewidują ustanowienie programu pn. „Doktorat wdrożeniowy”. Ma on ożywić współpracę i transfer wiedzy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym.  Po co doktoraty wdrożeniowe? Program „Doktorat (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie częściowego współponoszenia kosztów pobytu (...)

Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych zakłada zmianę sposobu obliczania udziału wydatków obronnych w PKB i ich wzrost. Wydatki na obronność mają (...)

Więcej zadań PARP

Więcej zadań PARP

Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w następstwie przeglądu funkcjonowania obecnych zapisów ustawy aktualizuje nowelizacja przepisów o PARP. Dostosowuje je także do zmian w gospodarce i prawie europejskim. Nowelizacja wzmacnia uprawnienia agencji w zakresie lepszej (...)

Początek reformy polskiej dyplomacji ekonomicznej...

Początek reformy polskiej dyplomacji ekonomicznej...

24 lipca prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. To usankcjonowanie dotychczasowych prac Agencji i Polskiego Funduszu Rozwoju nad zmianą systemu wspierania ekspansji polskiego biznesu. Ustawa (...)

Czy będzie nowa ustawa o finansach publicznych?

Czy będzie nowa ustawa o finansach publicznych?

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy projekt ustawy o finansach publicznych, którego założenia mają za zadanie uzdrowienie finansów państwa, m.in. poprzez wzmocnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych. Projekt koncentruje się zarówno na zmianie (...)

Sejm za nowymi mechanizmami polityki rozwoju

Sejm za nowymi mechanizmami polityki rozwoju

Wzmocnienie zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym to główny cel, przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Cele nowelizacji Zmiana ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ma (...)

Płyną pieniądze na zdrowie...

Płyną pieniądze na zdrowie...

Zwiększenie środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu poszerzenie dostępu do świadczeń gwarantowanych – (...)

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski dyskutował o działaniach podejmowanych przez państwa członkowskie i Wspólnotę w celu złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego. Walka z recesją, energia, zmiany klimatyczne i Partnerstwo Wschodnie to również tematy wiosennego szczytu przywódców UE w przyszłym tygodniu. (...)

Tarcza 4.0 w Sejmie

Tarcza 4.0 w Sejmie

Obrona polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów Czasowa, zwiększona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spadły ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE; osłona finansowa dla samorządów; ułatwienia (...)

Modernizacja Sił Zbrojnych RP w dłuższej perspektywie

Modernizacja Sił Zbrojnych RP w dłuższej perspektywie

Przewidziano wydłużenie z 10 do 15 lat okresu planistycznego przy określaniu szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Okres planowania modernizacji Sił Zbrojnych RP będzie wydłużony do 15 lat? W Sejmie jest opracowany przez Ministerstwo (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład

Polski Ład to plan odbudowy naszej gospodarki.  Restart podatkowy w #PolskiŁad Ważne miejsce w Polskim Ładzie zajmuje restart podatkowy. Rząd chce, by system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy. Podnosi kwotę wolną do 30 tys. zł i podwyższa limit dla drugiego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne i korzysta z dofinansowania kosztów wynagrodzeń.Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest oświadczenie pracodawcy,że nie znajduje się w trudnej sytuacji (...)

Brak niedostatku a alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozwodu

Brak niedostatku a alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozwodu

Czy tylko taki małżonek, który znajduje się w niedostatku może wnosić o alimenty od drugiego małżonka, czy też wystarczy, że po rozwodzie jego finanse znacznie zmaleją? Jeżeli jeden z małżonków (...)

Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych

Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych

Kto może zostać głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych? Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych głównym księgowym może być osoba, która: 1) ma (...)

Zakład budżetowy a jednostka budżetowa

Zakład budżetowy a jednostka budżetowa

Czy zakład budżetowy samorządowy, samofinansujący się, podlegający Urzędowi Miasta i Gminy, jest jednostką budżetową? Czy obowiązują ten zakład podwyżki dla pracowników coroczne o % inflacji? (...)

Rozwód z orzekaniem o winie a profesjonalny pełnomocnik

Rozwód z orzekaniem o winie a profesjonalny pełnomocnik

Czy w sprawie o rozwód z moją żoną, która chce mnie uznać winnego rozkładu pożycia, mogę występować samodzielnie ? Czy potrzebuję pełnomocnika? Pytam, bo aktualnie moja sytuacja finansowa (...)

Sposób przekształcenia zakładu budżetowego

Sposób przekształcenia zakładu budżetowego

Jesteśmy zakładem budżetowym gminy, jako Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i prowadzimy wspólnoty mieszkaniowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 30.06.06r. zakład nasz ma ulec przekształceniu. (...)

Współczynnik wypłacalności banku

Współczynnik wypłacalności banku

Jakie są normy ostrożnościowe wynikające z prawa bankowego w aspekcie tematu: "bank jako instytucja zaufania publicznego". Chodzi mi o współczynnik wypłacalności. Współczynnik wypłacalności, (...)

Zasady dokonywania wydatków publicznych

Zasady dokonywania wydatków publicznych

Według jakich zasad należy dokonywać wydatków publicznych? Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane:   (...)

Rezygnacja z  przetargu publicznego a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rezygnacja z przetargu publicznego a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W jakich warunkach można zrezygnować z przetargu publicznego by nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych? Co do kwestii odpowiedzialności z tytułu (...)

Umorzenie kosztów leczenia

Umorzenie kosztów leczenia

Dziecko - obywatel Ukrainy nagle zachorowało i została wezwana karetka pogotowia, która zabrała je do szpitala na oddział zakaźny, gdzie spędziło 10 dni. Koszt leczenia wyniósł 1100 zł i szpital (...)

Ugoda z państwowym zakładem budżetowym

Ugoda z państwowym zakładem budżetowym

Czy państwowy zakład budżetowy może przystąpić do ugody sądowej z firmą, na rzecz której świadczył usługi? Przystąpienie do ugody byłoby podyktowane trudnościami dowodowymi co do pełnej (...)

Zaliczenie darowizny na poczet zachowku

Zaliczenie darowizny na poczet zachowku

Moja macocha pomagała swojej córce ( czyli mojej siostrze przyrodniej ) finansowo przy budowie domu i jego wyposażeniu. Macocha zmarła w 2010 roku. W swoim testamencie wskazuje ona o darowiźnie na (...)

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorca mający własny punkt gastronomiczny posiadał ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu (wszystkie 3 rodzaje) do końca 2010 r. W urzędzie pojawił się w lutym z nowym wnioskiem o wydanie (...)

Kredyt hipoteczny a płacone alimenty na dziecko

Kredyt hipoteczny a płacone alimenty na dziecko

Jestem rok po rozwodzie. Płacę alimenty - 1tys. zł miesięcznie. Obecne dochody pozwalają mi wziąć kredyt hipoteczny na mieszkanie - teraz wynajmuję płacąc 2tys., a rata kredytu wynosić będzie (...)

Wymagania dla rodziny zastępczej

Wymagania dla rodziny zastępczej

Kobieta samotna została rodziną zastępczą dla dziecka sąsiadki. Po czasie sama zaszła w ciążę. W chwili obecnej zamieszkuje z konkubentem, dzieckiem swoim oraz dzieckiem, które ma jako rodzina (...)

Brak niedostatku a alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozwodu

Brak niedostatku a alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozwodu

Czy tylko taki małżonek, który znajduje się w niedostatku może wnosić o alimenty od drugiego małżonka, czy też wystarczy, że po rozwodzie jego finanse znacznie zmaleją? Jeżeli jeden z małżonków (...)

Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych

Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych

Kto może zostać głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych? Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych głównym księgowym może być osoba, która: 1) ma (...)

Zakład budżetowy a jednostka budżetowa

Zakład budżetowy a jednostka budżetowa

Czy zakład budżetowy samorządowy, samofinansujący się, podlegający Urzędowi Miasta i Gminy, jest jednostką budżetową? Czy obowiązują ten zakład podwyżki dla pracowników coroczne o % inflacji? (...)

Rozwód z orzekaniem o winie a profesjonalny pełnomocnik

Rozwód z orzekaniem o winie a profesjonalny pełnomocnik

Czy w sprawie o rozwód z moją żoną, która chce mnie uznać winnego rozkładu pożycia, mogę występować samodzielnie ? Czy potrzebuję pełnomocnika? Pytam, bo aktualnie moja sytuacja finansowa (...)

Sposób przekształcenia zakładu budżetowego

Sposób przekształcenia zakładu budżetowego

Jesteśmy zakładem budżetowym gminy, jako Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i prowadzimy wspólnoty mieszkaniowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 30.06.06r. zakład nasz ma ulec przekształceniu. (...)

Współczynnik wypłacalności banku

Współczynnik wypłacalności banku

Jakie są normy ostrożnościowe wynikające z prawa bankowego w aspekcie tematu: "bank jako instytucja zaufania publicznego". Chodzi mi o współczynnik wypłacalności. Współczynnik wypłacalności, (...)

Zasady dokonywania wydatków publicznych

Zasady dokonywania wydatków publicznych

Według jakich zasad należy dokonywać wydatków publicznych? Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane:   (...)

Rezygnacja z  przetargu publicznego a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rezygnacja z przetargu publicznego a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W jakich warunkach można zrezygnować z przetargu publicznego by nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych? Co do kwestii odpowiedzialności z tytułu (...)

Umorzenie kosztów leczenia

Umorzenie kosztów leczenia

Dziecko - obywatel Ukrainy nagle zachorowało i została wezwana karetka pogotowia, która zabrała je do szpitala na oddział zakaźny, gdzie spędziło 10 dni. Koszt leczenia wyniósł 1100 zł i szpital (...)

Ugoda z państwowym zakładem budżetowym

Ugoda z państwowym zakładem budżetowym

Czy państwowy zakład budżetowy może przystąpić do ugody sądowej z firmą, na rzecz której świadczył usługi? Przystąpienie do ugody byłoby podyktowane trudnościami dowodowymi co do pełnej (...)

Zaliczenie darowizny na poczet zachowku

Zaliczenie darowizny na poczet zachowku

Moja macocha pomagała swojej córce ( czyli mojej siostrze przyrodniej ) finansowo przy budowie domu i jego wyposażeniu. Macocha zmarła w 2010 roku. W swoim testamencie wskazuje ona o darowiźnie na (...)

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorca mający własny punkt gastronomiczny posiadał ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu (wszystkie 3 rodzaje) do końca 2010 r. W urzędzie pojawił się w lutym z nowym wnioskiem o wydanie (...)

Kredyt hipoteczny a płacone alimenty na dziecko

Kredyt hipoteczny a płacone alimenty na dziecko

Jestem rok po rozwodzie. Płacę alimenty - 1tys. zł miesięcznie. Obecne dochody pozwalają mi wziąć kredyt hipoteczny na mieszkanie - teraz wynajmuję płacąc 2tys., a rata kredytu wynosić będzie (...)

Wymagania dla rodziny zastępczej

Wymagania dla rodziny zastępczej

Kobieta samotna została rodziną zastępczą dla dziecka sąsiadki. Po czasie sama zaszła w ciążę. W chwili obecnej zamieszkuje z konkubentem, dzieckiem swoim oraz dzieckiem, które ma jako rodzina (...)

Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej

Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej

Audytor wewnętrzny Urzędu Gminy zapowiada kontrolę kompleksową w ośrodku pomocy społecznej. Kontrola ma obejmować między innymi kontrolę finansową od 1 stycznia 2005 pomimo, że od stycznia do (...)

Sprzeniewierzenie pieniędzy spółki

Sprzeniewierzenie pieniędzy spółki

Byłem wspólnikiem spółki cywilnej. Podział obowiązków w spółce był taki, że ja odpowiadałem za finanse, a wspólnik za organizację pracy. Po rozwiązaniu spółki niedawno otrzymałem wezwanie (...)

FORUM PRAWNE

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką Jestem już po pierwszej sprawie,druga za tydzień ze swiadkiemNasze małżeństwo rozpadło sie przez teraźnejszą kobiete mojego byłego męża,mamy małą (...)

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne?

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne? Witam. Kilka lat temu miałem nie zapłacony rachunek w idei. Oczywiście odbyła się sprawa i dostałem nakaz spłaty, obecnie dostałem wezwanie do komornika, (...)

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz mam pytanie gdyż rozstałem sie z zona płace wysokie alimenty na dwie córki żona wyszła ponownie za mąż czy w związku z tym musze nadal (...)

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

wyrok a nieplacenie alimentow

wyrok a nieplacenie alimentow Wyrokiem sadowym placilem kiedys alimenty w wysokosci zasadzonej (mianowicie 1000 zl), od kilku lat place mniej, okolo 200 zl, pomimo ze caly czas jest w mocy wyrok 1000 zl (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

FINANSE KRAKOWA

FINANSE KRAKOWA Hej prosze o pomoc, ile kraków ma miec miej sordków w tym roku, jak to sie odbije na inwestycje? bedzie o jakies 20% mniej funduszy zostanie przeznaczonych na inwestycje nic tic a zdecydowanie (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

FINANSE KRAKOWA

FINANSE KRAKOWA Hej prosze o pomoc, ile kraków ma miec miej sordków w tym roku, jak to sie odbije na inwestycje? bedzie o jakies 20% mniej funduszy zostanie przeznaczonych na inwestycje nic tic a zdecydowanie (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Złożenie odstąpienia w innej spółce

Złożenie odstąpienia w innej spółce Witam 27.04.2014 złożyłam odstąpienie od umowy Grupowego Ubezpieczenia od Następstw Utraty Pracy Kredytobiorców ?Ubezpieczenie Spłaty Kredytu? w Santander (...)

kto kontroluje finanse gminy?

kto kontroluje finanse gminy? kto kontroluje finanse gminy?

finanse publiczne upoważnienie

finanse publiczne upoważnienie Jestem pracownikiem Urzędu Miejskiego od paru lat i obecnie nasz pracodawca chce na podstawie upoważnienie scedować odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów (...)

kto ma prawo wglądu w finanse gminy?

kto ma prawo wglądu w finanse gminy? kto ma prawo wglądu w finanse gminy?

Ściga mnie Kruk

Ściga mnie Kruk Mam kredyt w Pko 17tyś dopóki pracowałam raty normalnie płaciłam. Urodziłam dziecko {sama je wychowuje mieszkam z mama} straciłam pracę,jestem zarejestrowana na bezrobociu nie (...)

domofon i problemy

domofon i problemy Poszukuję pomocy w sprawie domofonu. Mieszkam kilkanaście lat w starym osiedlu. W bloku w mojej klatce, jak się wprowadzałem był domofon. Został zniszczony około 10 lat temu. (...)

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Proszę o pomoc w odzyskaniu pieniędzy

Proszę o pomoc w odzyskaniu pieniędzy Witam Podpisałem umowę z pewną małą firmą budowlaną Po przelaniu zadatku i kwoty na materiały na konto podane na umowie kontakt z właścicielem się (...)

Porady prawne