O dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

Omówienie wymogów dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

Dostępność cyfrowa jest pojęciem dość nowym i sporym wyzwaniem dla podmiotów publicznych. Poznaj główne terminy i wymagania jej dotyczące, żeby lepiej zrozumieć temat i związane z nim możliwości.

Porady prawne

Co to jest dostępność cyfrowa?

Dostępność cyfrowa sprawia, że z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych mogą wygodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi.

Dostępność cyfrowa jest zatem jedną z cech jakie powinny mieć rozwiązania cyfrowe, aby umożliwić korzystanie z nich jak największej grupie użytkowników.

Wiele elementów niezbędnych dla osób z niepełnosprawnościami dla pozostałych użytkowników także będzie przydatne. Odpowiedni kontrast tekstu do tła wspiera odczytanie treści przez osoby słabowidzące, ale również starsze czy korzystające z urządzeń mobilnych. Z napisów w filmie korzystają zarówno osoby słabosłyszące jak również słabiej znające język czy oglądające film w głośnym miejscu publicznym.

Część osób z niepełnosprawnościami korzysta ze specjalnych technologii asystujących (np. osoby niewidome korzystają z czytników ekranu) i dostępność cyfrowa uwzględnia potrzeby także tych osób. 

Dlaczego dostępność cyfrowa podmiotów publicznych jest ważna?

W Polsce jest ponad 60 tysięcy podmiotów publicznych. Wiele z nich prowadzi kilka, a czasem nawet kilkadziesiąt, stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Użytkownicy, którzy potrzebują z nich skorzystać często nie mają wyboru – daną sprawę mogą załatwić tylko w konkretnej instytucji lub poprzez jej stronę czy aplikację. Dlatego tak ważne jest, żeby strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych były dostępne cyfrowo.

Jeśli strona lub aplikacja podmiotu publicznego będzie dostępna cyfrowo to będzie także sprawniej działać na urządzeniach mobilnych i łatwiej będzie ją odnaleźć wyszukiwarkom internetowym.  

Jakie są przepisy dotyczące dostępności cyfrowej?

W Polsce obowiązuje ustawa z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (pdf).

Ustawa mówi o obowiązku dostępności cyfrowej i obowiązku umieszczenie deklaracji dostępności. Opisuje także zasady monitorowania dostępności cyfrowej i zasady postępowaniu w przypadku braku tej dostępności.

Strona internetowa i aplikacja mobilna jest dostępna cyfrowo jeśli spełnia konkretne wymagania, zebrane w tabeli będącej załącznikiem do tej ustawy. Tabela ta jest równoważna standardowi WCAG na poziomie AA (z niewielkimi ograniczeniami). Do tego na każdej stronie internetowej i w każdej aplikacji mobilnej musi być deklaracja dostępności.

Także strony internetowe działające wewnętrznie (tzn. intranety i ekstranety), muszą być dostępne cyfrowo i posiadać własne deklaracje dostępności.

Od kiedy obowiązują przepisy?

Strony internetowe podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo od 23 września 2020r.

Aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo od 23 czerwca 2021r.

Kto musi spełniać przepisy dotyczące dostępności cyfrowej?

Ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych dotyczy podmiotów publicznych. Są to:

 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
 • osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które wymienione w dwóch wcześniejszych punktach podmioty:
  • finansują ze środków publicznych w ponad 50%, lub
  • posiadają przez ponad połowę udziałów albo akcji, lub
  • nadzorują organ zarządzający, lub
  • mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
 • związki tych podmiotów,
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Podmioty te muszą przestrzegać ustawy o ile posiadają stronę internetową lub aplikację mobilną.

Dostawcy usług medialnych, opisani w ustawie o radiofonii i telewizji, są zwolnieni z obowiązków opisanych w ustawie.

Czym jest „alternatywny dostęp” i kiedy może być stosowany?

Jeśli podmiot publiczny nie może zapewnić dostępności cyfrowej jakiegoś elementu swojej strony internetowej lub aplikacji mobilnej musi udostępnić go w inny sposób. Ten „inny sposób” to właśnie dostęp alternatywny.

W ustawie znajdziesz kilka takich alternatywnych sposobów. Dotyczą one głównie innych form kontaktu, które umożliwiają przekazanie informacji użytkownikowi, w sposób dla niego dostępny. Są to:

 • możliwość kontaktu telefonicznego, listownego lub mailowego,
 • możliwość kontaktu ze wsparciem tłumacza języka migowego (osobiście lub online),
 • możliwość kontaktu ze wsparciem tłumacza-przewodnika.

Możesz także udostępnić informacje w dostępnym dokumencie tekstowym lub wskazać inną stronę w Internecie, na której te same informacje są podane w formie w pełni dostępnej cyfrowo (np. w BIPie). 

Czym są „nadmierne koszty” dostępności cyfrowej i jakich sytuacji dotyczą?

Czasami wdrożenie wymagań dostępności cyfrowej może pochłonąć większą część budżetu podmiotu publicznego. W takiej sytuacji podmiot może nie wdrażać tej dostęoności powołując się na „nadmierne koszty”.

Jesli chcesz skorzystać z tej opcji, musisz wcześniej zrobić dokładną analizę sytuacji. Sprawdź czy faktycznie koszty przewyższą zyski jakie mogłaby przynieść osobom z niepełnosprawnościami pełna dostępność cyfrowa danej strony lub aplikacji.

W analizie weź pod uwagę m.in.:

 • w jakim stopniu elementy, które chcesz wyłączyć, mogą dotyczyć osób z niepełnosprawnościami,
 • jak ich dostosowanie wpłynęłoby na osoby z niepełnosprawnościami,
 • ile kosztowałoby dostosowanie cyfrowe tych elementów i jak wpłynęłoby to na Twoją instytucję,
 • ile jest takich elementów, jak często są publikowane i ile osób z nich korzysta.

Wyniki tej analizy umieść w deklaracji dostępności, np. linkując do raportu.

Analiza zawsze musi odnosić się do Twojej aktualnej sytuacji. Może się okazać, że w pewnym momencie ta sytuacja się zmieni na tyle, że powołanie się na nadmierne koszty nie będzie już uzasadnione.

Brak wiedzy o dostępności i brak czasu na jej wdrożenie, nie są wystarczającymi powodami do powołania się na „nadmierne koszty”. 

Nadmierne koszty nie są także usprawiedliwieniem do całkowitego braku dostępności strony internetowej czy aplikacji mobilnej.

Które elementy stron internetowych i aplikacji mobilnych muszą być bezwzględnie dostępne cyfrowo?

Nawet jeśli powołasz się na nadmierne koszty musisz zapewnić dostępność cyfrową kilku elementów :

 • Biuletynu Informacji Publicznej Twojej instytucji,
 • danych teleadresowych Twojej instytucji i linku do Biuletynu Informacji Publicznej,
 • narzędzi służących do kontaktu np. formularza kontaktowego,
 • nawigacji,
 • deklaracji dostępności,
 • informacji dotyczących sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa publicznego,
 • dokumentów urzędowych, wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych

Które elementy stron internetowych i aplikacji mobilnych nie muszą być dostępne cyfrowo?

Część elementów stron i aplikacji nie musi być dostępna cyfrowo. Są to:

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne i arkusze kalkulacyjne opublikowane przed 23 września 2018 r. - chyba że są niezbędne do realizowania bieżących zadań Twojej instytucji czy korzystania z jej usług,
 • mapy – ale musisz zapewnić alternatywny dostęp do prezentowanych na nich danych,
 • część dzieł sztuki, muzealiów, zbiorów archiwów narodowych i bibliotecznych,
 • materiały z intranetu i ekstranetu opublikowane przed 23 wrześnie 2019 r. i od tego czasu nieaktualizowane,
 • treści od innych podmiotów, które nie zostały przez Twój podmiot lub dla niego wykonane lub nabyte, albo do których modyfikacji Twój podmiot nie jest uprawniony,
 • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań.

Elementy te nie są wymagane w ustawie, ale rozważ czy nie warto także ich zapewni w formie dostępnej cyfrowo. Użytkownicy mogą bowiem zgłosić się do Ciebie z żądaniem udostępnienia dowolnych elementów i treści z Twojego serwisu lub aplikacji, także tych traktowanych jako nieobowiązkowe do udostępniania cyfrowego. W takiej sytuacji masz maksymalnie 7 dni na uzupełnienie ich dostępności cyfrowej i przekazanie do użytkownika.

Jak publikować treści na innych stronach internetowych i w innych aplikacjach mobilnych?

Coraz częściej do komunikacji z użytkownikami podmioty publiczne wykorzystują np. portale społecznościowe czy rekrutacyjne.

Wprawdzie nie masz wpływu na dostępność cyfrową tych portali, ale treści, które w nich zamieszczasz muszą być dostępne cyfrowo. Przykładowo, dodając filmy na portalu Youtube pamiętaj o napisach dla osób niesłyszących, w zdjęciach publikowanych na Facebooku czy Linkedinie dodaj opisy alternatywne itp.

Jeżeli nie spełnisz tego warunku to te samo informacje musisz opublikować jeszcze raz, ale już w formie dostępnej cyfrowo. Musisz to zrobić nawet jeśli nie wynikało to nie z Twojej winy, ale np. ograniczeń danego portalu społecznościowego. Takie w pełni dostępne cyfrowo treści umieść na swojej stronie internetowej lub w BIPie.

Jak i kto monitoruje oraz egzekwuje przepisy dotyczące dostępności cyfrowej?

Monitorowanie

Minister Cyfryzacji odpowiada za monitorowanie na ile przepisy dotyczące dostępności cyfrowej są przestrzegane przez podmioty publiczne. Szczegółową metodologię tego monitoringu przygotowała Komisja Europejska.

Raz w roku wykonujemy audyt wybranych serwisów internetowych (od 2020r.) i aplikacji mobilnych (od 2021r.) podmiotów publicznych.

Badane serwisy i aplikacje będą pochodzić z wykazu serwisów internetowych i wykazu aplikacji mobilnych prowadzonych przez instytucje publiczne. Jeżeli w wykazie nie ma strony lub aplikacji Twojego podmiotu lub dane są błędne, napisz do nas o tym na dostepnosc.cyfrowa@mc.gov.pl

Także raz w roku zwrócimy się do każdego podmiotu publicznego o przesłanie informacji o liczbie i sposobie załatwienia skarg dotyczących dostępności cyfrowej.

Egzekwowanie

Na podmiot publiczny, który będzie w sposób nieuzasadniony i uporczywie łamie zasady dostępności cyfrowej, Minister Cyfryzacji może nałożyć kary pieniężne.

Uzasadnieniem do nałożenia kar jest:

 • brak poprawy dostępności cyfrowej serwisu lub aplikacji widocznej w kolejnych monitoringach rocznych (3 w przypadku serwisu lub aplikacji, 2 w przypadku deklaracji dostępności),
 • wzrost liczby uzasadnionych skarg dotyczących niedostępności serwisu lub aplikacji,

Wysokość kar zależy od tego, czego dotyczy łamanie zasad dostępności cyfrowej:

 • do 10 000 zł – gdy problemy dotyczą serwisu internetowego lub aplikacji,
 • do 5 000 zł – gdy problem dotyczy BIPu, elementów, które bezwzględnie muszą być dostępne lub deklaracji dostępności,

Jak reagować na skargi dotyczące braku dostępności cyfrowej?

Każdy użytkownik może zgłosić skargę dotyczącą braku dostępności cyfrowej w serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego.

Na każde takie zgłoszenie musisz zareagować niezwłocznie, w ciągu maksymalnie 7 dni.

W tym czasie musisz zapewnić dostępność cyfrową wskazanych w zgłoszeniu elementów lub alternatywny dostęp do informacji czy funkcji związanych z tymi elementami. Jeżeli nie jesteś w stanie zrobić tego w ciągu 7 dni, to poinformuj o tym osobę, która złożyła skargę. Wyjaśnij z czego wynika opóźnienie w realizacji i określ ile czasu potrzebujesz na udostępnienie danej informacji lub elementu (masz na to maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia skargi).

Możesz odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej elementu opisanego w skardze, jeśli pojawia się ryzyko naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych w taki sposób informacji. W takiej sytuacji niezwłocznie powiadom o tym osobę, która złożyła skargę. Poinformuj ją jakie są przyczyny takiej decyzji i wskaż jej alternatywny sposób dostępu do tych informacji lub tego elementu.

Jak samodzielnie zbadać dostępność cyfrową strony internetowej?

Możesz samodzielnie badać dostępność cyfrową strony internetowej. Na poziomie podstawowym badania potrzebujesz jedynie umiejętności korzystania z Internetu i wiedzy na co zwrócić uwagę. Tę wiedzę zebraliśmy w Liście kontrolnej. Podpowiada ona co i jak sprawdzić, aby ocenić stan dostępności cyfrowej strony internetowej. Wskazaliśmy w niej także jakie umiejętności musi mieć osoba wykonująca badania na 3 poziomach szczegółowości badania.

Co pozwala zbadać lista kontrolna?

Lista kontrola jest narzędziem do samodzielnego badania strony internetowej pod kątem jej dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Przy jej pomocy możesz ocenić czy strona internetowa jest zgodna ze standardami WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) i z  ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kiedy korzystać z listy kontrolnej?

Nie zawsze możesz zlecić badania dostępności cyfrowej ekspertowi (audytorowi dostępności), a informacji z takiego badania potrzebujesz np. do  opracowania deklaracji dostępności. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest samodzielne badanie w oparciu o przygotowaną przez nas Listę kontrolną.

Pamiętaj jednak, że w ewentualnych sytuacjach spornych tylko opinia eksperta ds. dostępności będzie uznana za wiążącą.

Listę kontrolną przygotowaliśmy jako pomoc dla podmiotów publicznych, które mają prawny obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych, wynikający ze wspomnianej ustawy. Możesz z niej jednak skorzystać także przy badaniu strony niebędącej własnością podmiotu publicznego.

Pytania i poziomy badania w liście kontrolnej

Lista kontrolna jest zbiorem pytań, które pozwalają wykryć zdecydowaną większość problemów dostępnościowych na stronie internetowej. Przy każdym z pytań opisaliśmy co musisz zrobić, żeby udzielić na dane pytanie odpowiedzi.

Pytania z listy kontrolnej podzieliliśmy na 3 poziomy. Dostosowaliśmy je do wiedzy i umiejętności osoby wykonującej badanie:

 1. poziom podstawowy – do jego wykonania wystarczy Ci podstawowa umiejętność korzystania ze stron internetowych,
 2. poziom średni – do jego wykonania potrzebujesz wiedzy o tworzeniu stron internetowych i podstawowej umiejętności korzystania z programów do testowania dostępności, w tym czytników ekranu,
 3. poziom zaawansowany – do jego wykonania potrzebujesz dogłębnej wiedzy technicznej, w tym znajomości języków skryptowych oraz umiejętności posługiwania się różnymi technologiami asystującymi.

Nie zawsze musisz odpowiadać na wszystkie pytania z listy kontrolnej. Przykładowo, do oceny, że strona nie jest zgodna z WCAG 2.1 i ustawą wystarczy, że znajdziesz błąd na poziomie podstawowym. Jednak dopiero odpowiedzenie na pytania z wszystkich poziomów pozwala w pełni ocenić dostępność cyfrową badanej strony internetowej.

Materiały: Lista kontrolna do badania dostępności cyfrowej strony internetowej - wersja 2.2

Źródło: gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Większa dostępność cyfrowa stron i aplikacji podmiotów publicznych

Większa dostępność cyfrowa stron i aplikacji podmiotów publicznych

Nowe przepisy wdrażają dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. Dyrektywa ta prowadzi do zwiększenia dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego w oparciu o wspólne wymogi dostępności. Co przewiduje ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (...)

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

„Dostępność plus” Uchwała rządu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu Dostępność plus, przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju.  - "Oznacza to, że program Dostępność Plus stał się oficjalnie programem rządowym. Jego koordynatorem jesteśmy my – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ale wdrażanie to już (...)

Instytucje publiczne dostępne dla wszystkich

Instytucje publiczne dostępne dla wszystkich

Ustawa zwiększająca dostępność ma na celu nałożenie na podmioty publiczne obowiązku zapewnia dostępności infrastrukturalnej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Poprzez konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, specjalne oznakowanie i wyposażenie wnętrz, czy instalacje urządzeń ułatwiających poruszanie się i dostęp do informacji (...)

Projekt ustawy o dostępności w konsultacjach

Projekt ustawy o dostępności w konsultacjach

95% audycji w TV z napisami i audiodeskrypcją, możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy przez osobę niepełnosprawną w dostosowanym do jej potrzeb samochodzie, grzywny za brak dostępności – to tylko część z rozwiązań, które znalazły się w projekcie ustawy o dostępności, przedstawionym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Po co nam ustawa o dostępności? Projekt (...)

Dostępność cyfrowa administracji

Dostępność cyfrowa administracji

Najpóźniej w 2020 r. strony internetowe i serwisy administracji rządowej i samorządowej mają osiągnąć tzw. pełną dostępność. Dziś połowa witryn internetowych administracji publicznej jest niedostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. Co przewiduje projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów (...)

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Mamy polski KPO Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Komisja Europejska zaakceptowała nasz KPO. Wynegocjowaliśmy w Brukseli ponad 158,5 mld zł. - "Środki z Krajowego Planu Odbudowy (...)

Jak leci w sieci?

Jak leci w sieci?

Już ponad 115 linii lotniczych na tyle poprawiło swoje strony internetowe, by sprzedając bilety nie wprowadzać w błąd konsumentów. Komisja Europejska od 18. miesięcy stara się zwalczać nieuczciwe reklamy i praktyki stosowane przez przewoźników. W tym czasie sprawdziła strony internetowe 137 linii lotniczych, a teraz publikuje w tej sprawie raport. Dochodzenie w sprawie linii (...)

Transakcje nieautoryzowane

Transakcje nieautoryzowane

Co zrobić, gdy z rachunku skradziono pieniądze? Jak nie wpaść w pułapki oszustów? Jakie są obowiązki dostawców płatności, np. banków w przypadku kradzieży środków? Prezes UOKiK wspólnie z Rzecznikiem Finansowym przygotowali odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie transakcji nieautoryzowanych. Sprawdź, jak nie dać się zmanipulować (...)

Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Jeżeli podmiot publiczny (na przykład: urząd, publiczna biblioteka, szkoła, szpital) po złożeniu przez ciebie wniosku o zapewnienie dostępności nadal ci jej nie zapewnił, to możesz złożyć skargę. Jak to zrobić? Na czym to polega? W skardze powiadamiasz Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), że podmiot (...)

Inwestycje publiczno-prywatne bardziej wydajne

Inwestycje publiczno-prywatne bardziej wydajne

Znowelizowana ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza tzw. test PPP - minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię nt. realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł. Nowe przepisy wynikają bezpośrednio ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i mają (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów  Pojawiły się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r., które dotyczą kwestii rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) transakcji realizowanych w ramach umów o (...)

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Potrzebujesz załatwić swoją sprawę, ale podmiot publiczny (na przykład: urząd, publiczna biblioteka, szkoła, szpital), w którym chcesz to zrobić, nie jest dla ciebie dostępny architektonicznie (na przykład nie ma podjazdu) lub informacyjno-komunikacyjnie (na przykład nie ma tłumacza języka migowego)? Sprawdź, jak złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej (...)

Nie będzie transmisji z lokali wyborczych i inne zmiany w prawie wyborczym

Nie będzie transmisji z lokali wyborczych i inne zmiany w prawie wyborczym

Zmiany w Kodeksie wyborczym Nowelizacja prawa wyborczego ma na celu realizację postulatów zgłaszanych przez Państwową Komisję Wyborczą w zakresie m.in.: skrócenia procedury sądowoadministracyjnej w sprawach skarg na uchwały PKW dotyczące podziału na okręgi wyborcze, nowelizacji przepisów w zakresie transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych, (...)

Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Nie tylko niepełnosprawny odliczy w PIT wydatki na leki, opiekę pielęgniarki czy turnusy rehabilitacyjne. Skorzysta z tego również ten, kto utrzymuje jedną lub kilka z wymienionych w przepisach osób. Chodzi o niepełnosprawnego małżonka, rodzeństwo, rodziców, teściów, dzieci (własne, przysposobione czy przyjęte na wychowanie), pasierbów, ojczyma, macochę, (...)

Pracownik dyskryminowany ze względu na niepełnosprawne dziecko...

Pracownik dyskryminowany ze względu na niepełnosprawne dziecko...

 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości S. Coleman pracowała w kancelarii adwokackiej w Londynie od stycznia 2001 r. w charakterze asystentki prawnej. W 2002 r. urodziła niepełnosprawne dziecko, którego stan wymaga specjalistycznej i szczególnej opieki. Opiekę tę zapewnia dziecku zasadniczo ona sama. W dniu 4 marca 2005 r. S. Coleman z własnej woli odeszła z pracy, co spowodowało (...)

Ulga rehabilitacyjna - komu przysługuje? PIT 2013

Ulga rehabilitacyjna - komu przysługuje? PIT 2013

Takie przywileje ustawodawca przewidział dla niepełnosprawnych oraz osób, które się nimi opiekują. Chodzi o ulgę rehabilitacyjną. W jej zakresie znajduje się odliczenie za używanie samochodu osobowego. Skorzysta z tego niepełnosprawny, który jest właścicielem (współwłaścicielem) auta i jest zaliczony do I lub II grupy inwalidztwa. Jeśli jesteś opiekunem takiej (...)

PIT 2013: ulga rehabilitacyjna również dla pełnosprawnych

PIT 2013: ulga rehabilitacyjna również dla pełnosprawnych

Nie tylko niepełnosprawni mają prawo do odliczenia w PIT wydatków na leki, opiekę pielęgniarki lub turnusy rehabilitacyjne. Jest to możliwe również dla osoby całkowicie pełnosprawnej, która utrzymuje jedną lub kilka osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o niepełnosprawnego małżonka, (...)

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Przejrzyste platformy internetowe Większa przejrzystość użytkowania, efektywniejsze rozstrzyganie sporów, obserwatorium monitorujące wpływ nowych przepisów na rynek cyfrowy – KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniające małym przedsiębiorstwom bezpieczny dostęp do sieci. - "Chcemy uniknąć rozdrobnienia jednolitego rynku cyfrowego (...)

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

11 lipca br. Minister Finansów wydał objaśnienia objaśnienia podatkowe dotyczące zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line. w niniejszej poradzie przedstawiono najważniejsze ich tezy. Objaśnienia te mają za zadanie przedstawienie kwestii dotyczących możliwości dokonywania przez podatników odliczeń (zwrotów) kwoty (...)

Hazard mniej szkodliwy. KE zmieni prawo w tym zakresie?

Hazard mniej szkodliwy. KE zmieni prawo w tym zakresie?

Informacje o zagrożeniach wynikających z hazardu, uniemożliwienie dostępu osób nieletnich do stron internetowych z grami hazardowymi, proces rejestracji przed przystąpieniem do gry on-line – to główne zasady, jakie Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim w sprawie internetowych usług hazardowych. Celem działań jest ochrona zdrowia graczy i minimalizowanie szkód gospodarczych (...)

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - dobrowolne Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Urządzenia te umożliwiają przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS. System ten będzie odbierał i gromadził (...)

Ruszył węzeł krajowy identyfikacji elektronicznej

Ruszył węzeł krajowy identyfikacji elektronicznej

Jeden login, który pozwoli na dostęp do usług online udostępnianych w publicznych platformach usług. Rozpoczęła się jego budowa. Co przewiduje ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw? Celem ustawy, jak wskazano w uzasadnieniu, jest podniesienie poziomu dostępności usług elektronicznych (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy. Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Towar powszechnie dostępny w aukcji elektronicznej

Towar powszechnie dostępny w aukcji elektronicznej

W ustawie o zamówieniach publicznych, w rozdziale o aukcjach elektronicznych jest mowa o tym, że przedmiotem aukcji mogą być tylko dostawy towarów powszechnie dostępnych o ustalanych standardach. (...)

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Zarząd SM przeprowadził przetarg na roboty termomodernizacyjne (wg mojego szacunku warte kilka milionów, rokrocznie SM stara się o zwrot tzw. premii termomodernizacyjnych). W przetargu nie było żadnej (...)

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Mama poprosiła mnie o rozebranie starego drewnianego ogrodzenia i wykonania nowego. Nowe ogrodzenie wykonałem z słupków metalowych, murków i siatki ogrodzeniowej. Sąsiadka podała mamę do nadzoru (...)

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Firma X wykonywała dla Firmy Y przedmiot umowy. Było to kilka lat temu. Teraz zaistniała potrzeba wykonania drugiego - takiego samego przedmiotu umowy. Wiadomo jest, że Firma X wykona to najlepiej (...)

Uzyskanie odpisu uzasadnienia wyroku Sądu

Uzyskanie odpisu uzasadnienia wyroku Sądu

Chciałbym się dowiedzieć czy teksty uzasadnień wyroków sądów cywilnych są dostępne dla osób postronnych i jaka jest procedura uzyskania kopii takiego dokumentu? Jedną z podstawowych zasad procesu (...)

Wynagrodzenie w umowie o dzieło

Wynagrodzenie w umowie o dzieło

Spółka wykonuje strony internetowe, zatrudniając podwykonawców na umowę o dzieło. Czy możliwe jest uzależnienie wynagrodzenia za wykonanie dzieła od liczby przepracowanych godzin? Tj. czy zgodne (...)

Plagiat na stronie internetowej

Plagiat na stronie internetowej

Firma konkurencyjna wykorzystuje napisane przez nas teksty na własnych stronach internetowych oraz aukcjach Allegro. Na jednej z naszych podstron napisane zostało, iż kopiowanie tekstów jest niedozwolone. (...)

Legalność oprogramowania komputerowego

Legalność oprogramowania komputerowego

Posiadam legalny (rachunek, płyta, naklejka) program Windows 2000. Co jakiś czas ukazują się poprawki i pisma komputerowe oraz strony internetowe (m.in. PCLab.pl) szczegółowo opisują proces tworzenia (...)

Portal internetowy jako czasopismo

Portal internetowy jako czasopismo

Czy portal internetowy może mieć status czasopisma? Jeżeli tak, to jak go uzyskać? Naszym zdaniem nie - portal internetowy nie jest czasopismem w rozumieniu przepisów Prawa prasowego. Zgodnie z artykułem (...)

Towar na wyłączność

Towar na wyłączność

Chciałbym sprzedawać pewien przedmiot na moim sklepie internetowym, zaznaczam, że towar będzie wysyłany z Anglii. Firmę będę miał zarejestrowaną w Anglii, natomiast będę posiadał tylko konto (...)

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Od moich dziadków dostałem w spadku dom. Zamierzałem go sprzedać, jednakże rok temu wybudowano przed nim farmę wiatrakową. Od tego czasu nie mogę znaleźć nabywcy, wszyscy rezygnują. Powód: (...)

Osoba uprawniona do otrzymania wypisu z Ewidencji gruntów i budynków

Osoba uprawniona do otrzymania wypisu z Ewidencji gruntów i budynków

Kto może uzyskać wypis z Ewidencji gruntów i budynków?  Starosta wydaje wypis z operatu ewidencyjnego zawierający dane osobowe, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 pgk, na żądanie:  (...)

Wypowiedzenie umowy najmu w związku z remontem

Wypowiedzenie umowy najmu w związku z remontem

Umowy najmu zostały wypowiedziane zarówno z powodu konieczności przeprowadzenia remontu, jak i z powodu zalegania z czynszem - w stosunku do tych lokatorów którzy nie płacili. Remont budynku jeszcze (...)

Dom opieki dla osób starszych

Dom opieki dla osób starszych

Poszukuję terenu pod budowę domu opieki dla osób starszych i przed zakupem działki zamierzam występować o wydanie wuzetki (na obszarze nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego). Oczywiście (...)

Zawarcie umowy z kierownikiem samodzielnego ZOZ

Zawarcie umowy z kierownikiem samodzielnego ZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, wyposażony we własną osobowość prawną, organem założycielskim dla tego zakładu jest jednostka (...)

Godziny nadliczbowe pracownika niepełnosprawnego

Godziny nadliczbowe pracownika niepełnosprawnego

Pracownik niepełnosprawny z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na swój wniosek otrzymał zgodę lekarza medycyny pracy na pracę w wymiarze 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. (...)

Niepełnosprawny rozwodnik a podział majątku wspólnego

Niepełnosprawny rozwodnik a podział majątku wspólnego

Jestem osobą niepełnosprawną, właśnie się rozwiodłem. Ma nastąpić sądowy podział majątku wspólnego. W jego skład wchodzą m.in. dom jednorodzinny oraz mieszkanie. Chciałbym, aby mieszkanie (...)

Przerwa w pracy niepełnosprawnych

Przerwa w pracy niepełnosprawnych

Ile wynosi przerwa pracownika niepełnosprawnego po nowelizacji ustawy 15 minut czy 30 (łącznie z przerwą na podstawie K.p.). Od 1 lutego 2003r. osobie niepełnosprawnej przysługuje dodatkowo 15 minutowa (...)

Okulary dla pracownika niepełnosprawnego

Okulary dla pracownika niepełnosprawnego

Pracownik który jest zatrudniony na umowę na czas określony na trzy miesiące zakupił okulary, ponieważ pracuje przy komputerze. Czy po ukończeniu umowy były pracownik powinien zwrócić pracodawcy (...)

Alimenty dla dziecka specjalnej troski

Alimenty dla dziecka specjalnej troski

Dziecko specjalnej troski 26 lat ubezwłasnowolnione przez matkę otrzymuje rentę dożywotnią powyżej 400 zł. Matka otrzymuje emeryturę na córkę. Dziecko ma przyznane alimenty od ojca w wysokości (...)

Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

Organ prowadzący egzekucję (komornik sądowy) ma prawo zasięgać informacji w różnych instytucjach administracyjnych w sprawie danych dłużnika (np. meldunkowych) wobec którego toczy (...)

Hazard online

Hazard online

Jak wiadomo w Polsce hazard w Internecie jest zabroniony. Jeżeli wygram 20.000 zł w kasynie i będę chciał za tą wygraną kupić np. auto, a jestem bezrobotny oczywistą sprawą jest że Urząd Skarbowy (...)

Podatek od kupna/sprzedaży kont premium

Podatek od kupna/sprzedaży kont premium

Chcę założyć działalność gospodarczą, polegającą na zakupie w Niemczech kont premium do gier online i odsprzedaży ich w Polsce. Konta premium działają na podobnej zasadzie co doładowania (...)

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Problem z towarem zakupionym w USA.

Problem z towarem zakupionym w USA.

Zakupiłem sprzęt elektroniczny o wartości 2000$ w jednym z amerykańskich sklepów. Towar miał być wysłany kurierem. Przesyłka nie została wysłana, więc skontaktowałem się ze sklepem. Tam powiedziano (...)

Opłata za wydanie billingu

Opłata za wydanie billingu

Potrzebny jest mi wykaz moich połączeń telefonicznych wychodzących z jednego dnia 2 miesiące temu. Billing nie jest już dostępny online, a operator poinformował mnie, że mogę zamówić go pocztą (...)

FORUM PRAWNE

Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine

Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine Artykuł poniżej jest automatycznym tłumaczeniem z angielskiego (...)

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam "Zauważamy, że diagnozujemy zmiany u coraz większego odsetka kobiet, (...)

Oferta pracy: Specjalista ds. prawnych/ Prawnik

Oferta pracy: Specjalista ds. prawnych/ Prawnik INTERIMAX jest nowoczesną agencją rekrutacyjną, realizującą projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jeżeli poszukujesz nowych wyzwań (...)

przedawnienie zobowiązań wynikających z umowy

przedawnienie zobowiązań wynikających z umowy ,Witam, W grudniu 2006r. moja siostra otrzymała dotację z PUP na rozpoczęcie DG. Firmę prowadziła ponad dwa lata,później zjadł ją duży ZUS. Wyjechała (...)

Sąd odmawia mi protokołów z rozprawy jawnej jako informacji publicznej

Sąd odmawia mi protokołów z rozprawy jawnej jako informacji publicznej Witam wszystkich forumowiczów. Byłem wezwany na sprawę wykroczeniową w charakterze świadka. Chciałem się dowiedzieć w (...)

Strony Internetowe na umowe o dzieło?

Strony Internetowe na umowe o dzieło? Chciałbym zapytać o jedną rzecz. Mianowicie, czy mogę robić strony internetowe, na umowę o dzieło, nie zakładając żadnej działalności i odprowadzając (...)

Rozliczanie z usług informatycznych

Rozliczanie z usług informatycznych Witam Z góry przepraszam, za mój poziom wiedzy w temacie. Piszę tutaj, bo wiem że to porządne forum i z pewnością rozwieje moje wątpliwości. Podstawowe informacje Jestem (...)

Dwie strony internetowe o tematyce prawniczej- z ruchem i potencjałem

Dwie strony internetowe o tematyce prawniczej- z ruchem i potencjałem Witam Na sprzedaż mam dwie strony internetowe o tematyce prawniczej, które zainteresować mogą właścicieli kancelarii prawnych (...)

Zleciłem wykonanie strony internetowe,jak odzyskać zaliczkę?

Zleciłem wykonanie strony internetowe,jak odzyskać zaliczkę? Jestem tutaj nowy, więc część wszystkim! Około 3 miesięcy temu szukałem w internecie wykonawcy strony internetowej. Zamieściłem (...)

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

Prowadzę działalność gospodarczą. Podpisałem umowę na wykonanie robót w ubiegłym roku na 200tyś

Prowadzę działalność gospodarczą. Podpisałem umowę na wykonanie robót w ubiegłym roku na 200tyś Prowadzę działalność gospodarczą. Podpisałem umowę na wykonanie robót w ubiegłym roku (...)

czy nauczyciel niepełnosprawny może mieć godziny nadliczbowe?

czy nauczyciel niepełnosprawny może mieć godziny nadliczbowe? czy nauczyciel niepełnosprawny może mieć godziny nadliczbowe? Witam! Proszę o odpowiedź na pytanie: \"Czy niepełnosprawny nauczyciel (...)

Ulga rehabilitacyjna - warunki jakie trzeba spełnić !!!

Ulga rehabilitacyjna - warunki jakie trzeba spełnić !!! Będzie to możliwe, gdy niepełnosprawny posiada: 1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (...)

niepełnosprawny spadkobierca

niepełnosprawny spadkobierca Jest nas sześcioro spadkobierców ( wnuku po zmarłej babci). Jeden ze spadkobierców jest osoba niepełnosprawną. Po wylewie nie mówi , nie jest wstanie pisać , przebywa (...)

jakie choroby kwalifikuja sie na stopień niepełnosprawny?

jakie choroby kwalifikuja sie na stopień niepełnosprawny? jakie choroby kwalifikuja sie na stopień niepełnosprawny?

POMOCY!!! Nielegalnie wzięte pożyczki na osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności

POMOCY!!! Nielegalnie wzięte pożyczki na osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności Witam. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Dotyczy ona osoby na którą wzięte były pożyczki jak i telefony, za które (...)

Dobry SIP

Dobry SIP Szukam dobrego serwisu. One non stop coś w sobie zmieniają. Orentujecie się, który warto teraz wykupić? To zależy od tego czego szukasz. W sumie każdy system ma jakieś wady i poważne (...)

Prawo patentowe

Prawo patentowe Witam, jestem studentem 3 roku Administracji. Właśnie piszę pracę licencjacką na temat Patentów i ochrony własności intelektualnych w Polsce, jeśli ktoś zna jakieś adresy internetowe (...)

hometoto jeboltoto gitartoto elitetoto eurototo yoktoto ktvtoto link alternatif kumpulan nama nama daftar agen situs judi togel casino poker bola 88 toto game slot online terbaru terpercaya anti rungk

hometoto jeboltoto gitartoto elitetoto eurototo yoktoto ktvtoto link alternatif kumpulan nama nama daftar agen situs judi togel casino poker bola 88 toto game slot online terbaru terpercaya anti rungk (...)

WatAp+13149048358 where to buy a registered Canadian driver's license, legitdocs882@gmail.com where to renew my expired passport online, Whats/App+13149048358 How to buy a diplomatic passport online

WatAp+13149048358 where to buy a registered Canadian driver's license, legitdocs882@gmail.com where to renew my expired passport online, Whats/App+13149048358 How to buy a diplomatic passport online Whats/App+13149048358 (...)

Porady prawne