Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

16 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. akt SK 26/16) w sprawie skargi konstytucyjnej K. L. dotyczącej wyłączenia możliwości zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 106a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny jest zgodny z:

a) art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b) art. 30 oraz art. 40 zdanie pierwsze Konstytucji,
c) art. 41 ust. 1, art. 47 i art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Ponadto Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne do wyroku zgłosił sędzia TK Andrzej Zielonacki.

Porady prawne

Brzmienie zaskarżonego przepisu

Kwestionowany art. 106a kodeksu karnego ma następujące brzmienie: 

„Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15”.

Ocena zgodności art. 106a kodeksu karnego z art. 2 Konstytucji

W ślad za wyrokiem TK z 8 kwietnia 2014 r. (sygn. SK 22/11) skład orzekający w sprawie SK 26/16 uznał, że wywodzona z art. 2 Konstytucji zasada poprawnej legislacji w aspekcie pewności prawa i ochrony zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa – jako niewyrażona wprost w przepisach rozdziału II ustawy zasadniczej – może stanowić „samodzielny” wzorzec kontroli w sprawach inicjowanych skargą konstytucyjną.

Trybunał stwierdził, że redakcja art. 106a kodeksu karnego umożliwia jednoznaczne określenie zakresu normatywnego (treści) tego przepisu, gdyż:

  • po pierwsze – statuuje on jasno, że nie podlegają zatarciu przestępstwa seksualne przeciwko małoletnim poniżej piętnastego roku życia, odnośnie do których ich sprawcom wymierzono karę bez warunkowego zawieszenia;
  • po drugie – strona przedmiotowa i podmiotowa tego przepisu nie budzi żadnych wątpliwości przy interpretacji tekstu;
  • po trzecie – nie można tu mówić o naruszeniu zasady lex severior retro non agit, albowiem art. 106a został dodany do kodeksu karnego 26 września 2005 r., a z racji braku przepisów intertemporalnych – zgodnie z art. 1 § 1 kodeksu karnego – zaskarżony przepis zastosowanie miał do wyroków zapadłych po 25 września 2005 r.; odnośnie do skazań po tej dacie wiadomo było, że wyrok za przestępstwo o podłożu seksualnym nie ulegnie zatarciu.

W związku z powyższym Trybunał stwierdził, że art. 106a k.k. jest zgodny z art. 2 Konstytucji.

Ocena zgodności art. 106a kodeksu karnego z art. 30 oraz art. 40 zdanie pierwsze Konstytucji

Trybunał zwrócił uwagę, że przyjętym przez ustawodawcę w art. 106a kodeksu karnego celem jest ochrona określonej wartości w postaci dobra dziecka (małoletniego) przez prawo do informacji o osobach, które zostały skazane za przestępstwa wobec małoletnich na tle seksualnym. Dobro dziecka stanowi zaś swoistą konstytucyjną klauzulę generalną, której rekonstrukcja powinna się odbywać poprzez odwołanie do aksjologii konstytucyjnej i ogólnych założeń systemowych. Nakaz ochrony dobra dziecka stanowi podstawową, nadrzędną zasadę polskiego systemu prawnego; pojęcie „praw dziecka” w przepisach Konstytucji należy rozumieć jako nakaz zapewnienia ochrony interesów małoletniego, który w praktyce sam może jej dochodzić w bardzo ograniczonym zakresie. Dobro dziecka jest tą wartością, która determinuje kształt innych rozwiązań instytucjonalnych (nie tylko na gruncie prawa rodzinnego); jest ono również eksponowane jako wartość szczególna w przepisach ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską: Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z 1989 r. oraz Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych z 2007 r.

W tym kontekście Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasady godności ludzkiej (art. 30 Konstytucji) oraz humanitarnego traktowania (art. 40 zdanie pierwsze Konstytucji) są podstawowymi prawami państwa demokratycznego, jednakże nie mogą stanowić sui generis środka do uchylenia się przez jednostkę od – szeroko ujmowanej – sankcji za popełnienie przestępstwa, zwłaszcza gdy dobrem chronionym jest małoletni. Ponadto status osoby karanej nie wynika z wyłączenia zatarcia skazania, lecz z faktu, że wobec jednostki wydano wyrok uznający jej winę odnośnie do określonego czynu przeciwko wolności seksualnej i obyczajności małoletniego i w związku z tym wymierzono przepisaną prawem sankcję.

W związku z powyższym Trybunał stwierdził, że art. 106a k.k. jest zgodny z art. 30 oraz art. 40 zdanie pierwsze Konstytucji.

Ocena zgodności art. 106a kodeksu karnego z art. 41 ust. 1, art. 47 i art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji

Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie w przepisanym trybie danych o skazaniu za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności małoletniego w rejestrze ogranicza prawo do prywatności skazanego i jego autonomii informacyjnej. Twierdzenie to nie wymaga szerszego uzasadnienia. Wystarczy wskazać, że podmioty, w których skazany chciałby znaleźć zatrudnienie, mogą uzyskać w każdym czasie informację o figurowaniu przez niego w rejestrze skazanych Krajowego Rejestru Karnego.

Wobec powyższego, kontrola konstytucyjności art. 106a kodeksu karnego wymagała zbadania, czy ograniczenie praw skazanych wynikające z tego przepisu mieści się w granicach wyznaczonych przez art. 31 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 1, art. 47 i art. 65 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał uznał, że wyłączenie przez ustawodawcę zatarcia skazania w przypadku opisanym w art. 106a kodeksu karnego znajduje swoje umocowanie w konstytucyjnej zasadzie dobra dziecka (małoletniego) i służyć ma przede wszystkim uniemożliwieniu osobom, które dopuściły się przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności w stosunku do dzieci (szczególnie narażonym na skrzywdzenie), zatrudnienia w miejscach związanych z wychowywaniem lub przebywaniem dzieci.

W świetle regulacji zawartych w rozdziałach 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym art. 106a kodeksu karnego spełnia wymóg przydatności. Nie ulega też wątpliwości, że badany przepis ma na celu maksymalnie skuteczne izolowanie – po odbyciu orzeczonej kary pozbawienia wolności – sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec nieletnich; służy więc bezpośrednio ochronie zdrowia i życia tych ostatnich. W związku z funkcjonowaniem w prawie polskim od 1 stycznia 1970 r. generalnej zasady zatarcia skazania z mocy prawa, a nie – jak miało to miejsce do 31 grudnia 1969 r. – na wniosek skazanego (i to po przeprowadzeniu przez sąd stosownego dochodzenia), należy uznać, że cel realizowany przez art. 106a kodeksu karnego w obecnym stanie prawnym nie mógłby zostać osiągnięty innymi środkami. Na marginesie Trybunał zauważył, że ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i stworzony przez nią Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym ma charakter komplementarny w stosunku do zaskarżonego przepisu.

TK zwrócił uwagę, że na tle art. 106a kodeksu karnego dochodzi do kolizji wartości: z jednej strony – wolności osobistej i prywatności skazanych (oraz pośrednio prawa do wyboru przez nich zawodu), z drugiej zaś – dobra dzieci (nieletnich). Mają one podstawy w Konstytucji i dotyczą sfery praw osobistych, lecz różnią się pod względem rangi: nie ulega wątpliwości, że dobro dziecka (zwłaszcza w aspekcie ochrony życia i zdrowia) ma w aksjologii konstytucyjnej – co do zasady – pierwszeństwo przed prawem do prywatności i wolnością osobistą. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego wyłączenie zatarcia skazania wobec osób, o których mowa badanym przepisie, a przez to ich figurowanie w rejestrze skazanych Krajowego Rejestru Karnego, pozwala na szybkie i skuteczne ich zidentyfikowanie. Wszystkie te informacje są konieczne, aby rejestr skazanych działał prawidłowo, a zawarte w nim dane były rzetelne.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego nie ma także żadnych podstaw do stwierdzenia, że art. 106a kodeksu karnego powoduje naruszenie istoty prawa do prywatności w kontekście wyboru zawodu. Przepis ten stanowi proporcjonalne ograniczenie wskazanych praw i stanowi rezultat działań samej jednostki (popełnienie czynu zabronionego).

Reasumując, TK uznał, że wyłączenie zatarcia skazania odnośnie do kategorii przestępstw wskazanych w art. 106a kodeksu karnego jest zgodne z art. 41 ust. 1, art. 47 i art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Jednym z zadań demokratycznego państwa prawnego jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia obywateli (zwłaszcza dzieci), a analizowane rozwiązanie jest obecnie niezbędnym środkiem do realizacji tego celu.

Postanowienie sygnalizacyjne do Sejmu

W niniejszej sprawie – uwzględniwszy charakter skargi konstytucyjnej jako środka ochrony jednostki związanego z konkretnym stanem faktycznym – Trybunał Konstytucyjny związany był podstawą faktyczną i prawną skazania skarżącego, wydanymi wobec niego orzeczeniami, na kanwie których wniesiona została rozpatrywana skarga, a także podniesionymi zarzutami. Nie oznacza to jednak, że skład orzekający nie dostrzegł pewnych mankamentów art. 106a kodeksu karnego odnośnie do innych, „nietypowych” sytuacji faktycznych, jednakże kwestii tej – jako niemieszczącej się w granicach rozpatrywanej skargi – nie mógł rozstrzygnąć w sprawie SK 26/16. Z tej przyczyny – na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym – Trybunał postanowił wystąpić do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z sygnalizacją dotyczącą konieczności rozważenia stosownej modyfikacji art. 106a kodeksu karnego. W ocenie składu orzekającego wydaje się bowiem zasadne zmodyfikowanie rzeczonego przepisu w ten sposób, aby w pewnych przypadkach zatarcie skazania mogło nastąpić na wniosek skazanego po upływie określonego terminu i po spełnieniu przez niego przepisanych prawem wymogów. Choć Trybunał nie może przesądzić, jak taka regulacja powinna wyglądać szczegółowo, to jako punkt wyjścia dla ustawodawcy przy podjęciu prac legislacyjnych może wskazać art. 90 § 1 i 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny oraz pierwotne brzmienie art. 115 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. – Kodeks postępowania karnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

16 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. akt SK 26/16) w sprawie skargi konstytucyjnej K. L. dotyczącej wyłączenia możliwości zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15. ##baner## Orzeczenie TK Trybunał (...)

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, został wysłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. To część największej reformy prawa karnego od 1927 r. zmieniającej politykę karania i zakładającej wyeliminowanie nadużyć związanych z karą więzienia w zawieszeniu. Celem projektu jest (...)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

    Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę „w zawieszeniu” („w zawiasach”).  W jakich przypadkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary? Sąd skazujący może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia (...)

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

Dziś sejm RP zajmie się przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacją projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. To najobszerniejsza i najdonioślejsza w skutkach od czasów uchwalenia kodeksu w 1997 r. nowelizacja przepisów prawa karnego dotycząca zasad wymiaru kary oraz hierarchii kar. Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury (...)

Zatarcie skazania to nie anulowanie wyroku

Zatarcie skazania to nie anulowanie wyroku

 Oskarżony miał wcześniej orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz ten złamał i został oskarżony o przestępstwo z art. 244 k.k. Zanim jednak sąd karny zdołał go za ten czyn skazać, doszło do zatarcia owego poprzedniego skazania (był to wyrok w zawieszeniu). Sąd w tej sytuacji postępowanie umorzył - bo doszedł do wniosku, że w chwili orzekania musi wciąż (...)

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Przedstawiciele niektórych zawodów muszą legitymować się niekaralnością, szczególnie przy przyjmowaniu do pracy. Jak zatem uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego, tzw. Zaświadczenie o niekaralności? Gdzie uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego?  Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, (...)

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  Kto może być uznany za spadkobiercę niegodnego dziedziczenia? Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu, czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eliminować daną osobę z kręgu powołanych do spadku. Przepisy kodeksu cywilnego określają precyzyjnie jakie (...)

Za in vitro pięć lat więzienia

Za in vitro pięć lat więzienia

PiS chce całkowitego zakazu zapładniania ludzkiej komórki jajowej poza organizmem matki. Platforma zapowiada kary jedynie za sprzedaż, eksperymenty czy niszczenie pobranych zarodków. Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu posłowie rozpatrzą sześć projektów dotyczących in vitro. Dwa z nich – zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość – całkowicie (...)

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym ograniczenie możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Kara zawieszona (orzekana w Polsce jako około 60 % wszystkich kar) nie spełnia bowiem funkcji odstraszającej i wychowawczej. Lepsze efekty w tym względzie przynoszą sankcje wolnościowe - grzywny bądź kary ograniczenia (...)

Kara pozbawienia wolności na wolności

Kara pozbawienia wolności na wolności

Czego dotyczą nowe przepisy i kiedy będą obowiązywały? Z dniem 1 lipca 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (z wyjątkiem niektórych artykułów, które weszły już w życie z dniem ogłoszenia, tj. 18.10.2007 r.). Ustawa ta będzie obowiązywała (...)

Jak liczyć termin odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności?

Jak liczyć termin odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności?

Skazany miał odbyć karę 2 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 25 maja 2006 r. odroczono mu wykonanie wymierzonej kary do dnia 25 listopada 2006 r. Kolejny wniosek w tym przedmiocie obrońca skazanego złożył w dniu 20 października 2006 r. i postanowieniem z dnia 21 grudnia 2006 r. uzyskał odroczenie wykonania kary na dalszych 6 miesięcy - do dnia 25 maja (...)

Podstawy zarządzenia wykonania zawieszonej kary - opinia prawna

Podstawy zarządzenia wykonania zawieszonej kary - opinia prawna

Stan faktyczny Mam wyrok – 2 lata w zawieszeniu na 4 lata za przywłaszczenie 23 000 zł z firmy, z którą współpracowałem i świadczyłem dla niej swoje usługi transportowe. Nie mam obecnie pracy i nie stać mnie na spłatę tego zobowiązania. W tym roku, w sierpniu mijają 2 lata od otrzymania przeze mnie wyroku. Czy w związku z tym, że nie spłaciłem tego zobowiązania mogę (...)

Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

Sąd Najwyższy stanął przed problemem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy i udzielenia odpowiedzi na pytanie czy w wypadku, gdy skazany odbywa dwie lub więcej niepodlegające łączeniu, odbywane kolejno kary pozbawienia wolności, z których żadna nie została orzeczona na okres powyżej trzech lat i jeżeli przerwa w wykonaniu tychże kar trwała (...)

Niepowrócenie do zakładu karnego z przerwy w odbywaniu kary nowy przestępstwem – opinia prawna

Niepowrócenie do zakładu karnego z przerwy w odbywaniu kary nowy przestępstwem – opinia prawna

Stan faktyczny Jaka jest po wejściu do UE sytuacja poszukiwanego skazanego, który nie wrócił po przerwie w odbywaniu kary do zakładu karnego, bo wyjechał do kraju członkowskiego do pracy (lekkie przestępstwo gospodarcze). Sąd nie chciał uwzględnić prośby o przedłużenie przerwy do 12 miesięcy, by móc później ubiegać się o zawieszenie odbywania reszty kary. Skazany odbył 8 miesięcy (...)

Unijny rejestr skazanych

Unijny rejestr skazanych

Najpóźniej w ciągu dziesięciu dni prokurator w każdym kraju Unii Europejskiej będzie mógł otrzymać informacje o wpisach do rejestru skazanych wskazanej osoby. Nowy system już pod koniec tego roku zacznie działać w Polsce, Francji, Niemczech, Hiszpanii i Belgii. Później dołączą do niego kolejne kraje zjednoczonej Europy. Tak zdecydowali wczoraj ministrowie 25 państw Unii Europejskiej. Komisja (...)

Czy mogę zmienić nazwisko po ślubie - opinia prawna

Czy mogę zmienić nazwisko po ślubie - opinia prawna

  Stan faktyczny   2 lata temu zawarłam związek małżeński i przybrałam nazwisko męża. W obecnej chwili pragnęłabym bardzo do obecnego nazwiska dodać człon nazwiska panieńskiego. Bardzo mi zależy aby przybrać nazwisko, w którym do nazwiska po mężu dodam swoje panieńskie. Nie orientuję się zupełnie gdzie i w jakiej formie zgłosić się z tym problemem i czy w ogóle (...)

Czy będzie unijny rejestr przestępców seksualnych?

Czy będzie unijny rejestr przestępców seksualnych?

Zdecydowana większość europosłów chce, by w Unii powstał jeden, wspólny rejestr osób skazanych za przestępstwa seksualne. (...)Uzgodniono jedynie, że kraje Unii będą wymieniać się informacjami o skazanych. Przepisy ułatwiające przekazywanie danych mają wkrótce wejść w życie. Życie Warszawy 24.08.2007 r. przestępstwa seksualne, skazany, rejestr, przestępstwo, pedofilia

Rząd przyjął projekt usprawniający pracę instytucji publicznych

Rząd przyjął projekt usprawniający pracę instytucji publicznych

Rada Ministrów przyjęła 13 października 2020 r. przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Pozwoli on na wydawanie zaświadczeń przez administrację publiczną, np. przez Krajowy Rejestr Karny, w postaci elektronicznej, z kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, co usprawni (...)

Firma łatwiej sprawdzi przeszłość zatrudnianej osoby

Firma łatwiej sprawdzi przeszłość zatrudnianej osoby

Uruchomiono już system przekazywania informacji z rejestrów karnych. Sprawdź, kto może z niego korzystać. ECRIS to system, który ma na celu przekazywanie informacji o skazanych pomiędzy krajami w Unii Europejskiej - podaje Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości. Pomoże to pracodawcom bądź uprawnionym osobom fizycznym kierować zapytania na temat (...)

Unijne środki tylko dla uczciwych przedsiębiorców - zmiany w Krajowym Rejestrze Karnym

Unijne środki tylko dla uczciwych przedsiębiorców - zmiany w Krajowym Rejestrze Karnym

Skąd zmiany w Krajowym Rejestrze Karnym?Do Sejmu trafił niedawno rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Dotyczy on dostosowania przepisów do rozporządzenia Komisji Europejskiej. Co przewiduje projekt?Propozycja rządowa przewiduje nałożenie na KRK obowiązku informowania Ministra Finansów, Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju (...)

Dłuższe kary dla przestępców?

Dłuższe kary dla przestępców?

Przełomowe zmiany w Kodeksie karnym Groźni dla społeczeństwa bandyci, którzy popełniają przestępstwo za przestępstwem, nie będą już korzystać na tym, że dzięki stosowanej obecnie przez sądy karze łącznej i wyrokowi łącznemu, idą do więzienia na diametralnie mniej lat niż na to zasłużyli. Kara łączna i wyrok łączny zostaną zlikwidowane – kary za wszystkie czyny (...)

"Nigeryjski szwindel"

Zwykle zaczyna się podobnie. Autor przesłanego do nas maila informuje, że możemy otrzymać olbrzymie pieniądze, a fortuna jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Musimy tylko dopełnić kilku formalności i dokonać opłat manipulacyjnych. Te kwoty, w porównaniu z gotówką, jaką mamy dostać, wydają się jednak niewielkie. Dopiero po jakimś czasie okazuje się, że nie czeka na nas żaden (...)

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Kiedy sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kar? Kodeks karny przewiduje dwa tryby zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary - fakultatywny oraz obligatoryjny (obowiązkowy). Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (fakultatywnie) w sytuacjach określonych w kodeksie karnym oraz wobec młodocianego, jeśli przemawiają za tym względy określone w art. 54 § 1 kodeksu (...)

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

Bezpieczeństwo bez kompromisów Łatwiejszy dostęp organów ścigania do informacji finansowych osób podejrzanych o terroryzm, dane biometryczne we wszystkich dowodach tożsamości, nowa lista zakazanych substancji, które mogą być wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych - Komisja Europejska podejmuje kolejne kroki, aby ograniczyć (...)

Uważaj na podejrzany telefon z infolinii banku...

Uważaj na podejrzany telefon z infolinii banku...

Rzecznik Finansowy ostrzega przed nową metodą oszustów Do Rzecznika Finansowego trafiają skargi od klientów, którym oszuści wyczyścili konta bankowe, wykorzystując do tego zaufanie klientów do banków. Oszuści znaleźli nową metodę – podszywają się pod pracownika banku i nakłaniają klientów do przekazywania środków oraz instalacji (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zatarcie skazania po okresie próby

Zatarcie skazania po okresie próby

Czy wyrok 2-ch lat w zawieszeniu z 1999r. z zasądzeniem grzywny już się przedawnił? Czy w świetle nowego wykroczenia karnego (niszczenie czyjegoś mienia) dawny wyrok może mieć wpływ na wyrok w (...)

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Po jakim czasie następuje zatarcie skazania? W razie skazania na karę pozbawienia wolności, karę 25 lat pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania (...)

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Czy wyrok 12 m-cy w zawieszeniu na 2 lata z lipca 2000 r. z art. 270 można uznać za nie były i czy jest on już wykreślony z CRS-u? Jeśli wyrok nadal jest w CRS-sie co należy zrobić, aby jak najszybciej (...)

Pomocnictwo przy podrobieniu dokumentu

Pomocnictwo przy podrobieniu dokumentu

We wrześniu 2001 r. zostałam oskarżona o udzielenie pomocy do podrobienia legitymacji studenckiej , dostarczając swoje zdjęcie i podając fałszywe dane personalne a następnie posłużyłam się (...)

Zatarcie skazania w razie warunkowego zwolnienia

Zatarcie skazania w razie warunkowego zwolnienia

Po jakim czasie przysługuje zatarcie skazania. W lipcu 1995 r. zostało popełnione przestępstwo, a wyrok zapadł w czerwcu 1996 r. Wysokość kary wyniosła 5 lat pozbawienia wolności. Warunkowe zwolnienie (...)

Zatarcie skazania prawomocnego wyroku sądu karnego

Zatarcie skazania prawomocnego wyroku sądu karnego

Po jakim czasie następuje zatarcie skazania prawomocnego wyroku sądu karnego? W zależności od tego, jaka ostatecznie kara została wymierzona, zastosowanie będą mieć następujące regulacje (...)

Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

Jechały 2 osoby samochodem. Osoba prowadząca, kobieta nie miała prawo jazdy. Spowodowała wypadek. Osoba jako pasażer także nie miał prawa jazdy. Obydwoje byli pod wpływem alkoholu. Pasażer jest (...)

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Zastępcza kara pozbawienia wolności

W jakich przypadkach następuje orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności? Stosownie do postanowieć Kodeksu karnego wykonwaczego: Art. 65. § 1. Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary (...)

Wyrok łączny

Wyrok łączny

Jaka jest różnica między wyrokiem łącznym a obligatoryjnym? Proszę o definicję jednego i drugiego. Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej (...)

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Osoba otrzymała wyrok 1 roku i 3 miesięcy w zawieszeniu na okres 3 lat z art. 158 par 1 k.k. W okresie próby popełniła następne przestępstwo, za które została skazana na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia (...)

Zasady udzielania przerwy w karze

Zasady udzielania przerwy w karze

Jeżeli wyrok jest np. 3 lub 4 lata, to czy po odsiedzeniu roku jak już zostanie do końca 2 lata można skorzystać z przerwy w karze i np. zawiesić ją na pół roku i jeszcze raz potem na pół (...)

Rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Obywatel został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko Skarbowi Państwa na grzywnę w wysokości 10 000 zł. Ponieważ miał niskie dochody i rodzinę na utrzymaniu, sąd zgodził się (...)

Dozór uproszczony

Dozór uproszczony

Na mocy art. 169 § 3 skazany z wyrokiem w zawieszeniu został wezwany do sądu przez kuratora w sprawie dozoru uproszczonego. Treść § 3 jest znana, natomiast §§ 1 i 2 tego samego artykułu mówią: Art. (...)

Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

Syn odbywa karę w zakładzie karnym, w październiku ma szansę wyjścia na zwolnienie warunkowe. Problem polega na tym, że sprawę chcemy przekazać do kasacji. Czy brak akt głównych może mieć wpływ (...)

Popełnienie kilku przestępstw a recydywa

Popełnienie kilku przestępstw a recydywa

Oszust został skazany za oszustwo (art. 286 par. 1 k.k.). Nagle zostaje ujawnione kolejne oszustwo, którego dokonał on, jednak dokonał go jeszcze wcześniej niż tego oszustwa, za które został skazany. (...)

Zarządzenie wykonania zawieszonej kary

Zarządzenie wykonania zawieszonej kary

Osobie skazanej za oszustwo sąd wymierzył karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz orzekł wobec niej obowiązek naprawienia szkody. Skazany nie naprawił tejże szkody (nie zapłacił wierzycielowi) (...)

Wykreślenie wpisu z KRK

Wykreślenie wpisu z KRK

Jeśli minął już ustawowy okres 6 m-cy (po wyroku w zawieszeniu) do wykreślenia z CRS-u - a wyrok ów znajduje się dalej w bazie danych KRK w jaki sposób można najszybciej wymóc na KRK wykreślenie (...)

Zasady umieszczania osoby w KRK

Zasady umieszczania osoby w KRK

Jakie są ogólne zasady wpisów do rejestru skazanych i czasookresu jego obowiązywania? Proszę o podstawy prawne. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:   prawomocnie (...)

Usunięcie wpisu w KRK

Usunięcie wpisu w KRK

Jaką formę powinno mieć złożenie podania o wykreślenie z rejestru skazanych? Czy takie podanie powinno być złożone w sądzie w którym zapadł wyrok w sprawie ? W związku z tym, że skazanie (...)

Wykreślenie z rejestru skazanych

Wykreślenie z rejestru skazanych

Kiedy skazany wyrokiem aresztu w zawieszeniu może starać się o wykreślenie z rejestru skazanych? Karę aresztu stosuje sie na podstawie kodeksu wykroczeń. Zgodnie z art. 44 § 3 kodeksu wykroczeń, (...)

Zatarcie skazania po okresie próby

Zatarcie skazania po okresie próby

Za posiadanie nielegalnego oprogramowania komputerowego w sklepie zostałem skazany sądownie na karę 5 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Czy po upływie tego okresu mogę "wymazać" (...)

Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny

Gdzie mieści się Krajowy Rejestr Karny? Kto może wystąpić z zapytaniem? Czy osoba prywatna może pytać o karalność innej osoby? Jakie są koszty otrzymania zaświadczenia o niekaralności? Czy (...)

Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności

Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności

W jaki sposób mogę zdobyć tzw. zaświadczenie o niekaralności (informację o niefigurowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym). Do kogo i w jakiej formie (listownie, telefonicznie itp.) mogę skierować (...)

Krajowy Rejestr Karny skazanych

Krajowy Rejestr Karny skazanych

Czy uchylanie się od płacenia alimentów i wyrok uprawniający komornika do ściągania należności jest wykroczeniem lub przestępstwem, które powinno się znaleźć w Krajowym Rejestrze Karnym? Przestępstwem (...)

Krajowy Rejestr Karny a wykroczenie

Krajowy Rejestr Karny a wykroczenie

Czy osoba uznana przez sąd za winną wykroczenia z art. 65 § 2 kodeksu wykroczeń w związku z art. 78 ust. 4 prawa o ruchu drogowym ma się uważać za osobę karaną i na pytanie w ankiecie o karalność (...)

Zatarcie skazania według kodeksu karnego z 1969 r.

Zatarcie skazania według kodeksu karnego z 1969 r.

Ok. 12 lat temu zostałem skazany za drobne przestępstwo przeciw mieniu (chyba 6 mc-y w zawieszeniu na 2 lata). Nigdy później nie byłem karany. Za każdym razem kiedy zatrzymuje mnie policja, twierdzi (...)

Przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji

Czy uchylanie się od płacenia zasądzonych alimentów w świetle prawa jest przestępstwem? Czy można osobę uchylającą się od płacenia alimentów publicznie nazywać "przestępcą"? Przestępstwem (...)

Numer telefonu jako dowód w sprawie karnej

Numer telefonu jako dowód w sprawie karnej

Czy numer telefonu może być dowodem w sprawie ? Przestępca ma telefon w systemie X, gdzie wysyła się formularz rejestracyjny z danymi osobowymi, ale można podać fałszywe dane lub kupić kartę (...)

Wywiad środowiskowy w postępowaniu karnym

Wywiad środowiskowy w postępowaniu karnym

Na jakiej podstawie zarządza się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego? Nigdy nie byłam karana ani też nigdy nie weszłam w konflikt z prawem, dlaczego więc jedynie na podstawie stwierdzenia jednej (...)

Przestępstwo kradzież

Przestępstwo kradzież

Mój były mąż ukradł mi złoto wartości około 2000,00 zł. Wiedząc, że mam zamiar zawiadomić prokuraturę dał je na przechowanie lub ukrył w mieszkaniu swojej matki. Ponieważ w jego mieszkaniu (...)

FORUM PRAWNE

zaświadczenie o niekaralności

zaświadczenie o niekaralności witam moja sytuacja wygląda tak. w 2006roku dostalem wyrok 1rok pozbawienia wolnosci w zawieszeniu na 3 lata w 2007 dostalem wyrok 6miesiecy pozbawienia wolnosci w zawieszeniu (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania Mam na koncie prawomocny wyrok. Czy moge sie starać o wymazanie go wcześniej niż po 3 latach? Czy grożą mi jakieś konsekwencje gdy w takim wypadku np. u pracodawcy, poświadczę (...)

wniosek o zatarcie skazania

wniosek o zatarcie skazania Witam, Jestem studentką prawa i nie potrafię sobie poradzić z jednym problemem. Chodzi o to, że znajomy poprosił mnie o napisanie wniosku o zatarcie skazania (bo u nas (...)

Zatarcie skazania po odbyciu kary?

Zatarcie skazania po odbyciu kary? W 1979r. zostałem skazany na 5 lat. W 1981r. wyszedłem na warunkowe zwolnienie. Od tamtej pory nigdy więcej nie miałem spotkania z Temidą. Czy jeśli teraz zgłoszę (...)

karany prawnik??

karany prawnik?? jestem studentem prawa i mam wyrok w zawieszeniu za przestepstwo umyslne. Okres trwania kary zakonczy mi sie jeszcze w czasie nauki na uczelni i uzyskam wtedy wymaz z rejestru osob karanych (...)

Zatarcie skazania.

Zatarcie skazania. Chcialbym ubiegac sie o zatarcie skazania. W 2003 roku zapadl wyrok w mojej sprawie na podstawie art.286 par. 3 kk i wymierzono mi kare grzywny. Dowiedzialem sie ze o zatarcie skazania (...)

Wzór wniosku o zatarcie skazania

Wzór wniosku o zatarcie skazania Witam, Bardzo prosze o wzor wniosku o zatarcie skazania, lub chociaz wskazowki co powinien taki wniosek zawierac. Imię i nazwisko Data Adres zamieszkania Oznaczenie Sądu, (...)

Groźby karalne - jak reagować???

Groźby karalne - jak reagować??? WITAM SERDECZNIE! Proszę o poradę. Ostatniej nocy zwróciłem uwagę dwudziestoparoletniemu mieszkańcowi mojej ulicy, że nie będę dłużej tolerował po raz kolejny (...)

składanie fałszywych zeznań

składanie fałszywych zeznań Witam, co mi grozi za składanie fałszywych zeznań? Otóż jakiś czas temu kupiłem koledze telefon komórkowy, na siebie, ale on miał go spłacać. Niestety okazało (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

co grozi za znecanie sie nad zwierzetami ?

co grozi za znecanie sie nad zwierzetami ? Moja sąsiadka, zneca sie nad podwórkowymi kotami, sa strasznie wychudzone, strachliwe, maja slady uderzen od czegos, chce to zglosic na policje. sąsiadka (...)

Przedawnienie wyroku

Przedawnienie wyroku Jak dlugo trzeba czekac na przedawnienie wyroku, albo czy mozna ten wyrok zawiesic?? (karolllll) To reguluje k.k. Art. 103. par 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia (...)

Skazany bez obecności na procesie?? Czy to zgodne z prawem???

Skazany bez obecności na procesie?? Czy to zgodne z prawem??? Mój kolega miał taką sprawę, że parę miesięcy temu potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Był trzeźwy, ale wypadek był (...)

Zawieszenie kary ze względu na dziecko

Zawieszenie kary ze względu na dziecko Mój narzeczony siedzi w więzieniu, wyrok kończy mu się dopiero za rok. jestem w ósmym miesiącu ciąży i chciałam zapytać, czy jeśli urodzi się dziecko, (...)

Rejestr skazanych

Rejestr skazanych Kilka lat temu zostałam skazana na 8 mies pozbawienia wolnosci w zawieszeniu na 2 lata od tego czasu minęło już 4 lata. Podszas ogłoszenia wyroku sędzia powiedział że po upływie (...)

krajowy rejestr skazanych

krajowy rejestr skazanych witam mam pytanko , czy jak kilka lat temu mialem nadzur kuratora przyznany przez sad (czyli jakis wyrok) to po ilu latach nie bede figurowal w rejestrze skazanych i czy jest (...)

W 1992 roku zostałem skazany

W 1992 roku zostałem skazany W 1992 roku zostałem skazany na karę 6m-cy w zawieszeniu na 3lata.Po jakim czasie mogę mówić że nie byłem karany i będzie "wyczyszczony" rejestr skazanych?.Prosze (...)

Rejestr karanych

Rejestr karanych Jestem skazany za prowadzenie pod wpływem alkoholu, sprawa odbyła sięw listopadzie ub. roku. Kara jaką otrzymałem to grzywna w wysokości 200 zł i zakaz prowadzenia pojazdów na (...)

Wniosek o niekaralność - krajowy rejestr karny

Wniosek o niekaralność - krajowy rejestr karny potrzebuje taki wniosek szybko, ktoś może mi podesłać linka do niego?! bardzo prosze o pilna pomoc. http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-karne/przestepstwo/dokumenty/wniosek-o-niekaralnosc-osoby-prawnej-krajowy-rejestr-karny-krk.html (...)

Porady prawne