19.4.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Cele ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy.

Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem niektórych towarów. Tzw. pakiet przewozowy będzie narzędziem uszczelniającym system podatkowy i narzędziem do zwalczania szarej strefy.

Generalnie ustawa ma za zadanie chronić legalny handel towarami uznanymi przez ustawodawcę za „wrażliwe” oraz ograniczyć poziom uszczupleń w kluczowych dla budżetu państwa podatkach – podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także zwiększyć skuteczność kontroli w obszarach obarczonych istotnym ryzykiem naruszenia obowiązujących przepisów.

System monitorowania drogowego przewozu towarów ma być narzędziem do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie handlują m.in. paliwami płynnymi, olejami roślinnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym lub wyłudzają podatek od towarów i usług.

Ustawa wchodzi w życie 18 kwietnia 2017 r., z wyjątkiem przepisów art. 21-32, art. 34 i art. 35 pkt 2, które są związane z nakładaniem kar administracyjnych oraz wymierzeniem kary grzywny. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 maja 2017 r. Kary nie będą nakładane do 30 kwietnia 2017 r. Ma to pozwolić podmiotom, które uczestniczą w przewozie towarów, na dostosowanie się do nowych regulacji.

System monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych 

Celem ustawy jest określenie zasad systemu monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych oraz określenie odpowiedzialności za naruszenie obowiązków związanych z tym przewozem. Za towary wrażliwe ustawa uznaje m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.

Systemem monitorowania drogowego nie będą objęte wszystkie przesyłki towarów wrażliwych poniżej 500 kg wagi lub 500 litrów objętości, a także przesyłki wybranych materiałów w niewielkich opakowaniach jednostkowych, nawet jeżeli łączna masa lub objętość przesyłki przekroczy wyżej wskazane limity.

Prowadzenie monitorowania przewozu towarów wrażliwych umożliwi utworzony rejestr zgłoszeń, który ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przewóz towarów wrażliwych objęty jest obowiązkiem zgłoszenia do tego rejestru. Poszczególnych zgłoszeń do rejestru dokonują: podmiot wysyłający towary, podmiot odbierający towary i przewoźnik. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Przewóz towarów może nastąpić po otrzymaniu numeru referencyjnego.

Zgłoszeniu nie podlega przewóz tych towarów w: przesyłkach pocztowych, objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS, czy produktów, które są przedmiotem obrotu towarowego z państwami trzecimi i są zgłoszone do procedury celnej albo powrotnego wywozu, z wyłączeniem towarów dopuszczonych do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej.

System SENT do obsługi „towarów wrażliwych"

Ministerstwo Finansów udostępnia usługę „e-Przewóz", która umożliwi klientom Krajowej Administracji Skarbowej realizację ustawowych obowiązków związanych ze zgłoszeniem przewozu do elektronicznego rejestru w systemie SENT oraz jego aktualizację. Usługa ta będzie świadczona za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i pozwoli na obsługę przewozu „towarów wrażliwych" na i przez terytorium Polski.

Dokonywanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszeń do systemu monitorowania SENT wymaga założenia konta (zarejestrowania się) na platformie PUESC.

Szczegółowe informacje, dotyczące m.in. utworzenia konta na PUESC, rejestracji danych osoby fizycznej oraz podmiotu w Systemie Informacyjnym Służby Celnej oraz rejestracji reprezentacji znajdują się w dokumencie „e-Klient Służby Celnej - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej".

Wszystkie niezbędne informacje i interaktywne formularze zgłoszeń przewozu znajdują się na stronie: test.puesc.gov.pl w zakładce „Katalog usług > e-Przewóz.

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z danych zgromadzonych w rejestrze oraz ich przetwarzania za pomocą telekomunikacyjnego urządzenia końcowego są:

 1. w celu wykonywania kontroli przewozu towarów: funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej,Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego; 
 2. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i pracownicy organów Krajowej Administracji Skarbowej w toku postępowania podatkowego, wykonywania kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może ponadto wyrazić zgodę na nieodpłatne udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze, na wniosek: organów Policji, organów Inspekcji Transportu Drogowego, organów Straży Granicznej, Ministra Obrony Narodowej, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych – jeżeli dane te są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań innych niż wykonywanie kontroli przewozu towarów.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego także udostępnia nieodpłatnie dane z rejestru, jeśli są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań. Dane z rejestru są przekazywane funkcjonariuszom tych organów bez konieczności każdorazowego przedstawiania przez nich imiennego upoważnienia wydanego przez te organy, okazywanego wraz z legitymacją służbową. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia tym organom dane z rejestru w drodze teletransmisji, jeżeli dane te są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań oraz jednostka organizacyjna odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego będąca odbiorcą informacji spełnia łącznie następujące warunki: posiada urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał, posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania oraz specyfika lub zakres wykonywanych zadań uzasadnia takie udostępnienie.

Jakie są obowiązki różnych podmiotów?

Ustawa określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu, dotyczących drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialności za ich naruszenie.

Główne obowiązki dotyczą konieczności zgłoszenia przewozu towarów, które wiążą się z wysokim ryzykiem oszustw podatkowych (chodzi o takie „towary wrażliwe", jak paliwa, alkohol i susz tytoniowy), a także uzupełniania i aktualizacji danych w zgłoszeniu.

W ramach nowych rozwiązań przewidziano prowadzenie rejestru, do którego obowiązek zgłoszenia nałożono na trzy rodzaje podmiotów: podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnik.

W ustawie podmiot wysyłający zdefiniowano jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą:

 1. dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:

– ostatniej przed rozpoczęciem przewozu towarów – w przypadku gdy jest dostawcą towaru, a po wydaniu towaru jest on przewożony na rzecz podmiotu odbierającego,

– uprawnioną do rozporządzania towarami jak właściciel w momencie rozpoczęcia przewozu – w przypadku gdy dostarcza towary na rzecz podmiotu odbierającego w celu dokonania dostawy towarów po zakończeniu przewozu towarów,

2.  wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1,

3.  eksportu towarów w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1.

Drugi z podmiotów obowiązanych nazwany został podmiotem odbierającym, rozumianym jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Trzeci ze zobowiązanych to przewoźnik, rozumiany jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, wykonująca przewóz towarów.

Porady prawne

Na każdy z tych podmiotów nałożono określonego rodzaju obowiązki. Na mocy art. 5 ust. 1 ustawy, w przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju (dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów, eksport) podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru:

 • przesłać do rejestru zgłoszenie;
 • uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia, i
 • przekazać ten numer przewoźnikowi.

W przypadku zaś dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (np. sprzedaż krajowa), podmiot wysyłający jest obowiązany również przekazać numer referencyjny podmiotowi odbierającemu.

W przypadku dostawy towarów zgłoszenie dokonywane przez podmiot wysyłający winno zawierać następujące dane:

 1. planowaną datę rozpoczęcia przewozu;
 2. dane podmiotu wysyłającego obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby i numer identyfikacji podatkowej albo numer, za pomocą którego podmiot ten jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej;
 3. dane podmiotu odbierającego obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby i numer identyfikacji podatkowej podmiotu odbierającego albo numer, za pomocą którego podmiot odbierający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej;
 4. dane adresowe miejsca załadunku towaru;
 5. dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaj towaru, pozycję CN lub podkategorię PKWiU, ilość, masę brutto lub objętość towaru.

Dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo eksportu towarów w rozumieniu ustawy. o podatku od towarów i usług zgłoszenie dokonane przez podmiot wysyłający winno zawierać następujące dane:

 1. planowaną datę rozpoczęcia przewozu;
 2. dane podmiotu wysyłającego obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby i numer identyfikacji podatkowej albo numer, za pomocą którego podmiot ten jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej;
 3. dane odbiorcy towaru obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby            w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów numer, za pomocą którego odbiorca towaru jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej;
 4. dane adresowe miejsca załadunku towaru;
 5. dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaj towaru, pozycję CN lub podkategorię PKWiU, ilość, masę brutto lub objętość towaru.

Takie zgłoszenie ma obowiązek uzupełnić przewoźnik, przed rozpoczęciem przewozu towaru, o:

 1. dane przewoźnika obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby i numer identyfikacji podatkowej albo numer, za pomocą którego przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej;
 2. numery rejestracyjne środka transportu;
 3. datę faktycznego rozpoczęcia przewozu towaru;
 4. planowaną datę zakończenia przewozu towaru;
 5. numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, o ile są wymagane;
 6. dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce zakończenia przewozu na terytorium kraju (dla dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów);
 7. numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi.

Podkreślenia wymaga, że w dostawie towarów podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru. Jak widać obowiązek ten nie ciąży na żadnym podmiocie, gdy przedmiotem jest dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów i eksport. 

Drugi z przypadków odnosi się do przewozu towaru z terytorium państwa członkowskiego (nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów) albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju (import). Tu podmiot odbierający jest obowiązany przesłać do rejestru, przed rozpoczęciem przewozu na terytorium kraju, zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi.

Podobnie jak poprzednio zgłoszenie winno zawierać następujące informacje:

 1. dane podmiotu odbierającego obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby i numer identyfikacji podatkowej albo numer, za pomocą którego podmiot odbierający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej;
 2. dane nadawcy towarów obejmujące: imię i nazwisko, nazwę, adres zamieszkania albo siedziby i w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług numer, za pomocą którego nadawca towarów jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej;
 3. dane adresowe miejsca dostarczenia towaru;
 4. dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaj towaru, pozycję CN lub podkategorię PKWiU, ilość, masę brutto lub objętość towaru.

Tak wypełnione zgłoszenie przewoźnik jest obowiązany uzupełnić przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju o następujące informacje:

 1. dane przewoźnika obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby i numer identyfikacji podatkowej albo numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej;
 2. numery rejestracyjne środka transportu;
 3. miejsce i datę rozpoczęcia przewozu na terytorium kraju;
 4. planowaną datę zakończenia przewozu towaru;
 5. numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, o ile są wymagane;
 6. numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi.

Po zakończeniu przewozu podmiot odbierający ma obowiązek uzupełnić zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru. 

Trzeci z przypadków dotyczy przewozu towarów przez terytorium Polski, np. z Francji do Estonii. W tej sytuacji wszystkie obowiązki leżą po stronie przewoźnika. Przewoźnik musi dokonać zgłoszenia w następujący sposób. Przewoźnik jest obowiązany przesłać do rejestru, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju, zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia.

Przesyłając zgłoszenie przewoźnik musi podać następujące informacje:

 1. dane przewoźnika obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby i numer identyfikacji podatkowej albo numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, jeżeli jest obowiązany go posiadać;
 2. dane nadawcy towarów obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę i adres zamieszkania albo siedziby;
 3. dane odbiorcy towarów obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę i adres zamieszkania albo siedziby;
 4. datę i miejsce rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju;
 5. miejsce zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju;
 6. planowaną datę zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju;
 7. dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaj towaru, pozycję CN lub podkategorię PKWiU, ilość, masę brutto lub objętość towaru;
 8. numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi;
 9. numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, o ile jest wymagane;
 10. numery rejestracyjne środka transportu. 

Istotne jest, aby wszystkie podmioty obowiązane do przesyłania i uzupełniania zgłoszenia dopełniały obowiązku aktualizacji danych podanych w zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu. Tak więc, każda zmiana stanu faktycznego w zakresie powyższych danych wymaga aktualizacji, np. data rozpoczęcia przewozu. Aktualizacja danych nie dotyczy zaś towaru będącego przedmiotem przewozu. 

W przypadku gdy przewóz towaru nie zostanie rozpoczęty, odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik dokonuje aktualizacji zgłoszenia, podając informację o odstąpieniu od przewozu towaru. 

Przewoźnik jest obowiązany odmówić przyjęcia do przewozu towarów podlegających zgłoszeniu w przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu wskazującego na przesunięcie międzymagazynowe. 

Przesyłanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszenia następuje za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. 

Ostatni niewymieniony wcześniej z uczestników systemu monitorowania to kierujący środkiem transportu.

Przewoźnik, który otrzymał numer referencyjny, obowiązany jest go przekazać kierującemu przed rozpoczęciem przewozu towaru. To samo dotyczy dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia tego dokumentu albo dokumentu wskazującego na przesunięcie międzymagazynowe.

Dlatego też kierujący, w momencie rozpoczęcia przewozu towaru, jest obowiązany posiadać numer referencyjny, a w przypadku awarii systemu po stronie Krajowej Administracji Skarbowej dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia tego dokumentu albo dokument przesunięcia międzymagazynowego. W przypadku nieotrzymania przez kierującego numeru referencyjnego albo jednego z powyższych dokumentów, kierujący obowiązany jest odmówić rozpoczęcia przewozu towaru.

Numer referencyjny jest ważny tylko przez 10 dni od dnia jego nadania.

Kontrola przewozu towarów

Ustawa określa ponadto zasady kontroli przewozu towarów. Kontrola przewozu towarów polega na sprawdzeniu przestrzegania obowiązków w zakresie odpowiednio:

 1. dokonywania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia;
 2. zgodności danych zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym; 
 3. posiadania numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu potwierdzającego przesunięcie międzymagazynowe wystawionego przez nadawcę towarów.

Kontrola obejmuje m.in. weryfikację danych zawartych w dokumentach okazanych przez kierującego oraz dokonanie oględzin towaru, w tym pobranie próbki towaru.

Kontrolę przewozu towarów przeprowadzają funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Kontrolę przewozu towarów, przy wykonywaniu swoich ustawowych zadań, mogą również przeprowadzać: funkcjonariusze Policji, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Jakie utrudnienia i sankcje przewidziano? 

Niedopełnienie opisanych obowiązków pociąga za sobą różne sankcje. 

Np. w przypadku ujawnienia w trakcie kontroli przewozu towarów niedokonania zgłoszenia przewóz towarów może być kontynuowany po przesłaniu odpowiednio przez podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika zgłoszenia i uzyskaniu numeru referencyjnego.

Jeżeli w trakcie kontroli przewozu towaru stwierdzono, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu w zgłoszeniu albo przewóz towarów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, na środek transportu lub towar mogą zostać nałożone zamknięcia urzędowe. W przypadku nałożenia na środek transportu zamknięć urzędowych pobiera się od przewoźnika kaucję w wysokości 1.000 zł. W przypadku nałożenia zamknięć urzędowych przewoźnik jest obowiązany przedstawić środek transportu do oddziału celnego urzędu celno-skarbowego zlokalizowanego najbliżej miejsca zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju w celu usunięcia tych zamknięć. Pobrana kaucja nie podlega zwrotowi, w przypadku niedopełnienia przez przewoźnika tego obowiązku w terminie 30 dni od daty kontroli.

Jeśli w trakcie kontroli przewozu towarów: ujawniono niedokonanie zgłoszenia bądź nie zostanie przedstawiony przez kierującego numer referencyjny dla dokonywanego przewozu towaru, dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokument potwierdzający przesunięcie międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów – środek transportu lub towar może zostać zatrzymany. Zatrzymany środek transportu wraz z towarem jest kierowany albo usuwany do najbliższego wyznaczonego miejsca, które spełnia warunki przechowywania towarów będących przedmiotem przewozu.

Towar zatrzymuje się do czasu ustalenia, przez naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce kontroli przewozu towarów, podmiotu posiadającego prawo do dysponowania towarem jak właściciel w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i złożenia zgłoszenia. W razie nieustalenia podmiotu, który posiada prawo do dysponowania towarem jak właściciel, generalnie w terminie 60 dni od dnia zatrzymania towaru (w przypadku towarów łatwo psujących się - w terminie 3 dni), orzeka się przepadek towaru na rzecz Skarbu Państwa. 

Za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu pobiera się opłaty. Za te opłaty odpowiada solidarnie przewoźnik i podmiot obowiązany do złożenia zgłoszenia. Ustalane są one postanowieniem dyrektora izby administracji skarbowej właściwego dla wyznaczonego miejsca, do którego został skierowany lub usunięty środek transportu wraz z towarem.

Zwrot środka transportu i towaru z wyznaczonego miejsca następuje,co do zasady, po uiszczeniu opłat dotyczących towaru ustalonych w postanowieniu.

Ustawa określa też sankcje sensu stricte za nieprzestrzeganie nakładanych obowiązków. Z wejściem w życie nowych przepisów wiążą się więc także kary.

Zgodnie z art. 21 ustawy, w razie niewykonania obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 (w przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru, przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi; w razie dostawy towarów, podmiot wysyłający jest obowiązany również przekazać numer referencyjny podmiotowi odbierającemu) albo art. 6 ust. 1 (w przypadku przewozu towaru z terytorium państwa członkowskiego albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju podmiot odbierający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju, przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi.), odpowiednio na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający nakłada się karę pieniężną w wysokości 46% wartości netto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższej niż 20.000 zł. 

Podobnie w przypadku stwierdzenia, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu odpowiednio przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający w zgłoszeniu, odpowiednio na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający nakłada się karę pieniężną w wysokości 46% różnicy wartości netto towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższej niż 20.000 zł.

Na mocy art. 22 ust. 1 ustawy w przypadku:

 1. niedokonania zgłoszenia przez przewoźnika,
 2. stwierdzenia, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości wskazanych przez przewoźnika w zgłoszeniu

– na przewoźnika nakładana będzie kara pieniężna w wysokości 20.000 zł.

Dane dotyczące ilości, masy lub objętości towaru uważa się za prawidłowe, jeżeli stwierdzone rozbieżności w stosunku do ilości, masy lub objętości towaru wskazanego w zgłoszeniu wynoszą nie więcej niż 10%.

Dodatkowo, gdy przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o dane, o których mowa w art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3, także na przewoźnika nakładana będzie kara pieniężną w wysokości 5.000 zł.

W ww. dwóch przypadkach kar, jeśli przewoźnik ma siedzibę w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu należności bądź możliwość egzekucji należności nie wynika wprost z przepisów międzynarodowych oraz przepisów tego państwa, kontrolujący pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej przyszłej karze pieniężnej. W razie nieuiszczenia tej kaucji środek transportu wraz z towarem jest kierowany albo usuwany do najbliższego wyznaczonego miejsca, które spełnia warunki przechowywania towarów będących przedmiotem przewozu. Zwrot środka transportu wraz z towarem z wyznaczonego miejsca, nastąpi po uiszczeniu kary pieniężnej albo kaucji w wysokości równej wysokości tej kary oraz opłat (za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu) ustalonych w postanowieniu dyrektora izby administracji skarbowej. W przypadku nieuiszczenia tej kary pieniężnej w ciągu 60 dni od dnia, w którym decyzja nakładająca karę pieniężną stała się ostateczna, do środka transportu stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczące egzekucji należności pieniężnych z ruchomości (tzn. m.in., że do egzekucji z ruchomości zobowiązanego przystępuje się przez ich zajęcie).

Nadto, w przypadku gdy dany podmiot zobowiązany:

 1. nie wykona obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 (aktualizacja danych w zgłoszeniu),
 2. zgłosi dane niezgodne ze stanem faktycznym, inne niż dotyczące towaru

– odpowiednio na podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika nakładana będzie kara pieniężna w wysokości 10.000 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem danego podmiotu lub interesem publicznym, na jego wniosek lub z urzędu, organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej. Organ ma możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej pod warunkiem, że to odstąpienie:

 • nie stanowi pomocy publicznej albo 
 • stanowi pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, udzieloną z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, albo 
 • stanowi pomoc publiczną spełniającą warunki określone w przepisach rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów określającego szczegółowe warunki odstąpienia od nałożenia kar pieniężnych.

Istotnym elementem całego systemu będzie dysponowanie przez kierującego numerem referencyjnym, który winien on, jak już wskazano, otrzymać przed rozpoczęciem przewozu. Z przewozem bez tego numeru wiąże się grzywna. Na mocy art. 32 ust. 1 w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli rozpoczęcia przewozu towaru przez kierującego bez numeru referencyjnego, bez dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu przesunięcia międzymagazynowego, kierujący podlegał będzie karze grzywny w wysokości od 5.000 do 7.500 zł.

Karę pieniężną ma nakładać, w drodze decyzji, generalnie naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy dla miejsca kontroli przewozu towarów.

Ustawa przewiduje, że kary nie będą nakładane przez okres od jej wejścia w życie do 1 maja 2017 r., co ma pozwolić podmiotom uczestniczącym w przewozie towarów na zapoznanie się i wdrożenie nowych regulacji. 

Resort finansów przedstawił krótką informację w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim o obowiązkach uczestników systemu monitorowania, tj. podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających, przewoźników i kierowców oraz konsekwencjach, które wynikają z nieprzestrzegania tych obowiązków:

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rusza system monitorowania drogowego przewozu towarów

Rusza system monitorowania drogowego przewozu towarów

To narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie handlują m.in. paliwami płynnymi, olejami roślinnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym lub wyłudzają podatek od towarów i usług. Do dokonywania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu będzie służyć elektroniczny rejestr zgłoszeń SENT.  Nowe przepisy Zbliża się termin (...)

Zmiany w systemie monitorowania przewozu SENT

Zmiany w systemie monitorowania przewozu SENT

Podstawowym celem nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy (...)

Nowe obowiązki w SENT

Nowe obowiązki w SENT

Przewóz monitorowany przez geolokalizację 1 października 2018 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U poz. 708, z późn. zm.) w zakresie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte systemem monitorowania przewozu. Spełnienie (...)

Przewóz towarów ma być monitorowany elektronicznie

Przewóz towarów ma być monitorowany elektronicznie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, przygotowany przez ministra rozwoju i finansów.   Zakłada on, że w szczególności przewóz paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego będzie nadzorowany (...)

Kolejowe przewozy towarów wrażliwych mają być objęte systemem monitorowania?

Kolejowe przewozy towarów wrażliwych mają być objęte systemem monitorowania?

Czemu mają służyć zmiany w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Teraz zajmie się nim Sejm.  Podstawowym celem projektowanej regulacji jest objęcie systemem (...)

Od 2019 roku kary za nieprzestrzeganie nowych obowiązków w SENT

Od 2019 roku kary za nieprzestrzeganie nowych obowiązków w SENT

Czemu ma służyć ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów? Nowelizacja ta ma zapewnić bardziej skuteczne funkcjonowanie i lepsze monitorowanie przewozu towarów wrażliwych (m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne oraz opałowe, oleje smarowne, wyroby zawierające alkohol etylowy, susz tytoniowy, produkty lecznicze) (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest wdrożenie dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 (...)

Zmiany w systemie SENT

Zmiany w systemie SENT

Zmiany od 22 lutego 2022 r. Od 22 lutego 2022 r. systemem SENT zostanie objęty przewóz dwóch nowych grup towarów – rozpuszczalników i rozcieńczalników o kodzie CN 3814 oraz odpadów. Rozszerzenie systemu monitorowania pozwoli na uszczelnienie rynku i skuteczną walkę z szarą strefą. Wpłynie też na poprawę warunków prowadzenia działalności (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie (...)

Opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych

Opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych

"Tachograf cyfrowy" - co to takiego? Tachograf cyfrowy to stosowane w transporcie drogowym, cyfrowe urządzenie rejestrujące, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002 dostosowującym po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 (...)

Pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach w rękach KAS

Pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach w rękach KAS

Od 1 lipca 2020 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Prezydent podpisał 16 czerwca 2020 r. nowelizację ustawy o drogach publicznych. Dotychczasowy (...)

Jaki budżet na rok 2019?

Jaki budżet na rok 2019?

Rządowy projekt budżetu na rok 2019 już w Sejmie Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz solidarnościowej polityki społecznej. W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano: dochody budżetu państwa: 387,6 mld zł, wydatki budżetu państwa: 416,1 (...)

Aktualizacja „Programu konwergencji”

Aktualizacja „Programu konwergencji”

„Program konwergencji. Aktualizacja 2018” przewiduje ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 0,7 proc. PKB w 2021 r. i jednoczesny spadek długu sektora do 46% PKB. Program stanowi główną część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018-2021, który przedstawia priorytety polityki rządu i ich wpływ na finanse publiczne. Założenia (...)

Prospołeczny i prorozwojowy budżet na 2018 rok?

Prospołeczny i prorozwojowy budżet na 2018 rok?

Projekt budżetu na rok 2018 Rada Ministrów przyjęła 26 września 2017 r. projekt ustawy budżetowej na rok 2018. Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych. To dobry ambitny budżet, który realizuje nasze (...)

Jaki będzie budżet na rok 2018?

Jaki będzie budżet na rok 2018?

Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018 Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Projekt spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3% PKB. „W projekcie budżetu przewidziany jest znaczny (...)

Procedura odprawy czasowej na granicy

Procedura odprawy czasowej na granicy

Podstawowe zasady stosowania procedury  Procedura odprawy czasowej wraz z procedurą końcowego przeznaczenia należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. W ramach procedury odprawy czasowej towary nieunijne przeznaczone do powrotnego wywozu mogą być objęte szczególnym przeznaczeniem na obszarze celnym Unii, z całkowitym (...)

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

Co nowego od 1 września 2019 r.? Przedsiębiorcy sprzedający paliwa opałowe nie będą pobierać i przechowywać papierowych oświadczeń zawierających deklaracje przeznaczenia takich olejów do celów grzewczych. Oświadczenia te będą składane elektronicznie w systemie SENT. Uczestnicy obrotu paliwami opałowymi muszą dokonać rejestracji jako tzw. pośredniczące podmioty (...)

Co przewiduje ustawa budżetowa na rok 2019?

Co przewiduje ustawa budżetowa na rok 2019?

Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 388 mld 294 mln 520 tys. zł, a wydatki – 416 mld 794 mln zł, czyli deficyt nie większy niż 28 mld 500 mln zł. Prognozowany deficyt sektora finansów publicznych, (...)

Jaki będzie budżet 2019 roku?

Jaki będzie budżet 2019 roku?

Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2019. Budżet na 2019 r. pozwala na realizację polityki społecznej, rozwojowej i inwestycyjnej rządu zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dochody budżetu państwa w 2019 r. mają wynieść 387,7 mld zł, z czego blisko 179,6 mld zł z VAT, 34,8 mld zł z CIT oraz 64,3 mld zł z PIT. Wydatki budżetu państwa wyniosą 416,2 (...)

Kontrola przewozu produktów leczniczych

Kontrola przewozu produktów leczniczych

14 czerwca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. W jej ramach monitorowaniem przewozu zostały objęte produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które znajdują się w wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium (...)

Inspekcja Transportu Drogowego przejmie pobór opłat na autostradach

Inspekcja Transportu Drogowego przejmie pobór opłat na autostradach

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych dotyczy przeniesienia zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Nowe rozwiązania mają zapewnić ciągłość działania Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO) oraz przyczynić się (...)

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców

  USTAWAz dnia 16 kwietnia 2004 r.o czasie pracy kierowców   Rozdział 1Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;  2) obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych;  3) zasady stosowania norm dotyczących (...)

Przeciw oszustwom w obrocie całkowicie skażonym alkoholem

Przeciw oszustwom w obrocie całkowicie skażonym alkoholem

Celem ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym jest wyeliminowanie nadużyć związanych z obrotem całkowicie skażonym alkoholem etylowym, czyli korzystania ze zwolnienia od akcyzy wbrew celom tzw. dyrektywy alkoholowej i rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej, które zmieniło załącznik do rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania procedur (...)

CEPiK po zmianach

CEPiK po zmianach

CEPiK 2.0 wystartował – duże zmiany dla kierowców Od 13 listopada 2017 r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dla wielu instytucji, np. stacji kontroli pojazdów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy Straży Granicznej wiąże się to ze zmianą sposobu funkcjonowania. Duże zmiany, zwłaszcza dotyczące przeglądów (...)

Więcej fotoradarów i nie tylko...

Więcej fotoradarów i nie tylko...

Na polskich drogach będzie bezpieczniej m.in. dzięki fotoradarom Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił przetarg na zakup oraz instalację 26 fotoradarów, które usytuowane zostaną w najbardziej niebezpiecznych miejscach w kraju. To kolejny etap realizowanego obecnie projektu rozbudowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, zakładającego zakup 358 (...)

Pobór opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych

Pobór opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra infrastruktury i budownictwa,trafił do Sejmu. GITD przejmie nadzór nad Krajowym Systemem Poboru Opłat Projekt zakłada przeniesienie zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej (...)

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Wprowadzenie stanu epidemii oznaczało, że na terytorium Polski wystąpiła epidemia. Minister Zdrowia wprowadził obowiązki oraz ograniczenia, a w niektórych wypadkach zakazał działalności, które wiążą się z dużymi skupiskami ludzi. Sprawdź, czy dotyczą one twojej firmy. ##baner## Od kiedy obowiązują ograniczenia? Pierwsze ograniczenia w powadzeniu działalności wprowadzono 14 (...)

Sieć piątej generacji coraz bliżej

Sieć piątej generacji coraz bliżej

Prezydent podpisał megaustawę, czyli przepisy, które ułatwią Polakom dostęp do szybkiego Internetu. Nowe przepisy i kolejne testy w Warszawie Celem nowej ustawy jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych, które stanowią przeszkodę w budowie sieci szerokopasmowych. W Warszawie rozpoczęły się testy sieci 5G. ##baner## -  "Dostęp do szybkiej sieci (...)

Opłaty „cukrowa” i „małpkowa” we właściwości resortu finansów

Opłaty „cukrowa” i „małpkowa” we właściwości resortu finansów

Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przenosi na Ministra Finansów właściwość co do interpretowania przepisów dotyczących opłat „cukrowej” i „małpkowej”. Dyrektor KIS będzie wydawał interpretacje indywidualne w zakresie obu opłat. Przepisy określają również terminy i sposób (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

„Dostępność plus” Uchwała rządu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu Dostępność plus, przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju.  - "Oznacza to, że program Dostępność Plus stał się oficjalnie programem rządowym. Jego koordynatorem jesteśmy my – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ale wdrażanie to już (...)

Od 1 września 2020 r. nie będzie możliwa sprzedaż i nabycie paliw opałowych przez podmioty niezarejestrowane

Od 1 września 2020 r. nie będzie możliwa sprzedaż i nabycie paliw opałowych przez podmioty niezarejestrowane

31 sierpnia 2020 r. upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe i podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych.  ##baner## Obowiązek rejestracji Sprzedawcy i nabywcy zobowiązani są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU, aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego (...)

Zrównoważony budżet na 2020 r.

Zrównoważony budżet na 2020 r.

Rząd przyjął projekt ustawy, który zakłada zrównoważony budżet na 2020 rok. Oznacza to, że całość wydatków budżetu państwa pokrywana będzie jego dochodami. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej Rada Ministrów 23 grudnia br. przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2020. Zarówno wydatki, jak i dochody budżetu państwa (...)

Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

Podpisana przez Prezydenta RP 12 grudnia 2018 r. nowelizacja ustawy o KAS ma pomóc zwalczać szarą strefę i zapobiegać wyłudzeniom VAT dzięki sprawniejszej działalności KAS. Nastąpi to poprzez poprawę organizacji KAS, zapewnienie szerszego dostępu do niezbędnych informacji oraz wyposażenie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej. Cel: (...)

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Ustawa umożliwi powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz towarzyszących mu inwestycji tworzących spójny i efektywny system transportowy. Co reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym?  Ustawa określa zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej jako: CPK) (...)

NIK o błędach przy budowie autostrad

NIK o błędach przy budowie autostrad

Podczas prowadzenia największych inwestycji drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie potrafiła zapewnić wystarczająco dobrego nadzoru nad jakością robót drogowych, ocenia NIK. Żadna z dróg oddanych do ruchu w latach 2008-2009 nie była objęta monitoringiem jakości. Wdrożono go w pełni od 2011 roku. W konsekwencji monitoringiem jakości robót nie objęto więc blisko 40 proc. (...)

Zielony liść dla nowych kierowców później niż planowano

Zielony liść dla nowych kierowców później niż planowano

W związku z przebudową systemów informatycznych CEPiK oraz PESEL niektóre przepisy ustawy o kierujących pojazdami zaczną obowiązywać nie w 2013, ale od 2016 roku - poinformowało MSW. W Sejmie jest już projekt kolejnej noweli tej ustawy, autorstwa PO. Na razie nie będzie np. obowiązku zdawania kursów dokształcających oraz kierowania samochodem oznakowanym nalepką z zielonym symbolem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Inspekcja Transportu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego

Czym się zajmuje instytucja o nazwie państwowy Inspektorat Ochrony Kierowców lub Państwowa Inspekcja Ochrony Kierowców? Jakie ma uprawnienia i jakie może żądać od firmy prywatnej? Polski system (...)

Równoważny system czasu pracy kierowcy

Równoważny system czasu pracy kierowcy

Pracownik jest zatrudniony na pełny etat jako magazynier, konserwator, kierowca. Sporadycznie załatwia pewne sprawy jadąc samochodem firmowym, jednak raz na dwa tygodnie wykonuje jazdę ok. 700 km (tam (...)

Czas pracy kierowcy ambulansu

Czas pracy kierowcy ambulansu

Czy kierowca sanitarki (samochód mogący być używany jako ambulans, pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym), który jest zatrudniony w przychodni przyzakładowej (ambulatorium) może być zatrudniony (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

VAT a transakcja łańcuchowa

VAT a transakcja łańcuchowa

Nasza firma, sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

VAT a dostawa rosyjskiemu odbiorcy

VAT a dostawa rosyjskiemu odbiorcy

Nasza firma sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. Zamierza złożyć wniosek (...)

licencja na transport miedzynarodowy

licencja na transport miedzynarodowy

Od 2 lat prowadzę działalność transportowa samochodami o masie całkowitej do 3.5 t. Zatrudniam 3 osoby. Swoje usługi wykonuję również poza terenem polski. Posiadam prawo jazdy kategorii CE. Od (...)

Opodatkowanie transportu międzynarodowego

Opodatkowanie transportu międzynarodowego

Firma transportowa wykonała usługę na trasie Polska-Norwegia. Na odcinku krajowym stawka VAT będzie opodatkowana stawką 0%, zaś na odcinku zagranicznym - "nie podlega opodatkowaniu w Polsce". Czy (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Jestem właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą pojazdów ciężarowych i osobowych i eksportem poza granice UE. Dużo pojazdów sprzedaję obywatelom Ukrainy. Poniższe pytania zostały zasygnalizowane (...)

Licencja na transport rzeczy

Licencja na transport rzeczy

W jakich przypadkach wymagane jest uzyskanie licencji na transport rzeczy? Uzyskania licencji wymaga podjęcie i wykonywanie transportu drogowego. W rozumieniu ustawy o transporcie drogowym transport (...)

Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

Odpłatny transport przez kierowcę - lekarza ważnych klientów (pacjentów) w sytuacji dla nich stresogennej (negocjacje biznesowe, wesela, pogrzeby, itp.). Klient płaci w tej sytuacji za dozór - opiekę (...)

Krajowy transport drogowy (pojazd dmc < 3.5t)

Krajowy transport drogowy (pojazd dmc < 3.5t)

Posiadam działalność gospodarczą (PKD nr. 5221Z / dawniej 6321Z - 'działalność usługowa wspomagająca transport lądowy') 'pomoc drogową'. Na rzecz działalności nabyto pojazd, obecna rejestracja: (...)

Koszty transportu chorego pacjenta

Koszty transportu chorego pacjenta

Czy NFZ jest zobowiązany pokryć koszty transportu pacjenta nie chodzącego (po udarze mózgu) z domu do szpitala (na oddział rehabilitacyjny) w przypadku, gdy pacjent ma skierowanie na ten oddział? (...)

Licencja na prowadzenie transportu drogowego

Licencja na prowadzenie transportu drogowego

Czy prowadząc zagraniczny transport drogowy rzeczy samochodem o masie całkowitej do 3,5 t muszę posiadać licencję? Obowiązek uzyskania licencji na transport drogowy ciąży co do zasady na wszystkich (...)

Transport osób a posiadanie prawa jazdy kat. B

Transport osób a posiadanie prawa jazdy kat. B

Ile osób można przewozić z kat.B. Czy z taką kat. można przewozić osoby w ramach działalności gospodarczej, czy potrzebna jest koncesja na wykonywanie tego typu czynności. Prawo jazdy kat. B uprawnia (...)

Wynajem samochodów przedsiębiorcy z licencją

Wynajem samochodów przedsiębiorcy z licencją

Proszę o wyjaśnienie czy przedsiębiorca \" X \" dysponujący samochodami ciężarowymi i zatrudniający kierowców, lecz nie posiadający licencji, o której mówi ustawa z dnia 6 września 2001 r. (...)

Obowiązek ukończenia kursu przez kierowcę

Obowiązek ukończenia kursu przez kierowcę

Chcemy zatrudnić kierowcę, który będzie wykonywał krajowy przewóz rzeczy samochodem ciężarowym o masie całkowitej 7,49 tony. Kierowca ten posiada prawo jazdy kategorii C, ale nie posiada świadectwa (...)

Usługa transportowa dla kontrahenta unijnego

Usługa transportowa dla kontrahenta unijnego

Firma transportowa wykonała usługę transportową na terenie Polski. Zleceniodawcą był kontrahent czeski, posiadający NIP UE. Z jaką stawką VAT powinna być wystawiona taka faktura - "np" czy też (...)

Licencja na transport drogowy

Licencja na transport drogowy

Zwracam się do Państwa z zapytaniem odnośnie sytuacji prawnej związanej z takim faktem: Mając założoną działalność gospodarcza "Holowanie, Pomoc Drogowa" musiałem uzyskać licencję na wykonywanie (...)

Transport chorego na leczenie

Transport chorego na leczenie

Jakie konkretnie akty prawne regulują kwestię transportu chorego z domu na dalsze leczenie szpitalne? Pacjent po przebytym udarze mózgu, o całkowitym niedowładzie jednej strony i zaniku mowy otrzymał (...)

Transport gotówki do banku

Transport gotówki do banku

Czy są jakieś przepisy regulujące obowiązek korzystania z usług ochrony mienia podczas transportu gotówki z firmy do banku przez kasjerkę. Czy są może jakieś ograniczenia kwotowe? Regulacje wprowadzające (...)

Licencja na transport drogowy towarów

Licencja na transport drogowy towarów

Podatnik zamierza wynajmować samochód ciężarowy z kierowcą. Działalność ta zgodnie z PKD znajduje się pod symbolem 49.41 - transport drogowy towarów. Usługobiorca zamierza wykorzystywać samochód (...)

Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?

Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?

Pacjent ma ustalony termin przyjęcia do szpitala na oddział celem diagnostki ( diagnoza guz mózgu) Jest obłożnie chory.Rodzina przyszła po zlecenie do lekarza pierwszego kontaktu po zlecenie na transport.Proszę (...)

Licencja na transport drogowy w spółce cywilnej

Licencja na transport drogowy w spółce cywilnej

Jest spółka cywilna 2 osób. Spółka świadczy usługi transportu międzynarodowego. Posiada licencje na transport międzynarodowy. Czy wystąpienie jednego ze wspólników ze spółki ma jakiś wpływ (...)

Świadczenie usług transportu drogowego

Świadczenie usług transportu drogowego

Kogo dotyczą nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym? Nasza firma prowadzi działalność w zakresie usług elektro-energetycznych w zakresie prac remontowo-budowlanych na stacjach transformatorowych (...)

Karalność a licencja transportowa

Karalność a licencja transportowa

W 2007 roku zostałem skazany z art 13 par 1 w zw. z art 280 par 1 k.k. na 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 3 lata. Pragnę się ubiegać o licencje na transport (...)

Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierowca

Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierowca

Firma handlowa przewozi towary samochodami zarówno o ładowności mniejszej niż 3,5 tony, jak i przekraczającej tą ładowność. Jakie dokumenty powinien posiadać kierowca podczas kontroli Inspekcji (...)

Przewóz na potrzeby własne a praca tymczasowa

Przewóz na potrzeby własne a praca tymczasowa

W miesiącu wrześniu 2007 roku Inspekcja Transportu przeprowadziła kontrolę naszego samochodu ciężarowego, który prowadził pracownik wynajęty w naszej firmie z agencji pracy. Samochód jest własnością (...)

FORUM PRAWNE

Przeprowadzki

Przeprowadzki Transport i przeprowadzki Poszukujemy partnerów do współpracy organizujemy transport i przeprowadzki warszawa krauss TEL. 732732137 TANIE PRZEPROWADZKI SZCZECIN,POLICE,GOLENIÓW tel. 732732137 (...)

transport

transport Witam, mam taką sprawę dziś dostałem list polecony : Wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni inaczej sprawa do pójdzie do sondu. Firma której pomagałem znaleść zlecenia transportowe chce (...)

transport

transport Witam, mam taką sprawę dziś dostałem list polecony : Wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni inaczej sprawa do pójdzie do sondu. Firma której pomagałem znaleść zlecenia transportowe chce (...)

transport

transport Witam, mam taką sprawę dziś dostałem list polecony : Wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni inaczej sprawa do pójdzie do sondu. Firma której pomagałem znaleść zlecenia transportowe chce (...)

oszustwo internetowe

oszustwo internetowe w lipcu 2004 zakupilem telefon na aukcji internetowej, pieniadze wplacilem a telefonu nie dostalem. Pieniądze wplacalem poprzez system platnosci internetowych PayU, skąd oszust wyplacil (...)

transport - logistyka

transport - logistyka Jako pracownik logistyki w firmie prywatnej zlecilem podstawienie kontenera do portu, ktory został zaladowany. Odbiorca nie zgłosił sie po towar. Za postój kontera i zaladunek (...)

Motocykl uszkodzony w czasie transportu

Motocykl uszkodzony w czasie transportu Witam, w wakacje jeden z działających w Polsce przewoźników przetransportował mój motocykl do Azji centralnej. Motocykl wrócił z tym samym przewoźnikiem (...)

Licencja na transport ciężarowy

Licencja na transport ciężarowy Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą - świadcząca usługi transportowe (transport ciężarowy) na terytorium Polski musi posiadać licencje od tego roku (...)

stawka vat transport

stawka vat transport Witam, chciałbym spytac czy koszt transportu dla transportu z zagranicy wystawiam z podatkiem 0 ? Najpierw otrzymuje fakture Vat od Firmy swiadczacej usługi transportowe ( jest to (...)

jak zdobyć koncesję na transport ciężarowy

jak zdobyć koncesję na transport ciężarowy jak zdobyć koncesję na transport ciężarowy Należy zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych na transport drogowy. Warunkiem otrzymania certyfikatu (...)

PRAWOJAZDY NA UKRAINIE

PRAWOJAZDY NA UKRAINIE Dzien Dobry nazywam sie Viktor. Organizuje kilku dniowe wyjazdy na Ukrainie. Pomagam przy zdobyciu prawa jazdy na Ukrainie. Są to prawa jazdy na każdą kategorie, ze wszystkimi (...)

Faktura wewnętrzna - import usług

Faktura wewnętrzna - import usług Firma polska eksportuje towar do Bułgarii. Transport zapewnia odbiorca bułgarski, na koszt Firmy polskiej, której wystawia fakture transportową. Firma polska wystawia (...)

jaki pkd na transport do 3.5 tony?

jaki pkd na transport do 3.5 tony? jaki pkd na transport do 3.5 tony?

jak wystawić fakture za transport dla kontrahenta unijnego?

jak wystawić fakture za transport dla kontrahenta unijnego? jak wystawić fakture za transport dla kontrahenta unijnego?

czy trzeba mieć licencje na transport do 3.5t?

czy trzeba mieć licencje na transport do 3.5t? czy trzeba mieć licencje na transport do 3.5t?

czy na transport do 3.5t potrzebna jest licencja?

czy na transport do 3.5t potrzebna jest licencja? czy na transport do 3.5t potrzebna jest licencja?

witam,czy można użyczyć koncesji na transport ciężarowy,jeżeli tak to w jaki sposób trzeba to

witam,czy można użyczyć koncesji na transport ciężarowy,jeżeli tak to w jaki sposób trzeba to witam,czy można użyczyć koncesji na transport ciężarowy,jeżeli tak to w jaki sposób trzeba to (...)

Prawo posiadania Broni Białej

Prawo posiadania Broni Białej Chciałbym sobie kupić szablę ozdobną a także taką bardziej utylitarną, znalazłem dostęp do obydwu takich, prawie identycznych.bliźniaczych. Czy ja jako pełnoletnia (...)

Firma Transportowa

Firma Transportowa Witam, sporo szukałem na ten temat ale dobitnej odpowiedzi nigdzie nie mogę uzyskać. Do rzeczy, otworzyłem działalność gospodarczą z zakresu przewozu osób. I tu zaczynają się (...)

dzieci obowiązkowo do przedszkola ?

dzieci obowiązkowo do przedszkola ? Witam, czy w tym roku obowiązuje już przymus wysłania dziecka do przedszkola w wieku 5 lat? Proszę o poradę. Proszę ni wprowadzać w błąd!!  Za rok wszystkie (...)

Porady prawne