18.7.2020

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wyrok TSUE ws. Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawie C-311/18 - Data Protection Commissioner przeciwko Maximillian Schrems i Facebook Ireland. Trybunał stwierdził nieważność decyzji 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez "Tarczę Prywatności UE–USA". TSUE orzekł natomiast, że decyzja Komisji 2010/87 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w państwach trzecich jest ważna.

Trybunał Sprawiedliwości UE w wydanym 16 lipca 2020 r. wyroku w sprawie C-311/18 - Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems, potwierdził więc wysoki standard ochrony danych osobowych w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

TSUE stwierdził nieważność decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. W konsekwencji, od dnia ogłoszenia wyroku, tj. 16 lipca 2020 r., przekazywanie danych do importerów w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie może się już odbywać na tej podstawie.

Decyzja Komisji Europejskiej, na podstawie której dane mogły być transferowane pomiędzy UE a USA, została zatem uznana za nieważną. Chodzi o decyzję KE 2016/1250 z 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez "Tarczę Prywatności UE-USA", która umożliwiała przekazywanie danych osobowych z Unii Europejskiej do USA. Trybunał Sprawiedliwości UE w czwartek stwierdził jej nieważność.

Co to oznacza w praktyce?

Wszystkie firmy, które prowadząc swoją działalność na terenie Unii Europejskiej, chciałyby dokonać takiego transferu - muszą zweryfikować podstawy, na jakich to robią.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE oznacza bowiem, że nie ma instrumentu umożliwiającego swobodne przekazywanie danych z UE do USA.

W kontekście wydanego wyroku przekazywanie danych osobowych z UE do USA powinno odbywać się według zasad określonych w Rozdziale 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Przekazywanie danych może mieć miejsce tylko wtedy, gdy to państwo trzecie (czyli państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli UE oraz Lichtensteinu, Islandii i Norwegii) zapewnia odpowiedni stopień ochrony tych danych.

Wyrok jest następstwem skargi obywatela Austrii, który twierdził, że prawo i praktyka Stanów Zjednoczonych nie zapewniają wystarczającej ochrony przed dostępem władz publicznych do danych przekazywanych do tego kraju.

Trybunał odniósł się w czwartek także do innej decyzji Komisji Europejskiej - w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich (92010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r.).

W tym przypadku, powołując się na Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, Trybunał uznał, że nie wykazuje ona niczego, co mogłoby podważać jej ważność.

TSUE potwierdził więc dalsze obowiązywanie decyzji Komisji Europejskiej 2010/87 w sprawie standardowych klauzul umownych (SCC) dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich. Trybunał jednak zastrzegł, że należy zapewnić, aby prawa osób, których dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie standardowych klauzul umownych ochrony danych, były chronione w stopniu merytorycznie równoważnym temu gwarantowanemu w UE przez RODO w świetle postanowień Karty Praw Podstawowych UE.

Oznacza to konieczność dokonania przez administratorów indywidualnej oceny stopnia ochrony danych zapewnianego w ramach takiego transgranicznego przekazywania danych, która musi uwzględniać nie tylko same postanowienia umowne uzgodnione między eksporterami i importerami danych, lecz również przepisy prawa w państwie trzecim, w szczególności odnoszące się do ewentualnego dostępu organów władzy publicznej tego państwa do przekazywanych danych. Gdy w świetle dokonanej oceny poziom ochrony danych osobowych nie będzie merytorycznie równoważny z poziomem gwarantowanym w UE,  przekazywanie danych może być uzależnione od zapewnienia równoważnego poziomu ich ochrony za pomocą innych środków.

Prezes UODO podkreślił konieczność spójnego podejścia do oceny konsekwencji wyroku TSUE w całej Unii Europejskiej oraz niezbędność wspólnych działań w tym zakresie krajowych organów nadzorczych współpracujących w ramach Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), w której pracach Prezes UODO uczestniczy.

EROD na swym 34. posiedzeniu plenarnym 17 lipca 2020 r. przedyskutowała najważniejsze kwestie związane z konsekwencjami wyroku TSUE i zapowiedziała opublikowanie dalszych wyjaśnień.

Czego dotyczyła sprawa?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) stanowi, że przekazywanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce co do zasady tylko wtedy, gdy dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony tych danych. Zgodnie z tym rozporządzeniem Komisja może stwierdzić, że państwo trzecie zapewnia, z uwagi na swoje ustawodawstwo krajowe lub zobowiązania międzynarodowe, odpowiedni stopień ochrony (artykuł 45 RODO).

W braku takiej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, przekazanie może nastąpić tylko, jeżeli podmiot przekazujący dane osobowe mający siedzibę w Unii zapewni odpowiednie zabezpieczenia, które mogą wynikać w szczególności ze standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję, i jeżeli osoby, których dane dotyczą, posiadają egzekwowalne prawa i skuteczne środki ochrony prawnej (artykuł 46 ust. 1 i ust. 2 lit. c) RODO).

Poza tym RODO określa w szczegółowy sposób warunki, w jakich takie przekazanie może mieć miejsce w razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub braku odpowiednich zabezpieczeń (artykuł 49 RODO).

Maximillian Schrems, mieszkający w Austrii obywatel tego kraju, jest od 2008 r. użytkownikiem Facebooka. Tak jak w przypadku innych użytkowników mieszkających w Unii, dane osobowe M. Schremsa są w całości lub części przekazywane przez Facebook Ireland na serwery należące do Facebook Inc., znajdujące się na terytorium Stanów Zjednoczonych, gdzie dane te są przetwarzane. M. Schrems wniósł skargę do irlandzkiego organu nadzorczego zmierzającą zasadniczo do zakazania tego przekazywania. Podniósł on, że prawo i praktyka Stanów Zjednoczonych nie zapewniają wystarczającej ochrony przed dostępem władz publicznych do danych przekazywanych do tego kraju. Skarga ta została oddalona w szczególności z tego powodu, że w decyzji 2000/520 (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r., przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE, w sprawie adekwatności ochrony przewidzianej przez zasady ochrony prywatności w ramach bezpiecznej przystani oraz przez odnoszące się do nich najczęściej zadawane pytania, wydane przez departament handlu USA, Dz.U. 2000, L 215, s. 7) Komisja stwierdziła, iż Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony. Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. Trybunał, do którego pytanie prejudycjalne skierował High Court (wysoki trybunał, Irlandia), orzekł nieważność tej decyzji („wyrok Schrems I” - wyrok Trybunału z dnia 6 października 2015 r. w sprawie C-362/14 - Schrems).

W następstwie wyroku Schrems I i późniejszego uchylenia przez sąd irlandzki decyzji oddalającej skargę M. Schremsa, irlandzki organ nadzorczy wezwał go do przeformułowania skargi, biorąc pod uwagę stwierdzenie przez TSUE nieważności decyzji 2000/520. W przeformułowanej skardze M. Schrems utrzymuje, że Stany Zjednoczone nie zapewniają wystarczającej ochrony danych osobowych przekazywanych do tego kraju. Żąda on zawieszenia lub zakazania przekazywania w przyszłości jego danych osobowych z Unii do Stanów Zjednoczonych, którego Facebook Ireland dokonuje obecnie na podstawie standardowych klauzul ochrony zawartych w załączniku do decyzji 2010/87 (decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U. 2010, L 39, s. 5, zmieniona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2297 z dnia 16 grudnia 2016 r., Dz.U. 2016, L 344, s. 100). Uznawszy, że rozpatrzenie skargi M. Schremsa zależy w szczególności od ważności decyzji 2010/87, irlandzki organ nadzorczy wszczął postępowanie przed High Court, mające na celu przedłożenie Trybunałowi wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Po wszczęciu tego postępowania Komisja przyjęła decyzję (UE) 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE–USA (decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 lipca 2016 r., przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE–USA (Dz.U. 2016, L 207, s. 1).

Poprzez swój wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym sąd krajowy zwrócił się do Trybunału o wyjaśnienie zastosowania RODO do przekazywania danych osobowych opartego na standardowych klauzulach ochrony zawartych w decyzji 2010/87, stopnia ochrony wymaganego w tym rozporządzeniu w ramach takiego przekazywania i obowiązków spoczywających w tym kontekście na organach nadzorczych. High Court podniósł ponadto kwestię ważności zarówno decyzji 2010/87, jak i decyzji 2016/1250.

Co orzekł TSUE?

Ogłoszonym niedawno wyrokiem Trybunał stwierdził, że ocena decyzji 2010/87 w świetle Karty praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”) nie wykazuje niczego, co mogłoby podważać jej ważność. TSUE stwierdził natomiast, że decyzja 2016/1250 jest nieważna.

Trybunał stwierdził najpierw, że prawo Unii, a w szczególności RODO, ma zastosowanie do przekazywania danych osobowych w celach komercyjnych przez podmiot gospodarczy z siedzibą w państwie członkowskim innemu podmiotowi gospodarczemu z siedzibą w państwie trzecim, nawet jeżeli w trakcie tego przekazywania lub w jego następstwie dane te mogą być przetwarzane przez organy tego państwa trzeciego do celów związanych z bezpieczeństwem publicznym, obroną i bezpieczeństwem państwa. Trybunał zaznaczył, że ten rodzaj przetwarzania danych przez organy państwa trzeciego nie może wykluczyć takiego przekazywania z zakresu stosowania rozporządzenia.

W odniesieniu do stopnia ochrony wymaganego w ramach takiego przekazywania, TSUE orzekł, że wymogi ustanowione w tym celu w przepisach RODO, które są związane z odpowiednimi zabezpieczeniami, egzekwowalnymi prawami i skutecznymi środkami ochrony prawnej, należy interpretować w ten sposób, że osoby, których dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie klauzul ochrony danych, muszą korzystać ze stopnia ochrony merytorycznie równoważnego temu, który gwarantowany jest w Unii przez to rozporządzenie, interpretowane w świetle Karty.

W tym kontekście TSUE zaznaczył, że w ramach oceny tego stopnia ochrony należy uwzględniać zarówno postanowienia umowne uzgodnione między mającym siedzibę w Unii podmiotem przekazującym dane a podmiotem odbierającym dane mającym siedzibę w danym państwie trzecim, jak i, odnośnie do ewentualnego dostępu organów władzy publicznej tego państwa trzeciego do przekazywanych w ten sposób danych, istotne elementy składające się na jego system prawny.

W odniesieniu do obowiązków spoczywających na organach nadzorczych w ramach takiego przekazywania Trybunał orzekł, że – o ile nie istnieje ważna decyzja Komisji stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych – organy te są zobowiązane do zawieszenia lub zakazania przekazywania danych do państwa trzeciego, jeżeli uznają, w świetle całokształtu okoliczności towarzyszących temu przekazywaniu, że standardowe klauzule ochrony danych nie są lub nie mogą być przestrzegane w tym państwie trzecim, i że ochrona przekazywanych danych, jakiej wymaga prawo Unii, nie może być zapewniona za pomocą innych środków, jeśli to przekazywanie danych nie zostało zawieszone lub zakończone przez sam podmiot przekazujący mający siedzibę w Unii.

TSUE zbadał następnie ważność decyzji 2010/87. Jego zdaniem ważności tej decyzji nie podważa sam fakt, że zawarte w niej standardowe klauzule ochrony danych nie wiążą, ze względu na ich umowny charakter, organów państwa trzeciego, do którego mogą być przekazywane dane. Trybunał wyjaśnił natomiast, że ważność tej decyzji zależy od tego, czy przewiduje ona skuteczne mechanizmy umożliwiające w praktyce zapewnienie przestrzegania wymaganego przez prawo Unii stopnia ochrony i czy odbywające się na podstawie takich klauzul przekazywanie danych osobowych zostanie w przypadku ich naruszenia lub niemożności ich przestrzegania zawieszone lub zakazane.

TSUE stwierdził, że decyzja 2010/87 wprowadza takie mechanizmy. W tym względzie podkreślił w szczególności, że decyzja ta ustanawia obowiązek, by podmiot przekazujący dane i podmiot odbierający sprawdziły uprzednio, czy ten stopień ochrony jest przestrzegany w danym państwie trzecim, i że zobowiązuje ona podmiot odbierający do poinformowania podmiotu przekazującego o swej ewentualnej niemożności zastosowania się do standardowych klauzul ochrony, w którym to przypadku do tego ostatniego należy zawieszenie przekazywania danych lub rozwiązanie umowy zawartej z podmiotem przekazującym.

Trybunał ocenił wreszcie ważność decyzji 2016/1250 pod względem wymogów wynikających z RODO, interpretowanego w świetle przepisów Karty gwarantujących poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, ochronę danych osobowych i prawo do skutecznej ochrony sądowej. W tym względzie zaznaczył, że decyzja ta ustanawia, podobnie jak decyzja 2000/520, pierwszeństwo wymagań dotyczących bezpieczeństwa narodowego, interesu publicznego i przestrzegania ustawodawstwa amerykańskiego, umożliwiając w ten sposób ingerencję w prawa podstawowe osób, których dane osobowe są przekazywane do tego państwa trzeciego.

Zdaniem Trybunału, ograniczenia ochrony danych osobowych, które wynikają z wewnętrznego uregulowania Stanów Zjednoczonych dotyczącego dostępu i wykorzystywania przez organy amerykańskich władz publicznych takich danych przekazywanych z Unii do tego państwa trzeciego i które Komisja poddała ocenie w decyzji 2016/1250, nie są uregulowane w sposób odpowiadający wymogom merytorycznie równoważnym tym, które ustanawia w prawie Unii zasada proporcjonalności, ponieważ programy nadzoru oparte na tych przepisach nie są ograniczone do tego, co ściśle konieczne. Opierając się na ustaleniach zawartych w tej decyzji, TSUE zaznaczył, że w odniesieniu do niektórych programów nadzoru ze wspomnianego uregulowania w żaden sposób nie wynika istnienie ograniczeń ustanowionego w nim uprawnienia do wdrażania tych programów, ani też gwarancji przysługujących potencjalnie objętym tymi programami osobom nieposiadającym obywatelstwa amerykańskiego.

Trybunał dodał, że choć uregulowanie to ustanawia wymogi, które powinny być przestrzegane przez władze amerykańskie przy wdrażaniu odpowiednich programów nadzoru, to nie przyznaje ono zainteresowanym osobom praw, które mogłyby być egzekwowalne wobec władz amerykańskich przed sądami. W odniesieniu do wymogu ochrony sądowej, TSUE orzekł, że wbrew temu, co przyjęła Komisja w decyzji 2016/1250, mechanizm mediacyjny, o którym mowa w tej decyzji, nie dostarcza tym osobom środka odwoławczego przed organem zapewniającym zabezpieczenia merytorycznie równoważne zabezpieczeniom wymaganym prawem Unii, które zapewniałyby zarówno niezależność rzecznika przewidzianego w tym mechanizmie, jak i istnienie norm uprawniających tego rzecznika do przyjęcia wiążących decyzji wobec amerykańskich służb wywiadowczych. Ze wszystkich tych powodów Trybunał stwierdził nieważność decyzji 2016/1250.

Pełna treść wyroku Trybunału Sprawiedlowości Unii Europejskiej z 16 lipca 2020 r. 

Oświadczenie EROD w zwiazku z wyrokiem TSUE-311/18

17 lipca 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła następujące oświadczenie:

EROD z zadowoleniem przyjmuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który podkreśla podstawowe prawo do prywatności w kontekście przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Decyzja TSUE ma ogromne znaczenie. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła do wiadomości fakt, że Trybunał Sprawiedliwości unieważnia decyzję 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA oraz fakt, że uznaje decyzję Komisji 2010/87 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich.

EROD omówiła wyrok Trybunału podczas 34. sesji plenarnej 17 lipca 2020 r.

W odniesieniu do Tarczy Prywatności EROD zwraca uwagę, że UE i USA powinny osiągnąć kompletne i skuteczne ramy gwarantujące, że stopień ochrony danych osobowych w USA jest zasadniczo równoważny temu gwarantowanemu w UE, zgodnie z orzeczeniem.

W przeszłości EROD zidentyfikowała niektóre z głównych wad Tarczy Prywatności, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości UE uzasadnił swoją decyzję o uznaniu jej nieważności.W swoich sprawozdaniach z dorocznych wspólnych przeglądów Tarczy Prywatności EROD zakwestionowała zgodność z zasadami ochrony danych dotyczącymi konieczności i proporcjonalności w stosowaniu prawa USA.1

EROD zamierza nadal odgrywać konstruktywną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa transatlantyckiego przekazywania danych osobowych, z korzyścią dla obywateli i organizacji EOG, i jest gotowa udzielić Komisji Europejskiej pomocy i wskazówek, aby pomóc jej, w stworzeniu, wraz ze Stanami Zjednoczonymi, nowych ram w pełni zgodnych z unijnym prawem o ochronie danych osobowych.

Chociaż standardowe klauzule umowne pozostają ważne, TSUE podkreśla potrzebę zapewnienia, aby w praktyce utrzymały one stopień ochrony zasadniczo równoważny temu gwarantowanemu przez RODO w świetle Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Ocena, czy kraje, do których przesyłane są dane, zapewniają odpowiednią ochronę, jest przede wszystkim obowiązkiem podmiotu przekazującego dane i podmiotu odbierającego dane, przy rozważaniu skorzystania ze standardowych klauzul umownych. Dokonując takiej uprzedniej oceny, podmiot przekazujący dane (w razie potrzeby z pomocą podmiotu odbierającego dane) bierze pod uwagę treść standardowych klauzul umownych, szczególne okoliczności przekazywania, jak również system prawny mający zastosowanie w kraju podmiotu odbierającego dane. Badanie tych ostatnich odbywa się w świetle niewyczerpujących czynników określonych w art. 45 ust. 2 RODO.

Jeżeli wynikiem przeprowadzonej oceny jest to, że kraj podmiotu odbierającego dane nie zapewnia zasadniczo równoważnego stopnia ochrony, podmiot przekazujący dane może rozważyć wprowadzenie dodatkowych środków w stosunku do środków zawartych w standardowych klauzulach umownych. EROD dokładnie analizuje, na czym mogłyby polegać te dodatkowe środki.

Wyrok TSUE przypomina również, jak ważne jest, aby podmiot przekazujący dane i podmiot odbierający dane wypełniali swoje obowiązki zawarte w standardowych klauzulach umownych, w szczególności obowiązki informacyjne związane ze zmianą ustawodawstwa w kraju podmiotu odbierającego dane. Jeżeli obowiązki umowne nie są lub nie mogą być przestrzegane, podmiot przekazujący dane jest zobowiązany przez standardowe klauzule umowne do zawieszenia przekazywania lub rozwiązania standardowych klauzul umownych lub do powiadomienia właściwego organu nadzorczego o zamiarze dalszego przekazywania danych.

EROD przyjmuje do wiadomości obowiązki właściwych organów nadzorczych w zakresie zawieszenia lub zakazu przekazywania danych do państwa trzeciego na podstawie zawartych standardowych klauzul umownych, jeżeli - w opinii właściwego organu nadzorczego i w świetle wszystkich okoliczności towarzyszących temu przekazania - klauzule te nie są lub nie mogą być przestrzegane w tym państwie trzecim, a ochrony przekazywanych danych nie można zapewnić w inny sposób, w szczególności w przypadku gdy to przekazywanie nie zostało zawieszone lub zakończone przez samego administratora lub podmiot przetwarzający.

EROD przypomina, że wydała wytyczne w sprawie wyjątków określonych w art. 49 RODO2 oraz że takie wyjątki muszą być stosowane indywidualnie dla każdego przypadku.

EROD dokona bardziej szczegółowej oceny wyroku i zapewni dalsze wyjaśnienia dla zainteresowanych stron oraz wytyczne dotyczące wykorzystania instrumentów przekazywania danych osobowych do państw trzecich zgodnie z wyrokiem.EROD i jej europejskie organy nadzorcze są gotowe, jak stwierdził TSUE, do zapewnienia spójności w całym EOG.

1 Zob. Sprawozdanie z drugiego rocznego przeglądu Tarczy Prywatności UE-USA https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/eu-us-privacy-shield-second-annual-joint-review-report-22012019_en oraz Sprawozdanie z Trzeciego rocznego przeglądu Tarczy Prywatności UE-USA https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/eu-us-privacy-shield-third-annual-joint-review-report-12112019_en

Podstawa prawna: 

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 2016, L 119, s. 1) - RODO.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Roaming: Komisja działa na rzecz obniżenia kosztów usług tekstowych i transferu danych za granicą

Roaming: Komisja działa na rzecz obniżenia kosztów usług tekstowych i transferu danych za granicą

Użytkownicy telefonów komórkowych mogą spodziewać się od przyszłego lata znacznej obniżki kosztów wysyłania wiadomości tekstowych z zagranicy. Komisja Europejska wystąpiła dziś z wnioskiem obniżenia o 60 proc. cen wiadomości tekstowych wysyłanych w roamingu od dnia (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

Swobodny przepływ danych do Wielkiej Brytanii

Swobodny przepływ danych do Wielkiej Brytanii

Dwie decyzje wykonawcze KE Komisja Europejska formalnie potwierdziła, że Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła dwie decyzje wykonawcze stwierdzające odpowiedni (...)

Polecony do odbioru - elektronicznie!

Polecony do odbioru - elektronicznie!

Chcesz odbierać listy polecone bez wychodzenia z domu, bez czekania na listonosza? To już możliwe. Jedyne, czego potrzebujesz, to profil zaufany. Po pierwsze i najważniejsze - bez Twojej decyzji i wiedzy nikt nie otworzy Twojego listu i go nie zeskanuje. Aby otrzymywać korespondencję w wersji (...)

Kodeksy postępowania jako zabezpieczenie przy transferze danych

Kodeksy postępowania jako zabezpieczenie przy transferze danych

Do 1 października 2021 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjmuje uwagi do Wytycznych 4/2021 w sprawie kodeksów postępowania jako narzędzia do przekazywania danych. ##baner## Cel wytycznych Głównym celem wytycznych jest wyjaśnienie artykułu 40 ust. 3 RODO, (...)

Nie zapłacisz za zbyt wolny internet

Nie zapłacisz za zbyt wolny internet

Koniec kłamstw w reklamie internetu. Dostawca będzie musiał zagwarantować nam minimalną prędkość transferu. Będzie ona jednoznacznie wskazana w umowie i musi wynosić minimum 90 proc. prędkości, o której operator zapewnia w swoich reklamach, ulotkach czy innych materiałach informacyjnych. - (...)

Podstawowy rachunek bankowy dla wszystkich

Podstawowy rachunek bankowy dla wszystkich

Każdy, legalnie przebywający na terenie UE, powinien mieć dostęp do podstawowego rachunku płatniczego, niezależnie od narodowości czy miejsca zamieszkania, przegłosował wczoraj Parlament Europejski. Zasady dotyczące rachunku oraz koszty powinny być jasne i łatwe do porównania, łatwa powinna (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone (...)

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Zobacz, co zmieni się od 1 października 2020 roku w plikach JPK_VAT. Sprawdź, jakie nowe dane będziesz musiał podać i jakie kary grożą za błędy. Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy go składa, jak go wypełnić i wysłać? ##baner## Czym jest nowy JPK_VAT z deklaracją? JPK_VAT (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i (...)

Zwrotny transfer nieruchomości a unikanie opodatkowania

Zwrotny transfer nieruchomości a unikanie opodatkowania

Informacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  W niedawnej informacji Szef KAS zwrócił uwagę na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w których podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych dążą do uzyskania wyjaśnień przedstawiając (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (...)

Raportowanie CRS, CBC i FATCA

Raportowanie CRS, CBC i FATCA

Ministerstwo Finansów przekazało informację o zmianach w raportowaniu CRS, CBC oraz FATCA, czyli tzw. automatycznej wymianie informacji o rachunkach finansowych. Od 1 stycznia 2020 r. będą bowiem obowiązywać nowe formularze CRS-1 dot. przekazywania informacji o rachunkach raportowanych (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Co pewien czas powraca dyskusja na temat podatku katastralnego w Polsce. W obecnej konfiguracji politycznej jednak najwyraźniej nikt nie jest zainteresowany przyspieszeniem prac w tym kierunku. To dość osobliwe, gdyż polski system podatkowy, z wyodrębnionymi podatkami leśnym, rolnym, od nieruchomości (...)

Zasady udostępniania treści pornograficznej w internecie - opinia prawna

Zasady udostępniania treści pornograficznej w internecie - opinia prawna

Stan faktyczny Mam pytanie dotyczące prowadzenia jednej ze stron. Strona ma charakter erotyczny. Mechanizm działania strony jest nieco skomplikowany mianowicie filmy i zdjęcia (erotyczne) pobierane są automatycznie przez program z binarnych grup dyskusyjnych, zdjęcia postowane na binarnych grupach (...)

Media pomogą w zwalczaniu skutków COVID-19?

Media pomogą w zwalczaniu skutków COVID-19?

Przepisy o składce reklamowej w prekonsultacjach Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt „Ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury (...)

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Wspólna polityka wizowa 2.0 Sprawniejsze wydawanie wiz turystycznych, biznesowych i krótkookresowych, przy jednoczesnym podniesieniu opłaty do 80 euro – to propozycje Komisji Europejskiej dotyczące reformy wspólnej polityki wizowej UE. Nowe przepisy (...)

OECD szuka recept antykryzysowych

OECD szuka recept antykryzysowych

Działający przy OECD Komitet BIAC ds. Polityki Gospodarczej (EPC) przestrzega przed nadmiernym zapałem regulacyjnym ws rynków finansowych, gdyż przeregulowanie może osłabić innowacje, a także zmienić zachowania banków w nieprzewidywalny sposób przez co system nie musi wcale stać się bezpieczniejszy.  (...)

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. (...)

Roaming: Komisja działa na rzecz obniżenia kosztów usług tekstowych i transferu danych za granicą

Roaming: Komisja działa na rzecz obniżenia kosztów usług tekstowych i transferu danych za granicą

Użytkownicy telefonów komórkowych mogą spodziewać się od przyszłego lata znacznej obniżki kosztów wysyłania wiadomości tekstowych z zagranicy. Komisja Europejska wystąpiła dziś z wnioskiem obniżenia o 60 proc. cen wiadomości tekstowych wysyłanych w roamingu od dnia (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

Swobodny przepływ danych do Wielkiej Brytanii

Swobodny przepływ danych do Wielkiej Brytanii

Dwie decyzje wykonawcze KE Komisja Europejska formalnie potwierdziła, że Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła dwie decyzje wykonawcze stwierdzające odpowiedni (...)

Polecony do odbioru - elektronicznie!

Polecony do odbioru - elektronicznie!

Chcesz odbierać listy polecone bez wychodzenia z domu, bez czekania na listonosza? To już możliwe. Jedyne, czego potrzebujesz, to profil zaufany. Po pierwsze i najważniejsze - bez Twojej decyzji i wiedzy nikt nie otworzy Twojego listu i go nie zeskanuje. Aby otrzymywać korespondencję w wersji (...)

Kodeksy postępowania jako zabezpieczenie przy transferze danych

Kodeksy postępowania jako zabezpieczenie przy transferze danych

Do 1 października 2021 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjmuje uwagi do Wytycznych 4/2021 w sprawie kodeksów postępowania jako narzędzia do przekazywania danych. ##baner## Cel wytycznych Głównym celem wytycznych jest wyjaśnienie artykułu 40 ust. 3 RODO, (...)

Nie zapłacisz za zbyt wolny internet

Nie zapłacisz za zbyt wolny internet

Koniec kłamstw w reklamie internetu. Dostawca będzie musiał zagwarantować nam minimalną prędkość transferu. Będzie ona jednoznacznie wskazana w umowie i musi wynosić minimum 90 proc. prędkości, o której operator zapewnia w swoich reklamach, ulotkach czy innych materiałach informacyjnych. - (...)

Podstawowy rachunek bankowy dla wszystkich

Podstawowy rachunek bankowy dla wszystkich

Każdy, legalnie przebywający na terenie UE, powinien mieć dostęp do podstawowego rachunku płatniczego, niezależnie od narodowości czy miejsca zamieszkania, przegłosował wczoraj Parlament Europejski. Zasady dotyczące rachunku oraz koszty powinny być jasne i łatwe do porównania, łatwa powinna (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone (...)

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Zobacz, co zmieni się od 1 października 2020 roku w plikach JPK_VAT. Sprawdź, jakie nowe dane będziesz musiał podać i jakie kary grożą za błędy. Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy go składa, jak go wypełnić i wysłać? ##baner## Czym jest nowy JPK_VAT z deklaracją? JPK_VAT (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i (...)

Zwrotny transfer nieruchomości a unikanie opodatkowania

Zwrotny transfer nieruchomości a unikanie opodatkowania

Informacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  W niedawnej informacji Szef KAS zwrócił uwagę na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w których podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych dążą do uzyskania wyjaśnień przedstawiając (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (...)

Raportowanie CRS, CBC i FATCA

Raportowanie CRS, CBC i FATCA

Ministerstwo Finansów przekazało informację o zmianach w raportowaniu CRS, CBC oraz FATCA, czyli tzw. automatycznej wymianie informacji o rachunkach finansowych. Od 1 stycznia 2020 r. będą bowiem obowiązywać nowe formularze CRS-1 dot. przekazywania informacji o rachunkach raportowanych (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Co pewien czas powraca dyskusja na temat podatku katastralnego w Polsce. W obecnej konfiguracji politycznej jednak najwyraźniej nikt nie jest zainteresowany przyspieszeniem prac w tym kierunku. To dość osobliwe, gdyż polski system podatkowy, z wyodrębnionymi podatkami leśnym, rolnym, od nieruchomości (...)

Zasady udostępniania treści pornograficznej w internecie - opinia prawna

Zasady udostępniania treści pornograficznej w internecie - opinia prawna

Stan faktyczny Mam pytanie dotyczące prowadzenia jednej ze stron. Strona ma charakter erotyczny. Mechanizm działania strony jest nieco skomplikowany mianowicie filmy i zdjęcia (erotyczne) pobierane są automatycznie przez program z binarnych grup dyskusyjnych, zdjęcia postowane na binarnych grupach (...)

Media pomogą w zwalczaniu skutków COVID-19?

Media pomogą w zwalczaniu skutków COVID-19?

Przepisy o składce reklamowej w prekonsultacjach Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt „Ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury (...)

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Wspólna polityka wizowa 2.0 Sprawniejsze wydawanie wiz turystycznych, biznesowych i krótkookresowych, przy jednoczesnym podniesieniu opłaty do 80 euro – to propozycje Komisji Europejskiej dotyczące reformy wspólnej polityki wizowej UE. Nowe przepisy (...)

OECD szuka recept antykryzysowych

OECD szuka recept antykryzysowych

Działający przy OECD Komitet BIAC ds. Polityki Gospodarczej (EPC) przestrzega przed nadmiernym zapałem regulacyjnym ws rynków finansowych, gdyż przeregulowanie może osłabić innowacje, a także zmienić zachowania banków w nieprzewidywalny sposób przez co system nie musi wcale stać się bezpieczniejszy.  (...)

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odprowadzanie składek przez ZUS do OFE

Odprowadzanie składek przez ZUS do OFE

Dlaczego ZUS odprowadza moje składki do OFE za prawie każdy miesiąc na raty (zdarzają się nie 2 a nawet 3 raty za 1 miesiąc), z czego OFE pobiera od każdej raty składki prowizje? Prócz tego ZUS odprowadza składki nieterminowo, z czego znowu z moich składek potrącane są odsetki. Czy powinnam (...)

Odprowadzanie składek przez ZUS do OFE

Odprowadzanie składek przez ZUS do OFE

Dlaczego ZUS odprowadza moje składki do OFE za prawie każdy miesiąc na raty (zdarzają się nie 2 a nawet 3 raty za 1 miesiąc), z czego OFE pobiera od każdej raty składki prowizje? Prócz tego ZUS odprowadza składki nieterminowo, z czego znowu z moich składek potrącane są odsetki. Czy powinnam (...)

Faktury od zagranicznego kontrahenta

Faktury od zagranicznego kontrahenta

Prowadzę działalność gospodarczą. Dosyć często kupuję oprogramowanie czy szablony graficzne przez Internet płacąc kartą kredytową, w krajach UE, USA jak i innych (np. Korea). Produkty te nie podlegają ocleniu, nie wymagany jest SAD, gdyż fizycznie nie przechodzą przez granicę, są pobierane (...)

Faktury od zagranicznego kontrahenta

Faktury od zagranicznego kontrahenta

Prowadzę działalność gospodarczą. Dosyć często kupuję oprogramowanie czy szablony graficzne przez Internet płacąc kartą kredytową, w krajach UE, USA jak i innych (np. Korea). Produkty te nie podlegają ocleniu, nie wymagany jest SAD, gdyż fizycznie nie przechodzą przez granicę, są pobierane (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO? W pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje, z którymi zapoznanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. Administrator danych jest obowiązany zastosować (...)

Podpisanie CV oraz klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych

Podpisanie CV oraz klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych

Czy CV należy podpisywać oraz czy trzeba podpisywać klauzulę na temat przetwarzania danych osobowych? Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny (...)

Administrator danych osobowych a umowa agencyjna

Administrator danych osobowych a umowa agencyjna

Operator serwisu internetowego (agent) ma zawarte umowy agencyjne z dostawcami usług noclegowych (zleceniodawcy) i występuje wobec klientów jako agent turystyczny (działa na zlecenie dostawców, a nie klientów). Klienci podczas rezerwacji podają dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, miejsce (...)

Przesłanka przetwarzania danych wrażliwych

Przesłanka przetwarzania danych wrażliwych

Jaka przesłanka legalizuje przetwarzanie danych wrażliwych w amatorskich klubach, towarzystwach sportowych, klubach dyskusyjnych, klubach zainteresowań? Za tzw. dane wrażliwe uważa się dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, (...)

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Napisałem kronikę rodzinną, w której zamieściłem zdjęcia przodków, potomków prawie całego drzewa genealogicznego. Zamieściłem również dane osobowe, daty urodzeń, ślubów, opisy dotyczące miejsca zamieszkania, odbycia służby wojskowej w Rosji carskiej, Rosji bolszewickiej, służby (...)

Uzyskanie bilingu

Uzyskanie bilingu

Czy w trakcie rozwodu adwokat mojego męża może wystosować prośbę do operatora mojego telefonu komórkowego o wystawienie bilingu rozmów i smsów wysyłanych z mojego telefonu bez mojej wiedzy? Zasadą prawa telekomunikacyjnego jest to, że podmiot uczestniczący w wykonywaniu działalności telekomunikacyjnej (...)

Baza danych klientów

Baza danych klientów

Firma posiada bazę klientów, która składa się z adresów i danych firm zakupionych w GUS oraz danych klientów indywidualnych, które to dane otrzymaliśmy na podstawie kontaktów telefonicznych. Całość bazy liczy około 50000 rekordów z danymi, w tym 45000 firm oraz 5000 z danymi osób fizycznych. (...)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. ma ustawowy obowiązek prezentacji informacji konsumentom na ich wniosek. Chciałem skorzystać i zobaczyć jak wygląda taka informacja. Zarejestrowałem się na na stronie internetowej przez specjalny szyfrowany formularz podając swoje dane osobowe (w tym numer PESEL). (...)

Umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej a ochrona danych

Umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej a ochrona danych

Chciałbym na swojej stronie internetowej umieścić dane niekompetentnego pracownika, tak aby przyszli pracodawcy/ klienci mogli uniknąć niepotrzebnych nerwów. Czy będzie to zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych? Chcę na stronie umieścić imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu owej (...)

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokandy są wywieszane na drzwiach sal i/lub w tablicach poszczególnych wydziałów sądów. Pewnego dnia spisując informację z wokandy zostałem "okrzyczany" przez Panią z sekretariatu, że nie wolno. Czy każdy może mieć do nich dostęp? A nawet idąc dalej korzystać z ich treści w pracach (...)

Powołanie na świadka pracownika powoda

Powołanie na świadka pracownika powoda

Otrzymałem pozew i w ramach sprzeciwu chciałbym zgłosić na świadka pracownika powoda, którego adresu nie znam. Znam jedynie jego imię i nazwisko. Jak zgłosić świadka, aby spełnić warunki art. 258 k.p.c.? Kodeks postępowania cywilnego wymaga takiego wskazania świadków, aby ich wezwanie (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO? W pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje, z którymi zapoznanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. Administrator danych jest obowiązany zastosować (...)

Podpisanie CV oraz klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych

Podpisanie CV oraz klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych

Czy CV należy podpisywać oraz czy trzeba podpisywać klauzulę na temat przetwarzania danych osobowych? Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny (...)

Administrator danych osobowych a umowa agencyjna

Administrator danych osobowych a umowa agencyjna

Operator serwisu internetowego (agent) ma zawarte umowy agencyjne z dostawcami usług noclegowych (zleceniodawcy) i występuje wobec klientów jako agent turystyczny (działa na zlecenie dostawców, a nie klientów). Klienci podczas rezerwacji podają dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, miejsce (...)

Przesłanka przetwarzania danych wrażliwych

Przesłanka przetwarzania danych wrażliwych

Jaka przesłanka legalizuje przetwarzanie danych wrażliwych w amatorskich klubach, towarzystwach sportowych, klubach dyskusyjnych, klubach zainteresowań? Za tzw. dane wrażliwe uważa się dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, (...)

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Napisałem kronikę rodzinną, w której zamieściłem zdjęcia przodków, potomków prawie całego drzewa genealogicznego. Zamieściłem również dane osobowe, daty urodzeń, ślubów, opisy dotyczące miejsca zamieszkania, odbycia służby wojskowej w Rosji carskiej, Rosji bolszewickiej, służby (...)

Uzyskanie bilingu

Uzyskanie bilingu

Czy w trakcie rozwodu adwokat mojego męża może wystosować prośbę do operatora mojego telefonu komórkowego o wystawienie bilingu rozmów i smsów wysyłanych z mojego telefonu bez mojej wiedzy? Zasadą prawa telekomunikacyjnego jest to, że podmiot uczestniczący w wykonywaniu działalności telekomunikacyjnej (...)

Baza danych klientów

Baza danych klientów

Firma posiada bazę klientów, która składa się z adresów i danych firm zakupionych w GUS oraz danych klientów indywidualnych, które to dane otrzymaliśmy na podstawie kontaktów telefonicznych. Całość bazy liczy około 50000 rekordów z danymi, w tym 45000 firm oraz 5000 z danymi osób fizycznych. (...)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. ma ustawowy obowiązek prezentacji informacji konsumentom na ich wniosek. Chciałem skorzystać i zobaczyć jak wygląda taka informacja. Zarejestrowałem się na na stronie internetowej przez specjalny szyfrowany formularz podając swoje dane osobowe (w tym numer PESEL). (...)

Umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej a ochrona danych

Umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej a ochrona danych

Chciałbym na swojej stronie internetowej umieścić dane niekompetentnego pracownika, tak aby przyszli pracodawcy/ klienci mogli uniknąć niepotrzebnych nerwów. Czy będzie to zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych? Chcę na stronie umieścić imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu owej (...)

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokandy są wywieszane na drzwiach sal i/lub w tablicach poszczególnych wydziałów sądów. Pewnego dnia spisując informację z wokandy zostałem "okrzyczany" przez Panią z sekretariatu, że nie wolno. Czy każdy może mieć do nich dostęp? A nawet idąc dalej korzystać z ich treści w pracach (...)

Powołanie na świadka pracownika powoda

Powołanie na świadka pracownika powoda

Otrzymałem pozew i w ramach sprzeciwu chciałbym zgłosić na świadka pracownika powoda, którego adresu nie znam. Znam jedynie jego imię i nazwisko. Jak zgłosić świadka, aby spełnić warunki art. 258 k.p.c.? Kodeks postępowania cywilnego wymaga takiego wskazania świadków, aby ich wezwanie (...)

Usunięcie danych osobowych z rejestrów policyjnych

Usunięcie danych osobowych z rejestrów policyjnych

Byłem oskarżonym w sprawie karnej, lecz zostałem uniewinniony. Ponad 6 miesięcy temu wysłałem wniosek o usunięcie kartoteki policyjnej, w której są moje dane. Otrzymałem odpowiedź, iż kartoteka zostanie usunięta, jednakże jak do tej pory nie zostałem poinformowany o fakcie usunięcia kartoteki. (...)

Ujawnienie danych o zarobkach przed sądem

Ujawnienie danych o zarobkach przed sądem

W trakcie rozprawy sądowej o alimenty od dziadka na wnuka sąd zadaje pytania na sali sądowej i upublicznia dla strony pozywającej (powoda) wszystkie dane o zarobkach osoby pozwanej. W ten sposób powód może dowolnie publikować zasłyszane na sali rozpraw i na podstawie kopii dostarczonych dokumentów (...)

Publikacja danych osobowych w Internecie

Publikacja danych osobowych w Internecie

Firma pragnie zamieszczać na stronie subiektywne, ale wyłącznie pozytywne opinie oraz ocenę internautów na temat osób, np. fryzjerów, czy też stomatologów wymienionych z nazwiska oraz miejsca wykonywania działalności. Czy zamieszczanie tego rodzaju bezstronnych opinii internautów jest zgodne (...)

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych

W naszej firmie na mocy polecenia Prezesa Zarządu została przeprowadzona ocena pracownicza, przebiegająca w następujący sposób. Każdy z pracowników ocenia osoby, z którymi kontaktuje się zawodowo w firmie, pod 4 względami: komunikatywności, otwartości, efektywności oraz zaangażowania. (...)

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Według ustawy o zamówieniach publicznych wszystkie oferty są jawne. Czy informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w której są dane osobowe, również jest jawna? W jaki sposób udostępnić informację, że dana firma lub osoba nie jest skazana, nie naruszając ustawy o ochronie danych osobowych? (...)