27.10.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów

Dowiedz się, jakim ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym podlegają doktoranci.

Ubezpieczenia społeczne

Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach doktorskich najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Porady prawne

Ubezpieczenie chorobowe jest zaś dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta.

Okres ubezpieczeń społecznych

Doktoranci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne doktorantów stanowi kwota otrzymywanego stypendium doktoranckiego.

Kto finansuje składki na ubezpieczenia społeczne?

Składki na ubezpieczenia społeczne są współfinansowane przez doktoranta (ubezpieczony) i podmiot prowadzący szkołę doktorską, np. uczelnię (płatnik). Składkę na ubezpieczenie emerytalne finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczony i płatnik.

Składkę na ubezpieczenia rentowe finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczony i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnik.

Składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje w całości, z własnych środków, sam ubezpieczony – doktorant.

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe doktorantów finansuje w całości, z własnych środków, płatnik (podmiot prowadzący szkołę doktorską, np. uczelnia).

Ubezpieczenie zdrowotne

Doktoranci, także ci, którzy nie pobierają stypendium doktoranckiego i którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wyjątkiem są doktoranci, którzy mają inny tytuł do tego ubezpieczenia albo są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny.

Okres ubezpieczenia zdrowotnego

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia, a wygasa z dniem ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej albo skreślenia z listy doktorantów.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne doktorantów stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (w 2019 r. 620 zł).

Kto finansuje składkę zdrowotną?

Składkę na to ubezpieczenie opłaca płatnik – podmiot prowadzący szkołę doktorską, np. Uczelnia, a finansuje budżet państwa.

Zbiegi tytułów

Doktorant, który jest dodatkowo:

  • pracownikiem, 
  • członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 
  • członkiem rady nadzorczej pobierającym wynagrodzenie z tego tytułu,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe, świadczenie socjalne, zasiłek socjalny albo wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ze wszystkich tych tytułów, bez względu na wysokość stypendium.

Jeżeli doktorant otrzymywałby stypendium w wysokości niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia, to w przypadku posiadania jednocześnie innego niż powyższe tytułu do ubezpieczeń społecznych, byłby objęty również z tego drugiego tytułu obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

W przypadku gdy doktorant, który otrzymuje stypendium doktoranckie, jest jednocześnie rencistą - podlega ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie.

Doktorant, który wykonuje jednocześnie umowę o pracę, jest zleceniobiorcą lub prowadzi pozarolniczą działalność, nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu bycia doktorantem.

Zbiegi tytułów ubezpieczeń społecznych:

Tytuł do ubezpieczeń 1

Tytuł do ubezpieczeń 2

/okoliczność wpływająca

na tytuł do ubezpieczeń

  Charakter

ubezpieczeń

  jest pracownikiem O/O
   jest wynagradzanym członkiem Rady Nadzorczej  O/O

Doktorant otrzymujący stypendium 

(bez względu na jego wysokość)*      

 jest zleceniobiorcą na tej samej Uuczelni,

na której jest doktorantem

O/D**
 

zleceniobiorcą u innego podmiotu niż Uczelnia,

na której jest doktorantem

O/D**
 

jest pracownikiem i zleceniobiorcą na Uczelni,

na której jest doktorantem albo wykonuje tę umowę zlecenia

na rzecz pracodawcy/Uczelni, na której jest doktorantem

O/O
   prowadzi pozarolniczą działalność O/D**
  jest rencistą, emerytem  D

* - Przyjęto, że doktorant kształci się w szkole doktorskiej prowadzonej przez uczelnię.

** - Podlega dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym z drugiego tytułu, tylko jeśli kwota stypendium doktoranckiego jest równa lub wyższa niż minimalne wynagrodzenie.

Użyte w tabeli symbole oznaczają:

O – ubezpieczenie obowiązkowe,

D – ubezpieczenie dobrowolne (na wniosek ubezpieczonego).

Kody tytułu ubezpieczenia

Dla doktorantów właściwe są kody tytułu ubezpieczenia rozpoczynające się cyframi:

  • 18 11 – student lub uczestnik studiów doktoranckich, za którego szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie jest obowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - dotyczy: doktoranta, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020;
  • 18 12 – doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu - dotyczy: doktoranta, który rozpoczął kształcenie w szkole doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 i nie posiada innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego;
  • 18 13 – doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu - dotyczy: doktoranta, który rozpoczął kształcenie w szkole doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 i posiada inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykłady

Przykład 1

Pan Bartłomiej jest doktorantem kształcącym się w szkole doktorskiej. Nie ma prawa do stypendium doktoranckiego ponieważ ma stopień doktora z innej dyscypliny. Jednocześnie wykonuje umowę zlecenia.

Z tytułu bycia doktorantem nie podlega ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Przykład 2

Pani Magdalena jest doktorantką na Uniwersytecie od 2017 r. Pani Magdalena jest mężatką. Jej mąż jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny zgłasza Panią Magdalenę mąż. Pani Magdalena nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu bycia doktorantem.

Przykład 3

Pani Agnieszka kształci się w szkole doktorskiej i z tego tytułu otrzymała stypendium doktoranckie za październik i listopad 2019 r. w październiku 2019 r. Uczelnia powinna zsumować te stypendia. Otrzymana kwota stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jaką należy wykazać w imiennym raporcie rozliczeniowym ZUS RCA składanym za październik 2019 r.

Ponieważ Pani Agnieszka w listopadzie nie otrzyma już stypendium doktoranckiego, w raporcie rozliczeniowym składanym za listopad powinny być wykazane zerowa podstawa wymiaru oraz zerowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Za listopad 2019 r. należy natomiast rozliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty odpowiadającej wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Przykład 4

Pani Joanna jako doktorant kształcący się w szkole doktorskiej pobiera stypendium doktoranckie od 1 października 2019 r.

Od 2017 r. jest zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz zdrowotnego jako członek rady nadzorczej przez Spółkę Akcyjną ABCD. Jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi jako doktorant i członek rady nadzorczej, a ubezpieczeniem zdrowotnym – wyłącznie jako członek rady nadzorczej.

Przykład 5

Pan Tomasz jako doktorant kształcący się w szkole doktorskiej pobiera od października 2019 r. stypendium doktoranckie na Uczelni Przyrodniczej. Jednocześnie od 1 lutego 2019 r. jest pracownikiem Spółki Akcyjnej SATURN.

Podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym zarówno jako pracownik i jako doktorant. Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega tylko z tytułu wykonywania umowy o pracę. Uniwersytet powinien zgłosić Pana Tomasza od 1 października 2019 r. tylko do ubezpieczeń spo- łecznych na druku ZUS ZUA. Jako kod tytułu ubezpieczenia powinien być wskazany kod rozpoczynający się od 18 13.

Przykład 6

Pani Urszula jest od 1 października 2019 r. doktorantką, która kształci się w szkole doktorskiej prowadzonej przez Politechnikę. Otrzymywane przez nią stypendium doktoranckie jest wyższe niż minimalne wynagrodzenie (w 2019 r. 2250 zł). Pani Urszula w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 r. wykonuje umowę zlecenia dla firmy XSET.

Od października 2019 r. Pani Urszula podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania stypendium doktoranckiego. Z tytułu wykonywanej umowy zlecenia może być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych tylko na wniosek.

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega tylko z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Politechnika jako płatnik powinna zgłosić Panią Urszulę od 1 października 2019 r. do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 18 13. Od 1 stycznia 2020 r.

Pani Urszula nie może zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Dlatego też od tej daty z tytułu otrzymywania stypendium doktoranckiego będzie podlegała obowiązkowo zarówno ubezpieczeniom społecznym jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W związku z tym, Politechnika będzie zobowiązana wyrejestrować Panią Urszulę z ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZWUA wskazując jako datę wyrejestrowania 1 stycznia 2020 r. Z tą też datą powinna zostać zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 18 12.

Przykład 7

Pani Edyta jest doktorantką na Akademii Rolniczej przed oceną śródokresową. Pobiera stypendium doktoranckie wyższe niż minimalne wynagrodzenie (w 2019 r. 2250 zł). Jednocześnie od 1 marca 2019  r. jest pracownikiem Spółki Akcyjnej JOWISZ, w której jest zatrudniona na ¼ etatu. Ponadto wykonuje umowę zlecenia zawartą z firmą KŁOS od 1 marca 2019 r. do 31 marca 2020 r. Umowa zlecenia nie jest wykonywana na rzecz Spółki JOWISZ. Suma podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania umowy o pracę i otrzymywania stypendium doktoranckiego wynosi więcej niż minimalne wynagrodzenie.

Pani Edyta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy o pracę i pobierania stypendium doktoranckiego. Z tytułu wykonywania umowy zlecenia może przystąpić do ubezpieczeń społecznych dobrowolnie.

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega z tytułu wykonywania umowy o pracę i umowy zlecenia. Dlatego też, Akademia powinna zgłosić Panią Edytę do ubezpieczeń od 1 października 2019 r. tylko do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 18 13.

Nic się nie zmieni po zakończeniu umowy zlecenia w kwietniu 2020 r.

Przykład 8

Pan Andrzej jest doktorantem na Akademii Medycznej po ocenie śródokresowej zakoń- czonej wynikiem pozytywnym. Jednocześnie jest pracownikiem naukowym tej Akademii zatrudnionym na ¾ etatu i zawarł z tą Uczelnią umowę zlecenia do 31 grudnia 2020 r.

Z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia zawartej z pracodawcą Pan Andrzej jest traktowany jak pracownik w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych. Od października 2019 r. Pan Andrzej podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu otrzymywania stypendium doktoranckiego i wykonywania obu umów zawartych z Akademią. Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega tylko z tytułu wykonywania obu umów.

Sytuacja ta nie ulegnie zmianie po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia. Dlatego też, Akademia powinna również zgłosić (oprócz ubezpieczeń pracowniczych) Pana Andrzeja od 1 października 2019 r. do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 18 13.

Przykład 9

Pani Beata jest doktorantką, która kształci się w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet. Pobiera stypendium doktoranckie w kwocie wyższej niż minimalne wynagrodzenie (w 2019 r. 2250 zł). Jednocześnie od 2018 r prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – kancelarię prawną.

Od października 2019 r. Pani Beata podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania stypendium doktoranckiego. Z tytułu prowadzenia działalności może być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych tylko na wniosek. Natomiast ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega tylko z tytułu wykonywania działalności. Uniwersytet jako płatnik powinien zgłosić Panią Beatę od 1 października 2019 r. tylko do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 18 13.

Przykład 10

Pan Robert pobiera rentę rodzinną. Jest też doktorantem, który kształci się w szkole doktorskiej prowadzonej przez Akademię Ekonomiczną i pobiera stypendium doktoranckie.

Pan Robert z tytułu otrzymywania stypendium doktoranckiego nie podlega obowiązkowo ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, może do nich przystąpić dobrowolnie.

Nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu – jest objęty nim jako rencista. W przypadku, gdy Pan Robert nie wystąpi z wnioskiem o objęcie tymi ubezpieczeniami Akademia nie powinna zgłaszać go do żadnych ubezpieczeń.

 

Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 300, z późn. zm.) - art. 6 ust. 1 pkt 7b i art. 12 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 13 pkt. 15a , art. 9 ust. 1–1a, ust. 5 i ust. 9, art. 16 ust. 1 pkt 7a, ust. 1b, ust. 2 i ust. 3;
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1373, z późn. zm.) - art. 66 ust. 1 pkt 20 oraz ust. 2, art. 73 pkt 4, art. 86 ust. 1 pkt 6 i ust. 2;
  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) - art. 209 ust. 1.

Źródło: www.zus.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki Obecnie obowiązują jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz korzystających z ulgi na start. Od nowego roku zasady te będą różne (...)

Zgłoś się do „małego ZUS”

Zgłoś się do „małego ZUS”

Prowadzący działalność gospodarczą na mniejszą skalę, którzy chcą skorzystać z „małego ZUS” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2019 r., powinni przeczytać poniższe informacje.  Zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia (...)

Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci przedsiębiorca?

Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci przedsiębiorca?

Jeśli prowadzisz firmę, to musisz płacić składki do ZUS. Przeczytaj, jakie składki musisz płacić za siebie, a jakie – za zatrudnionych pracowników, a także od jakiej podstawy liczy się wysokość składek. ##baner## Którzy przedsiębiorcy muszą płacić składki do ZUS? Musisz (...)

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r.? Przeczytaj ten artykuł. Od lutego wchodzi w życie Mały ZUS Plus Od 1 lutego 2020 r. będą obowiązywać nowe (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Osoby, które urodziły się przed 1949 r., osiągnęły już wiek emerytalny, uprawniający do nabycia emerytury. Sprawdź, na jakich zasadach ZUS przyznaje emeryturę i co należy zrobić, żeby ją otrzymać. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać emeryturę? Żeby uzyskać (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, a więc: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom (...)

„Mały ZUS plus” w 2023 roku

„Mały ZUS plus” w 2023 roku

Prowadzisz działalność gospodarczą - możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od Twoich dochodów z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (czyli za 2022 r.).     Jakie dokumenty (...)

Ubezpieczenia społeczne doktorantów

Ubezpieczenia społeczne doktorantów

ZUS wyjaśnił, że doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. Ubezpieczenia społeczne Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, nie podlegają więc obowiązkowym ubezpieczeniom (...)

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Jakie są zasady ogólne ustalania podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących pracownikom zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców? Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom, w tym zatrudnionych za granicą u polskich (...)

Jak skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”?

Jak skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”?

Co trzeba zrobić, aby skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”? Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która korzystała w 2020 r. z ulgi „mały ZUS plus” i nadal w 2021 r. chce opłacać niższe składki, nie musi ponownie zgłaszać się do (...)

Mały ZUS w styczniu 2020 r.

Mały ZUS w styczniu 2020 r.

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS” i  zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne w 1 styczniu 2020 r.? Dowiedz się, co radzi ZUS. Mały ZUS - zgłoszenie do ubezpieczeń Jeśli chcesz nadal korzystać z „małego (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania (...)

Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana

Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana

Przepisy dotyczące składek na ZUS przewidują obecnie tzw. ulgę na start, preferencyjną podstawę i działalność nieewidencjonowaną. Zwalniają więc niektórych przedsiębiorców z opłacania przez 6 miesięcy składek na ubezpieczenia społeczne. Następnie mogą oni przez 2 (...)

Wysokość składek ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą

Wysokość składek ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą

1. Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego...   Składki za styczeń – grudzień 2022 roku:   Rodzaj ubezpieczenia/funduszu:EmerytalneRentoweWypadkoweChoroboweFP (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

PKPP o propozycji podniesienia składki na ubezpieczenie zdrowotne

PKPP o propozycji podniesienia składki na ubezpieczenie zdrowotne

  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan jest przeciwna propozycji podniesienia składki na ubezpieczenie zdrowotne z 9 do 10% w 2010 r., zapisanej w projekcie ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przekazanym do konsultacji społecznych. (...)

Wysokość składek na ubezpieczenia

Wysokość składek na ubezpieczenia

Wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne  Składki za kwiecień - grudzień 2018 r. dla  osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym (...)

Oskładkowanie świadczeń urlopowych

Oskładkowanie świadczeń urlopowych

Czy od świadczenia urlopowego powinna być naliczona składka zdrowotna i ewentualnie składki na ubezpieczenie społeczne? Stosownie do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę (...)

Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS

Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS

Pracownik miał podpisana umowę o prace do 15 marca. Dopiero za kilkanaście dni podpisze umowę z innym pracodawcą. Jest zrozumiałe, że przez ten czas nie będzie się rejestrował na kilka dni na (...)

Ubezpieczenie medyczne z ubezpieczeniem na życie

Ubezpieczenie medyczne z ubezpieczeniem na życie

Spółka zamierza wykupić u ubezpieczyciela (PZU) polisę - dodatkowe grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników. Tzw. ubezpieczenie zdrowotne to dodatkowa umowa do umowy do grupowego ubezpieczenia (...)

Obowiązkowe składki - działalność gospodarcza

Obowiązkowe składki - działalność gospodarcza

Zarejestrowałem w tym miesiącu działalność gospodarczą. We wpisie figuruje data 26 czerwca jako dzień rozpoczęcia działalności. W tym samym dniu kończy mi się umowa o pracę. Jakie składki (...)

Umowa o pracę i umowa zlecenia a ZUS

Umowa o pracę i umowa zlecenia a ZUS

Jako prezes spółki z o.o. chcę zatrudnić pracownika, który posiada już źródło dochodu na podstawie umowy o pracę na cały etat w innej firmie. Czy w związku zawarciem przeze mnie umowy zlecenia (...)

Umowa o pracę i zlecenie a składka zdrowotna

Umowa o pracę i zlecenie a składka zdrowotna

Zatrudniam na umowę zlecenie pracownika, który ma podpisaną umowę o pracę z innym pracodawcą. Czy pracownik ten podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu i co jest podstawą wymiaru składki (...)

Korekta rozliczeń z ZUS

Korekta rozliczeń z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysłał do mojej firmy pismo, w którym stwierdza, że u jednego z pracowników w grudniu 2000 roku nastąpiło przekroczenie wysokości rocznej podstawy wymiaru składek (...)

Ubezpieczenia wspólnika jednoosobowej spółki z o.o

Ubezpieczenia wspólnika jednoosobowej spółki z o.o

Jestem jedynym wspólnikiem spółki z o.o. i jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu w tej spółce. Nie mam podpisanej umowy o pracę ze spółką (i nie zamierzam jej podpisywać), pełnię tylko (...)

Zwrot nadpłaconych składek ZUS

Zwrot nadpłaconych składek ZUS

Od 01-10-2004 rolnicy ze względu na formę opodatkowania dodatkowo prowadzonej działalności gospodarczej lub przekroczeniu zapłaconego podatku zostali wykluczeni z ubezpieczenia w KRUS na rzecz ZUS. (...)

Dodatkowe ubezpieczenie pracownika kosztem

Dodatkowe ubezpieczenie pracownika kosztem

Firma wykupiła dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla pracownika. Nie będzie ono kosztem uzyskania przychodu dla firmy. O kwotę tego ubezpieczenia zostało powiększone wynagrodzenie brutto (...)

Umowa zlecenia a ubezpieczenie społeczne

Umowa zlecenia a ubezpieczenie społeczne

Powstanie jakich obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych powoduje zawarcie umowy zlecenia Generalnie w przypadku umowy zlecenia obowiązują te same zasady, jak w przypadku umowy o pracę, jednakże (...)

Ubezpieczenie dla konkubiny

Ubezpieczenie dla konkubiny

Prowadzę działalność gospodarczą, jestem rozwiedziony i obecnie mieszkam i prowadzę życie z konkubiną, która nie pracuje i nie jest ubezpieczona. Czy ona może korzystać z mojego ubezpieczenia (...)

Składki ZUS - wspólnik spółki cywilnej

Składki ZUS - wspólnik spółki cywilnej

Ile wynosi minimalny ZUS dla współwłaściciela spółki cywilnej? Ile wynosi ZUS dla współwłaściciela spółki jeśli jest na emeryturze? Jak opłacany jest ZUS przez osobę, która jest na emeryturze (...)

Umorzenie zaległych składek ZUS.

Umorzenie zaległych składek ZUS.

Złożyłem wniosek do ZUS o umorzenie zaległych składek za dwa lata. W odpowiedzi dostałem że jeżeli spłacę część zaległości, to zostanie mi umorzona pozostała część. Czy istnieje możliwość (...)

Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c.

Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c.

W listopadzie 2009 r zawarłam umowę spółki cywilnej(dwuosobowej). Działalność spółki polega na sprzedaży detalicznej. W związku z tym, iż dodatkowo pracuję z tyt. umowy o pracę w pełnym (...)

FORUM PRAWNE

zatrudnienie w Polsce przez firme zagraniczną

zatrudnienie w Polsce przez firme zagraniczną Czy może ktos orientuje sie, czy firma niemiecka, nie majaca zadnego oddzialu w Polsce, może zatrudnic pracownika na podstawie umowy o prace do wykonywania (...)

Wezwanie do uregulowania zaplaty za ubezpieczenie spolecznie i zdrowotne

Wezwanie do uregulowania zaplaty za ubezpieczenie spolecznie i zdrowotne Potrzebuję informacji w sprawie jaką otrzymałem od firmy, w której nie pracuje od stycznia 2013 roku. W kwietniu 2011 zostałem (...)

RMUA pracodawca nie chce co miesiac wystawiac.

RMUA pracodawca nie chce co miesiac wystawiac. Gdzie to zglosic? Przez dwa lata nie dostale ani 1 RMUA! (koza) raczej nie mozna nigdzie tego zglosic,poprostu musisz nachodzic kadrowa i zadac - badz niech (...)

ZUS TANIEJ?

ZUS TANIEJ? Czy ktoś może słyszał o tym że mozna płacić mniejsza składkę na zus prowadząc działalność gospodarczą i to całkiem legalnie ponoć na podstawie art.9 ust.1-3 Ustawy z dnia 13 (...)

wyrok sądu, spółka jawna a ZUS zdrowotny

wyrok sądu, spółka jawna a ZUS zdrowotny PRzegrałem sprawę w sądzie dotyczącą rozpatrywania zbiegu trzech tytułów do ubezpieczeń (spółka jawna, własna działalność, umowa zlecenie na 50 (...)

Składki ZUS i konta bankowe !!!

Składki ZUS i konta bankowe !!! Składki za 2011 r. Ubezpieczenia społeczne konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 * Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - 597,37 zł * Bez dobrowolnego ubezpieczenia (...)

Jak obliczyć dochód do zasiłku rodzinnego?

Jak obliczyć dochód do zasiłku rodzinnego? witam, mam pytanie w jaki sposób urząd liczy dochód? Dzieli kwotę netto na osobę i od tej kwoty odejmuje jeszcze składki na ubezpieczenia (...)

ABOLICJA ZUS dla przedsiębiorców!

ABOLICJA ZUS dla przedsiębiorców! Mam pytanie w związku z ustawą abolicyjną. Prowadziłem własną firmę od 2004 do 2008 roku, ale jednocześnie byłem zatrudniony w innej firmie, która odprowadzała (...)

PESEL i Pit 2011

PESEL i Pit 2011 Hej, chciałbym sie tylko upewnic. jestem osobą fizyczną nieprowadzącą biznesu, więc nie muszę używać nip\'u a moge pesel przy rozliczeniu. zgadza się? Tak, wystarczy panu pesel. (...)

Co robić aby nie płacić ZUSu ale działać w jakimś sensie legalnie? Czy są takie możliwosci? POMOCY!

Co robić aby nie płacić ZUSu ale działać w jakimś sensie legalnie? Czy są takie możliwosci? POMOCY! Witam wszystkich! Jestem studentem ekonomii w Kielcach. Mam sporo pomysłów na zarobienie dużych (...)

Odprowadzaj swoje składki ubezpieczeniowe w UK i nie płać ZUS w Polsce.

Odprowadzaj swoje składki ubezpieczeniowe w UK i nie płać ZUS w Polsce. Prosta procedura i minimalny koszt obsługi w przejściu na Brytyjski system ubezpieczeń, skłania coraz więcej Polaków do (...)

Porady prawne