Ważne dla organizacji pozarządowych korzystających ze wsprcia PFRON

6.4.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W związku z trudnościami w realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym wywołanymi epidemią koronawirusa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienił zasady realizacji i rozliczania umów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Porady prawne

Na czym polegają zmiany?

Zmiany dotyczą umów o zlecenie realizacji zadań, w których planowana data zakończenia realizacji projektu lub planowana data zakończenia jednego z okresów finansowania projektu wieloletniego przypada na marzec 2020 r., zawartych w ramach konkursu:

  • „Szansa-Rozwój-Niezależność”
  • „Samodzielni i skuteczni”

W przypadku realizacji projektu lub okresu finansowania projektu wieloletniego, którego data zakończenia przypada na marzec 2020 r., wydłużono do dnia 30 kwietnia 2020 r. termin zwrotu na rachunek bankowy PFRON niewykorzystanej części dofinansowania oraz odsetek powstałych na rachunku bankowym/rachunkach bankowych Zleceniobiorcy wydzielonym dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy.

Wprowadzono także możliwość:

  1. odstąpienia od rozliczenia finansowego projektu na podstawie faktyczne, czyli osiągniętej podczas realizacji projektu wartości wskaźników ewaluacji (nakładu, produktu, rezultatu);
  2. zwolnienia Zleceniobiorcy z obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu oraz dołączenia do sprawozdania z realizacji projektu raportu/sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu;
  3. uznania przekroczenia maksymalnej stawki ryczałtowej w odniesieniu do kosztów pośrednich (kosztów administracyjnych związanych z projektem) rozliczanych przez Zleceniobiorcę ryczałtem, z tym że w kwocie nie wyższej niż przewidziana w umowie;
  4. uznania w rozliczeniu przekroczenia limitów kosztów kwalifikowalnych określonych dla poszczególnych kategorii kosztów w treści ogłoszenia danego konkursu, z tym że w kwocie nie wyższej niż przewidziana w umowie, z uwzględnieniem możliwych przesunięć środków finansowych w budżecie projektu;
  5. uznania kosztów personelu merytorycznego w sytuacji, gdy łączna liczba godzin pracy rozliczana na podstawie budżetu projektu jest większa od faktycznej łącznej liczby godzin wsparcia o więcej niż 30 proc., z tym że w kwocie nie wyższej niż przewidziana w umowie z uwzględnieniem możliwych przesunięć środków finansowych w budżecie projektu. W przypadku pracy poszczególnych specjalistów nadwyżka powyżej 30 proc. godzin może zostać wygenerowana wyłącznie w tych okresach, w których nie były realizowane formy wsparcia w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.
  6. uznania kosztów poniesionych na sfinansowanie działań zaplanowanych w ramach projektu, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jako koszty uzasadnione i kwalifikowalne;
  7. uznania w rozliczeniu godzin wsparcia zrealizowanych w sposób zdalny w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
  8. umożliwienia, w ramach środków przyznanych umową, realizacji części działań projektowych (w tym przeprowadzenia audytu zewnętrznego) zaplanowanych na marzec 2020 r., w terminie późniejszym – pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy Zleceniobiorcą a PFRON. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na późniejszą realizację działań projektowych Zleceniobiorca składa do Funduszu nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Decyzję podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON na podstawie analizy przyczyn konieczności zmiany zasad realizacji oraz rozliczania umów w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przedstawionych dokumentów.

Ważne terminy!

Uzasadnienie konieczności zastosowania zmian zasad realizacji oraz rozliczania umów (o których mowa w pkt 1-7) Zleceniobiorca dołącza do końcowego sprawozdania z realizacji projektu/ okresu finansowania projektu wieloletniego.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na późniejszą realizację działań projektowych (o którym mowa w pkt 8) należy złożyć do Funduszu nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne