Wsparcie rybołówstwa morskiego

Pomoc finansowa dla armatorów statków rybackich w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi wojną w Ukrainie oraz wsparcie w ramach programów PO RYBY 2014-2020 i Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 to najważniejsze zagadnienia omówione na spotkaniu podsekretarza stanu Krzysztofa Ciecióry ze środowiskiem rybackim w Suchaczu i Wolinie.

Program operacyjny PO RYBY 2014-2020

Wiceminister Krzysztof Ciecióra poinformował o zamiarze uruchomienia tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w ramach programu operacyjnego PO RYBY 2014-2020.


Pomoc dla armatorów statków rybackich w związku z wojną w Ukrainie

Wiceszef resortu rolnictwa przekazał informację o planowanej kontynuacji pomocy finansowej dla armatorów statków rybackich w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi wojną w Ukrainie. Trwają uzgodnienia z Komisją Europejską dotyczące wysokości stawek dla odpowiednich długości statków.

Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027

Rozmowy dotyczyły również Priorytetu 1 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027. Celem Priorytetu 1 jest Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowa i ochrona żywych zasobów wodnych.

Wsparcie finansowe w ramach tego priorytetu obejmuje następujące działania: kapitał ludzki, innowacje, dywersyfikacja działalności rybackiej, poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, inwestycje w portach, trwałe zaprzestanie działalności połowowej, kontrola i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, gromadzenie danych rybackich, ochrona środowiska naturalnego i zmniejszenie wpływu działalności rybackiej na środowisko.

Pierwsze nabory, w tym dotyczące trwałego zaprzestanie działalności połowowej, zostaną uruchomione w III kwartale 2023 r.

Pomoc finansowa na Priorytet 1 wynosi 314 161 700 euro, w tym: 204 364 280 euro dla sektora rybackiego oraz 109 797 420 euro na kontrolę i gromadzenie danych.

Projekty objęte wsparciem w ramach Priorytetu 1

Osiągnięciu celu Priorytetu 1 Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowa i ochrona żywych zasobów wodnych służyć ma realizacja projektów ukierunkowanych na:

  • wzmocnienie działalności połowowej zrównoważonej pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym;
  • ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych;
  • zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2;
  • propagowanie dostosowania zdolności połowowej do uprawnień do połowów;
  • wspieranie systemu skutecznej kontroli i egzekwowania w zakresie rybołówstwa oraz pozyskiwania i gromadzenia wiarygodnych danych rybackich na potrzeby podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę.

Wsparcie udzielane w ramach Priorytetu 1 będzie obejmować również m.in.:

  • projekty inwestycyjne w portach w celu poprawy bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich;
  • innowacje polegające na opracowaniu rozwiązań innowacyjnych dla rybołówstwa, które po ocenie ich wpływu na środowisko mogłyby zostać wprowadzone do użytku;
  • działania dla poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.

Pomoc w związku z incydentem na Odrze

Podczas spotkania ze społecznością rybacką w Wolinie wiceminister Krzysztof Ciecióra poinformował zebranych o planowanej pomocy dla armatorów statków rybackich posiadających specjalne zezwolenia połowowe wydane na obszar Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Kamieńskiego i Jeziora Dąbie. Pomoc ta jest związana z zakazem prowadzenia działalności połowowej na tych obszarach w związku z incydentem ekologicznym na Odrze.

Potrzebujesz porady prawnej?

Rybołówstwo morskie. Szykują się gruntowne zmiany

Rybołówstwo morskie. Szykują się gruntowne zmiany

Posłowie rozpatrzyli w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o rybołówstwie morskim. Jego celem jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania tego sektora gospodarki. Proponowane rozwiązania dostosowują prawo krajowe do rozwiązań unijnych. Projekt ma zastąpić ustawę z 2004 r. Projekt (...)

Noworoczne zmiany w VAT

Noworoczne zmiany w VAT

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności (...)

Nowe przepisy KE uchronią niebieską gospodarkę?

Nowe przepisy KE uchronią niebieską gospodarkę?

Dwie trzecie powierzchni Ziemi zajmują oceany i morza. To źródło żywności, leków i energii dla nas i dla przyszłych pokoleń, dlatego niezwykle ważne jest korzystanie z tych zasobów w sposób rozsądny i zrównoważony. Komisja Europejska przygotował więc plan działania na rzecz innowacji (...)

Przepisy o rybołóstwie dostosowane do prawa UE

Przepisy o rybołóstwie dostosowane do prawa UE

Prezydent podpisał ustawę o rybołówstwie morskim, która ma zastąpić regulacje objęte obowiązującą ustawą z 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1592). Nowa ustawa dostosowuje krajowe przepisy dotyczące rybołówstwa do prawa Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu (...)

Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani przez wichurę i inne klęski?

Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani przez wichurę i inne klęski?

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić (...)

Będzie wsparcie na innowacyjność

Będzie wsparcie na innowacyjność

20 października wchodzi w życie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Określa ona, jak sama nazwa mówi, niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej, w szczególności zasady i tryb udzielania kredytu technologicznego i umarzania (...)

Spółki o strategicznym znaczeniu. Oto lista

Spółki o strategicznym znaczeniu. Oto lista

Wzmocnienie nadzoru, zwiększanie wartości nadzorowanych spółek, wspieranie innowacyjności i przekształcenia własnościowe - to priorytety Ministerstwa Skarbu Państwa na najbliższe półtora roku. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem (...)

Pomoc publiczna dla MSP na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych

Pomoc publiczna dla MSP na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych

10 października 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); szczegółowych setOstatni( '3' ); warunków setOstatni( '4' ); udzielania setOstatni( '5' ); małym i setOstatni( '6' ); średnim setOstatni( '7' (...)

Zmiany istotne dla sektora rybackiego i przemysłu rybnego

Zmiany istotne dla sektora rybackiego i przemysłu rybnego

Jaki projekt dotyczy rybaków?Sejm rozpatruje obecnie rządowy projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Na czym polegają proponowane zmiany?Projekt zakłada podniesienie konkurencyjności sektora rybackiego oraz modernizację (...)

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Mają one ułatwić realizację zadań w ramach wybranych instrumentów terytorialnych podmiotom, które są (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie częściowego współponoszenia kosztów pobytu (...)

KE zatwierdziła polski Program Operacyjny 2007-2013 dla rybołówstwa

KE zatwierdziła polski Program Operacyjny 2007-2013 dla rybołówstwa

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że zatwierdziła polski program operacyjny na lata 2007-13 dla rybołówstwa. (....)W poprzednim okresie programowania, tj. w latach 2004-2006, Polska otrzymała ponad 200 mln euro na wsparcie sektora rybołówstwa. Dzięki tym środkom, (...)

Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego: Komisja rozpoczyna publiczne konsultacje online

Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego: Komisja rozpoczyna publiczne konsultacje online

Danuta Hübner, komisarz UE ds. polityki regionalnej, ogłosiła rozpoczęcie szeroko zakrojonych konsultacji online na temat przyszłości strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Zachęca się państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne, organizacje pozarządowe, organy międzyrządowe (...)

Prace nad unijnym budżetem 2009 w toku

Prace nad unijnym budżetem 2009 w toku

Zgodnie z harmonogramamem postępują prace nad przyszłorocznym budżetem UE. Parlament Europejski przyjął 23 października w pierwszym czytaniu propozycję budżetu UE na 2009 rok, która znacznie przekracza poziom wydatków zaproponowany przez państwa członkowskie w lipcu, ale mieści (...)

PE proponuje 136 mld euro w budżecie UE na 2009 rok

PE proponuje 136 mld euro w budżecie UE na 2009 rok

Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu propozycję budżetu UE na 2009 rok, w którym proponuje ustanowienie przyszłorocznych wydatków na poziomie 136 mld euro (zobowiązania) i 124,5 mld euro (płatnosci) (odpowiednio 1,04% i 0,959% DNB Unii). Ta propozycja znacznie przekracza (...)

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

23 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom. Zastępuje ono dotyczczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie (...)

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Rodziny, które ucierpiały na skutek nawałnic, otrzymają pomoc Każda poszkodowana osoba może zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej, którego pracownicy,  powinni zająć się zorganizowaniem i udzieleniem  pomocy adekwatnej do zgłoszonych (...)

Rok kontroli ex-post zakończony

Rok kontroli ex-post zakończony

Zakończył się kolejny rok w kontroli ex-post, którą Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych realizuje na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 200 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. (...)

Sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich

Sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich

Sejm przyjął nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która zakłada udzielenie wsparcia na ich działalność statutową. Nowe przepisy, przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zakładają powierzenie nadzoru nad działalnością kół Pełnomocnikowi (...)

Wsparcie dla polskiej wsi

Wsparcie dla polskiej wsi

Ministrowie środowiska Henryk Kowalczyk i rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski pod koniec lipca wzięli udział w konferencji prasowej poświęconej nowemu programowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „AgroEnergia”. Cel programu „Agroenergia” Celem programu (...)

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

23 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom. Zastępuje ono dotyczczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie (...)

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Rodziny, które ucierpiały na skutek nawałnic, otrzymają pomoc Każda poszkodowana osoba może zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej, którego pracownicy,  powinni zająć się zorganizowaniem i udzieleniem  pomocy adekwatnej do zgłoszonych (...)

Rok kontroli ex-post zakończony

Rok kontroli ex-post zakończony

Zakończył się kolejny rok w kontroli ex-post, którą Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych realizuje na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 200 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. (...)

Sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich

Sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich

Sejm przyjął nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która zakłada udzielenie wsparcia na ich działalność statutową. Nowe przepisy, przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zakładają powierzenie nadzoru nad działalnością kół Pełnomocnikowi (...)

Wsparcie dla polskiej wsi

Wsparcie dla polskiej wsi

Ministrowie środowiska Henryk Kowalczyk i rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski pod koniec lipca wzięli udział w konferencji prasowej poświęconej nowemu programowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „AgroEnergia”. Cel programu „Agroenergia” Celem programu (...)

Złóż wniosek o pomoc finansową dla koła gospodyń wiejskich

Złóż wniosek o pomoc finansową dla koła gospodyń wiejskich

O jaką pomoc finansową mogą się ubiegać koła gospodyń wiejskich? 3000 zł - jeżeli koło gospodyń wiejskich (KGW) liczy nie więcej niż 30 członków, 4000 zł, jeżeli liczy od 31 do 75 członków i 5000 zł, jeżeli liczy ponad 75 członków – takie wsparcie finansowe (...)

Kiedy mamy do czynienia z pomocą publiczną?

Kiedy mamy do czynienia z pomocą publiczną?

W 1978 r. rząd Holandii poinformował Komisję o planowanym udzieleniu pomocy finansowej firmie Philip Morris Holland (produkującej wyroby tytoniowe), która miała. ułatwić spółce restrukturyzację i zwiększenie potencjału produkcyjnego o 40 %. Holandia podnosiła, że firma działa głównie (...)

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

  Jaka pomoc finansowa przysługuje osobie niepełnosprawnej według ustawy o świadczeniach rodzinnych? Od dnia 1 maja 2004 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie świadczeń rodzinnych, które regulują m.in. świadczenia przyznawane osobom niepełnosprawnym lub rodzinom, które (...)

Rosyjskie embargo. Ci rolnicy mogą liczyć na pomoc

Rosyjskie embargo. Ci rolnicy mogą liczyć na pomoc

Rada Ministrów przyjęła zmianę rozporządzenia, która ma na celu stworzenie podstaw prawnych do udzielenia jednorazowej pomocy finansowej producentom cebuli, kapusty i jabłek w związku ze spadkiem cen skupu tych produktów w 2014 r., spowodowanym ograniczeniami w handlu międzynarodowym, a w szczególności (...)

Jakie ma być wsparcie rządowe dla odbiorców źródeł ciepła?

Jakie ma być wsparcie rządowe dla odbiorców źródeł ciepła?

Minister Anna Moskwa: Będzie rządowe wsparcie dla odbiorców wszystkich źródeł ciepła Sejm ostatecznie przyjął ustawę o dodatku węglowym. Tymczasem rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w (...)

Wezwanie Komisji Europejskiej przed szczytem G20

Wezwanie Komisji Europejskiej przed szczytem G20

Komisja Europejska przedstawiła w komunikacie na szczyt Unii 19-20 marca plany kompleksowych reform systemu finansowego opartych na sprawozdaniu grupy de Larosière i zwróciła się do unijnych przywódców o jego zaaprobowanie. Według Komisji główne zasady ustanowione raporcie z prac grupy (...)

Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej

Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej

Pomoc z Tarczy Finansowej jest pożyczką dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku w momencie uzyskania finansowania. Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR prowadzi prace mające na celu przygotowanie korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców. Wsparcie (...)

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

Jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną z Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm (Tarcza Finansowa PFR 1.0)? Przedsiębiorco, jeśli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to już niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Kiedy (...)

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Wspieranie termomodernizacji i remontów Celem rządowego programu wsparcia remontów i termomodernizacji jest poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji. Z programu mogą skorzystać właściciele zasobów (...)

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

"Plan dla wsi" - ochrona wsparcie i rozwój polskiego rolnictwa  Polskie rolnictwo, polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce. Silne polskie rolnictwo w silnej polskiej gospodarce zakłada rządowy "Plan dla wsi". – „„Plan dla wsi”, (...)

Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą w 2015 r.

Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą w 2015 r.

Od dnia 11 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.  producenci rolni, którzy posiadają numer identyfikacyjny nadany  w trybie przepisów o  krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie (...)

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

Z jakich nowych uprawnień np. do świadczeń medycznych mogą teraz skorzystać niektóre osoby niepełnosprawne? Jakie prawa zyskali rodzice niepełnosprawnych dzieci? - Przeczytaj. Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności Nowe przepisy przewidują korzystne zmiany (...)

Pomoc finansowa dla ofiar klęsk i katastrof oraz ich rodzin

Pomoc finansowa dla ofiar klęsk i katastrof oraz ich rodzin

8 lutego 2008 r. Prezydent RP skierował do rozpatrzenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych. Jaką pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych oraz członków ich rodzin przewiduje propozycja prezydencka? Projektowana ustawa o Funduszu Pomocy (...)

Fundusze europejskie na start firmy

Fundusze europejskie na start firmy

Fundusze europejskie dają wiele możliwości uzyskania dofinansowania na założenie swojej firmy. Jeżeli ktoś ma pomysł na biznes, warto postarać się o środki unijne, które pomogą wystartować. Są one dostępne w formie dotacji lub pożyczek. Poza wsparciem finansowym, można skorzystać (...)

Pomoc dla producentów jabłek

Pomoc dla producentów jabłek

W związku z utrzymującymi się niskimi cenami jabłek deserowych na rynku krajowym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało krajowe przepisy wdrażające mechanizm pomocy. Od dziś do 28 kwietnia br. zakłady przetwórcze zainteresowane zakupem jabłek w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Definicja morskiego statku handlowego

Definicja morskiego statku handlowego

Czy istnieje w polskim prawie definicja statku handlowego? Czy istnieje akt prawny wg którego klasyfikuje się statki? Definicja statku handlowego znajduje się w Kodeksie Morskim. W świetle tej ustawy, (...)

Mieszkanie dla policjanta

Mieszkanie dla policjanta

Policjant przed wstąpieniem do służby posiadał mieszkanie własnościowe (nie przyznane na podstawie decyzji administracyjnej). Po wstąpieniu do Policji nie starał się o pomoc finansową na budowę (...)

Uprawnienie do pomocy finansowej dla strażaków

Uprawnienie do pomocy finansowej dla strażaków

Jestem pracownikiem PSP (straż pożarna). Prawnie przysługuje mi mieszkanie służbowe. Do niedawna otrzymywałem ekwiwalent za brak mieszkania służbowego. W przypadku, kiedy mogę dokonać zakupu (...)

Lokal dla funkcjonariusza Służby Więziennej

Lokal dla funkcjonariusza Służby Więziennej

W oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego (...)

Dofinansowanie do zakupu mieszkania w SG

Dofinansowanie do zakupu mieszkania w SG

Jestem funkcjonariuszem Straży Granicznej zajmuję kwaterę tymczasową w miejscu pełnienia służby przydzieloną decyzją administracyjną przez Komendanta Oddziału. Moja żona posiada 2/3 udziału (...)

Zaliczenie darowizny na poczet zachowku

Zaliczenie darowizny na poczet zachowku

Moja macocha pomagała swojej córce ( czyli mojej siostrze przyrodniej ) finansowo przy budowie domu i jego wyposażeniu. Macocha zmarła w 2010 roku. W swoim testamencie wskazuje ona o darowiźnie na (...)

Spadek dla dzieci

Spadek dla dzieci

Mój ojciec obecnie jest w trzecim małżeństwie. Wszystkie jego żony (3), jak i dzieci z każdego związku (4) żyją. Jego majątek jest dosyć spory (parę setek tysięcy dolarów odszkodowania powypadkowego (...)

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne i korzysta z dofinansowania kosztów wynagrodzeń.Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest oświadczenie pracodawcy,że nie znajduje się w trudnej sytuacji (...)

Pomoc sądowa a przesłuchanie strony

Pomoc sądowa a przesłuchanie strony

Moja siostra otrzymała wezwanie do sądu położonego ponad 300 km od jej miejsca zamieszkania. Sprawa dotyczy nadania klauzuli wykonalności na siostrę za niespłacone zobowiązania jej męża z czasu, (...)

Obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami

Obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami

Jesteśmy małżeństwem od marca 1991 roku. Poznaliśmy się w firmie, w której oboje pracowaliśmy. W czerwcu 1992 roku urodził nam się syn. Żona przestała pracować. Gdy syn ukończył 3 lata, (...)

Sporządzenie Wniosku o obniżenie opłat komorniczych (wzór).

Sporządzenie Wniosku o obniżenie opłat komorniczych (wzór).

Bardzo bym prosił o sporządzenie przykładowego wniosku o obniżenie opłat komorniczych. Moja trudna sytuacja materialna nie pozwala mi na spłatę wszystkich zobowiązań w wysokości 15.000,00 zł (...)

Mieszkanie dla policjanta

Mieszkanie dla policjanta

Policjant przed wstąpieniem do służby posiadał mieszkanie własnościowe (nie przyznane na podstawie decyzji administracyjnej). Po wstąpieniu do Policji nie starał się o pomoc finansową na budowę (...)

Uprawnienie do pomocy finansowej dla strażaków

Uprawnienie do pomocy finansowej dla strażaków

Jestem pracownikiem PSP (straż pożarna). Prawnie przysługuje mi mieszkanie służbowe. Do niedawna otrzymywałem ekwiwalent za brak mieszkania służbowego. W przypadku, kiedy mogę dokonać zakupu (...)

Lokal dla funkcjonariusza Służby Więziennej

Lokal dla funkcjonariusza Służby Więziennej

W oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego (...)

Dofinansowanie do zakupu mieszkania w SG

Dofinansowanie do zakupu mieszkania w SG

Jestem funkcjonariuszem Straży Granicznej zajmuję kwaterę tymczasową w miejscu pełnienia służby przydzieloną decyzją administracyjną przez Komendanta Oddziału. Moja żona posiada 2/3 udziału (...)

Zaliczenie darowizny na poczet zachowku

Zaliczenie darowizny na poczet zachowku

Moja macocha pomagała swojej córce ( czyli mojej siostrze przyrodniej ) finansowo przy budowie domu i jego wyposażeniu. Macocha zmarła w 2010 roku. W swoim testamencie wskazuje ona o darowiźnie na (...)

Spadek dla dzieci

Spadek dla dzieci

Mój ojciec obecnie jest w trzecim małżeństwie. Wszystkie jego żony (3), jak i dzieci z każdego związku (4) żyją. Jego majątek jest dosyć spory (parę setek tysięcy dolarów odszkodowania powypadkowego (...)

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne i korzysta z dofinansowania kosztów wynagrodzeń.Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest oświadczenie pracodawcy,że nie znajduje się w trudnej sytuacji (...)

Pomoc sądowa a przesłuchanie strony

Pomoc sądowa a przesłuchanie strony

Moja siostra otrzymała wezwanie do sądu położonego ponad 300 km od jej miejsca zamieszkania. Sprawa dotyczy nadania klauzuli wykonalności na siostrę za niespłacone zobowiązania jej męża z czasu, (...)

Obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami

Obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami

Jesteśmy małżeństwem od marca 1991 roku. Poznaliśmy się w firmie, w której oboje pracowaliśmy. W czerwcu 1992 roku urodził nam się syn. Żona przestała pracować. Gdy syn ukończył 3 lata, (...)

Sporządzenie Wniosku o obniżenie opłat komorniczych (wzór).

Sporządzenie Wniosku o obniżenie opłat komorniczych (wzór).

Bardzo bym prosił o sporządzenie przykładowego wniosku o obniżenie opłat komorniczych. Moja trudna sytuacja materialna nie pozwala mi na spłatę wszystkich zobowiązań w wysokości 15.000,00 zł (...)

FORUM PRAWNE

Pomoc finansowa i pożyczka.

Pomoc finansowa i pożyczka. Wiele małych i średnich firm oraz startupów wymaga co najmniej jednego roku prowadzenia działalności, aby kwalifikować się do finansowania. Ubezpieczyliśmy Cię! wypełniliśmy (...)

pomoc finansowa, a przemoc w rodzinie

pomoc finansowa, a przemoc w rodzinie Witam, Mówisz NIE przemocy, którą ktoś stosuje wobec Ciebie?! Upomnij się o pomoc finansową! WAŻNE! Masz prawo do ubiegania się o pomoc finansową, z której (...)

bezrobotna matka samotnie wychowująca dziecko

bezrobotna matka samotnie wychowująca dziecko Witam! czy mógłby mi ktos napisać jakie przywileje przysługują bezrobotnej matce wychowujacej dziecko, jeśli w ogóle jakieś przysługują. Nie mogę (...)

Pomoc dla samotnego rodzica

Pomoc dla samotnego rodzica Jestem samotnym ojcem trojga dzieci (7, 9, 11 lat), z którymi mieszkam i wychowuje je. Matka dzieci (nie byliśmy małżeństwem) mieszka z innym (zamożnym) mężczyzną. (...)

jak napisac list do fundacji o pomoc finansowa zapytaj?

jak napisac list do fundacji o pomoc finansowa zapytaj? jak napisac list do fundacji o pomoc finansowa zapytaj?

jak napisac wniosek o pomoc finansowa do mops?

jak napisac wniosek o pomoc finansowa do mops? jak napisac wniosek o pomoc finansowa do mops?

jak napisac podanie do mopsu o pomoc finansowa?

jak napisac podanie do mopsu o pomoc finansowa? jak napisac podanie do mopsu o pomoc finansowa?

jak napisać podanie o pomoc finansowa do opieki społecznej?

jak napisać podanie o pomoc finansowa do opieki społecznej? jak napisać podanie o pomoc finansowa do opieki społecznej?

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Pomoc finansowa i pożyczka.

Pomoc finansowa i pożyczka. Wiele małych i średnich firm oraz startupów wymaga co najmniej jednego roku prowadzenia działalności, aby kwalifikować się do finansowania. Ubezpieczyliśmy Cię! wypełniliśmy (...)

pomoc finansowa, a przemoc w rodzinie

pomoc finansowa, a przemoc w rodzinie Witam, Mówisz NIE przemocy, którą ktoś stosuje wobec Ciebie?! Upomnij się o pomoc finansową! WAŻNE! Masz prawo do ubiegania się o pomoc finansową, z której (...)

bezrobotna matka samotnie wychowująca dziecko

bezrobotna matka samotnie wychowująca dziecko Witam! czy mógłby mi ktos napisać jakie przywileje przysługują bezrobotnej matce wychowujacej dziecko, jeśli w ogóle jakieś przysługują. Nie mogę (...)

Pomoc dla samotnego rodzica

Pomoc dla samotnego rodzica Jestem samotnym ojcem trojga dzieci (7, 9, 11 lat), z którymi mieszkam i wychowuje je. Matka dzieci (nie byliśmy małżeństwem) mieszka z innym (zamożnym) mężczyzną. (...)

jak napisac list do fundacji o pomoc finansowa zapytaj?

jak napisac list do fundacji o pomoc finansowa zapytaj? jak napisac list do fundacji o pomoc finansowa zapytaj?

jak napisac wniosek o pomoc finansowa do mops?

jak napisac wniosek o pomoc finansowa do mops? jak napisac wniosek o pomoc finansowa do mops?

jak napisac podanie do mopsu o pomoc finansowa?

jak napisac podanie do mopsu o pomoc finansowa? jak napisac podanie do mopsu o pomoc finansowa?

jak napisać podanie o pomoc finansowa do opieki społecznej?

jak napisać podanie o pomoc finansowa do opieki społecznej? jak napisać podanie o pomoc finansowa do opieki społecznej?

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką Jestem już po pierwszej sprawie,druga za tydzień ze swiadkiemNasze małżeństwo rozpadło sie przez teraźnejszą kobiete mojego byłego męża,mamy małą (...)

Porady prawne