10.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Zachowek od obdarowanego - opinia prawna

Stan faktyczny

Po śmierci mojej matki, jako spadkobierca ustawowy, założyłem w sądzie rejonowym we Wrocławiu sprawę o stwierdzenie nabycia spadku oraz poinformowałem sąd, że spadkiem zarządza bezprawnie wnuk zmarłej, nie dopuszczając do niego spadkobierców ustawowych. Spadkobiercy ustawowi są jednocześnie współwłaścicielami owej nieruchomości po zmarłym ojcu. Dział spadku w toku. Przedstawiając dowody wnioskowałem o zabezpieczenie spadku i oddanie go pod dozór wybranej przez sąd osobie. Wnuk zmarłej przedłożył w sądzie kopię aktu darowizny sporządzonego na 2 miesiące przed śmiercią darczyńcy oraz testament z 1999 r., w którym spadkodawczyni powołała owego wnuka do całości spadku. Testament do dnia dzisiejszego nie został jeszcze otwarty. W akcie notarialnym darczyńca przenosi na obdarowanego swój udział wynoszący 5/8 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oraz we współwłasności domu mieszkalnego i zabudowań gospodarczych, a obdarowany darowiznę ową przyjął wraz z zastrzeżeniem zawartym w § 5 w następującym brzmieniu: "Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu dzisiejszym, po podpisaniu aktu i z tą chwilą przejdą na obdarowanego wszelkie korzyści i ciężary związane z nabytym udziałem w nieruchomości." (uwaga: pozostałe 3/8 nieruchomości jest własnością spadkobierców po mężu darczyńcy). Na podstawie przedstawionych przeze mnie sądowi dowodów w postaci kopii weksla wystawionego przez darczyńcę oraz kopii umowy wynajmu całej nieruchomości obcej osobie przez obdarowanego wnuka, sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu wszystkich ruchomości po zmarłej oraz o oddaniu ich pod mój dozór. Do tego jeszcze nie doszło, bo wnuk i jego matka odwołują się od tego postanowienia. Czy ja, jako wierzyciel z weksla, mogę wezwać obdarowanego wnuka do jego wykupienia na podstawie cyt. wyżej § 5 umowy darowizny? Na wekslu są klauzule, że remitent w dowolnie wybranym terminie po 31.12.2000 r. ma prawo przedstawić weksel do zapłaty wystawcy albo jego spadkobiercom oraz w przypadku, gdy nie zostaną dotrzymane warunki zapłaty i w razie odmowy zapłaty sumy wekslowej wraz z odsetkami remitent ma prawo bez protestu ściągnąć swoje wierzytelności z majątku będącego własnością wystawcy. Czy są inne możliwości prawne do ściągnięcia należności z weksla od owego wnuka oprócz przypadku, gdy przyjmie on spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Czy działanie wystawcy weksla polegające na pozbyciu się nieruchomości w celu uniknięcia zapłaty przedstawionego weksla może być podstawą unieważnienia aktu darowizny? (weksel został przedstawiony wystawcy przed sporządzeniem aktu darowizny). Czy spadkobiercy ustawowi, którzy nie zostali wydziedziczeni mogą ubiegać się o zachowek z owej darowizny?

Porady prawne

Opinia prawna

Zobowiązanie wekslowe

Jedną z podstawowych cech zobowiązania wekslowego jest jego abstrakcyjność. Oznacza to, iż ważność tego zobowiązania nie zależy od ważności stosunku prawnego, który uzasadniał jego zaciągnięcie, chyba, że chodzi o stosunek osobisty łączący dłużnika wekslowego z wierzycielem (posiadaczem weksla), albo gdy nabywca weksla świadomie działał na szkodę dłużnika wekslowego (art. 17 prawa wekslowego). Tym samym przyjąć należy, iż przedstawienie weksla do zapłaty nie zależy od zawartej wcześniej umowy darowizny. Podstawą dochodzenia roszczeń przez wierzyciela wekslowego jest sam weksel nie zaś jakaś osobna umowa. Oznacza to, że nie może Pan traktować par. 5 umowy darowizny jako podstawy do wykupu weksla. Podstawa ta (tj. możliwość przedstawienia weksla do zapłaty) wynika zaś z samej istoty zobowiązania wekslowego. W aktualnej sytuacji, wobec śmierci wystawcy, zobowiązanie z tego tytułu wchodzi do pozostawionego spadku, by w następstwie przeprowadzonego postępowania spadkowego przejść na określonych spadkobierców. Okoliczność ta oznacza, iż weksel powinien być przedstawiony do zapłaty właśnie im. Brak zapłaty daje podstawę do wytoczenia powództwa o zapłatę w postępowaniu nakazowym. Sąd jednak rozpoznając tą sprawę zawiesi postępowanie do czasu prawomocności postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Indos

Zasadniczo możliwe są w tej sprawie dwie drogi postępowania. Pierwsza z nich polega na przedstawieniu weksla do zapłaty. Fakt śmierci wystawcy powoduje jednak, iż zachodzi w tym wypadku konieczność ,,przebrnięcia’’ przez postępowanie spadkowe. Szczegóły co do tej drogi nakreślone zostały w pkt.1 a także w ramach wcześniejszej porady.

Dogodniejszym wyjściem z tej sytuacji może okazać się jednak druga droga. Chodzi tutaj o możliwość indosowania. Weksel, o którym mowa w zleceniu ma charakter dokumentu na zlecenie, może więc być następnie przeniesiony na dalsze osoby w drodze indosu z tym skutkiem, że nabywca uzyskuje bezwarunkowe prawa wynikające z weksla. Przeniesienie wierzytelności wekslowej w drodze indosu okazać się więc może dogodnym sposobem ściągnięcia tej wierzytelności.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. W oparciu o nią spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę także spoza kręgu najbliższych krewnych. Pojawia się więc niebezpieczeństwo, że spadkodawca sporządzi testament, na podstawie którego (...)

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

Jakie darowizny na działalność pożytku publicznego można odliczyć?  Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają darowizny na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których (...)

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

Podatnik, który w roku podatkowym 2020 przekazywał pewne darowizny na określone w ustawie cele, może część z nich lub całość odliczyć od dochodu lub przychodu w rozliczeniu PIT. ##baner## Jakie darowizny można odliczyć?  Podatnik, który w roku podatkowym 2020 przekazywał (...)

Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

Na czym polega umowa darowizny? Poprzez zawarcie umowy darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Świadczenie na rzecz obdarowanego może w szczególności polegać na przeniesieniu określonych praw z majątku darczyńcy (...)

Czy można odwołać wykonaną darowiznę?

Czy można odwołać wykonaną darowiznę?

Umowa darowizny znajduje częste zastosowanie w stosunkach pomiędzy bliskimi sobie osobami. Przekazanie własności różnych przedmiotów majątkowych, może być wyrazem naszej dobroczynności, sympatii lub wdzięczności dla innej osoby. Jednakże po pewnym czasie może okazać się, (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy (...)

Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg uprawnionych do spadku wyznaczą przepisy ustawy. Pojawia się jednak niebezpieczeństwo, że testator (...)

Na czym polega ulga z tytułu darowizn?

Na czym polega ulga z tytułu darowizn?

Jak i ile można odliczyć?   Podstawą prawną tej ulgi jest art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Odliczeniu od dochodu podlegać mogą przekazane przez podatnika darowizny. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego (...)

Darowizny na kształcenie zawodowe

Darowizny na kształcenie zawodowe

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe jest odliczenie darowizn na kształcenie zawodowe w ramach ulgi z tytułu darowizn zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), jak i w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Darowizny na kształcenie zawodowe w PIT Co (...)

Jak zachować ulgę mieszkaniową w podatku od spadków i darowizn sprzedając lokal przed upływem 5 lat od nabycia?

Jak zachować ulgę mieszkaniową w podatku od spadków i darowizn sprzedając lokal przed upływem 5 lat od nabycia?

  Na czym polega warunek ulgi mieszkaniowej zamieszkiwania przez obdarowanego w nabytym tytułem darowizny lub dziedziczenia lokalu przez okres 5 lat? W art. 16 ust. 2 pkt 1-5 ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawodawca wymienił enumeratywnie przesłanki, jakie łącznie musi spełnić (...)

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Prawo spadkowe wyposaża określone osoby (zstępnych, małżonka i w zasadzie rodziców spadkodawcy) w instrument, umożliwiający uzyskanie należnej im części spadku w sytuacji, gdy testator rozrządził swoim mieniem z pominięciem tychże osób. Instrumentem tym jest roszczenie z tytułu (...)

Odliczenie od dochodu darowizn w CIT

Odliczenie od dochodu darowizn w CIT

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala odliczyć od dochodu do opodatkowania określone darowizny na cele pożytku publicznego i kultu religijnego oraz darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów. Jakie darowizny na cele pożytku publicznego (...)

Jak odliczyć od dochodu darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej w UE?

Jak odliczyć od dochodu darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej w UE?

  Niewielu podatników wie, że za można odliczać od dochodu wartość darowizn, przekazanych od początku 2007 roku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w państwach Unii Europejskiej. Jak dokonać odliczenia od dochodu darowizny na rzecz organizacji mających (...)

Zachowek z gospodarstwa rolnego

Zachowek z gospodarstwa rolnego

Spadkodawca był właścicielem gospodarstwa rolnego. Miał dwoje dzieci, syna i córkę. W 1990 roku przekazał gospodarstwo w darowiźnie synowi. Ta darowizna wyczerpała cały spadek. Spadkodawca zmarł w 2004 roku. Po jego śmierci córka wystąpiła przeciwko bratu o zachowek. (...)

Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

Według zasady swobody testowania spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę spoza kręgu najbliższych krewnych. Zabezpieczenie interesów osób najbliższych spadkodawcy, by mogli oni po śmierci spadkodawcy uzyskać pewne korzyści ze spadku występuje pod (...)

Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

  Kto dokonuje pisemnej interpretacji przepisów na wniosek przedsiębiorcy? Zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, (...)

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz podatkowy SD-Z2. Sprawdź, jak to zrobić. Kto może złożyć formularz SD-Z2, aby skorzystać z całkowitego (...)

Podatek od spadku - Co jest opodatkowane? Jak ustalić wysokość opodatkowania?

Podatek od spadku - Co jest opodatkowane? Jak ustalić wysokość opodatkowania?

Fakt dziedziczenia bądź otrzymania zachowku przynosi ze sobą nie tylko potencjalne korzyści w postaci przedmiotów spadkowych, ale także szereg obowiązków. Wśród nich oczywiście jednymi z ważniejszych są obowiązki podatkowe. Czy każdy z nas pamięta, iż w przypadku, gdy (...)

Od czego trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Od czego trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

  Nawet pewnie nie przypuszczamy jak wiele czynności, których dokonujemy podlega obowiązkowo podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wydawać by się mogło, że sama nazwa tego ciężaru wskazuje od czego należy taki podatek uiścić, ale czy na pewno potrafisz określić owe czynności (...)

PIT 2013. Darowizna zmniejszy podatek

PIT 2013. Darowizna zmniejszy podatek

Nie każda pozwoli jednak na obniżenie dochodu, od którego płacimy fiskusowi daninę. W PIT za rok 2013 możesz odliczyć od dochodu darowizny, jakie przekazałeś na cele charytatywne w zeszłym roku. Masz do tego prawo nawet wtedy, gdy dary nie trafiły do statusowej organizacji (...)

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Czym jest zwolnienie od podatku? Zwolnienia podatkowe stosowane są w praktycznie każdej ustawie podatkowej. Dokonuje się ich z uwagi na rodzaj tych zwolnień. Zwolnienie może być bowiem przedmiotowe – zwalnia się wówczas określone czynności, z którymi z normalnym toku zdarzeń (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zachowek a darowizna na rzecz spadkobiercy

Zachowek a darowizna na rzecz spadkobiercy

Dziadek dokonał darowizny (wyczerpywała cały majątek darczyńcy) 15 lat temu i zmarł w kwietniu 2001 nie pozostawiając testamentu. Obdarowanym był syn, który zmarł 10 lat temu. Czy córka darczyńcy (...)

Krąg uprawnionych do zachowku

Krąg uprawnionych do zachowku

W dniu 13.04.1994 r. została notarialnie zawarta umowa darowizny, w której stwierdza się między innymi: \"Jan i Anna małżonkowie Kowalscy oświadczają, że od dnia 01.01.1951 r. pozostają w związku (...)

Spadek, zameldowanie, darowizna

Spadek, zameldowanie, darowizna

Własność została nabyta przed wstąpieniem w związek małżeński. Czy po zawarciu małżeństwa i zameldowaniu małżonki (właścicielem jest małżonek -nabył własność w drodze darowizny, ma (...)

Darowizna a zachowek

Darowizna a zachowek

Kilka miesięcy temu mój ojciec spisał notarialnie akt darowizny, w którym darował siostrze swój udział (52%) w kamienicy w centrum Krakowa. Siostra z rodziną obecnie mieszkają w tej kamienicy. (...)

Zachowek od obdarowanego

Zachowek od obdarowanego

Ojciec dokonał darowizny na rzecz syna. Darowizna ta wyczerpała cały majątek darczyńcy. Ojciec nie pozostawił testamentu. Czy drugi syn może dochodzić od obdarowanego syna zachowku? Zachowek jest (...)

Odpowiedzialność spadkowa obdarowanego

Odpowiedzialność spadkowa obdarowanego

W 2003 r. wykupiłam jako pełnomocnik mojej matki mieszkanie, w którym wspólnie z matką zamieszkuję, od Gminy, na co zaciagnęłyśmy kredyt z opcją, że ja jestem osobą spłacającą zadłużenie (...)

Zachowek należny od obdarowanego

Zachowek należny od obdarowanego

Podarowałam mieszkanie jednemu z synów aktem notarialnym. Czy to prawda, że po mojej śmierci będzie on musiał zapłacić zachowek drugiemu synowi? Mam dwóch synów. Zapisując to w formie darowizny (...)

Uzyskanie zachowku od obdarowanego

Uzyskanie zachowku od obdarowanego

Matka w 2003r. przekazała obcej osobie w formie notarialnej umowy darowizny dom, zabudowania i 0,6h ziemi. Dom przed zapisem częściowo wyremontowany (wymienione pokrycie dachu za ok. 12 tys. zł, założenie (...)

Zachowek od gospodarstwa rolnego

Zachowek od gospodarstwa rolnego

Moi rodzice w 1981 r. przepisali na brata gospodarstwo rolne (budynek mieszkalny, zabudowania gospodarcze, maszyny rolnicze i 20ha ziemi) nic nie przepisując pozostałej dwójce dzieci. Brat nie wiem (...)

Żądanie zachowku od obdarowanego

Żądanie zachowku od obdarowanego

W jakich sytuacjach można żądać zachowku od obdarowanego przez spadkodawcę? Zgodnie z art. 1000 k.c. jeżeli uprawniony nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu zachowku, może on żądać (...)

Roszczenie o zachowek do obdarowanego przez spadkodawcę

Roszczenie o zachowek do obdarowanego przez spadkodawcę

Czy zstępni spadkodawcy mają prawo domagania się zachowku od obdarowanego, nawet, jeżeli zostali powołani do dziedziczenia z ustawy? Instytucję zachowku reguluje art. 991 Kodeksu cywilnego:   Art. (...)

Zaliczalność darowizny na masę spadkową

Zaliczalność darowizny na masę spadkową

Zameldowany w mieszkaniu, którego najemcą była babcia, wnuk podarował jej pieniądze za które wykupiła ona z bonifikatą ten lokal od miasta. Mieszkanie to babcia niebawem podarowała aktem notarialnym (...)

Zapłata zachowku przez obdarowanego

Zapłata zachowku przez obdarowanego

Czy obdarowany przez spadkodawcę zobowiązany jest do pokrycia zachowku w pełnej wysokości? Obowiązek zapłacenia zachowku w przypadku obdarowanego ulega pewnemu ograniczeniu, o którym stanowi (...)

Prawa do spadku a przeniesienia własności

Prawa do spadku a przeniesienia własności

Gospodarstwo 3h ziemi, półtora h lasu , stodoła i dom. Mój dziadek posiadał gospodarstwo rolne i trójkę dzieci, przepisane zostało w 1975 r. na jedno z nich czyli mojego wujka;jest to Akt Własności (...)

Żądanie wypłaty zachowku od obdarowanego przez spadkodawcę

Żądanie wypłaty zachowku od obdarowanego przez spadkodawcę

W jakich przypadkach od obdarowanego można dochodzić zapłaty zachowku? Uprawnionemu będzie przysługiwać roszczenie w oparciu o Kodeks cywilny: Art.1000 §1. Jeżeli uprawniony nie może otrzymać (...)

Darowizna a zachowek

Darowizna a zachowek

Małżeństwo miało dwoje dzieci (X i Y). W styczniu 2006 zmarła matka (mąż matki zmarł wcześniej). Po śmierci męża matka przekształciła prawo do lokalu z lokatorskiego spółdzielczego na własnościowe. (...)

FORUM PRAWNE

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

prawnik od spraw spadkowych Poznań

prawnik od spraw spadkowych Poznań Witam, chciałbym zasięgnąć porady dotyczącej dobrego prawnika w Poznaniu specjalizującego się w sprawach spadkowych. Czeka mnie bardzo skomplikowana sprawa dotycząca (...)

Darowano mi coś, za co zapłaciłem

Darowano mi coś, za co zapłaciłem Trzy lata temu wykupiłem dla mojej babki mieszkanie od spółdzielni. W tym roku, notarialnie otrzymałem to mieszkanie w formie darowizny (oczywiście koszty notarialne (...)

Darowizna

Darowizna Mam otrzymac mieszkanie wlasnosciowe - darowizna, trzecia grupa podatkowa (darczynca zyje i nadal w nim bedzie mieszkac). Jakich kosztow moge sie spodzieawac i jak ich uniknac. (Piotr) Podatek (...)

CZY OJCIEC TROJGA DZIECI MOŻE ZA ŻYCIA ZROBIĆ DAROWIZNĘ MIESZKANIA NA JEDNO Z DZIECI???

CZY OJCIEC TROJGA DZIECI MOŻE ZA ŻYCIA ZROBIĆ DAROWIZNĘ MIESZKANIA NA JEDNO Z DZIECI??? Czy ktoś się orientuje,czy ojciec trojga dzieci może podarować mieszkanie za życia,po swojej matce,w którym (...)

Procedura w sprawie zachowku

Procedura w sprawie zachowku Moje pytanie dotyczy sprawy spadkowej po moich dziadkach. Ja jestem jedyna zyjaca zstepna. Moja babcia napisala testament przed smiercia przepisujac swoja czesc majatku na (...)

Roszczenie o zachowek od spadkobiercy testamentowego, czy także od obdarowanych

Roszczenie o zachowek od spadkobiercy testamentowego, czy także od obdarowanych ...czy także od obdarowanych za zycia spadkobierców ustawowych. W testemencie dziadkowie powołali 1 spadkobiercę (swoje (...)

Spadek Zachowek

Spadek Zachowek Zmarła siostra mojej kolezanki.Nie miała nikogo oprócz niej i dzieci kolezanki.Czy nalezy sie jej spadek po siostrze?Dodam ze zostawiła mieszkanie własnosciowe.Nic nie wiadomo o testamencie.Ale (...)

PRAWO SPADKOWE - obdarowany nie dożył spadku - zachowek

PRAWO SPADKOWE - obdarowany nie dożył spadku - zachowek Witam. Mam pytanie dotyczące roszczenia o zachowek. Mój dziadek w 2008 roku darował aktem notarialnym mieszkanie mojemu ojcu. Niestety mój (...)

będzie zachowek?

będzie zachowek? Mam taką sytuację, dziadkowie przepisują mieszkanie na jedną wnuczkę, czy po ich śmierci druga córka ma prawo do zachowku lub spłaty? Kto będzie spłacał jeśli wnuczka jest (...)

Zachowek a podstawa prawna - prośba o pomoc

Zachowek a podstawa prawna - prośba o pomoc Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy i dlatego też zwracam się do Was. Opiszę wszystko od początku: W roku 1996 moi dziadkowie przepisali gospodarstwo (...)

Porady prawne