e-prawnik.pl Porady prawne

Przedłużenie terminu związania ofertą

Pytanie:

27.07. br nastąpiło otwarcie postępowania przetargowego. Okres związania z ofertą wynosił 30 dni. Zamawiający zwrócił się do oferentów o przedłużenie terminu związania z ofertą na podstawie art 85 ustawy pzp. Jedna z firm nie wyraziła zgody na przedłużenie terminu związania z oferta. Czy zatem Zamawiający powinien z dniem 27.08 unieważnić postępowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przedłużenie terminu związania ofertą

23.8.2006

Podstawy do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego formułuje art. 93 ustawy - Prawo o zamówieniach publicznych. Art. 85 ww. ustawy przepis ten reguluje jedynie okres związania wykonawców złożoną ofertą i możliwość przedłużenia terminu związania.

Zasadniczo oferent jest związany swoją ofertą przez czas umożliwiający zamawiającemu jej przyjęcie. Termin ten określa zamawiający, poddaje go do wiadomości zainteresowanym osobom w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 p. 13). Nie może być on jednak dłuższy niż wskazany - w zależności od wartości przedmiotu zamówienia - w art. 85 ust. 1. Bieg terminu rozpoczyna się nie z chwilą złożenia oferty, lecz dopiero z upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. Związanie ofertą oznacza, że zamawiający ma prawo domagać się w tym okresie od każdego uczestnika postępowania (również na drodze postępowania sądowego) zawarcia umowy na warunkach przedstawionej przez każdego z nich oferty.

Zgodnie z ust. 2 art. 85, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda wykonawców powoduje przedłużenie czasu związania ofertą. Jednak jeśli oferent odmówił zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, należy przyjąć, iż nie jest już dłużej zainteresowany ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego, co skutkuje tym, że jego oferta nie będzie brała udziału w dalszych etapach postępowania. Brak zgody jednego z wykonawców, a tym samym nie branie jego oferty pod uwagę w toczącym się postępowaniu, nie rodzi skutku w postaci obowiązku unieważnienia postępowania, zwykle bowiem cześć wykonawców zgodzi się na przedłużenie terminu wiązania ofertą i tym samym zamawiający będzie będzie miał realną możliwość wyboru oferty.

Jednak w przypadku gdyby żaden z wykonawców nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, zamawiający może poprzestać na dotychczasowym terminie lub będzie musiał unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 (tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu).

Zgoda oferenta na przedłużenie okresu związania ofertą ma ten skutek, że oferent musi jednocześnie przedłużyć okres ważności wadium, jeżeli w danym postępowaniu wniesienie wadium było obowiązkowe, albo złożyć nowe wadium, jeżeli przedłużenie dotychczasowego nie jest możliwe. Odmowa oferenta na przedłużenie związania ofertą, podobnie jak wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert, zobowiązuje zamawiającego do natychmiastowego zwrotu na wniosek zainteresowanego wadium, zgodnie z treścią art. 85 ust. 2 pkt. 2.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ