e-prawnik.pl Porady prawne

Uprawnienia Policji w sprawach o wykroczenia

Pytanie:

W trakcie zatrzymania do kontroli drogowej z powodu "domniemania wykroczenia drogowego" zostałem (funkcjonariusz przedstawił się) poproszony o dokumenty i udanie się do radiowozu. Tam funkcjonariusz, który uprzednio przedstawił się stwierdził, że dopuściłem się wykroczenia drogowego, a mianowicie przejechania na czerwonym świetle. Jednocześnie poinformował o wysokości mandatu i liczbie punktów karnych. Odmówiłem przyjęcia mandatu ze względu na nieprawdziwość zarzutu, co potwierdza również pasażerka auta. Zostałem poproszony o opuszczenie radiowozu. Po chwili zjawił się drugi policjant, który podchodząc od strony pasażera, zażądał dokumentu tożsamości. Zapytałem w jakim celu oraz poprosiłem o wylegitymowanie się. Policjant odmówił twierdząc, że powie później i zażądał dowodu osobistego od pasażerki. W trakcie zajścia zatelefonowałem pod nr 997. na komendę w Pruszkowie (tam miało miejsce całe zajście) informując, że jeden z funkcjonariuszy nie legitymując się dopuszcza się kontroli pasażera auta. Oficer dyżurny stwierdził, że nie zna sytuacji, bo nie jest na miejscu i odłożył słuchawkę. Moje pytania brzmią: 1. Czy funkcjonariusz Policji nie dopuścił się przekroczenia uprawnień legitymując pasażerkę (bez uprzedniego podania imienia nazwiska i stopnia służbowego)? 2. Czy zachowanie oficera dyżurnego z Pruszkowa było właściwe z punktu widzenia statusu Policji jako organu mającego służyć społeczeństwu? 3. Czy próba dowiedzenia niesłuszności oskarżenia o popełnieniu wykroczenia drogowego (w Sądzie Grodzkim dla miasta Pruszkowa) w sytuacji zatrzymania przez 2 Policjantów w obecności świadka - pasażerki, notabene mojej matki ma realne szanse powodzenia? (odrobinę retoryczne).

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia Policji w sprawach o wykroczenia

14.12.2004

Strona 1 z 2

Ogólną zasadą jest, że czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji. W zakresie tym Policja może dokonywać poniższych czynności:

 • 1) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;  

 • 2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, a także dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia;  

 • 3) żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;  

 • 4) sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze; 

 • 5) sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy oraz postoju;  

 • 6) zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania;  

 • 7) wydawania poleceń:  

 • a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi,  

 • b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania;  

 • 8) uniemożliwienia:  

 • a) kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,  

 • b) korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska,  

 • c) korzystania z pojazdu, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,  

 • d) kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; 

 • 9) używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego;  

 • 10) usuwania lub przemieszczania pojazdu

 • 11) kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem; 

 • 12) używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu;  

 • 13) występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem;  

 • 14) pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają określone wielkości; pilotowanie wykonywane jest za opłatą ponoszoną przez właściciela lub posiadacza pojazdu,

Uczestnikiem ruchu, określonym w punkcie 1 powyższego wyliczenia jest pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze. Tak więc Policja ma prawo kontrolować każdego, kto znajduje się w samochodzie.

Tryb przeprowadzenia kontroli po zatrzymaniu pojazdu jest następujący:

Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto: 

 1. policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu; 

 2. policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania. 

Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie numeru służbowego policjanta oraz nazwy organu, który wydał legitymację. 

Przystępując do czynności kontrolnych, policjant może wydać polecenie unieruchomienia silnika pojazdu. 

W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub uwarunkowanych charakterem kontroli policjant może wydać kierującemu pojazdem lub pasażerowi pojazdu polecenie opuszczenia pojazdu. 

Tak więc Policjant umundurowany, legitymując pasażerkę, jeżeli nie zażądała przedstawienia legitymacji nie złamał prawa. Gdyby zażądała przedstawienia legitymacji służbowej odmowa byłaby niezgodna z prawem i podlegałaby ukaraniu w drodze dyscyplinarnej.

Do zadań dyżurnego Komendy Policji należy:

 1. bieżące przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach oraz informacji uzupełniających o tych zdarzeniach, 

 2. niezwłoczne inicjowanie działań policjantów po przyjęciu zgłoszenia o zdarzeniu, 

 3. bieżące kierowanie będącymi w jego dyspozycji siłami i środkami jednostki Policji, 

 4. natychmiastowe informowanie, w zależności od rodzaju zdarzenia, właściwych służb o konieczności podjęcia przez nie działań, 

 5. koordynowanie i nadzorowanie zleconych zadań służbowych wykonywanych przez będących w jego dyspozycji policjantów, 

 6. bezzwłoczne dokumentowanie podjętych decyzji, wydanych i otrzymanych poleceń oraz wyznaczonych zadań i wyników ich realizacji

Dyżurny Komendy Policji ma obowiązek koordynować działanie jednostek w czasie pracy. Z treści pytania wynika, że dyżurny wiedział, że na miejscu zdarzenia jest patrol Policji.

W punkcie 5 jest wyrażony obowiązek nadzoru nad policjantami, będącymi w dyspozycji w czasie trwania dyżuru. Jeżeli zostało dokonane zgłoszenie o nieprawidłowościach to powinien on sporządzić notatkę służbową z telefonicznej rozmowy i przekazać sprawę do wyjaśnienia Komendantowi. Tak więc jego działanie nie było w pełni poprawne, jednak obowiązki te zostały nałożone przez Komendanta Głównego i nie są powszechnie obowiązującym prawem, ale prawem wewnętrznym Policji, mającym na celu usprawnienie metod działania i szybszego wykrywania przestępstw.

Nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na trzecią część pytania. Każdy sąd rozstrzyga sprawę na podstawie zebranego materiału dowodowego i według powszechnych zasad doświadczenia życiowego. Sąd ma swobodę w ocenie zebranych dowodów i jedynym wskaźnikiem jest to, że powinien dążyć do ustalenia całej prawdy. Jak będzie wyglądać ocena materiału dowodowego w powyższej sprawie nie można stwierdzić.

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Uprawnienia Policji w sprawach o wykroczenia

sierzant

26.12.2009 11:37:0

Re: Uprawnienia Policji w sprawach o wykroczenia

Nie tylko pasażerka mogła zadac legitymowania od policjanta, równiez kierujacy.Możesz złozyc na niego skargę, jak i na dyzurnego. Jeśli Komendant Główny wydał polecenie, to kazdy policjant ma obowiazek go wykonać, to nie jest jego widzimisie.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ