Wysokość odszkodowania wyliczona przez zakład ubezpieczeniowy

Pytanie:

Czy muszę przyjąć kwotę odszkodowania proponowaną przez zakład ubezpieczeniowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wypłata przez ubezpieczyciela kwoty odszkodowania nie zamyka drogi do dochodzenia uzupełnienia go. Skoro ubezpieczyciel zaproponował wypłatę odszkodowania, nawet jeżeli w ocenie poszkodowanego nie zaspokaja ono w całości jego roszczeń, ma on obowiązek przyjąć to odszkodowanie; w przeciwnym razie popadnie w zwłokę wierzyciela. Przyjmując zaoferowane przez ubezpieczyciela odszkodowanie, można zastrzec, że wypłaconą kwotę traktuje Pan jako zaliczkę na poczet należnego odszkodowania. Poza tym nawet jeśli przyjmie się odszkodowanie można dochodzić jego uzupełnienia na drodze sądowej. Ubezpieczyciel ma obowiązek w chwili wypłaty odszkodowania poinformować o tym prawie. Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY