Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Pytanie:

"Czym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.?"

Odpowiedź prawnika: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (dalej „BIK”) zostało powołane przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, który stanowi, że: „Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:
1) bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz w art. 128d ust. 1,
2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń” Instytucje utworzone na podstawie powyższego przepisu mogą udostępniać biurom informacji gospodarczej działającym na mocy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, dane w zakresie i na warunkach określonych w tej ustawie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika