Darowizna mieszkania

Pytanie:

W marcu 2006 roku ja i mój mąż otrzymaliśmy od rodziców mieszkanie 69m2 w formie darowizny. Wysokość tej darowizny w akcie notarialnym wynosi 200.000 PLN. W styczniu 2006 wzięliśmy kredyt 650.000PLN na zakup segmentu, który jest budowany przez dewelopera. W listopadzie 2006 sprzedajemy darowane nam mieszkanie (wartość sprzedaży 590.000 PLN). Mieszkanie to sprzedajemy przed upływem zamieszkiwania go przez 5 lat (zamieniamy lokal mniejszy na większy, ponieważ powiększa się nam rodzina). Ponieważ mieszkanie to pochodzi z darowizny od rodziców - wiemy o przepisie, że kolejne lokum musimy zakupić w ciągu 6 miesięcy. Bierzemy jednak pod uwagę sytuację, w której nie nabędziemy w przeciągu wymaganych 6 miesięcy nowego budynku (gdyż developer nie dotrzyma warunków umowy przedwstępnej). I tu nasuwają się następujące pytania. Czy jeśli będziemy zmuszeni zapłacić podatek, to będzie on od wartości darowizny, czyli od 200.000 PLN (a co z zarobionymi 390.000 PLN, czy od tej sumy też musimy zapłacić podatek do US), czy od całości 590.000 PLN?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.11.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Darowizna mieszkania

Zagadnienia, o których mowa w pytaniu, zostały przedstawione w nowej poradzie: Jak zachować ulgę mieszkaniową w podatku od spadków i darowizn sprzedając lokal przed upływem 5 lat od nabycia? A zatem, w art. 16 ust. 2 pkt 1-5 ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawodawca wymienił wyczerpująco warunki, jakie łącznie musi spełnić nabywca, aby ulga, o której mowa w powołanym przepisie, mogła być zastosowana, a następnie kontynuowana (jej przyznanie ma bowiem charakter warunkowy i podlega kontroli urzędu skarbowego). Jedną z nich jest faktyczne zamieszkiwanie przez obdarowanego w nabytym tytułem darowizny lub dziedziczenia lokalu przez okres 5 lat.

Porady prawne

Jak wynika zaś z treści art. 16 ust. 7, aby zachować prawo do utrzymania ulgi mieszkaniowej (mimo zbycia mieszkania przed upływem 5 lat zamieszkiwania w nim), należy łącznie spełnić łącznie następujące warunki:

  1. zbycie musi być uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych (tzn. obiektywnie rozumianą koniecznością, a nie subiektywną chęcią zmiany warunków mieszkaniowych),
  2. a nabycie (tzn. uzyskanie prawa własności) innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę, albo nabycie innego lokalu musi nastąpić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia.

Ad. 1. Konieczność zmiany warunków mieszkaniowych uzasadnia nagła, nieoczekiwana sytuacja życiowa, w której znalazł się podatnik (np. zmiana miejsca zatrudnienia na odległe miasto); nie można uznać za spełnienie tej przesłanki chęci polepszenia warunków mieszkaniowych. Naczelny Sąd Administracyjny, dokonując wykładni przepisu art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w wyroku z dnia 26 listopada 1998 r. III SA 1587/97 (ONSA 2000/1 poz. 17), zwrócił uwagę na to, iż w przepisie tym ustawodawca nie określił przyczyn uzasadniających konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania. Konieczność taka może być zatem uzasadniona m.in. tym, że dotychczasowe warunki mieszkaniowe nie zaspokajają w należyty sposób potrzeb mieszkaniowych podatnika. Normy zawarte w art. 16 ustawy mają zaś charakter „norm celu społecznego i są nakierowane na realizację polityki państwa w zakresie zagwarantowania obywatelom godziwych warunków mieszkaniowych”.

Jedynie „uzasadniona konieczność” zmiany warunków mieszkaniowych pozwala na zachowanie prawa do przewidzianej w art. 16 ust. 1 ulgi. Nie wystarcza zatem dla spełnienia tej przesłanki zwykła potrzeba zamiany warunków mieszkaniowych. Konieczność zmiany warunków mieszkaniowych w rozumieniu art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn powinna mieć charakter imperatywny, wskazujący na sytuację wyjątkową, której ważkość uzasadnia odstępstwo ze strony ustawodawcy od wymogu spełnienia do końca przesłanki z art. 16 ust. 2 pkt 5 pozwalającej na skorzystanie z ulgi podatkowej określonej w art. 16 ust. 1 tej ustawy. „Konieczność zmiany” oznacza zatem w rozumieniu art. 16 ust. 7 powyższej ustawy kwalifikowaną potrzebę dokonania takiej zmiany. Podatnik dokonując sprzedaży budynku lub lokalu objętego tą ulgą musi zdawać sobie sprawę z konieczności wykazania takich okoliczności. Stan zdrowia jest okolicznością uzasadniającą konieczność zamiany warunków mieszkaniowych, jeśli w sposób oczywisty utrudnia lub uniemożliwia realizację potrzeb mieszkaniowych w lokalu nabytym w drodze spadku lub darowizny. Jeśli do sprzedaży odziedziczonego czy darowanego mieszkania zmusza sytuacja materialna lub rodzinna, to spadkobierca zachowuje prawo do ulgi podatkowej, mimo że sprzedaż tego mieszkania następuje przed upływem 5 lat od dnia nabycia. Okolicznością uzasadniającą konieczność zamiany warunków mieszkaniowych pozwalającą na zachowanie prawa do ulgi może być także zły stan zdrowia, jeżeli z jego powodu nie jest możliwe zamieszkiwanie w nabytym w drodze spadku czy darowizny lokalu. Z koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych mamy do czynienia wtedy, gdy wymagają one poprawy. Uzasadnieniem zbycia lokalu będzie więc konieczność ulokowania uzyskanych w ten sposób środków w inwestycję mającą na celu poprawę warunków mieszkaniowych, a dochowanie tego przeznaczenia należy rozumieć jako warunek zachowania ulgi.

Ad. 2. Podatnik, który spełniał wszystkie warunki do skorzystania z ulgi przy nabyciu w drodze spadku mieszkania i musiał je sprzedać przed upływem 5 lat od nabycia, ma zaledwie 6 miesięcy na nabycie nowego mieszkania. Przy czym w tym czasie musi podpisać akt notarialny, a nie tylko wydać pieniądze. Nabycie, o którym mowa w tym przepisie nie może być rozumiane inaczej niż przeniesienie w drodze czynności prawnej własności rzeczy lub prawa majątkowego na nabywcę.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Darowizna od ciotki czy wujka podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

Darowizna od ciotki czy wujka podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

Można uniknąć podatku od mieszkania po ciotce czy wujku, ale tylko otrzymanego w spadku. Jeśli będzie to darowizna, podatek od spadków i darowizn trzeba zapłacić. Niestety darowizna mieszkania na rzecz dzieci rodzeństwa jest obciążona podatkiem od darowizny. Nie zmieni tego zawarcie umowy (...)

Uchylenie uznania darowizny nieruchomości za bezskuteczną

Uchylenie uznania darowizny nieruchomości za bezskuteczną

22 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił na rozprawie skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie (sygn. I NSNc 43/19) uznania czynności prawnej za bezskuteczną (actio pauliana). Czego dotyczyła sprawa? W sprawie powodem był Skarb (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

  Stan Faktyczny Jestem właścicielką lokalu mieszkalnego. Obecnie jestem wdową, ale planuję wkrótce zawrzeć związek małżeński również z wdowcem. Chciałabym, aby mieszkanie którego jestem właścicielką i w którym obecnie mieszkam, stało się po mojej śmierci (...)

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Mój problem dotyczy mieszkania własnościowego. Owo mieszkanie kupiłem z moją dziewczyną 1,5 roku temu. Mieszkanie jest kupione w równych częściach (50/50 %), przy czym ja dałem wszystkie pieniądze. Po zakupie mieszkania rozstaliśmy się w ciągu 4 miesięcy, a ona wyjechała (...)

Jak skutecznie nabyć swoją część odziedziczonego spadku - opinia prawna

Jak skutecznie nabyć swoją część odziedziczonego spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Urodziłam się w roku 1955. Podziały pozostałych niewielkich dóbr materialnych w rodzinie odbywały się zwykle ustnie bez żadnych postępowań prawnych. Po śmierci kolejnych członków rodziny ich dobra trafiały do żyjących członków rodziny z następnego pokolenia, (...)

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz podatkowy SD-Z2. Sprawdź, jak to zrobić. Kto może złożyć formularz SD-Z2, aby skorzystać z całkowitego (...)

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Stan faktyczny Jak należy dokonać przeniesienia własności spółdzielczego własnościowego mieszkania z matki na syna? Jakie dokumenty są potrzebne i w jaki sposób można to załatwić (testament, akt notarialny, sprawa sądowa)? Opinia prawna Niniejsza opinia została sporządzona na postawie (...)

Co się bardziej opłaca darowizna czy pożyczka? - opinia prawna

Co się bardziej opłaca darowizna czy pożyczka? - opinia prawna

Stan faktyczny Rodzice chcą mi podarować 200 000 zł, które przeznaczę na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup swojego pierwszego mieszkania. Jakie grożą mi konsekwencję jeśli nie zgłoszę tej darowizny do urzędu skarbowego? Pracuję od ok. 7 lat i moje zarobki wynoszą ok. 90 tys. rocznie, (...)

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Stan faktyczny: Ciotka mojej Żony (siostra mojego Teścia) jest osobą samotną (wdowa, bezdzietna), posiada własnościowe mieszkanie spółdzielcze, które chce przekazać w formie darowizny mojemu Synowi, (który właśnie ukończył 18 lat) pod warunkiem, że w mieszkaniu tym będzie mógł zamieszkać (...)

Odwołanie darowizny wobec jednego z małżonków - opinia prawna

Odwołanie darowizny wobec jednego z małżonków - opinia prawna

Stan faktycznyPonad 10 lat temu zawarłam związek małżeński. Zaraz po ślubie rodzice darowali mieszkanie mnie i mojemu mężowi, to znaczy darowali mnie, ale z zastrzeżeniem, że mieszkanie wchodzi do majątku wspólnego. Nie spisywaliśmy z mężem intercyzy. Obecnie toczy się w sądzie (...)

Jak rozliczyć nakłady na majątek stanowiący masę spadkową - opinia prawna

Jak rozliczyć nakłady na majątek stanowiący masę spadkową - opinia prawna

  Stan faktyczny   Moja mama kupiła w 1976 r. nieruchomość, w skład której wchodził budynek mieszkalny parterowy. W umowie oświadczyła, że nieruchomość kupuje za pieniądze stanowiące jej majątek odrębny wraz z dożywotnim użytkowaniem na rzecz Pana A.T., ustanowionym przez (...)

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w drodze darowizny aby uniknąć podatku? - opinia prawna

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w drodze darowizny aby uniknąć podatku? - opinia prawna

  Stan faktyczny   Dostałam w darowiźnie mieszkanie od rodziców, które sprzedałam w listopadzie 2003 r., przed upływem 5 lat od momentu darowizny (2000 r.). Złożyłam stosowne oświadczenie w US, że w ciągu 6 miesięcy wykorzystam pieniądze ze sprzedaży mieszkania na (...)

Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym - opinia prawna

Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym - opinia prawna

  Stan faktyczny W styczniu 2007 r. zmarła moja matka. Jeszcze przed swoją śmiercią, pod koniec 2006 r., podarowała mojemu bratu nowy samochód i przepisała na niego mieszkanie. Drugie mieszkanie, które jest obecnie wynajmowane, miała przepisać na mnie. Chciała za życia podzielić (...)

Umowa dożywocia a zachowek

Umowa dożywocia a zachowek

Chcąc przekazać bliskim swoją nieruchomość za życia, wiele osób decyduje się na dokonanie umowy darowizny. Jednakże nie jest to jedyna droga. Warto rozważyć także zawarcie z bliskimi umowy dożywocia. ##baner## Czym jest umowa dożywocia?  Regulacja umowy dożywocia znajduję się (...)

Odpowiedzialność za długi małżonka hazardzisty

Odpowiedzialność za długi małżonka hazardzisty

Dostępność za pomocą sieci Internet do zagranicznych portali e-gamblingowych i aktualna ocena legalności uczestniczenia w nich może skonfrontować wiele rodzin ze starym, ale i z nowym, problemem odpowiedzialności rodziny za długi graczy. Za długi męża nie odpowiadam? W odniesieniu do hazardu (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Wchodząca w życie 20 I 2005 r. nowelizacja do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w dość istotny sposób zmieniła dotychczas obowiązujące stosunki majątkowe między małżonkami. Przede wszystkim poszerzono katalog ustrojów majątkowych mogących istnieć między małżonkami, (...)

Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

  Stan faktyczny   Kilka lat temu (około 4) rodzice podarowali córce dom jednorodzinny, który wyczerpywał cały ich majątek (sporządzono akt notarialny)). W akcie tym darczyńcy nie uwzględnili swojego syna (mojego jedynego brata). Zobowiązali mnie jednak (ustnie) do wypłacenia (...)

Wspólna spłata kredytu nie jest darowizną

Wspólna spłata kredytu nie jest darowizną

Spłata części raty kredytowej, dokonywana przez rodziców, nie jest darowizną. Bo w przypadku darowizny jedna strona uszczupla swój majątek, aby zwiększyć stan majątkowy lub zmniejszyć zadłużenie drugiej strony. Tymczasem spłata kredytu to zupełnie inny rodzaj zobowiązania. Bardzo częstą (...)

Drugi ślub po pięćdziesiątce – problemy prawne

Drugi ślub po pięćdziesiątce – problemy prawne

Dla dzieci to szok, kiedy mama po sześćdziesiątce obwieszcza, że znów wychodzi za mąż. Boją się o rodzinny majątek i nie wierzą, że to miłość. A gdzie jest powiedziane, że w późnym wieku nie można się zakochać? O ciemnych i jasnych stronach takiego związku pisze Anita (...)

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Zasadniczo podatek się należy Co do zasady podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy (w tym nieruchomości) znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych (np. użytkowania wieczystego, służebności gruntowej, (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opodatkowanie darowizny nieruchomości

Opodatkowanie darowizny nieruchomości

Czy o ile nie upłynie 5 lat od zakupu mieszkania do darowizny na rzecz dziecka obowiązuje rodzica podatek tak jak od sprzedaży nieruchomości. W akcie darowizny zostanie zawarta klauzula o prawie rodzica (...)

Darowizna mieszkania dla córki

Darowizna mieszkania dla córki

Moi rodzice zdecydowali się dokonać dla mnie darowizny mieszkania oraz garażu. Mieszkanie ma być podarowane dla mnie, a z mężem mam wspólnotę majątkową. Rodzice są właścicielami mieszkania (...)

Darowizna mieszkania a prawo zamieszkania

Darowizna mieszkania a prawo zamieszkania

W 1993 roku została sporządzona umowa notarialna darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Czy fakt, że darczyńca do chwili obecnej mieszka i jest zameldowany w tym (...)

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Rodzice darują swojej córce i swojemu zięciowi pieniądze z przeznaczeniem na mieszkanie. Dotyczy kwoty zwolnionej z podatku. Jeden darczyńca: 1. Czy każdy z rodziców może przekazać na mieszkanie (...)

Podatki mieszkaniowe

Podatki mieszkaniowe

Moja Babcia od kilkudziesięciu lat jest głównym lokatorem mieszkania komunalnego w dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Oprócz Babci w mieszkaniu tym zameldowana jest moja Mama i ja (od urodzenia). Ja (...)

Darowizna mieszkania spółdzielczego

Darowizna mieszkania spółdzielczego

Moi rodzice darowali mojej siostrze poprzez akt notarialny mieszkanie własnościowe którego byli właścicielami. Aktu darowizny dokonali nie uwzględniając mojej osoby ani nie powiadamiając mnie o (...)

Darowizna mieszkania przez kuzyna ojca

Darowizna mieszkania przez kuzyna ojca

Czy wuj mógłby nam darować mieszkanie, przy czym jest on dość daleką rodziną, bo kuzynem mojego ojca. Jaki wtedy zajdzie podatek i od jakiej kwoty będzie naliczany, od kwoty autentycznej zapłaty (...)

Darowizna mieszkania żonie

Darowizna mieszkania żonie

Posiadam z żoną rozdzielność majątkową od 2005 roku. W 2009 roku kupiłem mieszkanie na wolnym rynku z własnych środków, którego jestem jedynym właścicielem do dnia dzisiejszego. Obecnie chcę (...)

Kumulacja zwolnień w podaku od darowizn

Kumulacja zwolnień w podaku od darowizn

Mój jedyny syn zamknął w 2005 r Kasę Mieszkaniową, także ja z żoną posiadaliśmy wspólną Kasę Mieszkaniową. Za pomocą mechanizmu Cesji przekazaliśmy swoją Kasę Mieszkaniową na rzecz syna (...)

Darowizna mieszkania a majątek wspólny

Darowizna mieszkania a majątek wspólny

Zdecydowaliśmy wspólnie z żoną, że zamieszkamy u jej rodziców (duży 2-rodzinny dom z osobnymi wejściami, klatkami). Wykańczamy naszą część z pieniędzy jakie otrzymaliśmy na naszym weselu. (...)

Darowanie mieszkania synowi

Darowanie mieszkania synowi

Mieszkanie (spółdzielcze własnościowe prawo) zostało zakupione wykorzystując dużą ulgę budowlaną. Czy można je podarować synowi (przed upływem 5 lat), nie tracąc tej ulgi? Czy można również (...)

Darowizna mieszkania na rzecz wnuczki

Darowizna mieszkania na rzecz wnuczki

Dziadkowie chcą przepisać mieszkanie na wnuczkę, która nie posiada własnego. Wartość tego mieszkania to 130000 zł. Jakie koszty całkowite trzeba ponieść? Czy nie trzeba w tym przypadku zapłacić (...)

Darowanie mieszkania otrzymanego w spadku

Darowanie mieszkania otrzymanego w spadku

Mój syn ma przejąć spadek po zmarłej ciotce. Ciotka zapisała mu całość spadku notarialnym testamentem. W skład spadku wchodzi mieszkanie własnościowe 32 m.kw. Syn nie posiada obecnie własnego (...)

Darowizna mieszkania dla wnuczki a spadek

Darowizna mieszkania dla wnuczki a spadek

Moja Teściowa była właścicielką mieszkania spółdzielczego własnościowego. Cały czas mieszka tam sama jest tam sama zameldowana. W 2002-gim roku notarialnie zrobiła akt darowizny na moją córkę, (...)

Opodatkowanie sprzedaży darowanego mieszkania

Opodatkowanie sprzedaży darowanego mieszkania

Ojciec chce darować mi mieszkanie (spółdzielcze własnościowe). Czy muszę być zameldowana w tym mieszkaniu (w czasie kiedy będzie podpisywany akt notarialny na darowiznę)? Mieszaknie to zamierzam (...)

FORUM PRAWNE

Darowizna

Darowizna Mam otrzymac mieszkanie wlasnosciowe - darowizna, trzecia grupa podatkowa (darczynca zyje i nadal w nim bedzie mieszkac). Jakich kosztow moge sie spodzieawac i jak ich uniknac. (Piotr) Podatek (...)

Darowizna mieszkania

Darowizna mieszkania Mama moja ponad 5 lat temu zapisała mi mieszkanie w formie darowizny u notariusza mieszkanie społdzielczo-własnosciowe.Nie mam rodzenstwa,poniewaz moj brat zmarł poł roku temu.Zostawił (...)

Darowizna mieszkania dla syna od rodziców, jakie prawa prawa żony?

Darowizna mieszkania dla syna od rodziców, jakie prawa prawa żony? Rodzice chcą przepisać dom dla mnie. Z żoną nie mamy rozdzielności majątkowej. Jak dokonać przepisania domu aby był on wyłącznie (...)

darowizna mieszkania od osoby ,ktora jest chora i nie ma swiadomosci swego czynu

darowizna mieszkania od osoby ,ktora jest chora i nie ma swiadomosci swego czynu Czy mam szanse w sadzie wygrac jezeli moja siostra zmusiala mame do darowizny mieszkania nadmieniam ze mama od kilku lat (...)

Lepsze kupno czy darowizna mieszkania?

Lepsze kupno czy darowizna mieszkania? Lepsze kupno czy darowizna mieszkania? Od czasów studenckich mieszkamy w drugim mieszkaniu własnościowym teścia, które udało mu się wykupić na atrakcyjnych (...)

Lepsze kupno czy darowizna mieszkania?

Lepsze kupno czy darowizna mieszkania? Lepsze kupno czy darowizna mieszkania? Od czasów studenckich mieszkamy w drugim mieszkaniu własnościowym teścia, które udało mu się wykupić na atrakcyjnych (...)

Lepsze kupno czy darowizna mieszkania?

Lepsze kupno czy darowizna mieszkania? Lepsze kupno czy darowizna mieszkania? Od czasów studenckich mieszkamy w drugim mieszkaniu własnościowym teścia, które udało mu się wykupić na atrakcyjnych (...)

Lepsze kupno czy darowizna mieszkania?

Lepsze kupno czy darowizna mieszkania? Lepsze kupno czy darowizna mieszkania? Od czasów studenckich mieszkamy w drugim mieszkaniu własnościowym teścia, które udało mu się wykupić na atrakcyjnych (...)

Darowizna mieszkania

Darowizna mieszkania Jak najtaniej i najszybciej można darować mieszkanie córce? Mieszkanie to jest na prawach wspólności ustawowej z nieżyjącym od miesiąca mężem. (mieteks) najpierw musi pani (...)

czy darowizna mieszkania między byłymi małżonkami podlega opodatkowaniu?

czy darowizna mieszkania między byłymi małżonkami podlega opodatkowaniu? czy darowizna mieszkania między byłymi małżonkami podlega opodatkowaniu?

Mieszkanie - kupno czy darowizna??? Kto WIE - niech pomoże!!!

Mieszkanie - kupno czy darowizna??? Kto WIE - niech pomoże!!! Mamy z żoną otrzymać mieszkanie od teściów, 1) Jak jest najkorzystniej ze względu na opłaty i podatki: sporządzić akt darowizny czy (...)

Porady prawne