Niezapłacenie rat a ważność umowy leasingu

Pytanie:

"Umowa leasingu zawarta została 1999 roku, nastąpiła przerwa w płatnościach rat, uzupełniono jednak zaległości wraz z odsetkami. Leasingodawca żąda zwrotu samochodu oraz zapłaty rat do końca trwania umowy - czy leasingodawca ma prawo żądać kwoty do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym? Czy mimo rozwiązania umowy muszę zapłacić raty , które były przewidziane na początku nie używając już przedmiotu lesingu? (pisemne wezwanie do zapłaty było uregulowane w terminie, mimo to pojawiło się pismo dotyczące wypowiedzenia umowy"

Odpowiedź prawnika: Niezapłacenie rat a ważność umowy leasingu

Umowa leasingu została zawarta w roku 1999. Ustawodawca unormował umowę leasingu w kodeksie cywilnym w roku 2000. Przepisy kodeksu cywilnego normujące tę tematykę nie znajdują jednak zastosowania do umów leasingu zawartych przed wejściem ustawy zmieniającej kodeks cywilny w życie - tj. przed dniem 9 grudnia 2000r. Dlatego też podstawą rozwiązania zaistniałego problemu jest umowa leasingu.

Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w razie istnienie zaległości w płaceniu rat, finansujący (leasingodawca) może odstąpić od umowy, po bezskutecznym wezwaniu leasingobiorcy do zapłaty zaległych rat. W takim przypadku, leasingodawca może żądać zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie rat, pomniejszonych o korzyści jakie leasingodawca uzyskał z tytułu wcześniejszej zapłaty.

Powyższa regulacja odnosi się jednak do umów leasingu zawartych pod rządami uregulowania w kodeksie cywilnym. Do umowy z roku 1999 należy stosować jej postanowienia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika