Obowiązki korzystającego z instalacji gazowej

Pytanie:

Jakie obowiązki nakłada na użytkownika lokalu, korzystającego z instalacji gazowej, polskie prawo?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.3.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki korzystającego z instalacji gazowej

W czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, powinien (w prawie oznacza to obowiązek) - przyp. red.):

1) udostępniać lokal właścicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania ich obowiązków,

2) przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować zarządcę budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu,

3) zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących

wyposażenie lokalu,

4) w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela budynku o wystąpieniu zagrożenia,

5) zapewniać ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem,

6) utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instalacji gazowej, urządzeń spalinowych

i wentylacyjnych oraz urządzenia gazowe w należytym stanie technicznym i użytkowym,

7) zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych,

8) informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz

o niewłaściwym funkcjonowaniu przewodów i kanałów wentylacyjnych i spalinowych,

9) udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji

i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych

instalacji i urządzeń, oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.

 

Powyższe nakłada więc obowiązek prawidłowej eksploatacji sieci gazowej wraz z instalacją wentylacyjną. Rozporządzenie podkreśla, iż naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach i wprawdzie przepis nie wspomina o tym bezpośrednio ale skoro sama naprawa i konserwacja urządzeń wymaga odpowiednich kwalifikacji to bym bardziej takich kwalifikacji wymaga ich instalacja.

Sama instalacja gazowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych, zgodnego z warunkami założonymi w projekcie tej instalacji.

 

Do obowiązków właściciela budynku (ale i zgodnie z wspomnianą definicją do obowiązków zarządcy budynku) w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji gazowej należy m. in.:

  • w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej występowania zagrożenia

bezpieczeństwa użytkowników - wyłączenie z użytkowania instalacji lub jej części,

• zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,

• w przypadku wystąpienia ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali -

przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji,

 

Stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany

równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych

oraz spalinowych (§ 46 i 47 rozporządzenia).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

wewnętrzna instalacja gazowa

18.3.2020 przez: robczak

bezpłatne porady prawne

17.7.2018 przez: prawnik33

Zakaz wyprowadzania psów

12.7.2018 przez: suavec