Obowiązkowe sporządzenie inwentarza

Pytanie:

Jakie środki dowodowe na ograniczenie swojej odpowiedzialności mają spadkobiercy z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli sąd stwierdzający nabycie spadku nie zarządził sporządzenia spisu inwentarza przez komornika? Czy bez takiego zapisu w postępowaniu o nabyciu spadku spadkobiercy mają możliwość wnioskowania sporządzenia takiego spisu lub inne możliwości dowodowe na ograniczenie swojej odpowiedzialności? Nadmieniam, że z treści postępowania wynika, że jednym za spadkobierców jest małoletni.

Masz inne pytanie do prawnika?

15.11.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązkowe sporządzenie inwentarza

W przedstawionym stanie faktycznym podstawowe znaczenie ma sposób została w jaki została ograniczona odpowiedzialność spadkobierców tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Przyjęcie spadku z takim ograniczeniem możliwe jest w następujący sposób:

  1. w drodze oświadczenia przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza złożonego przed notariuszem lub sądem rejonowym, w okręgu którego znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie (art. 1014 §1 kodeksu cywilnego oraz art. 640 §1 kodeksu postępowania cywilnego)

    Porady prawne
  2. w drodze przyjęcia fikcyjnego, polegającego polega na tym, że:

a) brak oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w przewidzianym przez prawo terminie ze strony spadkobiercy nie mającego pełnej zdolności do czynności prawnych, spadkobiercy, co do którego istnieje podstawa do jego całkowitego ubezwłasnowolnienia, oraz spadkobiercy będącego osobą prawną, jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 2 kc),

b) Skarb Państwa jako spadkobierca z ustawy w ogóle nie składa oświadczenia o przyjęciu spadku, spadek zaś uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1023 § 2 kc).

Zgodnie z art. 644 kpc jeżeli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony, sad wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Takie postanowienie jest obligatoryjne. Kwestię wydawania przez sąd postanowienia w sprawie sporządzenia spisu inwentarza w przypadku, gdy przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe było przedmiotem uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1968 r. (III CZP 78/67). Zgodnie z tezą tej uchwały przewidziany wart. 644 kpc w związku z art. 637 § 2 kpc obowiązek wydania z urzędu przez sąd postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza w razie złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie dotyczy wypadku, gdy w braku oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza ( art. 1015 § 2 kc), oraz wypadku, gdy spadek przypadł z mocy ustawy Skarbowi Państwa (art. 1023 § 2 kc).

Brak wydania stosownego postanowienia przez sąd nie wyłącza uprawnienia do złożenia wniosku na podstawie którego sąd postanowi o sporządzeniu inwentarza. Do złożenia takiego wniosku legitymowany jest ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, albo wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwy urząd skarbowy (art. 637 § 1 kpc). Spadkobierca może udowodnić swoją legitymację do złożenia takiego wniosku poprzez wskazanie testamentu, wykazanie zaliczenia do kręgu spadkobierców ustawowych (np. poprzez przedstawienie odpisu aktu urodzenia, odpisu aktu małżeństwa), lub odpisem postanowienia stwierdzającego nabycie spadku przez danego spadkobiercę. Złożenie takiego wniosku nie zostało ograniczone żadnym terminem. Można go zatem złożyć gdy pojawi się realna konieczność wykazania czynnego stanu spadku dla ustalenia zakresu odpowiedzialności spadkobierców (np. podczas dochodzenia roszczeń przez wierzyciela spadkodawcy).

Z punktu widzenia odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe, w możliwie pełnym ustaleniu - w spisie inwentarza - majątku spadkowego zainteresowany jest przede wszystkim wierzyciel. W jego interesie będzie leżało najpełniejsze określenie zakresu odpowiedzialności spadkobiercy (poprzez jak najszybsze sporządzenie inwentarza) i ze względu na to wierzyciel jest legitymowany w każdym czasie do wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 kpc). Im później wierzyciel złoży stosowny wniosek tym trudniejsze będzie ustalenie stanu czynnego spadku. Jeżeli wniosku takiego nie złoży ani wierzyciel, ani spadkobierca uważany w braku oświadczenia za przyjmującego spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wierzyciel zaś wystąpił przeciwko spadkobiercy z powództwem o zapłatę długu spadku, to spis inwentarza nie będzie potrzebny do rozstrzygnięcia sporu ze względu na treść art. 319 kpc. Zgodnie z tym przepisem jesli pozwany 9w tym wypadku spadkobierca) ponosi odpowiedzialność z określonych przedmiotów majątkowych albo do wysokości ich wartości, sąd może, nie wymieniając tych przedmiotów ani ich wartości, uwzględnić powództwo zastrzegając, pozwanemu prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego ma ograniczenie odpowiedzialności. Przepis ten zwalnia sąd orzekający od badania wartości stanu czynnego spadku, gdyż badanie takie nastąpi dopiero w toku postępowania egzekucyjnego na żądanie dłużnika. Dopiero więc w stadium postępowania egzekucyjnego może się okazać konieczne żądanie sporządzenia spisu inwentarza na potrzeby tego postępowania, jeżeli spis taki nie był jeszcze sporządzony. Żadnych ujemnych konsekwencji z takiego spóźnionego spisu inwentarza nie poniesie dłużnik (spadkobierca „uprzywilejowany”), natomiast skutki niemożności ustalenia pełnego stanu spadku w związku z upływem czasu mogą dotknąć wierzyciela, który - jak już wspomniano - może temu zapobiec przez wcześniejsze postawienie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza (uchwała SN III CZP 78/67).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Opieczętowanie i spis inwentarza w postępowaniu upadłościowym (Porada oparta na starym prawie upadłościowym. Nowe prawo zostało uchwalone 28 lutego 2003 r.)

Opieczętowanie i spis inwentarza w postępowaniu upadłościowym (Porada oparta na starym prawie upadłościowym. Nowe prawo zostało uchwalone 28 lutego 2003 r.)

Opieczętowanie Opieczętowanie jest podejmowane w postępowaniu upadłościowym, tylko jeżeli tak zadecyduje syndyk lub sędzia komisarz. Decyzja ta jest podejmowana według własnego uznania syndyka albo na zarządzenie sędziego-komisarza. Opieczętowanie majątku upadłego trwa tak długo, jak niebezpieczeństwo usunięcia majątku, który mógłby wchodzić w skład masy upadłości. Pieczęcie (...)

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

  Prawo określa jedynie minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata lub radcy prawnego. Możesz zatem (...)

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Prawo upadłościowe prowadzi do jak najkorzystniejszego zaspokojenia wierzycieli upadłego z majątku, który wchodzi do masy upadłości. Po etapie postępowania, w którym mieliśmy do czynienia z ustaleniem majątku masy upadłości (spisanie inwentarza, sporządzenie bilansu przez syndyka, złożenie sprawozdania z dokonanych czynności sędziemu-komisarzowi), w obecnym stadium (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja firmy i zarząd sukcesyjny? Zasady przekazywania firmy następcom, po śmierci przedsiębiorcy, (...)

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości konsumenckiej będą miały osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami. Co dzieje (...)

Spadek dla małoletniej córki - opinia prawna

Spadek dla małoletniej córki - opinia prawna

Stan faktycznyOjciec mojej córki zmarł 30 grudnia 2007 roku. Moja córka (ur. 1993 r.) jest jedyną spadkobierczynią. Spadek nie został odrzucony, więc córka, wg mojego rozeznania, dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Proszę o opinię dotyczącą najlepszego dla córki dalszego sposobu postępowania i o przedstawienie kilku alternatywnych rozwiązań. Zmarły (...)

Od jesieni będzie mniej zadłużonych

Od jesieni będzie mniej zadłużonych

Nowe przepisy, które wejdą w życie w drugiej połowie października pozwolą wszystkim, którzy otrzymali wraz ze spadkiem dług i nie złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, ograniczyć dziedziczenie długów do wartości otrzymanego majątku. Do tej pory był to głównie przywilej dzieci. Biorąc pod uwagę rosnące zadłużenie Polaków,a wraz (...)

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Śmierć dłużnika nie musi oznaczać braku możliwości odzyskania naszego długu. Jest to podyktowane tym, że z chwilą śmierci niejako automatycznie przechodzą na określone osoby nie tylko prawa majątkowe zmarłego ale także jego obowiązki. Dlatego, co do zasady, śmierć naszego dłużnika otwiera drogę do dochodzenia niezapłaconych wierzytelności od jego spadkobierców. Jak kształtuje (...)

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Spadkobierca, któremu przypadł spadek, może go przyjąć albo odrzucić. Do 18 października 2015 r., tj. chwili wejścia w życie nowelizacji prawa spadkowego brak oświadczenia w określonym terminie powodował, że spadkodawcę traktowało się tak, jakby przyjął spadek wprost (poza wyjątkami, o których niżej). Zasada ta nadal obowiązuje, jeśli chodzi o spadki otwarte przed (...)

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) - ta rzymska paremia w najpełniejszy sposób wyraża zasadę obowiązującą w dotychczasowym prawie spadkowym, w szczególności w regulacji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia spadku. Przepisy, które nadal obowiązują i będą stosowane w sprawach spadkowych, w których otwarcie spadku już nastąpiło albo nastąpi (...)

Zapis trzeba wykonać nawet wtedy, gdy przedmiot zapisu nabyliśmy przez darowiznę

Zapis trzeba wykonać nawet wtedy, gdy przedmiot zapisu nabyliśmy przez darowiznę

Spadkodawca w testamencie zobowiązał spadkobierczynię, by przeniosła na osobę trzecią ½ udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, wchodzącym w skład spadku. Spadkobierczyni tego zapisu nie wykonała, natomiast przed śmiercią darowała całe spółdzielcze prawo swojej córce, która po niej dziedziczyła. Zapisobiorca wystąpił następnie (...)

Obowiązek wykonania zapisu dotyczy tylko bezpośredniego spadkobiercy

Obowiązek wykonania zapisu dotyczy tylko bezpośredniego spadkobiercy

Tylko bezpośredniego spadkobiercę można zobowiązać do wykonania zapisu z testamentu. Jego następcy już nie(...)Potwierdził to Sąd Najwyższy (sygn. I CSK 51/08), rozpatrując spór między Marią K. a Aleksandrem G. o mieszkanie o pow. 48 mkw. położone w centrum Warszawy. (...)W skardze kasacyjnej Aleksander G. zarzucił naruszenie wielu przepisów, głównie prawa spadkowego. (...)

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku - początek drogi prawnej w postępowaniu spadkowym

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku - początek drogi prawnej w postępowaniu spadkowym

W jakim celu przeprowadza się stwierdzenie nabycia spadku przez sąd? Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma bardzo duże znaczenie. Śmierć spadkodawcy oznacza, że nastąpiło przejście praw i obowiązków na jakieś inne osoby, czyli tzw. otwarcie spadku. Może się jednak okazać, że nie wiadomo, komu przypadł spadek i w jakim zakresie, że istnieje testament, o którym (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym. Nie stoi on w sprzeczności z kwotowym ograniczeniem jej do wysokości (...)

Odpowiedzialność cywilna dłużnika - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Odpowiedzialność cywilna dłużnika - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Na początku tej porady należy przedstawić relację dług – odpowiedzialność i określić jakie są rodzaje odpowiedzialności, aby dalsze wywody były zrozumiałe. Odpowiedzialność osobista i rzeczowa. Odpowiedzialność wiąże się z obowiązkiem pokrycia długu, z przymusową realizacją świadczenia. Zwykle odpowiedzialność wywodzi się z długu i występuje łącznie z nim, (...)

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

  Partner spółki partnerskiej ponosi odpowiedzialność nieograniczoną, osobistą tylko za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce przez niego samego (odpowiedzialność partnera za własny błąd tzw. błąd w sztuce), jak również za zobowiązania spółki stanowiące następstwo działań lub zaniechań osób (...)

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

 Odpowiedzialność materialna członków zarządu spółek prawa handlowegoCzłonkowie zarządów spółek prawa handlowego mają szeroki zakres kompetencji i daleko posuniętą niezależność w sprawowaniu swych funkcji. Niejednokrotnie za pełnienie obowiązków otrzymują wysokie wynagrodzenie. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że w systemie prawa (...)

Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz za zobowiązania podatkowe? – opinia prawna

Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz za zobowiązania podatkowe? – opinia prawna

  Stan faktyczny   Jaka jest odpowiedzialność Głównego Księgowego za rachunkowość w firmie ( wynikająca z przepisów Ustawy o Rachunkowości oraz innych przepisów regulujących kwestię odpowiedzialność w tym zakresie), za podatki w firmie (wynikająca z przepisów podatkowych, Ordynacji Podatkowej oraz Ustawy Karnej Skarbowej)? Czy pełnomocnictwo udzielone (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Wykreślenie z CEIDG, rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, przechowywanie dokumentów po zamknięciu, inne obowiązki po zakończeniu działalności – o czym trzeba pamiętać? Do zakończenia działalności nie wystarczy wykreślenie firmy z rejestru przedsiębiorców (CEIDG albo KRS). Przedsiębiorca (...)

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Mają nim zostać objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby (...)

Rząd planuje w 2010 r. powszechny spis rolny

Rząd planuje w 2010 r. powszechny spis rolny

Jaki spis rolny ma zostać przeprowadzony?Byłby to pierwszy taki spis od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dane zbierane podczas badań będą zapisywane bezpośrednio w systemach informatycznych, a formularz spisowy będzie miał formę elektroniczną, co oznacza odchodzenie od formularzy papierowych. W pracach spisowych w większym zakresie zostaną wykorzystane źródła administracyjne. (...)

Dochodzenie wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym

Dochodzenie wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne. W odróżnieniu do poprzednio obowiązującej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, reguluje ona szereg postępowań mających na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do zaspokajania roszczeń swoich wierzycieli przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa. Jednym z tych postępowań jest przyspieszone postępowanie (...)

Spis powszechny: Nie odpowiesz? Zapłacisz do 5 tys. zł

Spis powszechny: Nie odpowiesz? Zapłacisz do 5 tys. zł

Nie musisz jednak mówić czy chodzisz do kościoła, czy planujesz mieć dzieci oraz czy żyjesz w związku bez ślubu. Dziś rozpoczyna się obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny. Na razie możemy spisywać się sami przez internet. Gdy nie zrobimy tego do 7 kwietnia, to do naszych drzwi może zapukać rachmistrz. Wówczas mamy obowiązek udzielenia mu prawdziwych i szczegółowych (...)

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Rządowe dwa projekty ustaw, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w propozycji zupełnie nowej, liczącej wraz z uzasadnieniem prawie 200 stron, kompleksowej ustawy o komornikach sądowych, a także odrębnej ustawy o kosztach komorniczych. Zmiany zapobiegają nadużyciom i służą zwiększeniu (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy etap postępowania, który nazywa się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Po tym postanowieniu, które odnosi znaczące skutki w sferze uprawnień, zobowiązań i stosunków majątkowych upadłego, następuje etap postępowania, który nazywa się postępowaniem upadłościowym. Pojęcie postępowanie (...)

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

  Jak mają być uregulowane kontakty rodziców i dzieci? Obecnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.) kontaktom z dzieckiem poświęca niewiele miejsca. Przepis art. 113 § 1 k.r.o. stanowi, iż jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy zakaże rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej osobistej styczności z dzieckiem. W § 2 czytamy zaś, że w wyjątkowych (...)

Wykup nieruchomości należącej do spadku przez jednego spadkobiercę - opinia prawna

Wykup nieruchomości należącej do spadku przez jednego spadkobiercę - opinia prawna

  Stan faktyczny Jestem jednym ze spadkobierców (1/6 udziałów), zajmującym mieszkanie w budynku należącym do spadku, od 4 lat pełnię funkcję administratora nieruchomości. W skład spadku wchodzi również działka o pow. 780 m2. W związku z tym, że jestem osobiście zainteresowany kupnem tej nieruchomości (poniosłem duże nakłady na remont zajmowanego mieszkania), (...)

Spadkobierco, czy wiesz, według jakich zasad odpowiadasz za długi spadkowe przed przyjęciem spadku, a według jakich po jego przyjęciu?

Spadkobierco, czy wiesz, według jakich zasad odpowiadasz za długi spadkowe przed przyjęciem spadku, a według jakich po jego przyjęciu?

  Analizując sytuację prawną spadkobiercy pod kątem odpowiedzialności za długi spadkowe należy wyróżnić trzy okresy, w których zasady odpowiedzialności mogą się od siebie różnic. I tak będą to następujące okresy: od otwarcia spadku (tj. od śmierci spadkodawcy) do przyjęcia spadku, od przyjęcia spadku do działu spadku, okres po dokonanym dziale spadku. Jak (...)

Przyjęcie spadku - co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Przyjęcie spadku - co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Zgodnie z prawem polskim dana osoba - spadkobierca, nabywa spadek z chwilą jego otwarcia (czyli z chwilą śmierci spadkodawcy). Nabycie spadku przez spadkobiercę nie jest jednak nabyciem definitywnym, ponieważ spadkobierca ma prawo w ciągu 6 miesięcy - od daty, kiedy dowiedział się o tytule swego powołania (a więc z reguły od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Koszty spisu inwentarza

Koszty spisu inwentarza

Zamierzam przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Spis inwentarza częściowo został przeprowadzony, nie naniesiono wartości ziemi i nieruchomości. Koszty spisu poniosłam ja. Czy teraz, jeśli (...)

Ustalenie składu majątku spadkowego

Ustalenie składu majątku spadkowego

W jaki sposób ustalić skład majątku spadkowego? Jeśli chodzi o ustalenie składu majątku spadkowego można wystąpić o dokonanie spisu inwentarza. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest (...)

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Zamierzam przejąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Został zrobiony spis inwentarza. Komornik sądowy ustalił czystą masę spadkową w pewnej wysokości. Nie naniósł wartości ziemi i wartości (...)

Pozew o zachowek

Pozew o zachowek

Mojej żonie i jej przyrodniej siostrze przysługuje zachowek od jedynego spadkobiercy uczynionego w testamencie przez ich ojca. Wobec niemożności porozumienia się z jedynym spadkobiercą co do wysokości (...)

Odpowiedzialność za długi rodziców spadkodawców

Odpowiedzialność za długi rodziców spadkodawców

Czy po śmierci rodziców dzieci mogą uniknąć odpowiedzialności za ich długi? Możliwe jest uniknięcie odpowiedzialności za długi spadkodawcy poprzez instytucję \"przyjęcia spadku z dobrodziejstwem (...)

Skutki przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Skutki przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Jakie korzyści wynikają z przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Zasadniczą korzyścią dla spadkobiercy wynikającą z przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest to, że spadkobierca (...)

Odrzucenie spadku przez matkę a dziedziczenie dzieci

Odrzucenie spadku przez matkę a dziedziczenie dzieci

Gdy byliśmy niepełnoletnimi dziećmi nasza mama odrzuciła spadek, który dziedziczyła. Teraz dostałam, po ukończeniu 18 lat zawiadomienie z klauzulą wykonalności, iż mam spłacić dług z tego (...)

Uzupełnienie spisu inwentarza

Uzupełnienie spisu inwentarza

Wkrótce mam sprawę o nabycie spadku. Zamierzam przejąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Przeprowadzony został spis inwentarza i spadek został zabezpieczony. Do spisu inwentarza nie doliczono (...)

Odpowiedzialność za długi ojca

Odpowiedzialność za długi ojca

Jestem 20 lat po rozwodzie. Zmarł mój były mąż. W chwili obecnej okazało się, że w czerwcu ubiegłego roku otrzymał on kredyt. Bank domaga się spłaty kredytu od naszych dzieci (nie były one (...)

Dowód długu spadkodawcy

Dowód długu spadkodawcy

Jaki dokument świadczy o długu zmarłego? Zgłaszają się rzekomi wierzyciele, którzy próbują wymusić zapłatę za osobę zmarłą. Nie ma jakiejś specjalnej grupy dokumentów świadczących o (...)

Waloryzacja kwoty otrzymanej w spadku.

Waloryzacja kwoty otrzymanej w spadku.

Mój ojciec sporządził testament w 1970 roku zapisując mi 20 tys. złotych. Testament został obecnie otwarty. Moje pytanie tyczy się tego jak będzie przebiegać waloryzacja tego spadku? Niniejsza (...)

Solidarna odpowiedzialność spadkobierców do chwili działu spadku

Solidarna odpowiedzialność spadkobierców do chwili działu spadku

Przed działem spadku zaspokoiłem wierzycieli. Czy mogę domagać się od pozostałych spadkobierców zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów? Zgodnie z przepisem art. 1034 par. 1 kc, do chwili działu (...)

Koszty pogrzebu jako długi spadkowe

Koszty pogrzebu jako długi spadkowe

Mama zmarła w 2005 roku. Była rencistką. Po jej śmierci odebrałam zasiłek pogrzebowy, którego wartość pokryła koszty pogrzebu. Czy przy obliczaniu wartości pozostawionego majątku (mieszkania) (...)

Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

Jestem najemcą magazynu. W budynku, w którym się on znajduje wybuchł pożar. Cała zawartość lokalu uległa zniszczeniu, a on sam nie nadaje się już do użytku. Dodatkowo, nie zadziałał system (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Spółka z o.o. nie ogłosiła upadłości ani likwidacji a straciła płynność finansową, jak w takiej sytuacji będzie wyglądała likwidacja takiej firmy. Firma ma dług w stosunku do jednego klienta (...)

Szkoda a odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej

Szkoda a odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej

Jak to jest z odpowiedzialnością wspólników spółki cywilnej? Czy w razie szkody spowodowanej działalnością spółki odpowiadają wspólnicy czy sama spółka? Czy lepiej jest przekształcić taką (...)

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Mama zostawiła w testamencie mieszkanie własnościowe starszemu bratu. Testament został odnaleziony dopiero teraz (po 3 latach). Nie nastąpił jeszcze sądowy dział spadku. Do tej pory mieszkanie (...)

Rozdzielność majątkowa a długi kredytowe

Rozdzielność majątkowa a długi kredytowe

Jesteśmy małżeństwem od ponad 30 lat. Nie posiadamy rozdzielczości majątkowej. Pięć lat temu małżonek przetrwał rozległy udar mózgu. Od tego czasu zachowanie małżonka uległo radykalnej (...)

Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

Od 1990 roku prowadzę działalność gospodarczą ze wspólniczką, która jest moją bratową posiadając 50% udziałów - najpierw w spółce cywilnej - obecnie w spółce jawnej po przekształceniu (...)

Wniosek o uzupełnienie wyroku w zakresie kosztów

Wniosek o uzupełnienie wyroku w zakresie kosztów

Czy po zamknięciu rozprawy i wydaniu wyroku nieprawomocnego strona może złożyć wniosek o uzupełnienie kosztów zastępstwa procesowego, przedkładając spis kosztów? Wydaje się, że istotą problemu (...)

Koszty sądowe - spis

Koszty sądowe - spis

Jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony spis kosztów prosesu w sprawie cywilnej, jeżeli istnieje taka możliwość proszę o wzór? Kwestie związane z kosztami sądowymi i ich zwrotem regulują (...)

Opodatkowanie VAT towaru po spółce jawnej

Opodatkowanie VAT towaru po spółce jawnej

Do końca 2005 roku prowadziłam z mężem spółkę jawną. Z nowym rokiem rozwiązujemy spółkę i mąż poprowadzi dokładnie tę samą działalność jako osoba fizyczna, będąca podatnikiem VAT. (...)

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego

Czy pełnomocnik składa spis kosztów do zwrotu przez stronę przeciwną oddzielnym pismem, czy wystarczy, że wniosek dotyczący zwrotu kosztów będzie złożony ustnie? Należy odróżnić złożenie (...)

Sporządzenie spisu inwentarza

Sporządzenie spisu inwentarza

Syndyk prowadzi postępowanie upadłościowe. Czy spis sporządzany przez syndyka do prowadzenia upadłości według Prawa upadłościowego i naprawczego musi być zrobiony w oparciu o Ustawę o rachunkowości, (...)

Proste przyjęcie spadku, a przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.

Proste przyjęcie spadku, a przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.

Czym różni się proste przyjęcie spadku od przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Należy podkreślić, że w świetle art. 922 § 1 k.c. na spadek składają się zarówno prawa (...)

Przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza

Jakie skutki pociągać będzie za sobą przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli w jego skład wchodzą zobowiązania spadkodawcy? W przypadku przyjęcia spadku wprost, spadkobiercy (...)

Dziedziczenie spadku przez rodzeństwo

Dziedziczenie spadku przez rodzeństwo

Niedawno zmarła osoba która posiadała dom z ogrodem i ziemię rolną. Osoba ta miała w najbliższej rodzinie wyłącznie 2 siostry. Z uwagi że nie było żadnego testamentu chciałbym zadać pytanie. (...)

Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna.

Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna.

Zmarł mój kuzyn, pozostawiając po sobie dość spore długi. Wszyscy najbliżsi odrzucili spadek, po to właśnie by dług nie spał na nich. Moje pytanie tyczy się tego, czy w tej sytuacji istnieje (...)

FORUM PRAWNE

SPIS INWENTARZA - CZY KONIECZNY ?

SPIS INWENTARZA - CZY KONIECZNY ? 21 czerwca umarła moja mama. Pozostawiając długi kredytów bankowych o nie znanej kwocie. Z tego powodu zdecydowałem się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. (...)

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza Witam, Chciałabym się dowiedzieć jak poprawnie zamieścić informacje o majątku czy długach po zmarłym ojcu, który nie utrzymaywał kontaktu prawie w ogóle. (...)

Długi spadkowe i co dalej?!

Długi spadkowe i co dalej?! Witam! Odziedziczyłem po ojcu spadek. Dowiedziałem się o tym 1 miesiąc temu. Dostałem dom o wartości 250 tys. zł i jednocześnie 300 tys. zł długu !!! Bardzo ciekawą (...)

???????

??????? Witam wszystkich, mój problem polega na tym iż zostalismy z bratem spadkobiercami po naszym ojcu, ponieważ od momentu kiedy się dowiedzieliśmy że nie żyje mineło ponad 6miesięcy, który (...)

Zachowek od niewiadomego majątku

Zachowek od niewiadomego majątku Witam, Po krótce opowiem sprawę. Zmarła babcia, miała ona dwóch synów. Jednemu z nich przepisała cały majątek, mojemu ojcu nic nie przepisała ponieważ nie (...)

Dobrodziejstwo inwentarza

Dobrodziejstwo inwentarza Witam. Ze względu na bierność, przyjąłem po Matce spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Matka zmarła 4 lata temu. Po tym czasie, nie dawno zaczęli zgłaszać sie wierzyciele (...)

Długi po ojcu

Długi po ojcu Witam, Zmarły Ojciec pozostawił dług w ZUS-ie oraz w Funduszu Alimentacyjnym na kwotę ok 60 tys. zł, co do majątku max 1 tys. zł. W związku z tym proszę o informację, co w związku (...)

Czy można zrzec się prawa do części spadku (łacznie z jego zyskami i długami)?

Czy można zrzec się prawa do części spadku (łacznie z jego zyskami i długami)? Witam. Czy można zrzec się prawa do części spadku (łacznie z jego zyskami i długami)? Jest to firma która nie (...)

spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Witam! Mam problem, a mianowicie dowiedziałam się 12.04.2013 r. o postępowaniu spadkowym prowadzonym przez adwokata, po zmarłych dziadkach (babcia zmarła w 10.2010r., (...)

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku Witam, kilka lat temu zmarł mi ojciec. Byłam zmuszona odrzucić spadek po nim, gdyż musiałabym spłacać jego długi. Ostatnio zmarła moja babcia - mama ojca. W spadku zostawiła (...)

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Odpowiedzialność za długi współmałżonka Mój mąż bez mojej wiedzy narobił olbrzymich długów w trakcie trwania naszego małżeństwa. Kiedy jego sprawki wyszły na jaw, podpisaliśmy intercyzę. (...)

Koszty spisu inwentarza a spadek wprost

Koszty spisu inwentarza a spadek wprost Proszę o pomoc. Cała sprawa tyczy się spadku po mojej babci (miała 2 synów, jeden nie żyje - ja i siostra jesteśmy córkami - spadkobiercami wraz z wujkiem, (...)

Czy należą mi się alimenty na dzieci?

Czy należą mi się alimenty na dzieci? Mam dwoje dzieci-15 miesięczne i 2 tygodniowe,nie pracuje ponieważ zajmuje się dziecmi,nie mam żadnych dochodów oprócz 130 zł rodzinnego na córki,obecnie (...)

Zmiana warunków umowy

Zmiana warunków umowy Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy nie wyrażenie zgody przez (...)

Czy ministerialne wytyczne do sprawdzania prac z egzaminu zawodowego są nieprawidłowe?

Czy ministerialne wytyczne do sprawdzania prac z egzaminu zawodowego są nieprawidłowe? Proponuję zbiorową analizę poprawności wytycznych do sprawdzania rozwiązań zadań egzaminacyjnych. Połączenie (...)

Odpowiedzialność Prezesa i wice-Prezesa w Sp.z o.o.

Odpowiedzialność Prezesa i wice-Prezesa w Sp.z o.o. Mam pytanie. Sp.z o.o. jest dwuosobowa. Zarówno Prezes jak i wiece-Prezes są członkami Zarządu. Czy obydwoje maja taką sama odpowiedzialność (...)

Wada ukryta a potwierdzenie znajomości stanu technicznego samochodu.

Wada ukryta a potwierdzenie znajomości stanu technicznego samochodu. Witam. Od razu przejdę do rzeczy, omijając standardową mowę jaki to samochód kupiłem, gdzie, jaka była pogoda, czy też temperatura (...)

Spis inwentarza -> sprawa u komornika -> przelane pieniadze do komornika -> komornik przelał bankowi mniej -> bank sprzedał dług

Spis inwentarza -> sprawa u komornika -> przelane pieniadze do komornika -> komornik przelał bankowi mniej -> bank sprzedał dług Witam. Przedstawiam problem w skrócie: 1. Zmarła osoba zostawiła długi (...)

spis majątku

spis majątku spis majątku mam zrobić spis majątku podopiecznego całkowicie ubezwłasnowolnionego ojca .

Zamknięcie działalności- spis z natury

Zamknięcie działalności- spis z natury Witam, mam parę pytań co do likwidacji działalności gospodarczej. Przez ok 9 miesięcy prowadziłem firmę usługową, jedyny dochód pochodził z zamówień (...)

Porady prawne